Chỉ thị số 14/2005/CT-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
57
lượt xem
2
download

Chỉ thị số 14/2005/CT-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 14/2005/CT-BGTVT về việc giải quyết chính sách về trả lương và BHXH đối với người lao động do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 14/2005/CT-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T I c l p - T do - H nh phúc ******** ****** S : 14/2005/CT-BGTVT Hà N i, ngày 17 tháng 11 năm 2005 CH THN V VI C GI I QUY T CHÍNH SÁCH V TR LƯƠNG VÀ BHXH IV I NGƯ I LAO NG Ngày 13/10/2005, B trư ng ã có bu i làm vi c nh kỳ v i Liên hi p các công oàn ngành Giao thông v n t i trong ó có nh ng n i dung quan tr ng liên quan n vi c gi i quy t t n ng v n trong xây d ng cơ b n, ch m thanh toán lương cho ngư i lao ng trên 54 t ng, n BHXH trên 30 t ng, do ó 3166 ngư i lao ng ngh hưu, m au, thai s n, t i n n lao ng không ư c gi i quy t ch v i s ti n 1,269 t ng… t i các ơn v thu c B . s m kh c ph c nh ng t n t i trên, B ch th cho các ơn v tr c thu c khNn trương th c hi n nh ng công vi c sau: 1) T p trung thu h i công n , ra k ho ch c th làm vi c v i các ch u tư, Ban qu n lý d án, các ơn v tư v n thi t k , tư v n giám sát, các ơn v ch th u, ra các bi n pháp tháo g khó khăn trong khâu nghi m thu, thanh toán, gi i quy t k p th i th t c gi i ngân, nh t là các công trình tr ng i m, công trình u tư t ngu n trái phi u Chính ph . Vì ây là khâu quan tr ng liên quan n nh ng thi u sót t n t i nêu trên. 2) Lãnh o các ơn v ph i rà soát, n m rõ tình hình n ng lương, BHXH và gi i quy t các ch chính sách i v i ngư i lao ng. Các ơn v tr c thu c B l p k ho ch ch o, ki m tra ôn c các ơn v thành viên gi i quy t các v n t n t i trên. Vi c thu, n p BHXH là trách nhi m và nghĩa v c a ngư i s d ng lao ng cũng như ngư i lao ng nên các ơn v ph i nghiêm túc th c hi n gi i quy t k p th i các quy n l i c a ngư i lao ng, không dây dưa, kéo dài như th i gian qua làm nh hư ng n uy tính c a ngành. 3) Giao cho V T ch c cán b ph i h p v i Công oàn GTVT Vi t Nam t ch c ki m tra, n m tình hình c th t i m t s ơn v tr ng i m giúp B ch o th c hi n t t nh ng n i dung nêu trên. Các ơn v tr c thu c B l p báo cáo tình hình gi i quy t chính sách v tr lương, thu n p BHXH và nh ng t n ng c a ơn v g i v B trư c ngày 25/12/2005 (qua V T ch c cán b )./. B TRƯ NG
  2. ào ình Bình
Đồng bộ tài khoản