Chỉ thị số 16/2004/CT-UB

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
76
lượt xem
3
download

Chỉ thị số 16/2004/CT-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 16/2004/CT-UB về tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 16/2004/CT-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 16/2004/CT-UB TP.H Chí Minh, ngày 02 tháng 07 năm 2004 CH THN V TĂNG CƯ NG CÁC BI N PHÁP B O M TR T T AN TOÀN GIAO THÔNG TRÊN NA BÀN THÀNH PH . Qua hơn m t năm th c hi n Ch th s 22/CT-TW ngày 24 tháng 02 năm 2003 c a Ban Bí thư Trung ương ng, Ngh quy t s 13/2002/NQ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2002 c a Chính ph v các gi i pháp ki m ch gia tăng, ti n t i gi m d n tai n n giao thông và ùn t c giao thông ; Ngh quy t H i ngh Thành y l n th 10 ngày 04 tháng 01 năm 2003, Ngh quy t kỳ h p H i ng nhân dân thành ph l n th 10 khóa VI và Quy t nh s 21/2003/Q -UB ngày 26 tháng 02 năm 2003 c a y ban nhân dân thành ph v th c hi n “Năm tr t t k cương, n p s ng văn minh ô th ”, tình hình tr t t an toàn giao thông trên a bàn thành ph có ti n b trên các m t ; nhưng t u năm 2004 n nay, tai n n giao thông ã có chi u hư ng gia tăng tr l i, s ngư i ch t do tai n n giao thông tăng so cùng kỳ năm trư c (trên a bàn thành ph ã x y ra 708 v tai n n giao thông, làm 450 ngư i ch t, tăng 3 ngư i so v i cùng kỳ năm 2003 và b thương 683 ngư i), n u không ư c ngăn ch n k p th i thì di n bi n tình hình s r t ph c t p, ch tiêu nhi m v năm 2004 kéo gi m 40% v s v tai n n giao thông và thi t h i v ngư i do tai n n giao thông trên a bàn thành ph s khó t ư c. Ch th s 12/2004/CT-TTg ngày 30 tháng 3 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph ã nh n nh k t qu t ư c v b o m tr t t an toàn giao thông “còn chưa v ng ch c và chưa ng u, tình hình tr t t an toàn giao thông v n di n bi n ph c t p,… tai n n giao thông v n ang là v n xã h i r t b c xúc”. ti p t c quán tri t, th c hi n nghiêm và t k t qu cao nh t các Ngh quy t, Ch th c a ng, Nhà nư c v b o m tr t t an toàn giao thông, ph n u t cho b ng ư c m c tiêu nhi m v kéo gi m tai n n giao thông và ùn t c giao thông ã ra trên a bàn thành ph (so v i năm 2003, gi m t i thi u 40% c v s v tai n n giao thông, s ngư i ch t, s ngư i b thương do tai n n giao thông ; gi m t i thi u 50% v s i m ùn t c giao thông, có ít nh t 90% s v ùn t c giao thông ư c gi i t a trong vòng 20 phút ; không x y ra ua xe trái phép ; 100% phư ng-xã, th tr n không có t i m xe khách trái phép, gi i t a tri t m i trư ng h p l n chi m v a hè trái phép kinh doanh buôn bán và làm d ch v ), Ch t ch y ban nhân dân thành ph kiêm Trư ng Ban An toàn giao thông thành ph yêu c u Giám c các s -ngành thành ph và Ch t ch y ban nhân dân các c p ph i th ng nh t quan i m “tháng nào cũng là tháng An toàn giao thông trên a bàn thành ph ” và t p trung th c hi n m t s bi n pháp sau ây : 1. Ki n toàn b máy t ch c, nhân s và tăng cư ng hi u qu ho t ng c a các Ban An toàn giao thông, t thành ph n qu n-huy n, phư ng-xã, th tr n.
  2. 1.1- Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n khNn trương rà soát, quy t nh thành l p, b sung và ki n toàn nhân s c a Ban An toàn giao thông c p qu n-huy n, phư ng-xã, th tr n thu c a bàn mình qu n lý ngay trong u tháng 7 năm 2004. 1.2- Ban An toàn giao thông c p nào thì do Ch t ch y ban nhân dân c p ó tr c ti p làm Trư ng Ban. Trư ng Ban An toàn giao thông tr c ti p qu n lý, i u hành m i ho t ng c a Ban và ch u trách nhi m trư c lãnh o c p trên v tình hình b o m tr t t an toàn giao thông trên ph m vi a phương mình qu n lý. 1.3- Ban An toàn giao thông qu n-huy n, phư ng-xã, th tr n có t 01 n 02 Phó Trư ng Ban giúp vi c Trư ng Ban, trong ó Trư ng Công an cùng c p là Phó Trư ng ban thư ng tr c. Thành ph n c a Ban có s tham gia c a i di n lãnh o M t tr n T qu c Vi t Nam, các oàn th Công oàn, oàn thanh niên, H i Ph n , H i C u Chi n binh, các ơn v chuyên môn (Qu n lý ô th , Tư pháp, Văn hóa-Thông tin, Tài chính, Giáo d c và ào t o) và Quân i cùng c p. 1.4- Ban An toàn giao thông qu n-huy n, phư ng-xã, th tr n ư c s d ng con d u c a y ban nhân dân cùng c p giao d ch ; các thành viên c a Ban làm vi c theo ch kiêm nhi m ; kinh phí ho t ng c a Ban ư c ngân sách Nhà nư c c p phát d toán hàng năm t ngu n thu x ph t vi ph m hành chính v tr t t an toàn giao thông trên a bàn thành ph theo quy nh. 1.5- Trên cơ s nhi m v , quy n h n c a Ban An toàn giao thông thành ph quy nh t i Quy t nh s 3280/Q -UB ngày 13 tháng 8 năm 2003 c a y ban nhân dân thành ph và căn c tình hình c i m công tác b o m tr t t an toàn giao thông t ng a phương, Ch t ch y ban nhân dân qu n-huy n quy nh c th v nhi m v , quy n h n c a Ban An toàn giao thông c p mình và c a các Ban An toàn giao thông c p dư i. 2. Thư ng xuyên làm t t công tác thông tin tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t nâng cao ý th c ch p hành lu t l giao thông c a các t ng l p nhân dân ; xem ây là bi n pháp cơ b n, lâu dài kéo gi m tai n n giao thông và ùn t c giao thông trên a bàn. 2.1- S Văn hóa và Thông tin có k ho ch tuyên truy n sâu r ng trong toàn thành ph , ng th i làm vi c v i các cơ quan Báo ài bàn th ng nh t vi c tăng cư ng chuyên trang, chuyên m c tuyên truy n ph bi n pháp lu t v tr t t an toàn giao thông, nêu gương ngư i t t vi c t t trong ch p hành lu t l giao thông, ph bi n nh ng kinh nghi m, phê phán thói quen x u khi i u khi n phương ti n giao thông trên ư ng, t o dư lu n ng thu n v i các bi n pháp c a Nhà nư c, tránh thông tin m t chi u, không có l i cho công tác b o m tr t t an toàn giao thông các c p các ngành. 2.2- S Giáo d c và ào t o tăng cư ng và th c hi n thư ng xuyên chương trình giáo d c pháp lu t v giao thông trong h c ư ng, xây d ng giáo trình và d ng c th c hành hư ng d n Lu t Giao thông ư ng b phù h p và thi t th c i v i t ng c p h c ; ti p t c giáo d c, t ch c và v n ng h c sinh ph thông s d ng phương ti n giao thông công c ng, không h c sinh chưa tu i i h c b ng xe g n máy.
  3. 2.3- Ban An toàn giao thông thành ph ch ng ph i h p v i các s -ngành, các oàn th t ch c phát hi n, nêu gương, m h i ngh các i n hình tiên ti n v b o m tr t t an toàn giao thông. 3. Tăng cư ng hoàn thi n k t c u cơ s h t ng giao thông và phát tri n nhanh phương ti n v n t i khách công c ng trên a bàn. 3.1- S Giao thông Công chánh có k ho ch và công khai ti n , gi i pháp th c hi n các công trình nh m kh c ph c, xóa b các “ i m en” v tai n n giao thông và ùn t c giao thông ; xu t thêm danh m c các tuy n ư ng bu c ph i i nón b o hi m ; ti p t c nghiên c u phân lu ng và t ch c i u ch nh giao thông gi i t a nh ng nơi thư ng xuyên b ùn t c ; l p t dãy phân cách gi a hai chi u xe i v i nh ng ư ng có t 04 làn xe tr lên và dãy phân cách gi a làn xe cơ gi i và làn xe h n h p trên các qu c l . 3.2- S Giao thông Công chánh t ch c th c hi n nhanh các d án u tư phương ti n v n t i khách công c ng ; b sung hoàn thi n m ng lư i xe buýt huy ng s d ng toàn b xe m i, nâng cao ch t lư ng phương ti n và ch t lư ng ph c v c a lái ph xe, nhân viên bán vé trên t ng chuy n xe, t ng l trình v n chuy n. 4. Tăng cư ng công tác qu n lý Nhà nư c c a các ngành, các c p trên các m t b o m tr t t an toàn giao thông. 4.1- S Tư pháp ch trì ph i h p v i các s -ngành liên quan khNn trương rà soát nh ng qui nh pháp lu t ã có c a Nhà nư c và thành ph v b o m tr t t an toàn giao thông và các quy nh x ph t vi ph m hành chánh hi n hành trong lĩnh v c này, xu t b sung i u ch nh cho phù h p v i tình hình th c t c a thành ph nh m kiên quy t k m ch , kéo gi m tai n n giao thông và ùn t c giao thông, nâng cao trách nhi m c a t ng ngành, t ng ơn v , cá nhân th c hi n công tác b o m tr t t an toàn giao thông trên a bàn thành ph , trong ó chú ý b sung quy nh v x ph t qua hình nh ghi l i c a h th ng camera quan sát giao thông, th c hi n xong trong tháng 7 năm 2004. 4.2- S Giao thông Công chánh rà soát i u ch nh b sung h th ng bi n báo giao thông trên a bàn, nh t là trên các tuy n ư ng vành ai và hành lang xe t i, các ư ng chính có nhi u l trình xe buýt lưu thông, b o m hư ng d n và t ch c giao thông an toàn cho m i phương ti n tham gia trên ư ng ; ch n ch nh công tác ào t o, sát h ch c p Gi y phép lái xe và công tác ki m nh an toàn k thu t c a phương ti n ; kiên quy t x lý nghiêm các cán b công ch c vi ph m, tiêu c c, c p Gi y phép lái xe cho ngư i chưa t tiêu chuNn lái xe theo quy nh, c p phép ki m nh các phương ti n không b o m an toàn tham gia giao thông ; xây d ng l trình phù h p h n ch các lo i phương ti n giao thông cá nhân và l trình lo i b các lo i xe 03 bánh (xe lôi, xe ba gác, xe lam,…), cương quy t không cho xe quá h n nh, xe không tiêu chuNn an toàn tham gia giao thông ; t ng ki m tra v an toàn k thu t phương ti n i sông, i bi n trên a bàn thành ph , n u không i u ki n an toàn thì kiên quy t không cho phép tham gia giao thông. 4.3- S Giao thông Công chánh, Công an thành ph và y ban nhân dân các qu n- huy n, phư ng-xã, th tr n t p trung ph i h p th c hi n có hi u qu Ch th s 01/2004/CT-TTg ngày 02 tháng 01 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph và Ch th s
  4. 18/2003/CT-UB ngày 23 tháng 7 năm 2003 c a y ban nhân dân thành ph v ch n ch nh ho t ng v n t i khách liên t nh b ng ô tô, xóa b tình tr ng “xe dù”, “b n cóc”, “lèn khách”, “bán khách”,… t p trung qu n lý t t hành lang an toàn giao thông ư ng b và ho t ng v n t i khách, tr l i s an toàn và ph c v ân c n cho khách i xe. 5. Tăng cư ng tu n tra, ki m soát và x lý vi ph m. ây là bi n pháp quan tr ng hàng u, h u hi u nh t trong vi c b o m tr t t an toàn giao thông. 5.1- Công an thành ph ch trì ph i h p v i S Giao thông Công chánh và y ban nhân dân các qu n-huy n tăng cư ng l c lư ng C nh sát giao thông, C nh sát tr t t , Thanh tra giao thông công chánh, Tr t t viên giao thông, thư ng xuyên tu n tra, ki m soát giao thông, t ch c tăng ca, tăng kíp, làm thêm gi , ki m tra ch t ch các “ i m en” v tai n n giao thông và ùn t c giao thông. 5.2- Phát hi n và kiên quy t x lý nghiêm các hành vi vi ph m là nguyên nhân tr c ti p d n n tai n n giao thông như phóng nhanh, vư t Nu, l ng lách, i u khi n phương ti n giao thông không có gi y phép lái xe ho c lái xe trong tình tr ng say bia rư u ; c bi t s d ng h u hi u các hình th c b m l Gi y phép lái xe, t m gi có th i h n phương ti n vi ph m và t ch thu phát mãi i v i phương ti n vi ph m ua xe trái phép. Cho phép áp d ng các m c ph t cao nh t theo Ngh nh s 15/2003/N - CP ngày 19 tháng 02 năm 2003 c a Chính ph và Quy t nh s 106/2003 ngày 27 tháng 6 năm 2003 c a y ban nhân dân thành ph . 5.3- i v i các v tai n n giao thông nghiêm tr ng, y u t c u thành t i ph m ph i ưa ra truy t trư c pháp lu t. 5.4- Các ngành, các c p ph i tăng cư ng công tác ki m tra, ch n ch nh k p th i và ngăn ng a, không x y ra các trư ng h p nhũng nhi u, tiêu c c trong i ngũ cán b viên ch c, chi n sĩ làm nhi m v b o m tr t t an toàn giao thông (C nh sát tu n tra, ki m soát, Thanh tra giao thông công chánh, cán b sát h ch c p gi y phép lái xe, cán b ăng ki m phương ti n,…). Nơi nào, ơn v nào x y ra vi ph m thì th trư ng ơn v ó ch u trách nhi m trư c c p trên. 6. ngh M t tr n T qu c Vi t Nam thành ph và các oàn th (Công oàn, oàn Thanh niên, H i Ph n , H i Nông dân, H i C u chi n binh,…) ti p t c Ny m nh công tác tuyên truy n, giáo d c, v n ng các oàn viên, h i viên và nhân dân tham gia phong trào “Toàn dân tham gia gi gìn tr t t an toàn giao thông” t ng a bàn dân cư, cơ quan, ơn v , trư ng h c v i nhi u hình th c phong phú, thi t th c. Các ơn v t danh hi u tiên ti n, xu t s c nh t thi t ph i t thành tích cao trong công tác tuyên truy n ph bi n, th c hi n b o m tr t t an toàn giao thông, v n ng m i ngư i tham gia s d ng phương ti n giao thông công c ng. Thành oàn ti p t c Ny m nh chương trình xây d ng i hình Thanh niên tình nguy n tuyên truy n v tr t t an toàn giao thông trong trư ng h c, khu công nghi p, khu ch xu t và các a bàn dân cư ; nhanh chóng th c hi n chương trình xây d ng i Thanh niên xung kích b o m tr t t an toàn giao thông, thư ng xuyên có m t k p th i t i các i m ùn t c giao thông hư ng d n giao thông, nhanh chóng tái l p tr t t giao thông bình thư ng.
  5. 7. Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n, phư ng-xã, th tr n ph i báo cáo k p th i ; thư ng xuyên xin ý ki n ch o c a C p y ng cùng c p có s th ng nh t trong ch o, i u hành ; xác nh công tác b o m tr t t an toàn giao thông là công tác tr ng tâm, c n ph i ng tâm, h p l c, t o s c m nh t ng h p th c hi n t t a phương mình. Thư ng tr c Ban An toàn giao thông thành ph có trách nhi m ôn c Th trư ng các s -ngành thành ph và Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n th c hi n t t các Ngh quy t, Ch th c a ng và Nhà nư c trong công tác b o m tr t t an toàn giao thông trên a bàn thành ph , hư ng d n và theo dõi tình hình ho t ng c a Ban An toàn giao thông các qu n-huy n, báo cáo nh kỳ hàng tháng cho y ban nhân dân thành ph . Yêu c u Thư ng tr c Ban An toàn giao thông thành ph , Th trư ng các s -ngành thành ph và Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n khNn trương th c hi n th t nghiêm túc Ch th này ./. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH CH TNCH Nơi nh n : - Thư ng tr c Thành y - Thư ng tr c H i ng nhân dân thành ph - y ban nhân dân thành ph - y ban M t tr n T qu c Vi t Nam thành ph - Các oàn th thành ph - Văn phòng Thành y và các Ban Thành y Lê Thanh H i - Các Ban H i ng nhân dân thành ph - Các S -Ngành thành ph - y ban nhân dân các qu n-huy n - Báo- ài - VPH -UB : CPVP - Các T NCTH. - Lưu ( T/Thg)
Đồng bộ tài khoản