Chỉ thị số 16/CT-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
50
lượt xem
3
download

Chỉ thị số 16/CT-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 16/CT-UB về việc tổ chức thực hiện chương trình “năm du lịch thành phố năm 1990” do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 16/CT-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ---- c l p - T do - H nh phúc ------ S : 16/CT-UB TP. H Chí Minh, ngày 5 tháng 6 năm 1989 CH THN V VI C T CH C TH C HI N CHƯƠNG TRÌNH “NĂM DU LNCH THÀNH PH NĂM 1990” th c hi n ngh quy t c a Thành y và H i ng nhân dân thành ph v phát tri n công tác du l ch c a thành ph . y ban nhân dân thành ph H Chí Minh quy t nh ch n năm 1990 là năm có nhi u ngày l k ni m l ch s quan tr ng : 60 năm thành l p ng C ng s n Vi t Nam, 45 năm ngày Qu c Khánh, 15 năm ngày gi i phóng thành ph , 300 năm thành l p thành ph và c bi t là k ni m 100 năm ngày sinh c a Ch t ch H Chí Minh làm “Năm du l ch thành ph H Chí Minh 1990”. Nh m thi t th c k ni m nh ng ngày l l n, ng th i t o ra nh ng chuy n bi n m i trên các lĩnh v c kinh t -văn hóa-xã h i, t ng bư c phát tri n trong nh ng năm ti p theo và h i i u ki n hòa nh p vào th trư ng th gi i, th t s tr thành trung tâm kinh t văn hóa xã h i và du l ch trong khu v c và c a c nư c. Theo án t ch c th c hi n chương trình “Năm du l ch thành ph 1990” c a Công ty Du l ch thành ph xu t và b o m vi c t ch c th c hi n úng v i yêu c u v th i gian chuNn b và t ư c nh ng hi u qu cao nh t. y ban nhân dân thành ph ch th : 1/ Năm 1990 là năm có nhi u y u t thu n l i ưa ngành du l ch th t s tr thành m t ngành kinh t mũi nh n trong chi n lư c phát tri n kinh t i ngo i c a thành ph . Do ó, ngay t bây gi c n ph i ch ng xây d ng các k ho ch t ch c th c hi n chương trình “Năm du l ch thành ph 1990” trong toàn thành ph , v i các n i dung công vi c l n như sau : a) T p trung gi i quy t trong 2 năm 1989-1990 vi c nâng c p s a ch a các khách s n hi n có, quy ho ch và thu h i l i các khách s n cũ s d ng không úng công năng b ng các bi n pháp có th th c hi n ư c nh m b o m i u ki n cơ s v t ch t ón khách vào thành ph vào nh ng th i gian cao i m. ng th i khuy n khích và t o i u ki n cho các thành ph n kinh t và nhân dân tham gia u tư khách s n m i, h p tác liên doanh cho thuê a i m, làm cơ s v tinh cho Công ty du l ch, cho thuê phòng trong nhà dân, b o m tiêu chuNn ón khách du l ch trong và ngoài nư c. b) Tu b , s a sang và ch nh trang các a i m di tích l ch s , văn hóa và th ng c nh trong toàn thành ph , ng th i ph i h p v i các t nh trong khu v c xây d ng các tuy n i m cho khách du l ch n tham quan. c bi t, c n tu b và ch nh trang thêm khu lưu ni m Bác H , a o C Chi và ph i h p v i các t nh Ngh T nh, Thu n H i, ng Tháp xây d ng m t chương trình tham quan v các di tích c a Bác H . u tư s a sang và m r ng các khu văn hóa th d c th thao ng th i xây d ng m i các chương trình ho t ng văn hóa-văn ngh -th d c th thao và vui chơi gi i trí,
  2. mang màu s c dân t c, c áo, h p d n và t ch c các l h i qu n chúng nhân dân các ngày l l n trong năm 1990. c) S a ch a, nâng c p và xây d ng các cơ s h t ng như ư ng xá, thông tin liên l c i n nư c, y t , v sinh môi trư ng b o m ph c v cho các yêu c u c a ho t ng du l ch và b m t m quan c a thành ph . c bi t, c n t p trung quy ho ch và ch nh trang, tân t o khu trung tâm thành ph , b o m các yêu c u v an ninh tr t t , v sinh và m quan c a các khu v c, tr ng i m, tăng cư ng trang b các phương ti n giao thông i u ki n ph c v khách du l ch. d) Tăng cư ng các phương ti n hi n i, c i ti n h p lý hóa các phương th c l p th t c xu t nh p c nh t o ra i u ki n d dàng cho khách du l ch, ng th i b o m các nguyên t c b o v an ninh qu c gia. Ti p t c và Ny m nh hơn n a vi c l p l i an ninh tr t t xã h i trong toàn thành ph , nh t là b o m an ninh, an toàn trong các khu v c và các tuy n ư ng, các a i m có khách du l ch tham quan và vui chơi gi i trí. e) M các l p ào t o, b i dư ng cán b , nhân viên ph c v cho các ho t ng du l ch, trình năng l c chuyên môn ph c v , giao ti p v i khách qu c t . Nh t là quan tâm n vi c ào t o, b i dư ng nhân viên hư ng d n có trình ki n th c có phong cách l ch s , m n khách giao ti p và hư ng d n khách du l ch. áp ng các yêu c u trư c m t, có th ph i h p v i các trư ng i h c tuy n ch n và s d ng sinh viên theo th i v . 2/ Giám c các s , ban, ngành, y ban nhân dân các qu n, huy n theo ch c năng nhi m v ư c giao, cùng ph i h p ch t ch v i Ban ch o chương trình du l ch 1990 và Công ty Du l ch thành ph , khNn trương tri n khai th c hi n các n i dung l n nêu trên, nhanh chóng xây d ng các k ho ch, phương án c th tham gia vào chương trình “Năm du l ch thành ph 1990”, ng th i xu t, ki n ngh các chương trình hành ng c a ngành, a phương nh m b sung cho chương trình chung th c hi n có hi u qu cao nh t. 3/ y ban nhân dân các c p, các a phương, ph i h p v i oàn th : Liên oàn lao ng, oàn Thanh niên c ng s n, H i liên hi p Ph n , H i Nông dân, M t tr n T qu c m cu c v n ng sâu r ng trong qu n chúng hư ng ng th c hi n “chương trình năm du l ch thành ph 1990”, t o m t bư c ngo t m i chuy n i b m t thành ph , thi t th c k ni m các ngày k ni m l ch s trong năm 1990. Phát ng r ng rãi phong trào thi ua trên các lĩnh v c kinh t -văn hóa-xã h i, thi t th c k ni m 100 năm ngày sinh c a Bác H , và 15 năm gi i phóng thành ph . 4/ t p trung và th ng nh t ch o vi c t ch c th c hi n “Năm du l ch thành ph 1990” y ban nhân dân thành ph quy t nh thành l p Ban ch o chương trình i u hành ph i h p, hư ng d n vi c th c hi n chương trình theo ch th này (có quy t nh riêng). T nay n năm 1990 th i gian không còn nhi u, vì v y tích c c chuNn b các i u ki n c n thi t, y ban nhân dân thành ph yêu c u các s , ban, ngành, y ban nhân dân các c p cùng các oàn th qu n chúng tri n khai th c hi n ngay n i dung và yêu c u c a ch th này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH CH TNCH
  3. Nguy n Vĩnh Nghi p
Đồng bộ tài khoản