Chỉ thị số 14/2006/CT-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
74
lượt xem
3
download

Chỉ thị số 14/2006/CT-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 14/2006/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng chống bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 14/2006/CT-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T T NH AN GIANG NAM ***** c l p – T do – H nh phúc ******* S : 14/2006/CT-UBND Long Xuyên, ngày 09 tháng 08 năm 2006 CH THN TĂNG CƯ NG CÁC BI N PHÁP C P BÁCH PHÒNG CH NG B NH VÀNG LÙN VÀ LÙN XO N LÁ Hi n nay tình hình d ch b nh vàng lùn và lùn xo n lá ã và ang lây lan trên di n r ng t i nhi u nơi trong vùng ng b ng sông C u Long như: ng Tháp,Ti n Giang, An Giang, Long An. T i An Giang, tính n 27/7/2006 b nh vàng lùn và lùn xo n lá ã lây nhi m 433 ha trên lúa Hè Thu trong ó có 29 ha b nhi m n ng; ngoài ra cũng ã lây lan sang lúa v 3 v i di n tích 1.085 ha chi m 10,24 % di n tích xu ng gi ng; trong ó có 232 ha b nhi m n ng bu c ph i tiêu h y. B nh gây h i r t nghiêm tr ng, b nh không lây qua h t gi ng, nư c, không khí, t và các tác nhân cơ gi i mà ch y u là do r y nâu truy n b nh và hi n nay không có thu c c tr . Theo d báo c a các ngành ch c năng, b nh vàng lùn - lùn xo n lá có nguy cơ phát tri n m nh và lây lan nhanh trên di n r ng. Trư c tình hình trên, nh m ngăn ch n k p th i m m b nh lây truy n sang s n xu t v ông xuân 2006-2007 và các mùa v ti p theo; vì th , vi c xác nh úng l ch th i v xu ng gi ng lúa là m t trong nh ng bi n pháp r t c n thi t và t hi u qu cao trong công tác phòng ch ng b nh vàng lùn và lùn xo n lá, y ban nhân dân t nh ch th : 1. Không ư c xu ng gi ng lúa v 3 năm 2006 k t ngày 10/8/2006. Tuy t i không s d ng gi ng OM 1490 trong s n xu t v ông xuân 2006-2007. Ph i th c hi n v sinh ng ru ng và có th i gian cày i phơi t gi a 2 v ông xuân và hè thu. Th i gian cách ly gi a các v t i thi u là 20 -25 ngày, tuy t i không ư c lúa chét. Ph i ti n hành t ch c x lũ nh kỳ và th c hi n s n xu t 3 năm/8 v . 2. Ch t ch UBND các huy n, th , thành ph c ng c ngay Ban ch huy và Ban i u hành phòng ch ng r y nâu và o ôn c p huy n, xã; ng th i ch o các a phương nghiêm túc th c hi n l ch xu ng gi ng lúa các v trong năm như sau (b t u th c hi n t v ông xuân 2006-2007): -V ông xuân: xu ng gi ng 15/11 - 31/12 dương l ch. - V hè thu: xu ng gi ng 10/4 - 10/5 dương l ch. - V 3 (thu ông): xu ng gi ng 01/8 - 30/ 8 dương l ch. Tuy t i không xu ng gi ng lúa v 3 i v i các ti u vùng có nhi m b nh vàng lùn, lùn xo n lá. Chính quy n các c p xã, huy n không ư c b t bu c nông dân xu ng gi ng lúa v 3 và ph i th c hi n theo quy ch dân ch cơ s .
  2. ng th i ch o các ch ư ng nư c, h p tác xã, t liên k t có làm d ch v bơm tư i ch bơm nư c ra ph c v xu ng gi ng ông xuân khi ã có ý ki n c a UBND huy n, th , thành ph trên cơ s l ch th i v ã ư c khuy n cáo và ph i t ch c xu ng gi ng ng lo t. 3. Nghiêm c m vi c xu ng gi ng lúa trong các tháng 1, 2, 3, 9 và tháng 10 dương l ch hàng năm, n u vi ph m thì không ư c hư ng chính sách h tr c a nhà nư c và ph i ch u trách nhi m n bù thi t h i cho ngư i s n xu t lúa lân c n theo qui nh c a pháp lu t. 4. S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn thư ng xuyên theo dõi, ki m tra l ch th i v xu ng gi ng lúa, phát hi n s m d ch b nh và có trách nhi m i u ph i các ho t ng phòng ch ng d ch b nh trên cây lúa.Ti p t c Ny m nh chương trình “3 gi m, 3 tăng”, Ny m nh công tác xã h i hóa nhân gi ng lúa c ng ng; quy ho ch và th c hi n h th ng kênh mương thu l i n i ng k t h p giao thông làm cơ s cho quá trình ưa nhanh khoa h c công ngh vào ng ru ng, hư ng t i ngành s n xu t lúa ch t lư ng ngày càng cao, giá thành gi m. Khuy n cáo nông dân s d ng các gi ng lúa có ch t lư ng cao, ít nhi m r y, ít nhi m b nh o ôn. 5. H i Nông Dân có trách nhi m tuyên truy n, ph bi n cho nông dân th c hi n úng l ch th i v xu ng gi ng lúa và các bi n pháp phòng ng a d ch b nh, c bi t là b nh vàng lùn và lùn xo n lá; v n ng nông dân tiêu h y tri t i v i di n tích lúa b nhi m b nh dư i 45 ngày sau khi s . 6. Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn giãn n và cho vay m i i v i nh ng h có di n tích lúa b nhi m vàng lún, lùn xo n lá n ng bu c ph i tiêu h y v i i u ki n các h ó có xác nh n c a chính quy n a phương và c a ngành b o v th c v t. 7. S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ph i h p v i S Văn hóa Thông tin, báo An Giang, ài Phát thanh truy n hình An Giang thư ng xuyên thông báo l ch th i v xu ng gi ng lúa, tuyên truy n tác h i c a d ch b nh vàng lùn, lùn xo n lá ng th i ưa tin ph n nh cho nông dân bi t cách nh n d ng b nh phát hi n và phòng tr k p th i. ài Phát thanh truy n hình An Giang phát thông i p hàng ngày trên sóng phát thanh truy n hình v l ch th i v và tình hình d ch b nh; các ài truy n thanh huy n, tr m phát thanh xã, phư ng ph bi n r ng rãi n i dung c a Ch th này. ây là nhi m v tr ng tâm c p bách nh m ngăn ch n có hi u qu d ch h i trên lúa, Ch t ch y ban nhân dân t nh yêu c u Th trư ng các S , ngành có liên quan, Ch t ch UBND các huy n, th , thành ph khNn trương tri n khai th c hi n ngay.Trong quá trình th c hi n n u có khó khăn, vư ng m c báo cáo v UBND t nh (thông qua S Nông nghi p và PTNT) k p th i gi i quy t. TM. Y BAN NHÂN DÂN T NH KT.CH TNCH Nơi nh n: PHÓ CH TNCH - C c Ki m tra Văn b n - B Tư pháp;
  3. - B NN và PTNT; - TT.TU, H ND, UBND t nh; - Các S , Ban ngành oàn th c p t nh; - UBND huy n, th , thành ph ; - Báo AG, ài PTTHAG, Phân xã AG - ph bi n; - Chánh, Phó VP.UB; Lê Minh Tùng - Phòng KT, TH, XDCB, VHXH, NC, VT.
Đồng bộ tài khoản