Chỉ thị số 14/1999/CT-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
50
lượt xem
1
download

Chỉ thị số 14/1999/CT-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 14/1999/CT-TTg về việc phát hành công trái xây dựng tổ quốc năm 1999 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 14/1999/CT-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 14/1999/CT-TTg Hà N i, ngày 15 tháng 5 năm 1999 CH THN V VI C PHÁT HÀNH CÔNG TRÁI XÂY D NG T QU C NĂM 1999 Th c hi n Ch th s 47/CT-TW ngày 12 tháng 5 năm 1999 c a B Chính tr và Pháp l nh phát hành công trái xây d ng T qu c s 12/1999/PL-UBTVQH10 ngày 27 tháng 4 năm 1999 c a y ban Thư ng v Qu c h i, tri n khai th c hi n th ng l i t phát hành công trái xây d ng T qu c năm 1999 theo Ngh Quy t s 18/1998/QH10 ngày 25 tháng 11 năm 1998 c a Qu c h i khóa X, kỳ h p th 4; nh m áp ng ngu n v n b trí cho các m c tiêu ã ư c thông qua, Th tư ng Chính ph ch th : 1. L y k ni m l n th 109 ngày sinh c a Ch t ch H Chí Minh là ngày phát ng trên ph m vi c nư c t v n ng mua công trái xây d ng T qu c. B Tài chính khNn trương hoàn thành các công vi c chuNn b tri n khai phát hành công trái xây d ng T qu c vào úng ngày 19 tháng 5 năm 1999. 2. Trong th i gian phát hành công trái, các c p, các ngành, các cơ quan, ơn v ph i xác nh rõ vi c v n ng và hư ng ng mua công trái xây d ng T qu c là m t nhi m v tr ng tâm, t xu t; coi vi c hoàn thành mua công trái ư c giao là m t n i dung quan tr ng ánh giá k t qu th c hành ti t ki m tiêu dùng, t p trung ngu n l c cho u tư phát tri n kinh t - xã h i c a t nư c. 3. U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m t ch c ch o toàn di n, ph i h p v i M t tr n T qu c các c p th c hi n cu c v n ng mua công trái xây d ng T qu c trên a bàn. Căn c k ho ch v n ng mua công trái ư c giao, y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương xây d ng và giao k ho ch v n ng c th n các i tư ng là cơ quan, ơn v , qu n, huy n, phư ng, xã, c m dân cư. 4. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph trong ph m vi ch c năng, nhi m v c a mình t ch c các ho t ng tuyên truy n, v n ng n các i tư ng thu c thNm quy n qu n lý; c bi t, ph i b trí làm vi c c th v i các t ch c tr c thu c là các T ng công ty nhà nư c, các t ch c tín d ng nhà nư c, Qu b o hi m xã h i, các doanh nghi p nhà nư c khác ư c giao k ho ch giúp các ơn v này hoàn thành k ho ch mua công trái ngay trong t u. 5. Thông t n xã Vi t Nam, ài Truy n hình Vi t Nam, ài Ti ng nói Vi t Nam, các cơ quan thông t n, báo chí khác có trách nhi m:
  2. - Xây d ng k ho ch, b trí th i lư ng phát sóng, ưa tin thư ng xuyên, k p th i v các v n liên quan t i t phát hành công trái xây d ng t qu c năm 1999 có hi u qu nh t giúp nhân dân hi u rõ nhi m v , quy n l i c a công dân i v i t nư c; ng th i ng viên, khuy n khích m i t ch c, cá nhân, k c t ch c, cá nhân nư c ngoài tham gia mua công trái. - Tăng cư ng công tác tuyên truy n, k p th i bi u dương các t ch c, cá nhân có thành tích trong vi c tham gia mua công trái xây d ng T qu c, thư ng xuyên thông tin, c vũ và gi i thi u k t qu tri n khai cu c v n ng mua công trái xây d ng T qu c các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, t o i u ki n cho công tác phát hành công trái ư c thu n l i. 6. Trong quá trình tri n khai cu c v n ng mua công trái xây d ng T qu c c n chú ý m t s v n sau: - Thư ng xuyên tranh th s ch o c a các c p u ng, s ph i h p c a y ban M t tr n T qu c Vi t Nam và c a các oàn th qu n chúng các c p. - T ch c tuyên truy n, v n ng có tr ng t m, tr ng i m b o m hoàn thành k ho ch v n ng ư c giao. Không v n ng và phân b k ho ch m t cách tràn lan. c bi t, không giao ch tiêu k ho ch v n ng i v i các t ch c có khó khăn v tài chính, các xã nghèo c bi t khó khăn. - Th trư ng các cơ quan, ơn v c a Trung ương và a phương t ch c lãnh o cơ quan, ơn v th c hi n ch trương phát hành công trái xây d ng T qu c và ph i gương m u th c hành ti t ki m, tham gia tích c c mua công trái xây d ng T qu c. - Trong quá trình t ch c t v n ng ph i tránh phô trương hình th c, ch ng lãng phí, kinh phí s d ng tri n khai cu c v n ng ph i h t s c ti t ki m và trong khuôn kh d toán ngân sách ư c giao u năm. Không t v n b sung ngân sách cho công tác này các t nh, thành ph , các B và các cơ quan, ơn v có liên quan. 7. K t qu phát hành công trái xây d ng T qu c và vi c qu n lý, s d ng v n huy ng ư c t phát hành công trái ph i ư c thông báo công khai trên các phương ti n thông tin i chúng. Ngu n v n huy ng t công trái ph i ư c u tư vào các m c tiêu ã t ra và ư c qu n lý ch t ch ; không th t thoát, lãng phí, kém hi u qu . 8. Vi n Thi ua - Khen thư ng Nhà nư c ph i h p v i B Tài chính, y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam nghiên c u có hình th c bi u dương khen thư ng k p th i i v i nh ng cá nhân, t ch c có thành tích trong vi c v n ng và mua công trái xây d ng T qu c. B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương t ch c, tri n khai th c hi n nghiêm túc Ch th này và nh kỳ g i báo cáo k t qu mua công trái B Tài chính t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph .
  3. Nguy n T n Dũng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản