Chỉ thị số 16/2003/CT-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
52
lượt xem
3
download

Chỉ thị số 16/2003/CT-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 16/2003/CT-UB về việc tăng cường tổ chức, chỉ đạo, quản lý công tác lưu trữ do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 16/2003/CT-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 16/2003/CT-UB Hà N i, ngày 19 tháng 05 năm 2003 CH THN V VI C TĂNG CƯ NG T CH C, CH O, QU N LÝ CÔNG TÁC LƯU TR Trong nh ng năm qua, vi c t ch c, ch o, qu n lý công tác lưu tr c a thành ph ã ư c quan tâm và có nhi u ti n b . Nhi u s , ban, ngành, UBND qu n, huy n ã b trí công ch c chuyên trách công tác lưu tr , s p x p kho tàng, t ch c tri n khai thu th p, ch nh lý tài li u lưu tr , t ch c ki m tra; m l p t p hu n b i dư ng nghi p v lưu tr cho cán b cán b , công ch c c a cơ quan và các ơn v tr c thu c. Tuy nhiên, bên c nh nh ng k t qu ã t ư c, công tác lưu tr cũng còn nhi u m t t n t i: B trí cán b chưa ư c ào t o chuyên môn, nghi p v làm lưu tr , chưa qu n lý t p trung th ng nh t công tác lưu tr . c bi t tài li u lưu tr v n còn ph bi n n m r i rác trong các phòng, ban, nơi làm vi c c a Lãnh o và cán b , công ch c, không thu nh n t p trung v b ph n lưu tr phân lo i, ch nh lý, s p x p theo quy nh c a Nhà nư c v công tác lưu tr và tài li u lưu tr , gây khó khăn trong công tác qu n lý, b o m t ph c v công tác nghiên c u, ch o, i u hành c a lãnh o các c p, các ngành, các cơ quan, t ch c, ơn v . kh c ph c tình tr ng trên, th c hi n nghiêm ch nh Pháp l nh Lưu tr Qu c gia năm 2001 ư c Ch t ch nư c công b L n s 03/2001/L/CTN ngày 15/4/2001; Ch th s 762/TTg ngày 04/9/1997 c a Th tư ng Chính ph v tăng cư ng ch o công tác lưu tr trong th i gian t i; Quy t nh s 497/QD-UB ngày 02/2/1998 c a y ban nhân dân Thành ph Hà N i ban hành quy nh v công tác lưu tr ; K ho ch s 20/KH-UB ngày 31/3/2003 c a y ban nhân dân thành ph v công tác lưu tr năm 2003, nh m ưa công tác lưu tr i vào n n p, khoa hoc; y ban nhân dân Thành ph Ch th : 1- Giám c các S , ban ngành, Ch t ch y ban nhân dân các qu n, huy n, Th trư ng các cơ quan, t ch c, ơn v c n quán tri t sâu r ng Pháp l nh lưu tr Qu c gia năm 2001, v trí, t m quan tr ng c a công tác lưu tr và tài li u lưu tr , t ó nâng cao nh n th c, tinh th n trách nhi m c a lãnh o các c p, các ngành, t ch c, cơ quan, ơn v và cán b , công ch c trong vi c th c hi n các quy nh c a Nhà nư c v công tác lưu tr và tài li u lưu tr . 2- Ch t ch y ban nhân dân các qu n, huy n rà soát vi c th c hi n Thông tư 40/1998/TT-TCCP ngày 24/01/1998 c a Ban T ch c cán b Chính ph (nay là B N i v ) hư ng d n t ch c lưu tr cơ quan nhà nư c các c p. N u chưa th c hi n úng v i quy nh c a Thông tư 40 thì ch o Phòng T ch c chính quy n qu n, huy n ph h p v i Văn phòng H ND và UBND qu n, huy n t ch c th c hi n.
  2. 3- Các S , ban, ngành các t ch c, cơ quan, ơn v căn c ch c năng, nhi m v ư c giao xây d ng, t ch c b ph n lưu tr , b trí biên ch có nghi p v làm chuyên trách công tác lưu tr , giúp lãnh o s , ban, ngành, các t ch c, cơ quan, ơn v th c hi n qu n lý công tác lưu tr và tài li u t p trung th ng nh t theo quy nh. 4- T nay, vi c b trí cán b , công ch c làm công tác lưu tr t i các S , ban, ngành, y ban nhân dân các qu n, huy n ph i ư c ào t o chuyên môn, nghi p v lưu tr t trung c p tr lên. Nh ng S , ban, ngành, y ban nhân dân các qu n, huy n ã b trí cán b làm công tác lưu tr chưa ư c ào t o thì c n làm vi c v i Ban T ch c chính quy n Thành ph c cán b , công ch c ào t o, b i dư ng nghi p v lưu tr t i các trư ng c a Trung ương và Thành ph . 5- Ban t ch c chính quy n Thành ph có trách nhi m ph i h p v i các S , ban, ngành, y ban nhân dân các qu n, huy n quy nh b trí biên ch công ch c làm công tác chuyên trách lưu tr t i các S , ban, ngành, y ban nhân dân các qu n, huy n trình y ban nhân dân Thành ph quy t nh. 6- m b o qu n lý t p trung th ng nh t v công tác lưu tr và tài li u lưu tr , các S , ban, ngành, y ban nhân dân các qu n, huy n ph i xây d ng các quy nh, k ho ch v công tác lưu tr và tài li u lưu tr c a cơ quan, ơn v mình và t ch c cán b , công ch c th c hi n t t công tác lưu tr như: a. Quy nh Cán b , công ch c l p h sơ nguyên t c, h sơ công vi c ư c phân công theo dõi th lý. b. Hàng năm có k ho ch thu th p h sơ, tài li u c a cán b , công ch c t i các phòng, ban, ơn v tr c thu c (k c công ch c lãnh o) t p trung v b ph n lưu tr c a y ban nhân dân qu n, huy n, các S , ban, ngành, t ch c, cơ quan, ơn v ch nh lý, qu n lý th ng nh t. c. L p k ho ch t ch c ch nh lý d t i m s tài li u ã thu v lưu tr cơ quan theo quy nh c a Nhà nư c và hư ng d n c a Trung tâm Lưu tr Thành ph . d. B trí kho, mua s m trang thi t b b o qu n tài li u lưu tr như: Giá, h p catton, bìa h sơ, i u hòa nhi t , máy hút Nm v.v… T ch c t t vi c qu n lý kho, phòng ch ng Nm m c, m i m t và các lo i côn trùng xâm nh p làm h y ho i tài li u lưu tr . . T ng bư c ng d ng tin h c vào qu n lý, khai thác, s d ng tài li u lưu tr . Văn phòng H ND và UBND Thành ph là u m i xây d ng và hư ng d n vi c ng d ng tin h c, ào t o, b i dư ng ki n th c và k năng ng d ng tin h c vào công tác lưu tr cho i ngũ cán b lãnh o văn phòng và công ch c văn thư, lưu tr các S , ban, ngành, qu n, huy n. e. Xây d ng n i quy khai thác tài li u và t ch c vi c khai thác s d ng tài li u lưu tr có hi u qu 7- Căn c công văn s 2569/TC-HCSN ngày 27/6/2000 c a B Tài chính v vi c b trí kinh phí cho công tác lưu tr . Hàng năm các S , ban, ngành, y ban nhân dân các qu n, huy n l p d trù kinh phí ph c v cho công tác lưu tr g i S Tài chính - V t giá t ng h p, xác nh ngu n kinh phí ph c v công tác lưu tr c a t ng S , ban, ngành, t ch c, cơ quan, ơn v , y ban nhân dân các qu n, huy n báo các UBND Thành ph phê duy t
  3. 8- Văn phòng H ND và UBND Thành ph , ch o Trung tâm Lưu tr Thành ph th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v công tác lưu tr , có trách nhi m t ch c ki m tra, hư ng d n, ôn c, t ng h p báo cáo UBND Thành ph vi c th c hi n Ch th c a y ban nhân dân thành ph v công tác lưu tr t i y ban nhân dân các qu n, huy n, các S , ban, ngành, các t ch c, cơ quan, ơn v tr c thu c Thành ph . 9- Văn phòng H ND và UBND thành ph , U ban nhân dân các qu n, huy n, các S , ban, ngành, các t ch c, cơ quan, ơn v ch u trách nhi m t ch c th c hi n ch th này. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Nguy n Qu c Tri u
Đồng bộ tài khoản