Chỉ thị số 16/2008/CT-UBND

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
46
lượt xem
5
download

Chỉ thị số 16/2008/CT-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 16/2008/CT-UBND về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách thành phố năm 2009 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 16/2008/CT-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM --------- c l p - T do - H nh phúc --------------- S : 16/2008/CT-UBND TP. H Chí Minh, ngày 31 tháng 07 năm 2008 CH THN V XÂY D NG K HO CH PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I VÀ D TOÁN NGÂN SÁCH THÀNH PH NĂM 2009 Tri n khai Ngh quy t c a Chính ph v nh ng gi i pháp ch y u ch o, i u hành phát tri n kinh t - xã h i và ngân sách Nhà nư c năm 2008; Ngh quy t c a H i ng nhân dân thành ph v nhi m v kinh t - xã h i năm 2008, các ngành, các c p, các doanh nghi p thu c m i thành ph n kinh t và các t ng l p nhân dân thành ph ã không ng ng n l c, ph n u, ch ng, sáng t o vư t qua m i khó khăn, th thách, Ny m nh u tư phát tri n và duy trì n nh ho t ng s n xu t kinh doanh, góp ph n cùng c nư c th c hi n m c tiêu ki m ch l m phát, n nh kinh t vĩ mô, m b o an sinh xã h i và phát tri n b n v ng. Tuy nhiên, nhi m v ra trong nh ng tháng còn l i c a năm 2008 là r t n ng n ; trong khi tình hình l m phát trên th gi i chưa có d u hi u suy gi m, các nhân t làm m t n nh kinh t toàn c u v n còn ti m Nn, nh t là giá d u bi n ng ph c t p s tác ng n giá các lo i nhiên li u, nguyên v t li u s n xu t khác; nh ng bi n i khó lư ng v khí h u, th i ti t làm gia tăng mưa bão, lũ l t, ng t, s ti p t c có kh năng tác ng tiêu c c i v i s n xu t và i s ng c a nhân dân. Nh m góp ph n th c hi n th ng l i Ngh quy t i h i ng toàn qu c l n X, Ngh quy t i h i ng b thành ph l n th VIII, K ho ch phát tri n kinh t - xã h i 5 năm 2006 - 2010 và tri n khai th c hi n Ch th s 723/CT-TTg ngày 06 tháng 6 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph v xây d ng k ho ch phát tri n kinh t - xã h i và d toán ngân sách Nhà nư c năm 2009; trên cơ s nh ng k t qu t ư c v th c hi n nhi m v kinh t - xã h i hai năm rư i v a qua, y ban nhân dân thành ph ch th Th trư ng các s - ban - ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân qu n - huy n, Ch t ch H i ng qu n tr và T ng Giám c, Giám c các T ng Công ty, Công ty nhà nư c thu c thành ph khNn trương th c hi n nh ng n i dung sau: A. NHI M V CH Y U C A K HO CH NĂM 2009 I. NHI M V PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I THÀNH PH NĂM 2009 Nhi m v chung c a năm 2009 là ti p t c t p trung th c hi n m c tiêu góp ph n ki m ch l m phát, b o m an sinh xã h i và tăng trư ng b n v ng. Các nhi m v c th như sau: 1. Kinh t
  2. a) Ti p t c duy trì t c tăng trư ng kinh t , t o chuy n bi n m nh hơn v ch t lư ng tăng trư ng, s c c nh tranh và hi u qu c a n n kinh t . Ph n u t t c tăng trư ng t ng s n ph m n i a (GDP) tăng 12% tr lên, hư ng n m c tiêu phát tri n b n v ng. Ny m nh th c hi n Chương trình hành ng h i nh p kinh t qu c t 2007 - 2010, Chương trình chuy n d ch cơ c u kinh t 2006 - 2010, trong ó t p trung phát tri n các ngành d ch v cao c p, các s n phNm có hàm lư ng khoa h c công ngh và giá tr gia tăng cao; tăng cư ng i m i thi t b công ngh , nâng cao ch t lư ng, gi m chi phí s n xu t, h giá thành, tăng năng l c c nh tranh c a s n phNm. b) Ph i h p ch t ch hơn v i các B - ngành, các Hi p h i ngành hàng h tr doanh nghi p kh c ph c khó khăn, duy trì và Ny m nh s n xu t, nh t là nh ng s n phNm ch l c và hàng xu t khNu. T p trung h tr tăng nhanh s n lư ng i v i nh ng m t hàng xu t khNu ang có kh năng m r ng th trư ng; ng th i, tăng cư ng và nâng cao hi u qu công tác xúc ti n thương m i, khuy n khích và h tr các doanh nghi p nâng cao ch t lư ng, a d ng hóa s n phNm, m r ng th trư ng xu t khNu. Tăng cư ng công tác xúc ti n, qu ng bá, nâng cao ch t lư ng và a d ng hóa các s n phNm du l ch; phát tri n nhanh các cơ s h t ng du l ch nh m áp ng nhu c u ngày càng cao c a du khách trong và ngoài nư c. c) Ti p t c th c hi n các gi i pháp nh m góp ph n ki m ch l m phát. Tri n khai ng b các bi n pháp Ny m nh phát tri n s n xu t và d ch v , b o m cân i cung c u hàng hóa và có d tr , áp ng nhu c u s n xu t và tiêu dùng c a nhân dân. Tăng cư ng ki m tra, ki m soát th trư ng, ch ng buôn l u, gian l n thương m i; tri n khai quy ho ch m r ng, c ng c m ng lư i, h th ng bán buôn, bán l ch ng trong phân ph i, lưu thông hàng hóa; m b o ph c v t t nh t nhu c u c a nhân dân thành ph v i giá c h p lý trong m i tình hu ng. d) Tăng cư ng c i thi n môi trư ng u tư trong và ngoài nư c; t p trung huy ng và s d ng có hi u qu m i ngu n l c cho u tư phát tri n. Ph n u huy ng v n u tư trên a bàn t kho ng 115.263 t ng tr lên, tương ng 37,2% GDP. Ny nhanh t c tăng v n u tư toàn xã h i trên cơ s phát tri n m nh và qu n lý t t các hình th c u tư gián ti p, a d ng hóa các ngu n v n u tư, thu hút m nh hơn v n u tư nư c ngoài và v n u tư c a khu v c dân doanh, trong ó t p trung thu hút và chuy n giao các thành t u khoa h c công ngh , k thu t cao, áp ng yêu c u phát tri n thành ph . ) Nâng cao ch t lư ng xây d ng và qu n lý quy ho ch ô th ; tăng cư ng công tác qu n lý nhà nư c i v i nh ng khu v c ã quy ho ch chi ti t; i u ch nh, bãi b quy ho ch không còn phù h p, không kh thi, áp ng yêu c u th c ti n và nhi m v phát tri n thành ph . Tăng cư ng giám sát, ki m tra các d án u tư xây d ng cơ b n v ti n và ch t lư ng; gi i ngân nhanh các ngu n v n u tư phát tri n, nh t là các d án xây d ng k t c u h t ng kinh t - xã h i thi t y u; t p trung v n cho các công trình tr ng i m và các công trình có kh năng ưa vào khai thác, s d ng trong năm 2009. Ti p t c Ny nhanh ti n công trình Khu ô th m i Th Thiêm, Khu Công ngh cao thành ph và Chương trình nhà . Phát tri n và nâng cao ch t lư ng v n t i, b o m lưu thông hàng hóa và áp ng nhu c u i l i c a nhân dân. e) Tăng cư ng phát tri n ngu n và m ng c p nư c ô th . Ti p t c th c hi n chương trình ch ng và xóa ng p nư c n i th . S d ng h p lý, có hi u qu và b n v ng tài nguyên thiên nhiên, b o v môi trư ng, b o m cân b ng sinh thái, b o t n thiên
  3. nhiên và gi gìn a d ng sinh h c. T p trung gi i quy t cơ b n tình tr ng ô nhi m môi trư ng ( t, nư c, không khí, ti ng n) các khu dân cư, các khu ch xu t - khu công nghi p, các c m công nghi p, khu ô th m i; tăng cư ng công tác tuyên truy n, nâng cao nh n th c và ý th c trách nhi m c a toàn xã h i trong gìn gi và b o v môi trư ng. ng th i, nghiên c u, có gi i pháp nâng cao kh năng phòng tránh và h n ch tác ng x u c a thiên tai, ng c u k p th i và kh c ph c h u qu x u do thiên tai gây ra. Nâng cao kh năng phòng tránh và h n ch tác ng x u c a thiên tai; ng c u k p th i và kh c ph c h u qu x u do thiên tai gây ra. 2. Nhi m v phát tri n khoa h c công ngh , giáo d c và ào t o, phát tri n ngu n nhân l c, m b o an sinh xã h i và các v n xã h i khác a) Ny m nh xã h i hóa u tư lĩnh v c văn hóa - xã h i, xã h i hóa d ch v công. Có chính sách thu hút, s d ng nhân tài và i ngũ trí th c ph c v cho s nghi p công nghi p hóa, hi n i hóa và h i nh p qu c t . i m i qu n lý nhà nư c, m r ng quy n t ch , t ch u trách nhi m cho các ơn v s nghi p và tăng cư ng u tư chi u sâu nh m nâng cao ch t lư ng giáo d c và ào t o, y t , văn hóa, th thao, phát tri n h th ng an sinh xã h i; t o i u ki n thu n l i nâng cao năng l c khoa h c công ngh thành ph và Ny m nh nghiên c u, ng d ng các thành t u khoa h c công ngh vào các lĩnh v c c a i s ng xã h i. b) Xây d ng, phát tri n văn hóa theo hư ng văn minh, hi n i, gi gìn và phát huy b n s c văn hóa dân t c. Ti p t c Ny m nh các ho t ng và t o chuy n bi n rõ nét trong th c hi n n p s ng văn minh ô th . T ch c có hi u qu các chương trình tuyên truy n, c ng, các ho t ng l h i ph c v các ngày l l n trong năm. Xây d ng và tri n khai cơ ch khuy n khích, t o i u ki n toàn xã h i tham gia phát tri n s nghi p th d c - th thao; m b o chương trình giáo d c th ch t trong các trư ng h c, nh t là các c p h c ph thông. c) Tăng cư ng công tác qu n lý ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm, không x y ra các v ng c th c phNm t p th trên a bàn. Ti p t c th c hi n các chương trình qu c gia v chăm sóc s c kh e có m c tiêu, th c hi n các chương trình y t chuyên sâu; th c hi n ng b và có hi u qu các bi n pháp phòng, ch ng d ch b nh, ch ng i phó v i các d ch b nh phát sinh trên a bàn thành ph . d) Tri n khai Chương trình hành ng th c hi n Ngh quy t Trung ương l n th 7 khóa X v tăng cư ng s lãnh o c a ng i v i công tác thanh niên th i kỳ Ny m nh công nghi p hóa, hi n i hóa; v xây d ng giai c p công nhân, i ngũ trí th c trong th i kỳ Ny m nh công nghi p hóa, hi n i hóa t nư c. Tri n khai t t các quy nh pháp lu t v lao ng; khuy n khích gi i ch t o i u ki n công nhân g n bó lâu dài v i doanh nghi p; gi i quy t hài hòa m i quan h v quy n và l i ích h p pháp c a ngư i lao ng, ngư i s d ng lao ng và c a Nhà nư c. ) Gi i quy t có hi u qu nh ng v n xã h i b c xúc, th c hi n công b ng và ti n b xã h i ng b v i phát tri n kinh t , tăng cư ng chăm lo c i thi n và nâng cao ch t lư ng s ng c a nhân dân. T p trung m b o các chính sách an sinh xã h i, b o m i s ng nhân dân, nh t là ngư i nghèo, nông dân, công nhân lao ng có thu nh p th p. Ny m nh phong trào n ơn áp nghĩa, tích c c chăm lo cho di n chính sách, các i tư ng xã h i, ngư i già, ngư i khuy t t t, tr em m côi, cơ nh . Tri n khai án Gi m nghèo, tăng h khá giai o n 2009 - 2019 v i tiêu chí m i (áp d ng
  4. trong giai o n 2009 - 2011), nh m nâng cao m c s ng c a h dân nghèo, gi m d n kho ng cách giàu nghèo. Thư ng xuyên rà soát, tăng cư ng ch n ch nh vi c th c hi n các quy nh c a pháp lu t v phí, l phí và chính sách huy ng, s d ng các kho n óng góp c a nhân dân. e) Ti p t c th c hi n Chương trình m c tiêu 3 gi m; tri n khai Lu t Phòng, ch ng ma túy, th c hi n k ho ch tái hòa nh p c ng ng cho ngư i sau cai nghi n. T p trung m các t cao i m t n công các lo i t i ph m, t n n xã h i; b trí l c lư ng tu n tra b o v an toàn các m c tiêu chính tr , kinh t , văn hóa quan tr ng trên a bàn; ki m tra công tác qu n lý các lo i vũ khí, v t li u n , ph n u kéo gi m n m c th p nh t t n n xã h i và ph m pháp hình s . Ny m nh vi c tri n khai k ho ch ph i h p gi a các l c lư ng ch c năng trong công tác m b o qu c phòng - an ninh và tr t t an toàn giao thông trên a bàn thành ph . Tăng cư ng công tác phòng cháy ch a cháy trong mùa khô, có k ho ch ki m tra và x ph t nghiêm i v i các trư ng h p vi ph m an toàn phòng cháy, ch a cháy; tri n khai công tác phòng, ch ng l t, bão; ch ng ng p do tri u cư ng. 3. y m nh c i cách hành chính; th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí; phòng, ch ng tham nhũng Ti p t c xây d ng n n hành chính ph c v nhân dân, trong s ch, công khai, dân ch , hi u l c và hi u qu ; i ngũ cán b , công ch c có phNm ch t và năng l c áp ng yêu c u i m i và phát tri n c a thành ph . a) Ny m nh tri n khai Chương trình t ng th c i cách hành chính n năm 2010 k t h p t p trung tri n khai K ho ch th c hi n Chương trình hành ng th c hi n Ngh quy t H i ngh Trung ương 5 khóa X v Ny m nh c i cách hành chính, nâng cao hi u l c, hi u qu qu n lý c a b máy nhà nư c n năm 2010; trong ó, tr ng tâm là c i cách th t c hành chính, i m i t ch c b máy, nâng cao hi u l c và hi u qu ho t ng c a các cơ quan Nhà nư c; tăng cư ng ng d ng công ngh thông tin trong qu n lý nhà nư c; hoàn thi n và chuNn hóa mô hình áp d ng cơ ch “m t c a liên thông” t i cơ quan hành chính nhà nư c các c p trên a bàn thành ph . b) T p trung tri n khai th c hi n án thí i m Chính quy n ô th ; trong ó có vi c th c hi n thí i m vi c không t ch c H i ng nhân dân huy n, qu n, phư ng; thí i m vi c nhân dân tr c ti p b u Ch t ch y ban nhân dân xã sau khi B Chính tr và Chính ph phê duy t. Tri n khai Chương trình Xây d ng, nâng cao ch t lư ng i ngũ cán b , công ch c hành chính nhà nư c giai o n 2008 - 2010 (ban hành kèm theo Quy t nh s 770/Q -TTg ngày 23 tháng 6 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph ), áp ng nh ng yêu c u c p bách, nh ng thách th c m i i v i i ngũ công ch c hành chính nhà nư c khi nư c ta ngày càng h i nh p sâu, r ng vào n n kinh t th gi i. c) Th c hi n nguyên t c công khai, minh b ch trong ho t ng c a cơ quan qu n lý nhà nư c các ngành, các c p; ph bi n r ng rãi và niêm y t công khai quy ch , quy trình và các th t c hành chính rõ ràng, c th t i công s . Phát huy dân ch cơ s , tăng cư ng i tho i gi a các ngành, các c p v i c ng ng doanh nghi p và dân cư.
  5. d) Ti p t c duy trì th c hi n vi c ti t ki m 10% chi thư ng xuyên hàng năm; thư ng xuyên rà soát, c t gi m, ình hoãn các d án ch m tri n khai, các d án chưa c p thi t. Tăng cư ng ph i h p ch t ch gi a các cơ quan ch c năng trong công tác ki m tra, thanh tra; cao trách nhi m c a ngư i ng u các a phương, ơn v ; th c hi n t t Quy ch giám sát c ng ng. ) Tăng cư ng công tác giáo d c chính tr , tư tư ng cho cán b , công ch c, viên ch c g n v i th c hi n t t cu c v n ng “H c t p và làm theo t m gương o c H Chí Minh”. e) T p trung t ch c ho t ng có hi u qu Ban Ch o thành ph v Phòng, ch ng tham nhũng theo quy nh c a Lu t Phòng, ch ng tham nhũng. K t h p ch t ch và ti p t c Ny m nh th c hi n các Chương trình hành ng c a Thành y v c i cách hành chính, ch ng quan liêu; th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí; phòng, ch ng tham nhũng; nh t là trong các lĩnh v c qu n lý t ai, u tư xây d ng, thu chi ngân sách, qu n lý tài chính công, công tác b t và b trí cán b . Tri n khai th c hi n t t Lu t Thu thu nh p cá nhân và Lu t Qu n lý, s d ng tài s n nhà nư c t ngày 01 tháng 01 năm 2009. II. NHI M V XÂY D NG D TOÁN NGÂN SÁCH THÀNH PH NĂM 2009 Năm 2009 là năm th ba trong th i kỳ n nh ngân sách a phương 2007 -2010. D toán ngân sách thành ph năm 2009 ư c xây d ng trên cơ s ngu n thu, nhi m v chi ã ư c phân c p, t l phân chia ngu n thu và s b sung cân i t ngân sách thành ph cho ngân sách qu n - huy n theo m c ã ư c H i ng nhân dân thành ph khóa VII quy t ngh t i Ngh quy t s 60/200/NQ-H ND ngày 07 tháng 12 năm 2006; ng th i ph i g n v i m c tiêu, nhi m v phát tri n kinh t - xã h i giai o n 2006-2010 theo Ngh quy t i h i ng b thành ph l n th VIII, Ngh quy t c a H i ng nhân dân thành ph t i kỳ h p l n th 12 khóa VII cũng như kh năng th c hi n các ch tiêu kinh t - xã h i và thu chi ngân sách năm 2008. Các s - ban - ngành, qu n - huy n, các cơ quan, ơn v có s d ng ngân sách nhà nư c t ch c xây d ng d toán ngân sách năm 2009 theo úng quy nh c a Lu t Ngân sách Nhà nư c, Ngh nh s 60/2003/N -CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Ngân sách Nhà nư c, Ch th s 723/CT-TTg ngày 06 tháng 6 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph v xây d ng k ho ch phát tri n kinh t - xã h i và d toán ngân sách nhà nư c năm 2009, Thông tư s 54/2008/TT-BTC ngày 20 tháng 6 năm 2008 c a B Tài chính hư ng d n xây d ng d toán ngân sách nhà nư c năm 2009 và các văn b n có liên quan. Trong ó, chú ý các n i dung sau: 1. D toán thu ngân sách nhà nư c trên a bàn ph i ư c xây d ng theo hư ng tích c c, v ng ch c, có tính kh thi cao v i m c ng viên ph n u t trên 22% GDP c a thành ph ; trong ó xây d ng d toán thu n i a trên cơ s d báo tăng trư ng kinh t , m c tăng c a ch s giá tiêu dùng và ngu n thu năm 2009 i v i t ng ngành, t ng lĩnh v c thu, các cơ s kinh t ho t ng trên a bàn và ngu n thu m i d ki n phát sinh; chú ý các y u t thay i v chính sách thu theo Lu t Thu thu nh p doanh nghi p (s a i), Lu t Thu giá tr gia tăng (s a i) và Lu t Thu thu nh p cá nhân có hi u l c thi hành t ngày 01 tháng 01 năm 2009. ng th i, tăng cư ng các bi n pháp qu n lý và nuôi dư ng ngu n thu, m b o thu úng, thu , thu k p th i theo quy nh c a pháp lu t, t p trung x lý nh ng kho n n ng; ph n u thu t và vư t m b o cân i chi theo k ho ch.
  6. 2. D toán chi cân i ngân sách ư c xây d ng trong ph m vi ngu n thu thành ph ư c hư ng trong th i kỳ n nh theo quy nh c a Lu t Ngân sách Nhà nư c; theo hư ng ti p t c quán tri t các gi i pháp v ti t ki m chi tiêu, nâng cao hi u qu u tư t ngân sách góp ph n ki m ch l m phát, n nh kinh t vĩ mô, m b o an sinh xã h i và thúc Ny tăng trư ng kinh t b n v ng. Khi b trí d toán chi ngân sách c n chú ý: a) Xây d ng d toán chi u tư phát tri n theo hư ng ti p t c quán tri t vi c th c hi n các gi i pháp v rà soát, s p x p, i u ch nh l i v n u tư theo Ngh quy t s 10/2008/NQ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 c a Chính ph v các bi n pháp ki m ch l m phát, n nh kinh t vĩ mô, b o m an sinh xã h i và tăng trư ng b n v ng; Quy t nh s 390/Q -TTg ngày 17 tháng 4 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph v i u hành k ho ch u tư xây d ng cơ b n và chi tiêu ngân sách năm 2008 ph c v m c tiêu ki m ch l m phát. b) B trí chi u tư phát tri n ph i m b o ngu n hoàn tr các kho n ã vay, huy ng (c g c và lãi) n h n; m b o v n i ng cho các d án ODA và t p trung v n cho các công trình, d án có kh năng hoàn thành ưa vào s d ng trong năm 2009, các d án, công trình tr ng i m, có hi u qu và các công trình c p bách khác; thanh toán kho n n kh i lư ng xây d ng cơ b n ã hoàn thành c a các công trình thu c nhi m v c a ngân sách Nhà nư c. Kiên quy t ình hoãn các d án không có trong quy ho ch ư c duy t, chưa th t c theo quy nh, có nhi u vư ng m c v th t c u tư, chưa gi i phóng m t b ng, các d án khác chưa th c s c p bách, không mang l i hi u qu … c) m b o kinh phí cho các lĩnh v c chi giáo d c - ào t o, khoa h c công ngh , s nghi p môi trư ng, an sinh xã h i. Ti p t c quán tri t ch trương xã h i hóa, Ny m nh vi c th c hi n u th u i v i công tác v sinh môi trư ng, duy tu giao thông, v n chuy n hành khách công c ng có tr giá t ngân sách ti t ki m chi ngân sách. B trí d toán chi t ngu n thu x s ki n thi t u tư các công trình phúc l i xã h i trên a bàn và th c hi n qu n lý thu chi qua ngân sách nhà nư c (không ưa vào cân i ngân sách a phương); trong ó, ưu tiên cho m c tiêu giáo d c và y t . d) Ch ng tính toán b trí các ngu n m b o th c hi n c i cách ti n lương trong năm 2009 theo các nguyên t c do Chính ph quy nh và B Tài chính hư ng d n. Ưu tiên dành các kho n tăng thu ngân sách b trí cho các nhi m v chi u tư phát tri n, chi s nghi p giáo d c và ào t o, d y ngh , d phòng ngân sách và các nhi m v chi c p bách, các nhi m v chi m i phát sinh. ) Ti p t c th c hi n Ngh nh s 130/2005/N -CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 c a Chính ph v cơ ch t ch , t ch u trách nhi m v s d ng biên ch và kinh phí qu n lý hành chính i v i cơ quan hành chính Nhà nư c, Ngh nh s 43/2006/N -CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 c a Chính ph v th c hi n ch t ch , t ch u trách nhi m v th c hi n nhi m v , t ch c b máy, biên ch và tài chính i v i ơn v s nghi p công l p. e) Trong quá trình l p d toán, các s - ban - ngành, qu n - huy n, các cơ quan, ơn v s d ng ngân sách ph i t ng h p y các nhu c u chi theo các chính sách, ch hi n hành, h n ch phát sinh vi c b sung d toán trong năm. B trí d phòng ngân
  7. sách a phương theo quy nh c a Lu t Ngân sách Nhà nư c ch ng i phó thiên tai, d ch b nh và th c hi n các nhi m v c p bách phát sinh trong năm 2009. g) Xây d ng d toán ngân sách thành ph năm 2009 ph i quán tri t th c hi n các Chương trình hành ng v th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí và phòng, ch ng tham nhũng; m b o d toán ngân sách ư c xây d ng úng quy nh, ti t ki m và có hi u qu . B. N I DUNG VÀ TI N TH C HI N I. N I DUNG N i dung k ho ch kinh t - xã h i và d toán ngân sách thành ph năm 2009 c n ư c chuNn b khNn trương, nghiêm túc. 1. N i dung k ho ch ph i bao quát ho t ng c a các ngành, các thành ph n kinh t trên a bàn, k t h p ch t ch gi a k ho ch phát tri n kinh t v i k ho ch phát tri n văn hóa - xã h i, gi v ng n nh chính tr , m b o qu c phòng - an ninh. Nh ng gi i pháp và bi n pháp t ch c th c hi n ph i c th , phân công trách nhi m rõ ràng cho t ng cơ quan ơn v ; xác nh rõ phương th c, i u ki n và th i gian t ch c th c hi n. 2. Trên cơ s tình hình th c hi n k ho ch kinh t - xã h i thành ph 6 tháng u năm, d ư c c năm 2008 và các ch tiêu ch y u còn l i c a k ho ch 5 năm 2006 -2010, t ng ngành, t ng a phương, ơn v ph i ánh giá sơ b k t qu th c hi n nhi m v kinh t - xã h i 3 năm (2006 - 2008) c a ngành, a phương, ơn v mình. Báo cáo ánh giá ph i nêu rõ nh ng m t làm ư c, m t chưa làm ư c, nh ng khó khăn, t n t i, phân tích y nh ng nguyên nhân, rút ra nh ng bài h c kinh nghi m trong ch o, i u hành; ng th i khNn trương xây d ng k ho ch phát tri n kinh t - xã h i và ngân sách 2009 c a ngành, a phương, ơn v ; xu t nh ng bi n pháp, gi i pháp th c hi n và các ki n ngh (n u có). II. TI N TH C HI N: 1. y ban nhân dân thành ph ch trì t ch c hư ng d n khung K ho ch kinh t - xã h i và d toán ngân sách năm 2009 cho các s - ban - ngành, qu n - huy n, các doanh nghi p nhà nư c thu c thành ph trong u tháng 8 năm 2008. 2. Trên cơ s khung hư ng d n, các s - ban - ngành, qu n - huy n, các doanh nghi p nhà nư c thu c thành ph khNn trương xây d ng k ho ch phát tri n kinh t - xã h i và d toán ngân sách năm 2009, g i S K ho ch và u tư và S Tài chính trư c ngày 15 tháng 8 năm 2008. 3. Giao S K ho ch và u tư ch trì, ph i h p S Tài chính, C c Thu t ng h p n i dung báo cáo c a các s - ban - ngành, qu n - huy n, các doanh nghi p nhà nư c thu c thành ph d th o sơ b K ho ch phát tri n kinh t - xã h i và d toán ngân sách thành ph năm 2009, trình y ban nhân dân thành ph xem xét, thông qua và g i B K ho ch và u tư, B Tài chính, Ki m toán Nhà nư c trư c ngày 20 tháng 8 năm 2008.
  8. 4. y ban nhân dân thành ph quy t nh phương án phân b , giao k ho ch nhi m v kinh t - xã h i và d toán ngân sách năm 2009 cho s - ban - ngành, qu n - huy n và các doanh nghi p nhà nư c thu c thành ph trư c ngày 10 tháng 12 năm 2008. 5. Căn c quy t nh giao ch tiêu, nhi m v kinh t - xã h i và d toán ngân sách năm 2009 c a y ban nhân dân thành ph , Th trư ng các s - ban - ngành, Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n, Ch t ch H i ng qu n tr , T ng Giám c, Giám c các doanh nghi p nhà nư c thu c thành ph phân b , giao ch tiêu, nhi m v và d toán ngân sách cho t ng ơn v tr c thu c trư c ngày 31 tháng 12 năm 2008. Yêu c u Th trư ng các s - ban - ngành, Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n, Ch t ch H i ng qu n tr và T ng Giám c các doanh nghi p nhà nư c thu c thành ph t p trung ch o và t ch c th c hi n nghiêm túc Ch th này, nh m m b o công tác xây d ng k ho ch phát tri n kinh t - xã h i và d toán ngân sách thành ph năm 2009 áp ng các yêu c u v m c tiêu, nhi m v , n i dung và ti n quy nh./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Lê Hoàng Quân
Đồng bộ tài khoản