Chỉ thị số 155-CT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
73
lượt xem
3
download

Chỉ thị số 155-CT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 155-CT về việc bảo đảm quyền tự chủ sản xuất, kinh doanh của các đơn vị kinh tế cơ sở do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành, để thi hành Nghị quyết (dự thảo) của Bộ Chính trị và Quyết định của Hội đồng Bộ trưởng về bảo đảm quyền tự chủ sản xuất, kinh doanh của các đơn vị kinh tế cơ sở

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 155-CT

  1. CH TNCH H I NG B C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T TRƯ NG NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 155-CT Hà N i, ngày 26 tháng 6 năm 1986 CH THN V THI HÀNH NGHN QUY T (D TH O) C A B CHÍNH TRN VÀ QUY T NNH C A H I NG B TRƯ NG V B O M QUY N T CH S N XU T, KINH DOANH C A CÁC ƠN VN KINH T CƠ S Th c hi n Ngh quy t (d th o) c a B Chính tr v b o m quy n t ch s n xu t, kinh doanh c a các ơn v kinh t cơ s , H i ng B trư ng ã ban hành các chính sách, ch t m th i áp d ng cho các ơn v kinh t cơ s v k ho ch hoá, v t tư, lao ng, tài chính, ngân hàng, giá, tiêu th s n phNm và d ch v , xu t nh p khNu, h p ng kinh t và tr ng tài kinh t . t o i u ki n cho các ngành, các c p, các ơn v kinh t cơ s quán tri t và tri n khai th c hi n Ngh quy t c a B Chính tr và các Quy t nh c a H i ng B trư ng, ch t ch H i ng B trư ng ch th : I. NHANH CHÓNG RA NH NG CH THN, THÔNG TƯ HƯ NG D N THI HÀNH M T CÁCH NG B CÁC CH CHÍNH SÁCH THEO ÚNG NGHN QUY T (D TH O) C A B CHÍNH TRN VÀ NH NG QUY T NNH C AH I NG B TRƯ NG. 1. Các ngành có liên quan khNn trương so n th o và ban hành các thông tư hư ng d n nh m c th hoá các Quy t nh c a H i ng B trư ng trong tháng 6 năm 1986 và tháng 7 năm 1986. 2. U ban K ho ch Nhà nư c ch trì cùng B Tài chính và U ban V t giá Nhà nư c so n th o và trình H i ng B trư ng ban hành Quy t nh t m th i v ch k ho ch hoá và h ch toán giá thành vào tháng 7 năm 1986. 3. T ng c c Th ng kê ch trì cùng B Tài chính và U ban K ho ch Nhà nư c so n th o và ban hành thông tư liên b v ch k toán, th ng kê các ngành kinh t qu c dân vào tháng 7 năm 1986. 4. Văn phòng H i ng B trư ng, các B , U ban Nhà nư c và cơ quan khác thu c H i ng B trư ng, U ban Nhân dân các t nh, thành ph , c khu tr c thu c trung ương ph i soát xét l i các văn b n do H i ng B trư ng và các ngành, các c p ã ban hành t trư c t i nay, xoá b nh ng i u quy nh không còn phù h p, và hoàn thành h th ng văn b n m i phù h p v i n i dung cơ ch qu n lý m i. Công vi c này ph i làm xong trong quý III năm 1986.
  2. Có nh ng i m gì th y chưa rõ ho c chưa ư c ưa vào Ngh quy t (d th o) c a B Chính tr và trong các văn b n m i ban hành c a Nhà nư c c n gi i quy t thì các ngành, các c p và các ơn v cơ s ph i báo cáo xin ch th c a c p trên. Cơ quan c p trên có trách nhi m nghiên c u tr l i không quá hai tu n l k t khi nh n ư c văn b n ngh . Quá th i h n y mà không có ý ki n tr l i thì xem như c p trên ã ng ý, c p dư i ho c cơ s ư c thi hành theo ngh c a mình. V n nào th y c n ph i nghiên c u thêm chưa th gi i quy t s m ư c thì c p trên báo cáo cho các ngành, a phương hay cơ s bi t và nghiên c u tr l i không quá 2 tháng sau ó. 5. Vi n nghiên c u qu n lý kinh t Trung ương ch trì cùng Ban T ch c c a Chính ph , có s tham gia ý ki n c a T ng công oàn so n th o, trình H i ng B trư ng quy t nh và ban hành m i ho c b sung i u l Liên hi p các xí nghi p qu c doanh, i u l H i ng xí nghi p, Quy t nh s 182 - CP (s a i), i u l Giám c xí nghi p. 6. B Tài chính ch trì cùng Vi n nghiên c u qu n lý kinh t Trung ương nghiên c u trình H i ng B trư ng ban hành b sung i u l k toán trư ng xí nghi p. B Tài chính ch trì cùng U ban Khoa h c và k thu t Nhà nư c nghiên c u quy nh l i m t s ch cho xí nghi p v kinh phí, thư ng nghiên c u, ng d ng khoa h c - k thu t, h p lý hoá s n xu t, c i ti n k thu t, c i ti n qu n lý. 7. T ng c c th ng kê ch trì cùng các cơ quan liên quan nghiên c u trình H i ng B trư ng H i ng B trư ng xét trình H i ng Nhà nư c ban hành pháp l nh v k toán - th ng kê th ng nh t trong c nư c. 8. Liên hi p xã Trung ương ch trì cùng Vi n nghiên c u, qu n lý kinh t Trung ương và Ban t ch c c a Chính ph nghiên c u trình H i ng B trư ng ban hành i u l h p tác xã ti u, th công nghi p (s a i). 9. B Lao ng, T ng Công oàn Vi t Nam và các cơ quan liên quan nghiên c u trình d th o l n th nh t Lu t lao ng và Lu t công oàn vào cu i năm 1986. II. CH O TH C HI N 1. Th c hi n vi c ch o i m rút kinh nghi m áp d ng r ng rãi có k t qu : a) Thư ng v H i ng B trư ng tr c ti p ch o i m: - Ngành than (B M và than và Liên hi p các xí nghi p than Hòn Gai ch u trách nhi m th c hi n). - Nhà máy super ph t phát Lâm Thao (T ng c c Hoá ch t ch u trách nhi m th c hi n). - Ngành d t (B công nghi p nh và Liên hi p các xí nghi p d t Vi t Nam ch u trách nhi m th c hi n). - Các ngành chè, ư ng (B công nghi p th c phNm cùng Liên hi p các xí nghi p chè Vi t Nam và Liên hi p mía ư ng II ch u trách nhi m th c hi n).
  3. - Nhà máy Gi y Vĩnh Phú (Liên hi p các xí nghi p gi y I và nhà máy gi y Vĩnh Phú ch u trách nhi m th c hi n). - Các t nh Qu ng Nam - à N ng, ng Nai, Long An, thành ph Hà N i, thành ph H Chí Minh, thành ph H i Phòng (U ban Nhân dân các t nh và thành ph nói trên ch u trách nhi m th c hi n). - M t s ơn v thu c các ngành nông nghi p, lâm nghi p, thu s n, xây d ng, v n t i, thương nghi p. b) M i ngành trung ương, U ban Nhân dân m i t nh, thành ph ch n và ch o i m t 1 n 2 ơn v tr c thu c. c) Các ngành, a phương và ơn v cơ s ư c ch n ch o i m (c trung ương và a phương) ph i l p án áp d ng cơ ch qu n lý m i, trong ó nêu rõ m c ích, yêu c u, nh ng n i dung c n t p trung ch o i m rút kinh nghi m áp d ng cho các ngành, a phương và các ơn v cơ s khác; t ch c th c hi n (bao g m cơ quan ho c ngư i tr c ti p ph trách, bi n pháp ti n th c hi n t ng bư c, k ho ch ôn c, ki m tra, sơ k t, t ng k t...). án ph i trình cơ quan ch o c p trên xem xét trư c khi th c hi n. 2. Làm thí i m. Nh ng v n sau ây c n ph i làm thí i m m t s nơi nh t nh, do nh ng cơ quan ư c giao ch o sau khi ã có k t lu n m i m r ng áp d ng: a) Nghiên c u thay ch thu qu c doanh b ng nh ng hình th c thu thích h p: B Tài chính ch trì. b) Ch tuy n lao ng theo h p ng: B Lao ng ch trì. c) B nhi m giám c xí nghi p trên cơ s công nhân, viên ch c b phi u tín nhi m: Vi n Nghiên c u qu n lý kinh t Trung ương ch trì. Các cơ quan ch o i m nêu trên có trách nhi m cùng các ngành có liên quan nghiên c u phương án thí i m, ch n ơn v thí i m và ch o hư ng d n các ơn v ó làm thí i m; phương án ph i trình xin ý ki n Thư ng v H i ng B trư ng mu n nh t là 2 tu n l trư c khi cho th c hi n. 3. Ti n hành công tác ào t o, b i dư ng cán b theo yêu c u c a cơ ch qu n lý m i. a) Vi n nghiên c u qu n lý kinh t Trung ương có chương trình b i dư ng g p các l p t p trung ng n h n cho cán b ch ch t thu c các ngành, các c p, các ơn v kinh t cơ s quan tr ng, trư c h t là Giám c (T ng Giám c) và bí thư ng u các ơn v tr ng i m. Chương trình, n i dung b i dư ng bao g m các Ngh quy t, các Quy nh m i c a Trung ương ng, c a H i ng B trư ng, nh ng kinh nghi m, i n hình qu n lý t t ã ư c úc k t. b) Các ngành, các c p, các ơn v kinh t cơ s t ch c b i dư ng cho cán b thu c ngành, c p mình và c a các cơ s tr c thu c theo chương trình và n i dung nêu trên.
  4. c) Các Vi n, trư ng kinh t có k ho ch ph i h p, giúp các ngành, các c p, các ơn v kinh t cơ s làm t t công tác ào t o, b i dư ng cán b ; ưa nh ng n i dung cơ ch qu n lý m i, nh ng kinh nghi m, i n hình qu n lý tiên ti n vào chương trình và n i dung gi ng d y trong nhà trư ng. T ch c nghiên c u nh ng tài khoa h c làm sáng t nh ng cơ s lý lu n và th c ti n qu n lý kinh t trong ch ng ư ng u th i kỳ quá , nh ng v n chưa rõ c n làm thí i m góp ph n hoàn thi n cơ ch qu n lý m i. III. T CH C CH O a) Thư ng v H i ng B trư ng phân công m t Phó Ch t ch ch o chung. - Các Phó Ch t ch H i ng B trư ng tr c ti p ch o các ngành thu c kh i mình ph trách. - U ban K ho ch Nhà nư c, Vi n Nghiên c u qu n lý kinh t Trung ương, B Tài chính, Văn phòng H i ng B trư ng là nh ng cơ quan tham mưu giúp Thư ng v H i ng B trư ng ch o chung. - Phó Ch t ch H i ng B trư ng ph trách ch o chung ch nh m t nhóm cán b thu c Văn phòng H i ng B trư ng tr c ti p giúp Thư ng v H i ng B trư ng theo dõi, ch o th c hi n. b) Các ngành, các c p ch o, ôn c thư ng xuyên và sâu sát, ph i ki m tra ch t ch , k p th i phát hi n các i n hình tiên ti n u n n n, s a ch a nh ng thi u sót, l ch l c trong quá trình th c hi n, c bi t là các nơi ch o i m và thí i m. Hàng tháng, hàng quý, các ơn v i m và thí i m, các ngành, các c p ph i báo cáo b ng văn b n tình hình th c hi n lên cơ quan qu n lý c p trên c a mình và lên cơ quan ch o i m, thí i m. c) n cu i quý 3 và trong quý 4 năm 1986, các cơ s làm i m, thí i m, các ngành, các c p ph i sơ k t tình hình th c hi n Ngh quy t (d th o) c a B Chính tr , rút ra nh ng k t lu n xác áng v áp d ng cơ ch qu n lý m i và báo cáo b ng văn b n v các cơ quan qu n lý, các cơ quan ch o i m, thí i m c p trên, góp ph n hoàn ch nh văn b n trình B Chính tr ban hành Ngh quy t chính th c. Xoá b cơ ch qu n lý t p trung quan liêu, bao c p, xây d ng cơ ch qu n lý m i, b o m quy n t ch s n xu t, kinh doanh cho các ơn v kinh t cơ s là quán tri t và thi hành ng b các Ngh quy t c a H i ngh l n th 6, 7, 8, 9 c a Trung ương (khoá V), các Ngh quy t 28, 31, 306 c a B Chính tr , k t lu n c a H i ngh l n th 10 c a Trung ương, các ngh quy t và các Quy nh c a H i ng B trư ng v phân ph i lưu thông và v i m i cơ ch qu n lý kinh t nói chung. ó là m t công tác cách m ng có n i dung phong phú, sâu s c, ph c t p; ph i làm khNn trương, nhưng làm có k ho ch, t ng bư c v ng ch c, v a làm v a rút kinh nghi m và hoàn thi n không ng ng. Ph i ch ng b o th , trì tr , nhưng cũng ph i ch ng ch quan, nóng v i, gi n ơn. i m i qu n lý, b o m quy n t ch s n xu t, kinh doanh c a các ơn v kinh t cơ s hi n nay, trư c h t ph i nh m gi i quy t nh ng v n c p bách trư c m t là
  5. Ny m nh s n xu t, tăng năng su t, ch t lư ng, hi u qu ; tăng cư ng qu n lý th trư ng, l p l i tr t t trong phân ph i lưu thông, u tranh bình n v t giá, nhanh chóng cân b ng ngân sách ch ng l m phát, n nh tình hình kinh t - xã h i, n nh i s ng nhân dân; b o m hoàn thành th ng l i k ho ch Nhà nư c năm 1986. Nh ng nhi m v trên ây h t s c n ng n , òi h i các ngành, các c p ph i c ng c t ch c và tăng cư ng năng l c và hi u l c qu n lý c a b máy Nhà nư c t Trung ương n cơ s ; cao trách nhi m, ý th c t ch c k lu t, ý chí chi n u kiên cư ng c a m i cán b , ng viên, phát huy vai trò làm ch t p th c a nhân dân lao ng, ph i h p ch t ch v i t ch c công oàn và các oàn th qu n chúng khác. Yêu c u th trư ng các ngành, ch t ch U ban Nhân dân các t nh, thành ph nghiêm ch nh ch p hành Ch th này, và trong quá trình thi hành có gì vư ng m c, ph i báo cáo k p th i H i ng B trư ng xem xét gi i quy t. Mư i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản