Chỉ thị số 1339/CT-BNN-TT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
61
lượt xem
1
download

Chỉ thị số 1339/CT-BNN-TT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 1339/CT-BNN-TT về việc phát triển cây cao su trong thời gian tới do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 1339/CT-BNN-TT

  1. B NÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ PHÁT TRI N NÔNG c l p - T do - H nh phúc THÔN ******* ***** S : 1339/CT-BNN-TT Hà N i, ngày 17 tháng 05 năm 2007 CH THN V VI C PHÁT TRI N CÂY CAO SU TRONG TH I GIAN T I Cây cao su chi m v trí quan tr ng trong n n nông nghi p nư c ta, v a là cây cho m , l y g , v a góp ph n b o v t, ch ng xói mòn. Phát tri n cao su Vi t Nam có nhi u l i th : nhi u vùng có i u ki n khí h u, t ai thích h p cho tr ng cao su, ngu n nhân l c d i dào, giá thành s n xu t th p so v i khu v c, theo d báo nhu c u cao su t nhiên th gi i ang tăng nhanh trong nh ng năm t i. Năm 2006 t ng di n tích cao su c nư c t kho ng 512 ngàn ha, kim ng ch xu t khNu t trên 1,27 t USD, t o vi c làm và thu nh p cho hàng trăm ngàn lao ng vùng mi n núi, vùng ng bào dân t c. Tuy nhiên phát tri n cao su trong th i gian qua còn m t s h n ch : quy ho ch phát tri n cao su chưa ư c rà soát và i u ch nh k p th i, m t s nơi phát tri n t phát không theo quy ho ch; k thu t canh tác và cơ c u gi ng còn ch m i m i, m t s nơi khâu thu ho ch và ch bi n hi u qu chưa cao; ti m năng t ai m t s vùng chưa ư c nghiên c u, khai thác s d ng t t cho phát tri n cây cao su. M t khác, tr ng cây cao su yêu c u v n u tư l n, th i gian thu h i v n kéo dài, cây cao su yêu c u các i u ki n khí h u, t ai phù h p,các khâu k thu t canh tác và khai thác m òi h i ch t ch ; ng th i ph i có cơ s h t ng c n thi t ph c v cho s n xu t và ch bi n. m b o phát tri n cây cao su có hi u qu cao, b n v ng, B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn yêu c u các ơn v thu c B , U ban Nhân dân các t nh có i u ki n phát tri n cao su, T p oàn Công nghi p Cao su Vi t Nam, các doanh nghi p tr ng, ch bi n, kinh doanh cao su c n t p trung th c hi n t t m t s n i dung ch y u sau: 1. Th c hi n Quy t nh s 150/2005/Q -TTg ngày 20 tháng 6 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph v phê duy t quy ho ch chuy n i cơ c u s n xu t nông, lâm nghi p, thu s n c nư c n năm 2010 và t m nhìn 2020 và ý ki n ch o c a Th tư ng Chính ph Nguy n T n Dũng trong l ra m t T p oàn Công nghi p Cao su Vi t Nam, ti p t c phát tri n tr ng m i nơi có i u ki n v t ai khí h u và cơ s h t ng, tr ng tái canh nh ng di n tích cao su già c i b ng gi ng m i có năng su t cao theo quy ho ch ư c các c p có thNm quy n phê duy t. - Trư c m t C c Tr ng tr t ph i h p v i V K ho ch ch o Vi n Quy ho ch và Thi t k nông nghi p khNn trương hoàn thành báo cáo rà soát, ánh giá k t qu th c hi n Quy t nh s 86/1996/Q -TTg ngày 05 tháng 02 năm 1996 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t T ng quan phát tri n ngành cao su Vi t Nam t 1996
  2. n 2005 và xây d ng án t ng quan phát tri n cao su n 2015 và t m nhìn n 2020 trình Th tư ng Chính ph trư c tháng 11 năm 2007. - V Khoa h c công ngh ch o Vi n Khoa h c Nông nghi p Vi t Nam và các vi n vùng như: Vi n mi n núi phía B c, Vi n vùng B c Trung b , Vi n vùng Duyên h i Nam Trung b và Vi n vùng Tây Nguyên ph i h p ch t ch v i Vi n Nghiên c u Cao su Ny m nh nghiên c u, s m xác nh b gi ng cao su, quy trình k thu t canh tác, k thu t khai thác m phù h p v i i u ki n sinh thái t ng vùng hư ng d n các a phương áp d ng vào s n xu t. i v i nh ng vùng m i tr ng cao su như các t nh mi n núi phía B c c n k t h p các k t qu nghiên c u trong nư c v i tham kh o, ng d ng k t qu nghiên c u và ti n b k thu t v gi ng, k thu t canh tác, khai thác m , t ch c s n xu t cao su c a các t nh phía Nam Trung Qu c. Ch o Trung tâm Khuy n nông Qu c gia ưu tiên b trí kinh phí Chương trình khuy n nông tr ng i m cho các ho t ng: t p hu n, h i th o, chuy n giao ti n b k thu t, xây d ng mô hình trình di n tr ng và ch bi n cao su cho các a phương m i phát tri n cao su. 2. Các a phương có k ho ch phát tri n cây cao su ph i ti n hành rà soát, i u ch nh ho c xây d ng m i quy ho ch phát tri n cao su c a a phương giai o n 2008-2015 cho phù h p v i quy ho ch t ng quan c a Trung ương. Quy ho ch tr ng cây cao su c n chú ý xây d ng các vùng s n xu t t p trung (k c ti u i n và i i n) g n v i quy ho ch các cơ s ch bi n, tránh tình tr ng phát tri n t phát, manh mún. - i v i các t nh Tây Nguyên, khNn trương hoàn thành vi c quy ho ch m r ng phát tri n cao su theo k t lu n c a Th tư ng Chính ph t i Thông báo s 125/TB-VPCP ngày 14 tháng 8 năm 2006. Vi c chuy n t r ng nghèo ki t sang tr ng cao su ph i th c hi n úng quy nh c a pháp lu t. - i v i các t nh mi n núi phía B c ang có k ho ch phát tri n cây cao su c n khNn trương xây d ng quy ho ch và l p các d án u tư h t ng c a các vùng tr ng cao su t p trung. Ph i h p ch t ch v i các Vi n nghiên c u trong và ngoài nư c, T p oàn Công nghi p Cao su Vi t Nam xác nh và ch o cơ c u gi ng cao su và k thu t canh tác cho phù h p v i i u ki n a phương. Có chính sách phù h p thu hút các thành ph n kinh t u tư tr ng, ch bi n và tiêu th cao su. - S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn các t nh tr ng cao su, tăng cư ng qu n lý gi ng cây cao su, c bi t qu n lý cơ c u gi ng, ngu n g c và ch t lư ng c a gi ng theo tiêu chuNn quy nh. Ki m soát ch t ch các cơ s s n xu t và cung ng gi ng cao su. S d ng gi ng cao su ghép, không tr ng b ng h t. i v i nh ng lô gi ng không có ngu n g c rõ ràng ho c không m b o tiêu chuNn ch t lư ng ph i kiên quy t lo i b tráng gây thi t h i cho ngư i s n xu t sau này. 3. T p oàn Công nghi p Cao su Vi t Nam và các doanh nghi p tr ng, thu mua và ch bi n cao su ph i h p ch t ch v i U ban Nhân dân các t nh có k ho ch phát tri n cao su l p các d án tr ng m i, ch bi n cao su phù h p v i quy ho ch ã ư c phê duy t. m b o cung ng v n, v t tư cho các h dân tr ng cao su theo quy trình thâm canh, không tình tr ng tr ng qu ng canh d n n năng su t th p; ph i h p v i Trung tâm Khuy n nông Qu c gia, các S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ào t o, t p hu n chuy n giao k thu t tr ng khai thác và ch bi n m cho ngư i s n xu t. T ch c t t vi c thu mua s n phNm v i giá c h p lý khuy n khích ngư i s n xu t.
  3. Yêu c u Th trư ng các ơn v thu c B , Ch t ch U ban Nhân dân các t nh tr ng cao su quán tri t và th c hi n t t ch th này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Phó th tư ng Nguy n Sinh Hùng; - Văn phòng TW ng; - Văn phòng Chính ph ; - B trư ng Cao c Phát (b/c); - Ch t ch UBND t nh, Giám c S NN&PTNT các t nh, thành ph vùng TDMNPB, TB, TN, NB; Di p K nh T n - Các C c, V và các ơn v liên quan; - Lưu: VT, TT.
Đồng bộ tài khoản