Chỉ thị số 16/2005/CT-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
72
lượt xem
7
download

Chỉ thị số 16/2005/CT-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 16/2005/CT-BGTVT về việc thực hiện các biện pháp tăng cường đảm bảo an toàn đối với các chuyến bay do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 16/2005/CT-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 16/2005/CT-BGTVT Hà N i, ngày 30 tháng 11 năm 2005 CH THN V VI C TH C HI N CÁC BI N PHÁP TĂNG CƯ NG M B O AN TOÀN I V I CÁC CHUY N BAY Trư c tình hình tai n n tàu bay và các s c uy hi p an toàn bay trong ho t ng hàng không gia tăng t bi n th i gian qua gây ra nh ng t n th t h t s c n ng n v ngư i và tài s n cho ngành hàng không th gi i và khu v c, c bi t là trong tháng 8, tháng 9 và tháng 10 năm 2005, Th tư ng Chính ph ã có Công văn s 5055/VPCP-CN ngày 16/9/2005, s 5243/VPCP-CN ngày 31/10/2005 v an toàn bay. Th tư ng Chính ph yêu c u B Giao thông v n t i và C c Hàng không Vi t Nam ti n hành các bi n pháp ki m tra, giám sát ch t ch , n m tình hình b o dư ng, s a ch a máy bay c a các doanh nghi p v n t i hàng không c a Vi t Nam, nh m m c ích b o m an ninh, an toàn cao nh t cho t t c các chuy n bay n i a và qu c t , xem ây là nhi m v hàng u hàng u c a ngành hàng không. Th c hi n ý ki n c a Th tư ng Chính ph , công tác giám sát an toàn bay ngày càn ư c c ng c và nâng cao m c an toàn trong ho t ng bay c a ngành hàng không Vi t Nam, B trư ng B Giao thông v n t i ch th : 1. C c Hàng không Vi t Nam nhanh chóng hoàn thi n t ch c giám sát an toàn hàng không; xây d ng, b sung, c p nh t h th ng văn b n quy ph m pháp lu t v giám sát an toàn khai thác tàu bay c a các doanh nghi p v n t i hàng không Vi t Nam, các hãng hàng không nư c ngoài ho t ng t i Vi t Nam trình B trư ng B Giao thông v n t i ban hành; c n ph i h p ch t ch , hi u qu gi a cơ quan giám sát an toàn c a C c Hàng không Vi t Nam và các c ng hàng không, sân bay. 2. C c Hàng không Vi t Nam ch o các cơ quan ch c năng c a C c, các C m c ng hàng không khu v c và Trung tâm Qu n lý bay dân d ng Vi t Nam tăng cư ng công tác ki m tra, giám sát an toàn, phát hi n và ngăn ng a k p th i các hành vi vi ph m quy nh v an toàn hàng không, kiên quy t yêu c u m i cơ quam, t ch c, cá nhân th c hi n nghiêm các quy d nh hi n hành v an toàn hàng không. 3. T ng Công ty Hàng không Vi t Nam (VITNAM AIRLINES), Công ty Hàng không c ph n (PACIFIC AIRLINES), Công ty Bay d ch v (VASCO), T ng Công ty Bay d ch v (VASCO), T ng Công ty Bay d ch v (SFC) và các hãng hàng không nư c ngoài ho t ng t i Vi t Nam ph i ch p hành nghiêm quy nh c a phát lu t v công tác b o dư ng, ki m tra trư c khi ưa tàu bay vào khai thác; c n t ra yêu c u cao i v i i ngũ nvi k thu t máy bay, nâng cao ý th c trách nhi m trong vi c th c hi n nhi m v ki m tra, s a ch a, b o dư ng máy bay. m b o i ngũ ngư i lái,
  2. ti p viên, nhân viên k thu t b o dư ng máy bay, c bi t là nhân viên ký xác nh n hoàn thành b o dư ng máy bay có trình phù h p, ư c c p nh t, hu n luy n nh kỳ, n m v ng các quy trình m b o an toàn hàng không. 4. Vào ngày 20 hàng tháng, các doanh nghi p v n t i hàng không Vi t Nam và cơ quan, t ch c thu c ngành hàng không Vi t Nam ph i báo cáo v th c hi n nhi m v b o m an toàn hàng không cho C c Hàng không Vi t Nam. Vào ngày 25 hàng tháng, C c Hàng không Vi t Nam có trách nhi m t ng h p tình hình, báo cáo Th tư ng Chính ph và B Giao thông v n t i. Yêu c u Th trư ng cơ quan, t ch c và cá nhân có liên quan th c hi n nghiêm túc Ch th này, trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c câàn báo cáok p th i v B Giao thông v n t i (qua V V n t i) và C c Hàng không Vi t Nam xin ý ki n ch o ./. B TRƯ NG ào ình Bình
Đồng bộ tài khoản