Chỉ thị số 17/2004/CT-UB

Chia sẻ: Hoang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
59
lượt xem
1
download

Chỉ thị số 17/2004/CT-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 17/2004/CT-UB về việc triển khai thực hiện Luật Xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 17/2004/CT-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 17/2004/CT-UB Hà N i, ngày 17 tháng 05 năm 2004 CH THN V VI C TRI N KHAI TH C HI N LU T XÂY D NG TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I. Lu t Xây d ng ã ư c Qu c h i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t nam Khoá XI, kỳ h p s 4, thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2003 và có hi u l c thi hành t ngày 01 tháng 7 năm 2004. Ngày 08 tháng 3 năm 2004, Th tư ng Chính ph ã có Ch th s 08/2004/CT-TTg v vi c t ch c thi hành Lu t Xây d ng. Ngày 26 tháng 4 năm 2004, U ban Nhân dân Thành ph ã có Quy t nh s 2525/Q -UB v vi c Thành l p Ban ch o Thành ph tri n khai thi hành Lu t xây d ng. Nh m nhanh chóng ưa Lu t xây d ng i vào cu c s ng, t o nh ng bư c chuy n bi n tích c c trong vi c qu n lý u tư và xây d ng, ưa công tác qu n lý ho t ng xây d ng i vào tr t t , k cương, UBND Thành ph yêu c u Giám c các S , Ban, Ngành, Ch t ch U ban Nhân dân các Qu n, Huy n, Phư ng, Xã, các t ch c và cá nhân tham gia ho t ng xây d ng trên a bàn c n t p trung làm t t m t s công vi c tr ng tâm sau ây : 1/. KhNn trương chuNn b các i u ki n thi hành Lu t Xây d ng : a/. Rà soát, nghiên c u xây d ng các văn b n quy ph m pháp lu t có liên quan n Lu t Xây d ng tri n khai thi hành Lu t Xây d ng trên a bàn Thành ph : - Ban ch o Thành ph tri n khai thi hành Lu t Xây d ng ch o các S : Xây d ng, Quy ho ch- Ki n trúc, K ho ch và u tư, Tư pháp ph i h p v i các S , Ngành liên quan trên cơ s Lu t Xây d ng rà soát h th ng văn b n quy ph m pháp lu t c a Thành ph liên quan n qu n lý các ho t ng xây d ng, u tư xây d ng; ch ng làm vi c v i B Xây d ng và các B Ngành Trung ương có liên quan ư c hư ng d n nghiên c u s a i, b sung ho c ban hành m i phù h p v i các Ngh nh hư ng d n chi ti t Lu t Xây d ng c a Chính ph s ư c ban hành và các yêu c u c thù c a Th ô theo tinh th n c i cách hành chính, tăng cư ng phân công, phân c p, làm rõ trách nhi m c a t ch c, cá nhân tham gia th c hi n, trình UBND Thành ph ban hành t ch c th c hi n khi Lu t Xây d ng có hi u l c - Các S , Ngành, UBND các qu n, Huy n có trách nhi m rà soát, s a i, b sung, ban hành m i các văn b n theo thNm quy n ã ư c UBND Thành ph phân công, phân c p cho phù h p v i Lu t Xây d ng. b/. Tri n khai công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t :
  2. - Ban ch o Thành ph tri n khai thi hành Lu t Xây d ng ch o tri n khai t ch c t p hu n hư ng d n thi hành Lu t Xây d ng cho các i tư ng là các ng chí cán b ch ch t c a Thành ph , S , Ban, Ngành, Qu n, Huy n. Các S , Ban, Ngành, Qu n, Huy n ph i h p v i S Xây d ng ch ng t ch c t p hu n Lu t Xây d ng và các văn b n pháp lu t liên quan n các cán b qu n lý xây d ng do ơn v qu n lý. - S Tư pháp ch trì, ph i h p v i các S : Xây d ng, Quy ho ch- Ki n trúc, K ho ch và u tư, Văn hoá Thông tin, Ban Tuyên giáo Thành u , ài Phát thanh và Truy n hình Hà n i, Báo Hà n i m i, Báo Kinh t và ô th t ch c tuyên truy n, ph bi n sâu r ng Lu t Xây d ng trên các phương ti n thông tin i chúng nh m m b o giúp các i tư ng hi u và n m ư c các n i dung chính c a Lu t, trách nhi m c a các C p, các Ngành trong vi c qu n lý ho t ng xây d ng, trách nhi m c a các t ch c và cá nhân tham gia ho t ng xây d ng, cao ý th c ch p hành nghiêm ch nh Lu t Xây d ng trong m i t ng l p nhân dân. UBND các Qu n, Huy n, Xã, Phư ng, th tr n t ch c ph bi n, tuyên truy n Lu t xây d ng t i a phương v i các n i dung thi t th c và phù h p v i t ng lo i i tư ng nâng cao ki n th c pháp lu t, trách nhi m và ý th c ch p hành, m i ngư i dân u bi t, hi u rõ và th c hi n theo quy nh c a pháp lu t. c/. Ki n toàn t ch c, b máy th c hi n Lu t xây d ng : - S N i v căn c Thông tư Liên B N i v – Xây d ng s 01/2004/TTLB-BXD- BNV ngày 16/01/2004 v vi c quy nh ch c năng, nhi m v c a cơ quan chuyên môn giúp UBND qu n lý Nhà nư c ngành xây d ng t i a phương ch trì, ph i h p v i S Xây d ng, các S có xây d ng chuyên ngành t ch c rà soát, nghiên c u, xu t v i UBND Thành ph công tác s p x p và ki n toàn hoàn ch nh b máy c a cơ quan chuyên môn; có trách nhi m giúp UBND các Qu n, Huy n, phư ng, xã tăng cư mg th c hi n qu n lý ho t ng xây d ng trên a bàn theo phân c p, th c hi n c i cách hành chính, nâng cao năng l c th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c trong ho t ng xây d ng theo quy nh c a Lu t Xây d ng UBND các Qu n, Huy n có trách nhi m ch n ch nh, t ch c x p x p l i t ch c qu n lý xây d ng c p qu n, huy n, xây d ng m i b máy qu n lý c p cơ s (phư ng, xã, th tr n) m b o có ngư i, i u ki n, năng l c th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v xây d ng t i a phương theo quy nh c a Lu t Xây d ng, các Ngh nh c a chính ph và quy nh c a UBND thành ph . - S Xây d ng ch ng ph i h p v i các S , Ban, Ngành nghiên c u xu t v i UBND Thành ph và B xây d ng k ho ch t ch c ào t o, b i dư ng nâng cao năng l c qu n lý xây d ng cho các cán b , công ch c tr c ti p làm công tác qu n lý nhà nư c v xây d ng, nh t là i v i các cán b c p phư ng, xã. - Các Ban qu n lý d án ch ng rà soát năng l c cán b , cơ s v t ch t, xu t v i cơ quan c p trên ki n toàn t ch c b máy, ào t o, b i dư ng chuyên môn nh m tăng cư ng nâng cao năng l c qu n lý d án theo quy nh c a Lu t Xây d ng.
  3. Các ch u tư, cơ quan, ơn v tư v n, các v n doanh nghi p ho t ng trong lĩnh v c u tư và xây d ng có trách nhi m khNn trương ki n toàn t ch c, tăng cư ng, nâng cao năng l c ( u tư v con ngư i, máy móc, thi t b , i m i công ngh …) áp ng các yêu c u th c hi n ho t ng xây d ng theo quy nh c a Lu t Xây d ng. 2/. T ch c th c hi n Lu t xây d ng : Vi c t ch c th c hi n Lu t Xây d ng ph i ư c tri n khai sâu, r ng, ng b và toàn di n. T nay n khi Lu t xây d ng có hi u l c, các C p, các Ngành ti p t c th c hi n nghiêm ch nh Quy ch u tư và Xây d ng và các quy nh hi n hành khác có liên quan, ng th i làm t t các công vi c sau ây a/. S Quy ho ch - Ki n trúc ch trì ph i h p v i UBND các Qu n, Huy n t ch c rà soát quy ho ch xây d ng trên a bàn k p th i b sung, i u ch nh cho phù h p v i tình hình th c t ; hư ng d n quy trình l p Quy ho ch xây d ng, công tác thi t k các khu ô th nh m qu n lý quy ho ch, ki n trúc, qu n lý u tư và xây d ng m b o ơn gi n v th t c, có hi u qu và kh thi, kh c ph c tình tr ng quy ho ch không i vào cu c s ng. Quy ho ch xây d ng ư c phê duy t ph i ư c công b công khai, thông tin r ng rãi và thư ng xuyên n các m i t ng l p nhân dân th c hi n và giám sát th c hi n theo quy nh c a pháp lu t b/. S Xây d ng, UBND qu n, huy n tăng cư ng c i cách hành chính, phân công, phân c p, ơn gi n hoá th t c c p phép xây d ng nh m t o i u ki n, khuy n khích các ch u tư, nh t là nhân dân n xin phép xây d ng, tăng t l các công trình xây d ng có phép. Tăng cư ng ki m tra vi c th c hi n c a các i tư ng xây d ng theo úng gi y phép ư c c p. Thanh tra xây d ng Thành ph và các l c lư ng Thanh tra chuyên ngành liên quan có trách nhi m s lý k p th i, kiên quy t úng quy nh pháp lu t t t c các trư ng h p vi ph m quy nh qu n lý quy ho ch, qu n lý tr t t xây d ng c a Thành ph . Nghiêm c m tình tr ng ph t cho t n t i c/. V n Ngân sách u tư xây d ng ph i ư c m b o u tư t p trung, có tr ng i m, tránh tình tr ng u tư dàn tr i, kéo dài, kém hi u qu . Các d án u tư xây d ng ư c phê duy t và cho phép tri n khai th c hi n ph i ư c b trí v n úng k ho ch, ti n th c hi n m b o d án hoàn thành theo úng th i gian quy nh nh m s m ưa công trình vào s d ng phát huy ngay ư c hi u qu . d/. T p trung c ng c h th ng qu n lý nhà nư c v k thu t, ch t lư ng công trình xây d ng trên a bàn. Tăng cư ng ki m tra nhà nư c v ch t lư ng công trình xây d ng, thi công xây d ng m b o an toàn, tr t t và v sinh môi trư ng. Trong quá trình ki m tra, m i nguyên nhân d n n ch t lư ng công trình không m b o ph i ư c làm rõ, quy trách nhi m c th c a t ch c, cá nhân, kiên quy t x lý k p th i. Tăng cư ng u tư chi u sâu, nâng cao năng l c c a các t ch c tư v n xây d ng, các Ban qu n lý d án, các doanh nghi p thi công xây d ng m b o có i u ki n năng l c ho t ng theo quy nh.
  4. Vi c t ch c u th u, ch n th u trong ho t ng xây d ng ph i m b o công khai, minh b ch, l a ch n ư c nhà th u có năng l c ho t ng tương ng theo quy nh. e/. Tăng cư ng công tác qu n lý nhà nư c, ch ng th t thoát, lãng phí trong u tư và xây d ng ( t chuNn b u tư n k t thúc, bàn giao ưa công trình vào s d ng ). 3/. Công tác ki m tra, thanh tra trong công tác u tư và xây d ng : a/. Tăng cư ng công tác ki m tra, thanh tra vi c ch p hành pháp lu t trong xây d ng theo ý ki n c a B Chính tr t i Thông báo s 108/TB-TW ngày 14/5/2003 v ki m tra u tư xây d ng cơ b n và qu n lý s d ng t ai; Quy t nh s 273/Q -TTg ngày 12/4/2002 c a Th tư ng Chính ph v vi c ki m tra vi c u tư xây d ng và qu n lý s d ng t ai; Ch th s 29/2003/CT-TTg ngày 23/12/2003 c a Th tư ng Chính ph v ch n ch nh qu n lý u tư và xây d ng b ng ngu n v n nhà nư c; K ho ch s 47-KH/TU ngày 20/11/2003 c a Thành u Hà n i v ki m tra vi c th c hi n k t lu n c a B Chính tr v ki m tra u tư xây d ng cơ b n và qu n lý s d ng t ai nh m kh c ph c nh ng t n t i, y u kém và ch n ch nh t o s chuy n bi n m i trong qu n lý và th c hi n u tư và xây d ng. b/. Gi i quy t d t i m các t n t i, vư ng m c v u tư và xây d ng hoàn ch nh các công trình d dang, kéo dài nhi u năm; nh ng khi u n i v xây d ng và qu n lý tr t t xây d ng trên a bàn Thành ph Lu t Xây d ng và các văn b n quy ph m pháp lu t liên quan khác t o ra m t h th ng pháp lu t ng b , hoàn ch nh i u ch nh các ho t ng xây d ng nh m l p l i tr t t , k cương trong ho t ng xây d ng t o nh ng bư c chuy n bi n tích c c trong vi c qu n lý ho t ng xây d ng, t o ra nh ng công trình p, có ch t lư ng cao, góp ph n h n ch các tiêu c c, lãng phí th t thoát trong u tư xây d ng. U ban Nhân dân Thành ph yêu c u các C p, các Ngành có liên quan, các t ch c, cá nhân tham gia ho t ng xây d ng trên a bàn Thành ph Hà n i th c hi n nghiêm túc các n i dung c a Ch th . Ban ch o Thành ph tri n khai thi hành Lu t Xây d ng, S Xây d ng, Văn phòng H ND và UBND Thành ph có trách nhi m t ch c th c hi n, ôn c, t ng h p, báo cáo U ban Nhân dân Thành ph ./. TM. U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I KT/CH TNCH PHÓ CH TNCH Hoàng Ân
Đồng bộ tài khoản