Chỉ thị số 18/2003/CT-BGTVT

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
51
lượt xem
2
download

Chỉ thị số 18/2003/CT-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 18/2003/CT-BGTVT về việc tăng cường xây dựng và phát hành Tạp chí Giao thông vận tải do Bộ Giao thông Vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 18/2003/CT-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 18/2003/CT-BGTVT Hà N i, ngày 14 tháng 08 năm 2003 CH TH V VI C TĂNG CƯ NG XÂY D NG VÀ PHÁT HÀNH T P CHÍ GIAO THÔNG V N T I T p chí Giao thông v n t i – cơ quan ngôn lu n khoa h c kinh t - công ngh ngành Giao thông v n t i là T p chí khoa h c k thu t u tiên c a ngành và cũng là m t trong các t p chí khoa h c k thu t u tiên c a c nư c n nay ã có hơn 44 năm ho t ng. K t khi ra i xu t b n s u tiên vào tháng 01 năm 1960 n nay, T p chí Giao thông v n t i luôn là nh p c u n i lý lu n v i th c ti n, là di n àn v khoa h c, k thu t và kinh t , qu n lý c a ngành, nơi cung c p thông tin cho gi i khoa h c k thu t trên con ư ng hoàn thi n ki n th c nh m t ư c các h c v khoa h c. ng th i T p chí ã th c hi n ư c m t cách thư ng xuyên vi n ph bi n, ng d ng ti n b khoa h c k thu t, tuyên truy n ư ng l i chính sách c a ng, pháp lu t c a Nhà nư c, c vũ ng viên phong trào thi ua, lao ng s n xu t, phát hi n nh ng nhân t m i, i n hình tiên ti n, tăng cư ng và m r ng h p tác qu c t , góp ph n th c hi n th ng l i nhi m v chính tr c a toàn ngành. Tuy nhiên, T p chí Giao thông v n t i v n còn có nh ng h n ch , t n t i như s lư ng b n c còn ít, n i dung chưa áp ng nhu c u thông tin a d ng, tính h p d n và ph c p c a T p chí Giao thông v n t i chưa cao, lãnh o m t s ơn v c a ngành chưa th t quan tâm n vi c xây d ng, khích l s phát tri n T p chí Giao thông v n t i. kh c ph c các t n t i, h n ch trên ây, nh m phát tri n hơn n a T p chí Giao thông v n t i, áp ng yêu c u m i c a ngành ph c v s nghi p công nghi p hóa, hi n i hóa t nư c và ti p t c th c hi n Ch th s 22 c a B Chính tr v tăng cư ng, i m i và nâng cao hi u qu s lãnh o c a ng i v i công tác báo chí xu t b n, B trư ng B Giao thông v n t i yêu c u Th trư ng các cơ quan, ơn v trong ngành Giao thông v n t i, th c hi n ngay m t s vi c sau ây: 1. i v i T p chí Giao thông v n t i: a) B o m th c hi n vi c xu t b n T p chí m t cách u n, 1 s m t tháng v i n i dung m i, a d ng và hình th c trình bày h p d n. M thêm m t s chuyên m c và nâng cao ch t lư ng các chuyên m c nh m m r ng, thu hút i tư ng b n c và m r ng ph m vi thông tin c a T p chí v a m b o úng tôn ch m c ích v a có n i dung phong phú h p d n.
  2. b) Nâng cao ch t lư ng i ngũ cán b , phóng viên, biên t p viên, m r ng i ngũ c ng tác viên. y m nh phát hành T p chí r ng kh p trong ngành, có k ho ch t ng bư c phát hành ra toàn xã h i và trao i v i b n bè qu c t . 2. i v i các cơ quan, ơn v trong ngành Giao thông v n t i: a) Ph n ánh k p th i các ho t ng có liên quan n lĩnh v c nghiên c u khoa h c, công tác qu n lý và ng d ng công ngh c a cơ quan, ơn v và c a ngành. T o i u ki n cho phóng viên, biên t p viên c a T p chí n m b t ư c các ho t ng th c t c a cơ quan, ơn v . ng th i ph i h p v i T p chí xây d ng i ngũ c ng tác viên, góp ý ki n thư ng xuyên nh ng chuyên m c chưa ư c, nh ng chuyên m c c n m r ng c a T p chí ngành. b) Dành kinh phí mua thư ng xuyên T p chí Giao thông v n t i v i s lư ng càng nhi u càng t t và có k ho ch, khai thác s d ng, ph bi n T p chí Giao thông v n t i có hi u qu . Trư c m t các cơ quan, ơn v ph i rà soát, ki m tra s lư ng T p chí Giao thông v n t i ã t mua trong năm 2003 và có hư ng d n ch o các cơ quan, ơn v tr c thu c t mua các năm ti p theo, nh t là các cơ quan, ơn v chưa mua ho c mua v i s lư ng còn ít. Trên ây là Ch th c a B trư ng B Giao thông v n t i, yêu c u Th trư ng các cơ quan, ơn v trong ngành Giao thông v n t i tri n khai th c hi n k p th i và báo cáo k t qu c th nh ng yêu c u trên v B ch m nh t vào ngày 30 tháng 9 năm 2003./. B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I ào ình Bình
Đồng bộ tài khoản