Chỉ thị số 18/2002/CT-UB Về việc: Kiểm tra, kiểm soát thuốc lá điếu nhập lậu lưu thông trên địa bàn Thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
32
lượt xem
2
download

Chỉ thị số 18/2002/CT-UB Về việc: Kiểm tra, kiểm soát thuốc lá điếu nhập lậu lưu thông trên địa bàn Thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'chỉ thị số 18/2002/ct-ub về việc: kiểm tra, kiểm soát thuốc lá điếu nhập lậu lưu thông trên địa bàn thành phố do ủy ban nhân dân thành phố hà nội ban hành', văn bản luật, xuất nhập khẩu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 18/2002/CT-UB Về việc: Kiểm tra, kiểm soát thuốc lá điếu nhập lậu lưu thông trên địa bàn Thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I Đ c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 18/2002/CT-UB Hà N i, ngày 16 tháng 04 năm 2002 CH TH V VI C : KI M TRA, KI M SOÁT THU C LÁ ĐI U NH P L U LƯU THÔNG TRÊN Đ A BÀN THÀNH PH Th c hi n ch đ o c a Th tư ng Chính ph , Ban ch đ o 127/TW v ban hành "Phương án ki m tra, ki m soát thu c lá đi u nh p l u b y bán trên th trư ng" và ch n Thành ph Hà N i là đ a bàn làm thí đi m đ qua đó rút kinh nghi m tri n khai trong ph m vi c nư c. Đ t ch c th c hi n t t phương án trên v i m c tiêu : h n ch t ng bư c đ y lùi tình tr ng thu c lá ngo i nh p l u lưu thông trên th trư ng, trư c m t xoá b vi c b y bán công khai thu c lá ngo i nh p l u trên đ a bàn Th đô, UBND Thành ph yêu c u Giám đ c các S , Ngành ch c năng, Thư ng tr c Ban Ch đ o 127/TP và Ch t ch UBND các Qu n, huy n th c hi n t t các n i dung sau 1/ S Thương m i Hà N i : Ch đ o Chi c c Qu n lý Th trư ng ch đ ng ph i h p v i các S , Ngành ch c năng, đ c bi t là Công an Thành ph , C c Thu Hà N i, UBND các Qu n, Huy n. - Làm vi c v i UBND các Phư ng, Xã, Th tr n đ thành l p các T công tác g m : cán b Qu n lý th trư ng, C nh sát khu v c, cán b Thu v i nhi m v : tuyên truy n, v n đ ng các h kinh doanh bán l thu c lá ký cam k t không kinh doanh thu c lá ngo i, thu c lá không dán tem, đ m b o h kinh doanh thu c lá nào cũng đư c v n đ ng, gi i thích và ký cam k t. - Làm t t công tác đi u tra cơ b n, t p trung ki m tra t i các khu v c, các đ i tư ng tr ng đi m như : Ch Nguy n Siêu, Hàng Hành, xung quanh khu v c ch Hôm, khu ga B, các tuy n ph xung quanh B H , Lương Văn Can... Các nơi tiêu th nhi u thu c lá như các nhà hàng, vũ trư ng. X lý nghiêm các đ i tư ng v n chuy n, kinh doanh l n thu c lá ngo i nh p l u. 2/ Công an Thành ph Hà N i : Ch đ o các Phòng : C nh sát kinh t , C nh sát đi u tra, Công an các Qu n Huy n t ch c l c lư ng trinh sát, l p các chuyên án đi u tra t n công m nh vào nh ng đ i tư ng buôn l u chuyên nghi p, nh ng đư ng dây nhóm chuyên tiêu th phân ph i thu c là ngo i nh p l u.
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. T p trung vào các tuy n đư ng, các phương ti n v n chuy n thu c lá ngo i nh p l u như : Qu ng Ninh - Hà N i, L ng sơn - Hà N i, Thành ph H Chí Minh, Qu ng Tr - Hà N i, các đ i tư ng, đ u n u buôn l u l n thu c lá ngo i. Ch đ o Công an các Phư ng, ph i h p v i UBND các Phư ng và l c lư ng Qu n lý th trư ng, Thu làm t t công tác tuyên truy n v n đ ng ký cam k t đ i v i các h Kinh doanh. H tr các l c lư ng ch c năng khác trong công tác đ u tranh ch ng buôn bán thu c lá ngo i nh p l u, thu c lá không dán tem. Đ c bi t khi có hành vi ch ng đ i ngư i thi hành công v . 3/ C c Thu Hà N i : Ch đ o Chi c c Thu các Qu n, Huy n ph i h p v i UBND các phư ng và l c lư ng Qu n lý th trư ng, Công an làm t t công tác tuyên truy n v n đ ng cam k t đ i v i các h kinh doanh. Ph i h p v i các l c lư ng ch c năng khác trong công tác đ u tranh ch ng buôn bán thu c lá ngo i nh p l u, thu c lá không dán tem. 4/ Vi n Ki m sát nhân dân Thành ph Hà N i : Đ ngh Vi n Ki m sát nhân dân Thành ph hư ng d n và ph i h p v i các cơ quan ch c năng Thành ph như : Công an, Qu n lý th trư ng trong vi c ki m tra x lý hành chính đúng pháp lu t. T ch c đưa m t s v vi c đi n hình đ x lý hình s nh m làm t t công tác răn đe đ i v i nh ng đ i tư ng c tình vi ph m. 5/ UBND các Qu n Huy n : Ch đ o UBND các Phư ng, Xã ph i h p v i Công an, Qu n lý th trư ng và các t ch c qu n chúng, xã h i cơ s tuyên truy n v n đ ng các h kinh doanh bán l thu c lá, ký cam k t không kinh doanh thu c lá ngo i và thu c lá không tem, đ m b o h kinh doanh thu c lá nào cũng đư c v n đ ng, gi i thích và ký cam k t. Ch đ o các l c lư ng ch c năng trên đ a bàn t ch c ki m tra ki m soát và x lý các đ i tư ng c tình kinh doanh thu c lá ngo i nh p l u. 6/ S Văn hoá Thông tin, Đài Phát thanh và Truy n hình Hà N i, Báo Hà N i m i, Báo Kinh t đô th : Ph i h p v i S Thương M i (Chi c c Qu n lý Th trư ng Thành ph ) và các S , Ngành ch c năng l p và tri n khai K ho ch tuyên truy n r m r Phương án ki m tra, ki m soát thu c lá đi u ngo i c a BCĐ 127/TW, Ch th c a UBND Thành ph và các văn b n khác c a Nhà nư c quy đ nh v n i dung này trên đ a bàn Thành ph . 7/ Các S Ban Ngành khác :
  3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Theo ch c năng nhi m v c a mình ch đ ng tham gia tích c c và t o đi u ki n thu n l i cho các ngành, các c p làm t t công tác đ u tranh ch ng buôn bán thu c lá ngo i, t ch c t t vi c tuyên truy n giáo d c cho nhân dân, cho Cán b công nhân viên đơn v mình không kinh doanh, không s d ng thu c lá ngo i. 8/ Thư ng tr c ban ch đ o 127/TP : Có trách nhi m đôn đ c các Ngành, các c p, các ngành Thành ph th c hi n nghiêm túc, có hi u qu Phương án ki m tra ki m soát thu c lá đi u ngo i c a BCĐ 127/TW, Ch th c a UBND Thành ph , t ng h p k t qu và báo cáo đ xu t nh ng gi i pháp, ch trương nh m th c hi n t t "Phương án ki m tra ki m soát thu c lá đi u nh p l u b y bán trên th trư ng" c a BCĐ 127/TW. UBND Thành ph yêu c u, Giám đ c, Th trư ng các S , Ban, Ngành, Đơn v ch c năng, Ch t ch UBND các Qu n, Huy n ch đ o xây d ng k ho ch tri n khai c th c a ngành, đ a phương mình nh m làm t t công tác t ch c v n đ ng qu n chúng nhân dân t giác th c hi n, đ ng th i huy đ ng l c lư ng ki m tra x lý nghiêm nh ng đ i tư ng c tình vi ph m. Các đ ng chí Giám đ c, Th trư ng các S , Ngành : Thương m i (Chi c c Qu n lý Th trư ng), Công an Thành ph , C c Thu , Vi n ki m sát Nhân dân Thành ph , Ch t ch UBND các Qu n, Huy n, Thư ng tr c Ban ch đ o 127 Thành ph hãy nêu cao tinh th n trách nhi m, ch đ o h t s c c th đ th c hi n th t t t đ t ki m tra c a Th tư ng Chính ph trên đ a bàn Hà N i, nơi đư c ch n làm đi m đ m r ng ra c nư c./. T/M. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I KT. CH T CH PHÓ CH T CH TRƯ NG BAN CH Đ O 127/TP Phan Văn Vư ng
Đồng bộ tài khoản