Chỉ thị số 1629/CT-BNN-TCCB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
79
lượt xem
2
download

Chỉ thị số 1629/CT-BNN-TCCB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 1629/CT-BNN-TCCB về việc nâng cao chất lượng công tác quy hoạch cán bộ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 1629/CT-BNN-TCCB

  1. B NÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI NAM VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Đ c l p - T do - H nh phúc S : 1629 /CT-BNN-TCCB Hà N i, ngày 30 tháng 6 năm 2006 CH TH V VI C NÂNG CAO CH T LƯ NG CÔNG TÁC QUY HO CH CÁN B Th c hi n Văn b n s 53/HDQH-BCS ngày 17/8/2004 c a Ban Cán s đ ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Hư ng d n tri n khai công tác quy ho ch cán b lãnh đ o và qu n lý giai đo n 2005-2010, đ n nay công tác quy ho ch cán b c a B tri n khai đã g n 2 năm. T i kỳ h p tháng 6 năm 2006, Ban Cán s Đ ng đã th ng nh t đánh giá: 1. Công tác quy ho ch cán b đã đ t k t qu bư c đ u - Ph n l n các cơ quan, đơn v nh n th c đư c t m quan tr ng c a công tác quy ho ch cán b , đã tri n khai theo n i dung, phương pháp và quy trình hư ng d n. - Quy ho ch cán b đư c th c hi n theo nguyên t c t p trung dân ch , khách quan và công khai; m t ch c danh đã quy ho ch nhi u ngư i. - Đã có danh sách cán b quy ho ch c a các cơ quan, đơn v đư c B phê duy t, làm cơ s cho công tác đào t o, b i dư ng và b nhi m cán b theo quy ho ch. - Trên cơ s quy ho ch cán b đư c duy t, m t s cơ quan, đơn v đã ch đ ng rà soát, b sung cán b quy ho ch trong năm 2006; xây d ng k ho ch đào t o, b i dư ng cán b trong quy ho ch. 2. Công tác quy ho ch cán b cũng còn nh ng m t h n ch - Công tác quy ho ch cán b chưa thành n n p, đ t năm 2004 – 2005 làm ch m. M t s cơ quan, đơn v chưa bám sát quy đ nh và tiêu chu n cán b đư c hư ng d n . T l cán b n , cán b là ngư i dân t c thi u s trong quy ho ch còn th p. - Nhi u cơ quan, đơn v không th c hi n nghiêm túc nh ng bư c ti p theo khi có danh sách quy ho ch đư c duy t, như: xây d ng k ho ch đào t o và b i dư ng, luân chuy n cán b trong quy ho ch; không th c hi n nh n xét đánh giá cán b quy ho ch hàng năm đ báo cáo B . - Công tác đào t o cán b quy ho ch ch y u là c cán b h c các l p lý lu n chính tr , qu n lý hành chính. Các n i dung đào t o, b i dư ng khác theo tiêu chu n ch c danh quy ho ch chưa đư c quan tâm th c hi n. - M t s cán b sau khi đư c b nhi m không ch đ ng h c t p đ b sung các ki n th c, k năng theo tiêu chu n ch c danh quy đ nh. Đ nâng cao ch t lư ng quy ho ch cán b và th c hi n đúng Văn b n s 47-HD/BTCTW ngày 24/5/2005 c a Ban T ch c Trung ương Hư ng d n th c hi n Ngh quy t 42-NQ/TW c a B Chính tr v công tác quy ho ch cán b th i kỳ đ y m nh công nghi p hoá, hi n đ i hoá đ t nư c, B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn yêu c u th trư ng các cơ quan, đơn v thu c B ph i h p v i c p u tri n khai th c hi n ngay các n i dung công tác sau: 1. Ti p t c quán tri t Văn b n s 53/HDQH-BCS ngày 17/8/2004 c a Ban Cán s Đ ng, Ch th s 39/2004/CT-BNN-TCCB ngày 17/8/2004, Ch th này và các văn b n hư ng d n c a B v công tác quy ho ch cán b . Vi c quy ho ch cán b , rà soát quy ho ch cán b c n chú ý: - Nguyên t c “m ” là m t ch c danh lãnh đ o, t i thi u ph i quy ho ch t 2-3 cán b ; m i cán b có th quy ho ch vào 2-3 ch c danh mà cán b có th đ m nh n. C n m r ng ngu n quy ho ch c cán b công tác t i cơ quan, đơn v khác ho c đang công tác t i đ a phương n u đ tiêu chu n và đi u ki n đ m nhi m đư c ch c danh quy ho ch.
  2. Chú ý nâng cao t l cán b tr , cán b n , cán b là ngư i dân t c thi u s trong quy ho ch; đ i v i cán b n có th quy ho ch, đào t o và b nhi m vư t c p. - Nguyên t c “đ ng” là quy ho ch đư c rà soát thư ng xuyên, đ b sung, đi u ch nh hàng năm, theo sát s phát tri n c a cán b ; đưa ra kh i quy ho ch nh ng ngư i không còn đ tiêu chu n và đi u ki n, không còn tri n v ng phát tri n; đ ng th i b sung vào quy ho ch nh ng nhân t m i. - Quy ho ch là t o ngu n cán b , nên ch bao g m cán b có kh năng b nhi m thay th vào các ch c danh lãnh đ o c a cơ quan, đơn v . Do v y, c n ti n hành rà soát phát hi n cán b có đ ph m ch t, năng l c, uy tín, s c kho , đ tu i theo quy đ nh đ đưa vào di n quy ho ch. Trong trư ng h p cán b lãnh đ o cơ quan, đơn v đương ch c còn tr , kho , có đ năng l c đ ti p t c gi ch c v thì v n quy ho ch cán b đ đào t o, b i dư ng chu n b cho lâu dài, cho lãnh đ o đơn v và cho ngành. 2. Các cơ quan, đơn v m i đư c thành l p, sáp nh p, h p nh t c n tri n khai ngay công tác quy ho ch cán b và báo cáo v B (qua V T ch c cán b ) đ t ng h p, trình Ban Cán s Đ ng xét duy t trư c ngày 30/8/2006. 3. Đ nh kỳ quý III hàng năm, các cơ quan, đơn v t đánh giá công tác quy ho ch, ch đ ng rà soát đ b sung cán b vào di n quy ho ch, đưa ra kh i danh sách quy ho ch các cán b không đáp ng đi u ki n, tiêu chu n và báo cáo B trư c ngày 30/8 đ Ban Cán s Đ ng xét duy t theo phân c p qu n lý cán b . Nh ng cán b trong di n quy ho ch đư c ưu tiên xem xét b nhi m khi đơn v có nhu c u. C p có th m quy n có th xem xét, l a ch n nhân s khác t i ch ho c đi u đ ng t nơi khác đ n, khi cán b đư c quy ho ch chưa đáp ng đư c các tiêu chu n và yêu c u c a công vi c. 4. Căn c danh sách cán b quy ho ch đư c B duy t, các cơ quan, đơn v xây d ng, báo cáo B (qua V T ch c cán b ) trư c ngày 30/10 các k ho ch: - Danh sách và k ho ch đào t o, b i dư ng cán b . Chú tr ng đào t o lý lu n chính tr , ngo i ng , tin h c, các ki n th c và k năng c n thi t c a ch c danh lãnh đ o; - Danh sách và k ho ch luân chuy n cán b có đ tu i dư i 45 đ đào t o rèn luy n. 5. Các đơn v tr c thu c B ch đ o, hư ng d n, ki m tra các đơn v c p dư i ti p t c tri n khai th c hi n quy ho ch cán b theo n i dung c a ch th này. 6- V T ch c Cán b có nhi m v hư ng d n, ki m tra, đôn đ c các cơ quan đơn v và đ nh kỳ hàng quý báo cáo B trư ng v tình hình th c hi n quy ho ch cán b ; đ xu t khen thư ng các cơ quan, đơn v th c hi n t t công tác quy ho ch; đ xu t hình th c x lý k lu t đ i v i các đơn v không th c hi n các yêu c u, quy đ nh c a công tác quy ho ch cán b . Yêu c u th trư ng các cơ quan, đơn v th c hi n nghiêm ch nh ch th này./. Nơi nh n: B TRƯ NG - B N i v (đ b/c) - Các đ/c Th trư ng; (Đã ký) - Các cơ quan, đơn v thu c B (đ th c hi n), - Đ ng u cơ quan B ; - Đ ng u kh i cơ s B NN-PTNT Cao Đ c Phát t i Tp HCM; - Công đoàn ngành NN-PTNT; - Công đoàn cơ quan B ; - Đoàn thanh niên B - Lưu: Vp.BCS; TCCB. K T QU TH C HI N QUY HO CH CÁN B TÍNH Đ N 29/5/2006 (ban hành kèm theo Ch th s 1629 /CT-BNN-TCCB ngày 30/6/2006) I/ S lư ng cán b quy ho ch đư c duy t:
  3. S lư ng cán b quy ho ch đư c duy t theo quy t đ nh c a B trư ng s 2682 QĐ/BNN-TCCB ngày 06/10/2005 như sau: 1/ Kh i qu n lý nhà nư c: 19 đơn v . 65 cán b 2/ Kh i Vi n nghiên c u: 19 vi n, 67 cán b 3/ Kh i trư ng: 34 trư ng, 123 cán b 4/ Kh i s nghi p khác: 26 đơn v , 75 cán b 5/ Kh i doanh nghi p:10 đơn v , 35 cán b T ng s : 108 đơn v đư c duy t, v i 365 cán b trong danh sách quy ho ch năm 2005; đ u năm 2006 đ n nay duy t b dung 20 cán b vào quy ho ch). II/ Rà soát th c hi n quy ho ch đ n ngày 29/5/2006 B ng các ch tiêu th c hi n Đơn v tính : ngư i S Ch tiêu đã th c Kh i Kh i Kh i Kh i s Kh i T ng s TT hi n Trư ng nghi p doanh Qu n lý Vi n khác nghi p nhà nư c 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Cán b QH đư c 65 67 123 75 35 365 duy t đ n 6/10/2005 ( ngư i/ đơn v ) 2 Cán b QH đư c 03 02 07 7 01 20 duy t b sung đ n 1/6/2006 3 Cán b QH đã 12 03 11 02 - 28 đư c b nhi m 1/6/2006 4 Cán b QH đã 09 06 08 07 04 34 đư cc đi h c chính tr cc 5 Cán b QH đã 03 04 10 03 01 21 đư c c đi h c qu n lý nhà nư c 6 Cán b QH đã - - - - - không đư c c đi h c ngo i ng 7 Cán b QH đã 01 - - - - 01 đư c luân chuy n đ n 29/5/2006 8 Đơn v chưa l p k 04 12 12 12 - 40 ho ch đào t o b i dư ng 9 Cán b QH có đ 12 15 29 34 08 98 tu i t 45 tr xu ng
  4. III- Danh sách đơn v chưa có báo cáo k ho ch đào t o b i dư ng cán b 1/ V Pháp ch 2/ C c Ki m lâm 3/ C c qu n lý công trình 4/ Vi n BVTV 5/ Vi n Cây ăn qu 6/ Vi n di truy n nông nghi p 7/ Vi n Khoa h c nông nghi p mi n Nam 8/ Vi n khoa h c thu l i mi n nam 9/ Vi n Khoa h c Thu l i 10/ Vi n nghiên c u rau qu 11/ Vi n Th như ng nông hoá 12/ Vi n Thú y 13/ Vi n Quy ho ch thu l i 14/Trư ng cán b qu n lý 2 15 Trư ng đ i h c Thu l i 16/ Trư ng trung h c lương th c th c ph m và v t tư nông nghi p 17 Trư ng Trung h c lâm nghi p Trung ương 1 18 Trư ng Trung h c và d y ngh nông nghi p và phát tri n nông thôn 1 19/ Trư ng Trung h c thu l i 1 20/ Trư ng trung h c thu l i 2 21 Trư ng d y ngh b o l c 22/ Trư ng trung h c k thu t nghi p v cao su 23/Trư ng Công nhân cơ khí nông nghi p 1 TW 24/ Trư ng Công nhân k thu t lâm nghi p TW4 25/ Trư ng công nhân tàu cu c 26/ Trư ng công nhân xây d ng 27 Vư n qu c gia Ba vì 28/ Vư n qu c gia b ch mã 29/ Vư n qu c gia cúc phương 30 Vư n qu c gia Yokdon 31/ Trung tâm tin h c 32/ Trung tânm y t 33/ D án Nông nghi p 34/ CPO 35/ Ban QLDA 419 36/ Ban QLDA 403 37/ Ban QLDA 408 38/ Ban QLDA 410 39/ Ban QLDA 412
  5. 40// Ban QLDA 413 T ng h p: S đơn v có k ho ch đào t o b i dư ng báo cáo B : 68 Chưa có k ho ch đào t o b i dư ng báo cáo B : 40 Trong đó: - Kh i QLNN có k ho ch đào t o b i dư ng 17, thi u 03; - Kh i Vi n nghiên c u: có k ho ch đào t o b i dư ng 07, thi u 12; - Kh i Trư ng đào t o: có k ho ch đào t o b i dư ng 25, thi u 12; - Kh i s nghi p khác: có k ho ch đào t o b i dư ng 19, thi u 12./. B NÔNG NGHI P VÀ PTNT
Đồng bộ tài khoản