Chỉ thị số 134-CT về việc chăm sóc người có tuổi do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
34
lượt xem
2
download

Chỉ thị số 134-CT về việc chăm sóc người có tuổi do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 134-CT về việc chăm sóc người có tuổi do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 134-CT về việc chăm sóc người có tuổi do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

  1. CH TNCH H I NG B C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T TRƯ NG NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 134-CT Hà N i, ngày 11 tháng 5 năm 1983 CH THN V VI C CHĂM SÓC NGƯ I CÓ TU I Hi n nay, nư c ta có kho ng 4 tri u ngư i trên 60 tu i; t trư c n nay, ng và Chính ph ã ra m t s chính sách th hi n s quan tâm và tính ưu vi t c a ch ta i v i ngư i có tu i. Tuy v y, không ít ngư i có tu i còn g p nhi u khó khăn trong cu c s ng, nh t là nh ng ngư i neo ơn, nh ng ngư i m c s ng gia ình quá th p, các oàn th qu n chúng, các t ch c xã h i và nhà trư ng chưa giáo d c chu áo cho l p tr ý th c kính tr ng, chăm sóc, giúp ngư i có tu i. tăng cư ng vi c chăm sóc, giúp và t o i u ki n cho nh ng ngư i có tu i, nh ng ngư i còn có i u ki n ti p t c phát huy kh năng c a mình giúp ích cho xã h i. Căn c vào chương trình công tác c a U ban năm qu c t nh ng ngư i già c a Vi t Nam, Ch t ch H i ng B trư ng ch th : 1. U ban nhân dân các t nh, thành ph , c khu ch o các cơ quan, ơn v thu c quy n, ph i h p v i các ngành, các oàn th qu n chúng xây d ng k ho ch c th , có chương trình ho t ng thư ng xuyên chăm sóc, giúp ngư i có tu i, chú ý trư c h t i v i nh ng ngư i có công v i cách m ng, ngư i không có con cháu ho c không có nơi nương t a. i v i ngư i g p khó khăn v i s ng kinh t thì cách giúp trư c h t là t o cho h công vi c làm thích h p v i i u ki n và hoàn c nh c a t ng ngư i. 2. Các oàn th qu n chúng, các t ch c xã h i, các cơ quan văn hoá, thông tin, giáo d c c n có chương trình ho t ng thi t th c ph c v cho vi c chăm sóc, giúp ngư i có tu i; tuyên truy n giáo d c nhân dân v ý th c chăm sóc, giúp ngư i có tu i; hư ng d n, giáo d c thanh niên, thi u niên v ý th c, thái và nghĩa v chăm sóc, giúp , kính tr ng ngư i có tu i. Trong vi c giáo d c o c cách m ng cho h c sinh các trư ng h c, các ngành giáo d c c n quan tâm hơn n a vi c làm cho l a tu i tr bi t tôn kính, l phép v i cha m , ông bà, nh ng ngư i có tu i và s n sàng giúp ngư i có tu i trong gia ình và ngoài xã h i... trong m t s công vi c. 3. B Y t c n t ch c nghiên c u y h c ngư i có tu i; nh ng t nh, thành ph có i u ki n c n phát tri n nhi u giư ng b nh, khoa ch a b nh riêng cho ngư i có tu i, nh t là các b nh ngư i có tu i thư ng m c. Các phòng khám b nh ph i h t s c chăm sóc
  2. và th c hi n ch ưu tiên khám trư c cho nh ng c cao tu i, sau khi khám b nh nhân c p c u; có k ho ch khám s c kho nh kỳ cho nh ng ngư i có tu i. i v i nh ng ngư i già y u, tàn t t i l i khó khăn thì khám b nh t i nhà. Các B Thương binh và xã h i, văn hoá, t ng c c Th d c th thao, hư ng d n các a phương t ch c vi c luy n t p nâng cao s c kho , sinh ho t câu l c b , vui chơi gi i trí, ph bi n th i s và ch trương chính sách c a ng và Nhà nư c... cho nh ng ngư i có tu i. C n t ch c trư c cho nh ng nơi có ông ngư i hưu trí, ngư i có tu i t p trung. 4. B Giao thông v n t i, B N i thương, B Lương th c, B Văn hoá nghiên c u ban hành các ch ưu tiên cho các c cao tu i, ngư i tàn t t... ư c hư ng s thu n ti n hơn trong vi c i tàu xe, mua hàng hoá, vui chơi gi i trí công c ng. 5. B Y t cùng v i B Thương binh và xã h i theo ch c năng c a mình, ch u trách nhi m hư ng d n, theo dõi, dôn c th c hi n ch th này, và có ngh b sung các ch , chính sách i v i ngư i có tu i. Yêu c u M t tr n t qu c Vi t Nam, T ng công oàn Vi t Nam, H i liên hi p ph n Vi t Nam, Trung ương oàn thanh niên c ng s n H Chí Minh có ch th cho c p dư i c a mình tham gia th c hi n các i u ghi trong ch th này. T H u ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản