Chỉ thị số 1408/CT-TTg

Chia sẻ: Uyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
242
lượt xem
28
download

Chỉ thị số 1408/CT-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 1408/CT-TTg về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 1408/CT-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T --------- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------------- S : 1408/CT-TTg Hà N i, ngày 01 tháng 09 năm 2009 CH THN V TĂNG CƯ NG CÔNG TÁC B O V , CHĂM SÓC TR EM Sau g n mư i năm th c hi n Chương trình Hành ng qu c gia vì tr em Vi t Nam giai o n 2001 – 2010, dư i s lãnh o, ch o c a các c p y ng, chính quy n, s ph i h p c a các ngành, oàn th , s chăm lo cho tr em c a m i gia ình, c ng ng, công tác b o v , chăm sóc tr em ã t ư c m t s thành t u áng khích l ; ã t ho c vư t nhi u m c tiêu, ch tiêu n năm 2010 v chăm sóc s c kh e, giáo d c cho tr em. Tuy nhiên, trên th c t , m t s quy n c a tr em chưa ư c th c hi n t t, m t s ch tiêu n năm 2010 v b o v tr em c a Chương trình Hành ng qu c gia vì tr em Vi t Nam giai o n 2001 – 2010 (Quy t nh s 23/2001/Q -TTg ngày 26 tháng 02 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph ) và Chương trình Ngăn ng a và gi i quy t tình tr ng tr em lang thang, tr em b xâm ph m tình d c và tr em ph i lao ng n ng nh c, trong i u ki n c h i, nguy hi m giai o n 2004 – 2010 (Quy t nh s 19/2004/Q -TTg ngày 12 tháng 02 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph ) có kh năng không t, c bi t là ch tiêu gi m s lư ng tr em b xâm ph m tình d c, b l m d ng s c lao ng, b mua bán, b b o l c, b tai n n, thương tích, nhi m HIV, ph m các t i c bi t nghiêm tr ng. Nhi u hành vi vi ph m nghiêm tr ng quy n tr em, xâm h i tình d c, b o l c và mua bán tr em ã gây b c xúc trong dư lu n xã h i. Nguyên nhân ch y u c a tình hình trên là do: h th ng lu t pháp, chính sách v b o v , chăm sóc tr em chưa y , ng b ; i ngũ cán b làm công tác b o v , chăm sóc tr em còn thi u v s lư ng, h n ch v năng l c chuyên môn, c bi t c p xã; h th ng d ch v b o v , chăm sóc tr em có hoàn c nh c bi t chưa ư c hình thành y và chưa áp ng ư c yêu c u; ý th c ch p hành pháp lu t v b o v , chăm sóc tr em c a m t b ph n cán b , công ch c, viên ch c, cha m , giáo viên và công dân chưa t t; ki n th c, k năng b o v , chăm sóc tr em c a nhi u gia ình và tr em chưa y ; h th ng thông tin qu n lý, cơ s d li u v b o v , chăm sóc tr em chưa y , thi u tin c y. tăng cư ng công tác b o v , chăm sóc tr em, c bi t công tác b o v tr em, Ny m nh th c hi n có hi u qu các m c tiêu vì tr em n năm 2010, t o cơ s th c hi n có hi u qu công tác b o v , chăm sóc tr em trong nh ng năm ti p theo. Th tư ng Chính ph ch th : 1. B Lao ng - Thương binh và Xã h i ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan và y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương:
  2. a) Rà soát, ánh giá tình hình th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t hi n hành v b o v chăm sóc tr em s a i, b sung, h y b , ban hành m i theo thNm quy n ho c ki n ngh cơ quan có thNm quy n s a i, b sung, h y b , ban hành m i hoàn thi n các tiêu chuNn, quy chuNn, quy trình c th v b o v và chăm sóc tr em có hoàn c nh c bi t (t khâu phòng ng a, phát hi n k p th i các trư ng h p tr em có nguy cơ rơi vào hoàn c nh c bi t, n khâu cung c p các d ch v h tr ph c h i, tái hòa nh p gia ình, c ng ng cho tr em c n s can thi p, tr giúp). Vi c rà soát, ánh giá tình hình th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t hi n hành v b o v , chăm sóc tr em, hoàn thi n các tiêu chuNn, quy chuNn, quy trình c th v b o v và chăm sóc tr em có hoàn c nh c bi t ph i ư c hoàn thành ch m nh t vào cu i năm 2010. b) Tăng cư ng ki m tra, ánh giá tình hình th c hi n Chương trình Hành ng qu c gia vì tr em Vi t Nam giai o n 2001 – 2010, Chương trình Ngăn ng a và gi i quy t tình tr ng tr em lang thang, tr em b xâm ph m tình d c và tr em ph i lao ng n ng nh c, trong i u ki n c h i, nguy hi m giai o n 2004 – 2010 chuNn b cho vi c t ng k t vào năm 2010; ch m nh t trong tháng 9 năm 2009, ban hành văn b n hư ng d n th c hi n K ho ch hành ng qu c gia vì tr em b nh hư ng b i HIV/AIDS n năm 2010 và t m nhìn n năm 2020 (Quy t nh s 84/2009/Q - TTg ngày 04 tháng 6 năm 2009 c a Th tư ng Chính ph ); c) Ny m nh th c hi n các gi i pháp phòng ng a, tr giúp tr em có hoàn c nh c bi t; t p trung ch o gi i quy t tình tr ng tr em b xâm ph m tình d c, b l m d ng s c lao ng, b mua bán, b b o l c; tăng cư ng tri n khai các ho t ng phòng, ch ng tai n n, thương tích cho tr em, c bi t là phòng, ch ng u i nư c cho tr em, thông qua vi c tăng cư ng hư ng d n và ki m tra th c hi n các quy nh v phòng, ch ng tai n n, thương tích cho tr em; d) Xây d ng d th o Ngh nh quy nh x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c b o v và chăm sóc tr em, trình Chính ph trong quý IV năm 2009; xây d ng Chương trình hành ng qu c gia vì tr em Vi t Nam giai o n 2011 – 2020 và Chương trình qu c gia b o v tr em giai o n 2011 – 2015, trình Th tư ng Chính ph trong quý IV năm 2010; ) Hư ng d n v các tiêu chuNn, ch , chuyên môn, nghi p v i v i cán b làm công tác b o v , chăm sóc tr em các c p theo quy nh c a pháp lu t; e) Trong quý IV năm 2009 và năm 2010, xây d ng và tri n khai thí i m H th ng b o v , chăm sóc tr em và mô hình Trung tâm công tác xã h i tr em m t s t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; t ng k t, rút kinh nghi m, nhân r ng các mô hình này sau năm 2010. Nghiên c u, hoàn thành trong năm 2010 vi c xây d ng cơ s d li u chuyên ngành v b o v và chăm sóc tr em, làm cơ s ánh giá tình hình th c hi n pháp lu t, chính sách v b o v , chăm sóc tr em và Công ư c qu c t v quy n tr em. 2. B Công an: a) Tăng cư ng ki m tra, ánh giá tình hình th c hi n Chương trình hành ng phòng, ch ng t i ph m buôn bán ph n , tr em giai o n 2004 – 2010 (Quy t nh s 130/2004/Q -TTg ngày 14 tháng 7 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph ), án u
  3. tranh phòng, ch ng các lo i t i xâm h i tr em, t i ph m trong l a tu i v thành niên thu c Chương trình qu c gia phòng, ch ng t i ph m (Quy t nh s 138/1998/Q - TTg ngày 31 tháng 7 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph ) chuNn b cho vi c xây d ng chương trình, k ho ch phòng, ch ng các lo i t i ph m xâm h i tr em, t i ph m trong l a tu i chưa thành niên giai o n 2011 - 2020 và giai o n 2011 – 2015; b) Ch o Công an các c p: xây d ng và th c hi n các k ho ch u tranh quy t li t, liên t c v i t i ph m xâm h i tr em, t i ph m trong l a tu i chưa thành niên; tăng cư ng công tác xác minh i v i h sơ c a tr em có ngu n g c không rõ ràng nhưng ư c gi i thi u làm con nuôi ngư i nư c ngoài; nghiêm kh c x lý các hành vi làm gi h sơ v ngu n g c c a tr em, ưa h i l , nh n h i l liên quan n vi c gi i quy t cho tr em làm con nuôi ngư i nư c ngoài ho c l i d ng vi c gi i thi u, gi i quy t, ăng ký cho tr em làm con nuôi ngư i nư c ngoài tr c l i, thu l i v t ch t b t h p pháp. 3. B Tư pháp: a) Ch trì, ph i h p v i B Công an, B Lao ng - Thương binh và Xã h i và các cơ quan khác có liên quan nghiên c u, xây d ng và trình cơ quan có thNm quy n s a i, b sung, h y b , ban hành m i các văn b n quy ph m pháp lu t liên quan n vi c x lý t i ph m xâm h i tr em, x lý ngư i chưa thành niên vi ph m pháp lu t, nh m ngăn ng a t i ph m xâm h i tr em, tăng cư ng hi u qu giáo d c, ph c h i i v i ngư i chưa thành niên vi ph m pháp lu t; b) Tăng cư ng hư ng d n, thư ng xuyên ki m tra i v i t ch c và ho t ng tr giúp pháp lý cho tr em, công tác ăng ký khai sinh úng th i h n cho tr em; c) Tăng cư ng th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v công tác nuôi con nuôi, nh m b o m tính nhân o c a ho t ng này, tránh l i d ng mua bán tr em. B o m vi c gi i thi u, gi i quy t cho tr em làm con nuôi ngư i nư c ngoài t i Vi t Nam úng thNm quy n, trình t , th t c theo quy nh c a pháp lu t hi n hành; ki m tra ch t ch h sơ c a ngư i xin nh n con nuôi và h sơ c a tr em ư c gi i thi u làm con nuôi ngư i nư c ngoài theo úng quy nh c a pháp lu t hi n hành. 4. B Giáo d c và ào t o ch o xây d ng môi trư ng sư ph m lành m nh, không có b o l c; ti p t c tri n khai th c hi n có hi u qu phong trào thi ua “xây d ng trư ng h c thân thi n, h c sinh tích c c”, chú tr ng vi c rèn luy n k năng s ng, k năng t b o v , k năng giao ti p, ng x cho h c sinh trong nhà trư ng. 5. B Y t : a) Ch o t ch c th c hi n có hi u qu chính sách khám b nh, ch a b nh cho tr em dư i 6 tu i, tr em có hoàn c nh c bi t, tr em c a h gia ình nghèo; ph c h i ch c năng cho tr em tàn t t; th c hi n thí i m m t s lo i hình d ch v y t h tr khNn c p cho tr em b xâm ph m tình d c, tr em là n n nhân c a b o l c; c u ch a, chăm sóc s c kh e, ph c h i ch c năng cho tr em b tai n n, thương tích; b) Ti p t c Ny m nh th c hi n Chính sách Qu c gia phòng, ch ng tai n n, thương tích giai o n 2002 – 2010 (Quy t nh s 197/2001/Q -TTg ngày 27 tháng 12 năm
  4. 2001 c a Th tư ng Chính ph ), chú tr ng phòng, ch ng tai n n, thương tích cho tr em. 6. B Văn hóa, Th thao và Du l ch: a) Tăng cư ng thanh tra, ki m tra và qu n lý ch t ch các s n phNm văn hóa, d ch v vui chơi, gi i trí dành cho tr em; b) Ch trì, ph i h p v i B Lao ng - Thương binh và Xã h i nghiên c u, xu t vi c xây d ng và phát tri n h th ng d ch v b o v tr em trong gia ình, nh m tăng cư ng năng l c b o v tr em cho các thành viên trong gia ình. 7. B Thông tin và Truy n thông ch trì, ph i h p v i B Lao ng - Thương binh và Xã h i tăng cư ng hư ng d n, ch o các cơ quan thông tin i chúng Ny m nh và i m i các ho t ng truy n thông, giáo d c v ch trương c a ng, pháp lu t c a Nhà nư c v b o v và chăm sóc tr em; chú tr ng giáo d c c ng ng, gia ình và tr em v k năng, bi n pháp b o v tr em; tăng cư ng công tác thanh tra, ki m tra các ho t ng v thông tin, báo chí, xu t b n (bao g m xu t b n, in, phát hành xu t b n phNm), thông tin trên Internet dành cho tr em và liên quan n tr em; x lý nghiêm nh ng hành vi xu t b n các n phNm, s n phNm thông tin dành cho tr em có n i dung i tr y, kích ng b o l c. 8. B N i v ch trì, ph i h p v i B Lao ng - Thương binh và Xã h i và các cơ quan liên quan hư ng d n các a phương b trí ngư i làm công tác b o v , chăm sóc tr em xã, phư ng, th tr n. 9. B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i B Lao ng - Thương binh và Xã h i và các cơ quan liên quan ưa các m c tiêu v b o v , chăm sóc tr em vào Chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i giai o n 2011 – 2020, K ho ch phát tri n kinh t - xã h i giai o n 2011 – 2015 và K ho ch phát tri n kinh t - xã h i năm 2010. 10. B Tài chính: a) B trí kinh phí th c hi n có hi u qu các chương trình, án, d án v b o v , chăm sóc tr em ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t trong giai o n 2001 – 2010; ưu tiên b trí kinh phí th c hi n các m c tiêu v b o v , chăm sóc tr em t i các vùng ng bào dân t c, mi n núi, Tây Nguyên, vùng có i u ki n kinh t - xã h i khó khăn và c bi t khó khăn; b) Trong khi d ki n phân b chi thư ng xuyên c a ngân sách trung ương hàng năm, b o m chi s nghi p b o v , chăm sóc tr em và chi tr tr giúp xã h i hàng tháng cho tr em ư c hư ng chính sách tr giúp xã h i c a Nhà nư c theo phân c p ngân sách nhà nư c hi n hành. 11. ài Ti ng nói Vi t Nam, ài Truy n hình Vi t Nam và các cơ quan thông tin i chúng khác tăng th i lư ng phát sóng, s lư ng bài vi t và nâng cao ch t lư ng tuyên truy n v b o v , chăm sóc tr em trong các chương trình, chuyên trang, chuyên m c. 12. y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương:
  5. a) m b o s ch o th ng nh t c a các c p chính quy n a phương i v i công tác b o v , chăm sóc tr em. Trong năm 2009, b trí cán b làm công tác b o v và chăm sóc tr em các c p, c bi t c p xã; hình thành m ng lư i c ng tác viên làm công tác b o v , chăm sóc tr em các t dân ph , c m dân cư, thôn, p, phum, sóc, b n, làng; c ng c Qu b o tr tr em nh m tăng cư ng v n ng ngu n l c c a các t ch c, cá nhân trong nư c và qu c t cho s nghi p b o v , chăm sóc tr em; b) Ti p t c ch o, t ch c tri n khai th c hi n có hi u qu các m c tiêu và n i dung c a Chương trình Hành ng qu c gia vì tr em Vi t Nam giai o n 2001 - 2010, Chương trình Ngăn ng a và gi i quy t tình tr ng tr em lang thang, tr em b xâm ph m tình d c và tr em ph i lao ng n ng nh c, trong i u ki n c h i, nguy hi m giai o n 2004 – 2010, chú tr ng công tác phòng, ch ng tai n n, thương tích cho tr em thu c Chính sách Qu c gia phòng, ch ng tai n n, thương tích giai o n 2002 – 2010, Chương trình hành ng phòng, ch ng t i ph m buôn bán ph n , tr em giai o n 2004 – 2010, án u tranh phòng, ch ng các lo i t i xâm h i tr em, t i ph m trong l a tu i v thành viên thu c Chương trình qu c gia phòng, ch ng t i ph m; l ng ghép vi c th c hi n có hi u qu các chương trình, k ho ch, án, d án v b o v , chăm sóc tr em v i vi c th c hi n các chương trình phát tri n kinh t - xã h i khác trên a bàn; ban hành cơ ch , gi i pháp c thù, phù h p gi i quy t t ng nhóm v n v b o v , chăm sóc tr em a phương; t ng bư c xây d ng xã, phư ng phù h p v i tr em; c) Ti p t c Ny m nh công tác tuyên truy n, v n ng nhân dân th c hi n ch trương c a ng, pháp lu t c a Nhà nư c v b o v và chăm sóc tr em; th c hi n t t các chính sách hi n hành i v i tr em có hoàn c nh c bi t, tr em trong các h gia ình nghèo gi m m nh s lư ng tr em lang thang, b l m d ng s c lao ng, m côi không nơi nương t a, b b rơi, b khuy t t t, tàn t t, nhi m HIV, b tai n n, thương tích, là n n nhân c a b o l c; m b o cung c p y và có ch t lư ng các d ch v chăm sóc và b o v tr em; d) Tăng cư ng công tác thanh tra, ki m tra, phát hi n k p th i và x lý nghiêm theo quy nh c a pháp lu t các hành vi vi ph m quy n tr em, các ho t ng vi ph m quy nh hi n hành v gi i quy t cho ngư i nư c ngoài nh n tr em làm con nuôi t i a phương; ch o th c hi n t t nhi m v qu n lý a bàn dân cư, phát hi n và x lý k p th i các hành vi xâm h i tr em, b o l c i v i tr em gây h u qu nghiêm tr ng, n m ch c hoàn c nh các h gia ình, s lư ng tr em tham gia các hình th c lao ng ki m s ng; ki m tra thư ng xuyên vi c th c hi n quy nh c a pháp lu t v ti p nh n, nuôi dư ng tr em t i các cơ s nuôi dư ng tr em. Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m n u x y ra tình tr ng xâm h i, b o l c, mua bán tr em, vi ph m quy n tr em t i a phương. 13. ngh M t tr n T qu c Vi t Nam và các t ch c thành viên, c bi t là H i Liên hi p Ph n Vi t Nam, oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh, H i Nông dân Vi t Nam, H i Ngư i cao tu i Vi t Nam, tăng cư ng tuyên truy n, v n ng h i viên và các t ng l p nhân dân th c hi n t t ch trương c a ng, pháp lu t c a Nhà nư c v b o v , chăm sóc tr em; v n ng h i viên tích c c tham gia các ho t ng b o v , chăm sóc tr em. 14. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách
  6. nhi m thi hành Ch th này; hàng năm, báo cáo k t qu th c hi n Ch th g i B Lao ng - Thương binh và Xã h i. B Lao ng - Thương binh và Xã h i theo dõi, ki m tra, ôn c vi c th c hi n Ch th ; hàng năm, t ng h p tình hình th c hi n Ch th báo cáo Th tư ng Chính ph ./. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; Nguy n Sinh Hùng - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - UB Giám sát tài chính QG; - Ki m toán Nhà nư c; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu Văn thư, KGVX (5b).
Đồng bộ tài khoản