Chỉ thị số 18/1998/CT-UB-QLĐT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
49
lượt xem
1
download

Chỉ thị số 18/1998/CT-UB-QLĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 18/1998/CT-UB-QLĐT về việc thực hiện kế hoạch bảo vệ an toàn giao thông tại khu vực các cầu trọng điểm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 18/1998/CT-UB-QLĐT

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------- c l p – T do – H nh phúc --------- S : 18/1998/CT-UB-QL T TP. H Chí Minh, ngày 14 tháng 5 năm 1998 CH THN V VI C TH C HI N K HO CH B O V AN TOÀN GIAO THÔNG T I KHU V C CÁC C U TR NG I M TRÊN NA BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH. Trên a bàn thành ph H Chí Minh có 304 c u l n nh , riêng thành ph qu n lý 174 c u, các qu n-huy n qu n lý 114 c u và các cơ quan Trung ương qu n lý 16 c u. Toàn b các c u ã tr i qua nhi u năm s d ng, ang trong tình tr ng xu ng c p, nhi u c u không còn m b o tr ng t i theo thi t k ban u. c bi t, m t s c u tr ng i m, h th ng phao tiêu bi n báo hư ng d n lưu thông th y và h th ng b o v c u còn thi u, nhi u công trình, nhà c a, b n bãi, v t chư ng ng i vi ph m hành lang b o v c u, có nơi r t nghiêm tr ng. Nh m b o m tr t t an toàn giao thông t i khu v c c u, h n ch các tai n n và các s c gây hư h i c u, y ban nhân dân thành ph ch o ti n hành th c hi n k ho ch “b o v tr t t an toàn giao thông t i khu v c các c u tr ng i m trên a bàn thành ph H Chí Minh”. N i dung g m : - Ki m tra ch t lư ng k thu t công trình c u, kh năng ch u t i, u tư h th ng hư ng d n lưu thông th y b , h th ng b o v c u, gi i t a các công trình xây d ng, nhà c a, b n bãi vi ph m hành lang an toàn b o v c u. - Th c hi n các bi n pháp qu n lý nh m m b o tr t t an toàn giao thông ư ng b , ư ng th y t i khu v c các c u tr ng i m : c u Sàigòn, i n Biên Ph , Th Nghè, Bình Tri u, Bình Phư c, Bình L i, Khánh H i, Tân Thu n, Calmette, Ch Y, R ch Ông, Chà Và, Nh Thiên ư ng, Ông Thìn, H u Giang, Phư c Long, Mương Chu i, An L c, Tân Kiên, C u Kinh, C u An L c, R ch ĩa và c u Phú Xuân. y ban nhân dân thành ph giao trách nhi m cho Liên S Giao thông công chánh, Công an thành ph ph i h p v i y ban nhân dân qu n-huy n s t i t ch c th c hi n n i dung ch o trên ây và ra các quy t nh x lý vi ph m theo Ngh nh s 36/CP ngày 29-5-1995, Ngh nh s 40/CP ngày 05-7-1996 c a Chính ph . S Tài chánh xem xét gi i quy t c p kinh phí theo d trù c a Liên S Giao thông công chánh, Công an thành ph . Yêu c u các ngành, các ơn v có liên quan khNn trương th c hi n và báo cáo tình hình cho y ban nhân dân thành ph trư c ngày 15-6-1998.
  2. (Kèm K ho ch th c hi n s 10/LS ngày 21-4-1998 c a Liên S Giao thông công chánh, Công an thành ph ).- T/M Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH K/T CH TNCH Nơi nh n : PHÓ CH TNCH - TTUB : CT, PCT/QL T - S Tài chánh thành ph - S K ho ch và u tư TP - S Giao thông công chánh - Công an TP - Khu QL B 7 - Chi C c SPN - UBND các qu n-huy n - VPUB : CVP, PVP/QL T Vũ Hùng Vi t - T QL T - Lưu.
Đồng bộ tài khoản