Chỉ thị số 16/2009/CT-UBND

Chia sẻ: Uyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
74
lượt xem
6
download

Chỉ thị số 16/2009/CT-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 16/2009/CT-UBND về tổ chức hoạt động " Tháng an toàn giao thông tháng 9 năm 2009" trên địa bàn do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 16/2009/CT-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ MINH c l p - T do - H nh phúc -------- --------- S : 16/2009/CT-UBND TP. H Chí Minh, ngày 27 tháng 8 năm 2009 CH THN V T CH C HO T NG THÁNG AN TOÀN GIAO THÔNG THÁNG 9 NĂM 2009 TRÊN NA BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Ch th s 718/TTg, ngày 01 tháng 9 năm 1997 c a Th tư ng Chính ph v tăng cư ng ch o th c hi n các Ngh nh c a Chính ph nh m b o m tr t t an toàn giao thông, ã quy nh tháng 9 hàng năm là “Tháng an toàn giao thông”; th c hi n K ho ch ho t ng Tháng an toàn giao thông - Tháng 9 năm 2009 s 238/UBATGTQG, ngày 15 tháng 7 năm 2009 c a y ban An toàn giao thông Qu c gia; Nh m phát ng phong trào toàn dân tham gia gi gìn tr t t an toàn giao thông, t o bư c chuy n bi n m i v nh n th c và ý th c ch p hành pháp lu t v tr t t an toàn giao thông c a m i t ng l p nhân dân trên a bàn thành ph , làm cơ s t ng bư c hình thành “văn hóa giao thông” trong m i ngư i dân khi tham gia giao thông; ng th i duy trì k t qu t ư c t “Tháng an toàn giao thông” cho nh ng tháng ti p theo trong năm 2009, là cơ s quan tr ng góp ph n t ư c ch tiêu năm 2009 c a thành ph v gi m c ba m t s v , s ngư i ch t và s ngư i b thương vì tai n n giao thông; Trong Tháng an toàn giao thông - Tháng 9 năm 2009, ph n u kéo gi m ít nh t 7% s ngư i ch t vì tai n n giao thông; 15% s v tai n n giao thông và 15% s ngư i b thương vì tai n n giao thông; ng th i kéo gi m n m c th p nh t s v ùn t c giao thông kéo dài trên 30 phút so v i tháng li n k (tháng 8 năm 2009) và so v i cùng kỳ năm 2008. t ch c th c hi n th ng nh t và có hi u qu cao “Tháng an toàn giao thông” năm 2009 trên a bàn thành ph H Chí Minh, y ban nhân dân thành ph yêu c u các s - ngành, t ch c oàn th thành ph , y ban nhân dân và Ban An toàn giao thông các qu n - huy n t ch c tri n khai các vi c sau ây: 1. Ch tr ng tâm c a Tháng an toàn giao thông năm 2009 là: “Xây d ng n p văn hóa giao thông” 2. Trên cơ s các “Tiêu chí văn hóa giao thông” và “M t s hành vi th hi n văn hóa giao thông” nêu t i K ho ch ho t ng Tháng an toàn giao thông - Tháng 9 năm 2009 s 238/UBATGTQG, ngày 15 tháng 7 năm 2009 c a y ban An toàn giao thông Qu c gia và căn c tình hình th c t t i ơn v , a phương mình, các s - ngành thành ph , y ban nhân dân và Ban An toàn giao thông 24 qu n - huy n ph i h p v i y ban M t tr n T qu c và các oàn th xây d ng k ho ch ho t ng Tháng an toàn giao thông năm 2009 trư c ngày 28 tháng 8 năm 2009, g i Ban An toàn giao thông thành ph theo dõi, ph i h p. Ban An toàn giao thông các qu n - huy n ch ng t ch c L hư ng ng “Tháng an toàn giao thông” năm 2009 t i a phương ch m nh t ngày 31 tháng 8 năm 2009. N i dung k ho ch ho t ng Tháng an toàn giao thông năm 2009 c a qu n - huy n c n ph i xác nh rõ tr ng i m v tai n n giao thông, tình tr ng ùn t c giao thông và tình hình tr t t giao thông, nh t là v ban êm trên a bàn, các bi n pháp tr ng tâm gi i quy t các v n v a nêu. T p trung th c hi n k t h p ng b 3 m t công tác: tuyên truy n Lu t giao thông ư ng b , xây d ng n p văn hóa giao thông; công tác tu n tra, ki m soát, x lý nghiêm v tr t t an toàn giao thông, văn minh ô th và công tác b o m giao thông, ti p t c l p l i hành lang an toàn giao thông và tăng cư ng qu n lý v n t i. 3. S Giáo d c và ào t o t p trung tri n khai các n i dung tuyên truy n, giáo d c v gi gìn tr t t an toàn giao thông ư ng b cho h c sinh các trư ng t m u giáo n ph thông trung h c ngay trong d p
  2. khai gi ng năm h c 2009 - 2010 và vào các gi sinh ho t ngo i khóa, chào c , sinh ho t ch nhi m,...; ưa n i dung tuyên truy n i mũ b o hi m cho tr em vào n i dung h p ph huynh h c sinh c a các trư ng m u giáo, ti u h c, trung h c cơ s ; i v i trư ng trung h c ph thông, ưa thêm n i dung không ư c lái xe mô tô trên 50 cm³ khi chưa có gi y phép lái xe. S Giáo d c và ào t o c n có bi n pháp x lý nghiêm i v i h c sinh vi ph m; ch o các trư ng trong cùng m t khu v c t ch c l ch gi h c và tan trư ng nh m gi m t p trung giao thông cùng lúc vào m t khu v c. 4. S Thông tin và Truy n thông ch trì, ph i h p v i S Văn hóa, Th thao và Du l ch, ài Truy n hình thành ph , ài Ti ng nói nhân dân thành ph và các cơ quan báo chí thành ph th c hi n tin, bài, chuyên , phóng s , phim tài li u,… tuyên truy n và v n ng m i t ng l p nhân dân thành ph tham gia công tác gi gìn tr t t an toàn giao thông và chung tay xây d ng n p s ng có văn hóa khi tham gia giao thông. Chú ý nêu gương i n hình ngư i t t vi c t t và phê phán các hành vi c tình vi ph m c a ngư i tham gia giao thông. 5. S Văn hóa, Th thao và Du l ch ch o các ơn v tr c thu c như Trung tâm Văn hóa thành ph , Trung tâm Thông tin Tri n lãm thành ph và hư ng d n các Trung tâm văn hóa các qu n - huy n xây d ng các chương trình, ti t m c c ng v tài b o m tr t t an toàn giao thông, văn hóa giao thông và văn minh ô th , t ch c tuyên truy n sâu, r ng n v i m i t ng l p nhân dân trên a bàn thành ph . 6. S Giao thông v n t i xây d ng k ho ch và ch o các ơn v tr c thu c x lý các v n liên quan n công tác b o m an toàn giao thông ư ng b , ư ng s t và ư ng th y n i a; l p l i hành lang an toàn giao thông ư ng s t, ư ng b theo Quy t nh s 1856/Q -TTg c a Th tư ng Chính ph ; tăng cư ng công tác qu n lý v n t i. Thanh tra giao thông ph i h p v i các cơ quan ch c năng có k ho ch tăng cư ng ki m tra, x lý nghiêm các trư ng h p vi ph m v tr t t an toàn giao thông. i v i ch u tư các công trình có chi m d ng lòng, l ư ng ang khai thác thi công, S Giao thông v n t i ch o các ơn v liên quan tăng cư ng ki m tra, ôn c Ny nhanh ti n hoàn thành công trình, m b o v sinh môi trư ng và an toàn giao thông. ng th i, ch o các ơn v có liên quan ph i h p ch t ch v i các ơn v thu c Công an thành ph và y ban nhân dân các a phương, c bi t là qu n 2 và huy n Bình Chánh m b o giao thông thông su t trên Liên t nh l 25B, khu v c Ngã ba Cát Lái, Xa l Hà N i và trên Qu c l 1A thu c a bàn huy n Bình Chánh. 7. Công an thành ph ch o các ơn v liên quan và Công an qu n - huy n tăng cư ng công tác tu n tra, ki m soát và x lý nghiêm minh các vi ph m v tr t t an toàn giao thông; chú ý ph i h p ch t ch vi c tuyên truy n v i cư ng ch t hi u qu cao; h n ch t i a vi c t t p, ch y xe phóng nhanh, dàn hàng ngang cùng lúc nhi u xe, ua xe trái phép. 8. Ban An toàn giao thông thành ph xây d ng k ho ch và t ch c L Phát ng “Tháng an toàn giao thông” năm 2009, ph i h p v i S Văn hóa, Th thao và Du l ch - cơ quan Thư ng tr c Ban ch o “Th c hi n n p s ng văn minh ô th ” phát ng t cao i m th c hi n n p s ng văn minh ô th (vào ngày 29 tháng 8 năm 2009); t ng h p báo cáo và xu t khen thư ng các t p th , cá nhân t thành tích xu t s c; ng th i phê bình các ơn v , a phương chưa th c hi n t t ho t ng “Tháng an toàn giao thông” năm 2009. Sau 15 ngày u tháng 9 năm 2009, có báo cáo nhanh tình hình ho t ng Tháng an toàn giao thông trên a bàn thành ph ; t ch c H i ngh t ng k t ho t ng “Tháng an toàn giao thông” năm 2009 trong tháng 10 năm 2009. Ban An toàn giao thông thành ph ch trì, ph i h p v i S Văn hóa, Th thao và Du l ch, S Giao thông v n t i, Công an thành ph và S Tư pháp, trên cơ s các khNu hi u do y ban An toàn giao thông Qu c gia ã ph bi n, nghiên c u, so n thêm và ưa vào s d ng các khNu hi u, thông i p tuyên truy n ng n g n, d hi u, d nh . Ban An toàn giao thông thành ph ph i h p v i S Giao thông v n t i, Công an thành ph t ch c các oàn ki m tra và làm vi c v i các a phương có tình hình ùn t c giao thông và tai n n giao thông tăng cao có bi n pháp c th kéo gi m tình tr ng này.
  3. 9. ngh y ban M t tr n T qu c Vi t Nam thành ph và các t ch c thành viên ph i h p ch t ch v i Ban An toàn giao thông và các cơ quan chuyên môn thành ph , y ban nhân dân các qu n - huy n Ny m nh các ho t ng tuyên truy n, giáo d c và v n ng các oàn viên, h i viên hư ng ng các ho t ng “Tháng an toàn giao thông” năm 2009, c bi t là xây d ng n p văn hóa giao thông, g n v i n i dung th c hi n n p s ng văn minh ô th . 10. y ban nhân dân các qu n - huy n ch o các ơn v ch c năng ph i h p v i y ban M t tr n T qu c và các oàn th Ny m nh vi c th c hi n xây d ng n p văn hóa giao thông, văn minh ô th ; tuyên truy n, giáo d c ý th c ch p hành Lu t giao thông ư ng b , không l n chi m lòng ư ng, v a hè ( ưa vào n i dung sinh ho t thư ng kỳ c a t dân ph ); ch o hư ng d n giao thông vào các khu v c bên trong khi giao thông trên các tuy n ư ng chính x y ra nguy cơ ùn t c. 11. S N i v và Ban An toàn giao thông thành ph ti p t c nghiên c u ki n toàn Ban An toàn giao thông thành ph và Ban An toàn giao thông qu n, huy n. Trong ó, b sung thêm thành viên là lãnh o c a Ban Tuyên giáo Thành y (c p thành ph ) và Qu n, Huy n y (c p qu n - huy n). 12. Các s - ngành, oàn th thành ph , y ban nhân dân và Ban An toàn giao thông 24 qu n - huy n g i Báo cáo, ánh giá k t qu th c hi n Tháng an toàn giao thông năm 2009 và ngh khen thư ng các t p th và cá nhân có thành tích xu t s c tiêu bi u v Ban An toàn giao thông thành ph ch m nh t ngày 05 tháng 10 năm 2009 t ng h p báo cáo y ban nhân dân thành ph và y ban An toàn giao thông Qu c gia./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH THƯ NG TR C Nguy n Thành Tài
Đồng bộ tài khoản