Chỉ thị số 16/2003/CT-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
43
lượt xem
4
download

Chỉ thị số 16/2003/CT-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 16/2003/CT-BGTVT về việc tăng cường xây dựng, phát hành và sử dụng Báo Giao thông vận tải do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 16/2003/CT-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 16/2003/CT-BGTVT Hà N i, ngày 10 tháng 06 năm 2003 CH TH V VI C TĂNG CƯ NG XÂY D NG, PHÁT HÀNH VÀ S D NG BÁO GIAO THÔNG V N T I Báo Giao thông v n t i là Cơ quan c a B Giao thông v n t i, ti ng nói c a Ban cán s ng, Lãnh o B và cán b công nhân viên ch c lao ng Ngành Giao thông v n t i. Trong nh ng năm qua, Báo Giao thông v n t i (GTVT) ã óng góp tích c c trong vi c tuyên truy n ư ng l i chính sách c a ng và pháp lu t c a Nhà nư c. Báo ã ph n ánh, c vũ ng viên phong trào thi ua lao ng s n xu t, nh ng nhân t m i, i n hình tiên ti n, ph bi n ng d ng ti n b khoa h c k thu t, m r ng h p tác qu c t , góp ph n th c hi n th ng l i nhi m v chính tr c a toàn Ngành. Tuy nhiên, s lư ng phát hành Báo GTVT chưa nhi u, chưa n tay nhi u b n c nên h n ch vi c tuyên truy n, ph bi n ch trương c a ng, Nhà nư c và c a Ngành. Có t n t i này, m t m t vì ch t lư ng, tính h p d n c a báo còn chưa cao, m t khác còn do lãnh o m t s ơn v c a Ngành GTVT chưa quan tâm n vi c góp ph n xây d ng, phát tri n t báo c a Ngành. ti p t c xây d ng và phát tri n Báo GTVT, áp ng ư c yêu c u nhi m v chính tr trong tình hình m i. c bi t là tuyên truy n c vũ toàn Ngành th c hi n th ng l i Ngh quy t i h i IX c a ng, góp ph n Ny m nh s nghi p công nghi p hoá, hi n i hoá t nư c; Ti p t c th c hi n Ch th 22 c a B Chính tr v vi c tăng cư ng, i m i và nâng cao hi u qu s lãnh o c a ng i v i công tác báo chí xu t b n. B yêu c u Th trư ng các ơn v trong Ngành GTVT, T ng biên t p Báo GTVT làm t t m t s vi c sau ây : 1- Báo GTVT m b o th c hi n t t vi c xu t b n 2 kỳ/tu n, tích c c i m i n i dung, hình th c, nâng cao tính th i s , tính chi n u, m r ng thêm i tư ng b n c và ph m vi thông tin, Báo có n i dung phong phú, h p d n b n c. Nâng cao ch t lư ng i ngũ cán b phóng viên, m r ng i ngũ c ng tác viên. Ny m nh phát hành báo r ng kh p trong ngành giao thông v n t i và t ng bư c ưa ra xã h i. 2- i v i các ơn v trong ngành giao thông v n t i + T o i u ki n cho phóng viên c a Báo n m b t th c t nhanh nh y, sâu sát, ph n ánh úng và k p th i m i ho t ng, ph i h p v i Báo xây d ng i ngũ c ng tác viên. Tr l i k p th i nh ng v n liên quan n trách nhi m c a ơn v ã nêu trên báo ho c ý ki n c a b n c mà Ban biên t p Báo yêu c u.
  2. + Quan tâm dành kinh phí t mua và s d ng, ph bi n Báo GTVT có hi u qu , nh t là các ơn v cơ s và các t p th nh dư i ơn v cơ s . Chú ý các ơn v mi n núi, biên gi i h i o, vùng sâu vùng xa. Trư c m t các ơn v c n rà soát, ki m tra s lư ng Báo GTVT ã t mua và có hư ng d n ch o các cơ s tr c thu c t mua, s d ng báo Ngành, nh t là i v i các ơn v chưa mua ho c mua v i s lư ng ít. Yêu c u Th trư ng các cơ quan, ơn v trong ngành GTVT nghiêm túc th c hi n Ch th này, góp ph n làm t t công tác giáo d c chính tr , tư tư ng trong toàn Ngành. B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Nơi nh n: - Văn phòng Chính ph - Ban Tư tư ng -Văn hoá TƯ - B Văn hoá -Thông tin - Các cơ quan, ơn v thu c B - Các S GTVT, S GTCC - Công oàn GTVT VN ( p/h) ào ình Bình - Công báo ( VPCP) - Lưu VP, PC
Đồng bộ tài khoản