Chỉ thị số 16/CT-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
94
lượt xem
6
download

Chỉ thị số 16/CT-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 16/CT-UBND về việc tổ chức tháng hành động vì trẻ em năm 2008 do Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 16/CT-UBND

  1. UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH THANH HOÁ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----- ------- Số: 16/CT-UBND Thanh Hoá, ngày 08 tháng 5 năm 2008 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TỔ CHỨC THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ TRẺ EM NĂM 2008 Thực hiện kế hoạch số 1228 /LĐTBXH-BVCSTE ngày 11 tháng 4 năm 2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc triển khai tháng hành động vì trẻ em năm 2008. Để triển khai có hiệu quả các hoạt động trong tháng hành động vì trẻ em năm 2008 trên địa bàn toàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt một số công việc cụ thể sau đây : 1. Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các ngành, đoàn thể xây dựng kế hoạch triển khai tháng hành động vì trẻ em (từ ngày 15/5-30/6/2008) với chủ đề “ An toàn để trẻ em sống và phát triển ” trên địa bàn toàn tỉnh. Hướng dẫn các huyện, thị xã, TP hưởng ứng phong trào toàn dân hành động vì trẻ em với việc làm cụ thể, thiết thực góp phần tạo môi trường an toàn lành mạnh và thân thiện cho mọi trẻ em . 2. Thủ trưởng các Ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, TP trực tiếp chỉ đạo và tổ chức triển khai các hoạt động nhân “Tháng hành động vì trẻ em” năm 2008 của từng ngành, từng địa phương trên cơ sở thực hiện các mục tiêu trong Chương trình hành động vì trẻ em giai đoạn 2006-2010 -Trong tháng hành động vì trẻ em đề nghị các cấp, các ngành, đoàn thể cần tạo mọi điều kiện tốt nhất nhằm đáp ứng đầy đủ các nhu cầu và các quyền cơ bản của trẻ em, ngăn chặn và đẩy lùi các nguy cơ xâm hại trẻ em. Mỗi ngành, mỗi địa phương huy động nguồn lực để nâng cấp hoặc xây dựng một công trình, tổ chức một hoạt động cho trẻ em . Tập trung ưu tiên các hoạt động : + Hỗ trợ và giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. + Ngăn ngừa và giải quyết không được để tình trạng trẻ em lang thang kiếm sống, trẻ em bị xâm hại, trẻ em phải lao động trong điều kiện nặng nhọc, độc hại và nguy hiểm, trẻ em bị ngược đãi, và các vấn đề bức xúc về trẻ em . + Thúc đẩy việc xây dựng xã, phường có môi trường sống an toàn và lành mạnh để trẻ em được phát triển toàn diện về mọi mặt, có cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Trong tháng hành động vì trẻ em, các huyện thị, thành phố chỉ đạo các xã, phường đăng ký xây
  2. dựng xã, phường phù hợp với trẻ em , mỗi huyện ít nhất có 30% xã, phường đăng ký và đạt tiêu chuẩn xã, phường phù hợp với trẻ em năm 2008. + Vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ nguồn lực đóng góp xây dựng Quỹ bảo trợ trẻ em các cấp . Thông qua các hoạt động của Quỹ bảo trợ trẻ em nhằm xây dựng các công trình phúc lợi, cơ sở trợ giúp cho trẻ em, hỗ trợ kịp thời cho các đối tượng trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt (trẻ em khuyết tật, tàn tật có điều kiện chữa bệnh, trẻ em mồ côi, trẻ em bị chất độc da cam, trẻ em con gia đình chính sách, trẻ em bị xâm hại) 3. Các cơ quan tuyên truyền Báo Thanh Hoá, Báo VHTT, Đài PTTH tỉnh và đại diện các Báo thường trú ở địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền các nội dung, hoạt động “Tháng hành động vì trẻ em”, đồng thời biểu dương và khen ngợi kịp thời các đơn vị và cá nhân làm tốt công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em. 4. Sở Lao động Thương binh và Xã hội có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp tình hình hoạt động “Tháng hành động vì trẻ em” trong toàn tỉnh và báo cáo kết quả hoạt động về UBND tỉnh và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. Chủ tịch UBND Tỉnh yêu cầu thủ trưởng các Sở, Ban ngành, đoàn thể, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, TP nghiêm túc thực hiện những nội dung của Chỉ thị trên đạt kết quả thiết thực ./. KT. CHỦ TỊCH Nơi nhận : PHÓ CHỦ TỊCH - Bộ LĐTBXH ( b/c); - TT Tỉnh uỷ (b/c); - TT HĐND ( b/c); - TT UBND Tỉnh ( b/c); - Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể; - Chủ tịch UBND các huyện, TX, TP; - Lưu: VT, VX. Vương Văn Việt
Đồng bộ tài khoản