Chỉ thị số 18/BYT/CT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
50
lượt xem
5
download

Chỉ thị số 18/BYT/CT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 18/BYT/CT về việc nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong tình hình hiện nay do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 18/BYT/CT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 18/BYT/CT Hà N i, ngày 11 tháng 9 năm 1986 CH THN V VI C NÂNG CAO CH T LƯ NG PH C V NGƯ I B NH T I CÁC CƠ S KHÁM, CH A B NH TRONG TÌNH HÌNH HI N NAY Ti p thu ý ki n óng góp, phê bình c a nhân dân v tinh th n thái và ch t lư ng ph c v ngư i b nh t i các cơ s khám, ch a b nh, kh c ph c nh ng khuy t i m và nâng cao ch t lư ng ph c v ngư i b nh trong tình hình hi n nay, B yêu c u các S Y t , các ơn v tr c thu c B Y t , các ngành, các cơ s khám ch a b nh t tuy n Trung ương n tuy n huy n ph i th c hi n các vi c sau ây: I- NÊU CAO TINH TH N THÁI PH C V NGƯ I B NH 1. T n tu , nhi t tình, toàn tâm toàn ý ph c v ngư i b nh trong vi c khám, ch a b nh và cung c p thu c men. 2. Thái i x v i ngư i b nh ph i hoà nhã, tôn tr ng, kiên trì gi i thích nh ng vư ng m c c a b nh nhân. Không ư c c a quy n, cáu g t ho c th ơ, coi thư ng ngư i b nh và ngư i nhà b nh nhân. 3. C m các hi n tư ng h i l , út lót, móc ngo c, g i ý ngư i nhà b nh nhân t ch c chiêu ãi trư c khi nh n hay làm các th thu t cho b nh nhân. 4. C m u ng rư u trong gi làm vi c, c m hút thu c trong khi làm chuyên môn k thu t, khi khám b nh, khi c p phát thu c. 5. Ph i b o m an toàn i u tr không x y ra tai bi n gây t vong, tàn ph cho b nh nhân do thi u tinh th n trách nhi m ho c không th c hi n nghiêm ch nh ch c trách ch chuyên môn. II- TĂNG CƯ NG CÔNG TÁC KHÁM, CH A B NH 1. Phát tri n ch a b nh ngo i trú c v s lư ng và ch t lư ng t i các vi n có giư ng b nh, b nh vi n, phòng khám a khoa khu v c, bao g m các chuyên khoa, các b nh xã h i: - Tính 10% s giư ng n i trú thành giư ng ngo i trú (kinh phí 1 giư ng n i trú chuy n thành 3 giư ng ngo i trú).
  2. Nh ng b nh nhân ch a ngo i trú ph i b o m úng quy nh; có h sơ b nh án, có k ho ch i u tr , th y thu c theo dõi nh kỳ, có ghi theo dõi và ch nh vào b nh l ch, có t ng k t b nh án và ánh giá k t qu i u tr . - H t s c coi tr ng i u tr ngo i trú b ng các phương pháp ph c h i ch c năng, v t lý tr li u, xoa bóp, châm c u, b m huy t... 2. Th y thu c khám b nh, cho ơn thu c s d ng trong vòng 5 ngày, ch s d ng thu c thi t y u do B Y t ban hành theo kh năng hi n có c a hi u thu c thông báo, cho thu c i u tr b nh chính, n u c n thi t ch cho 1 lo i thu c h tr tăng l c. 3. T ch c t t vi c ph c v i v i nh ng ngư i có tu i trong di n chính sách ho c cán b hưu trí: - C n có bàn khám riêng t i các phòng khám. - Có k ho ch phân công y, bác sĩ có trách nhi m i u tr ngo i trú t i nhà cho m t s i tư ng và a i m nh t nh. - Các b nh vi n tuy n t nh, thành c n t ch c ơn nguyên i u tr riêng cho các i tư ng trên, trong khoa cán b . 4. Các b nh vi n mi n núi, các phòng khám a khoa khu v c, ngoài vi c tăng cư ng khám b nh cho nhân dân trong khu v c, c n tăng cư ng công tác ngo i vi n, t ch c nh ng i khám, ch a ngo i trú t i nhà theo t ng th i gian và mô hình b nh t t c a a phương. 5. Khi b nh nhân ang trong tình tr ng c p c u n b t kỳ cơ s khám, ch a b nh nào, cũng ph i khám và x trí ngay, khi b nh nhân h t nguy k ch m i ư c chuy n theo tuy n. III- TH C HI N QUY T NNH S 72-CT NGÀY 25- 3- 1986 C A CH TNCH H I NG B TRƯ NG VÀ THÔNG TƯ LIÊN B Y T - TÀI CHÍNH S 13-TT/LB NGÀY 15-7-1986 HƯ NG D N V CH TR C P TI N THU C VÀ TI N ĂN CHO NGƯ I B NH T I CÁC CƠ S Y T C A NHÀ NƯ C. 1. T ch c khám b nh, c p thu c theo ơn, úng i tư ng và tiêu chuNn quy nh. 2. Qu n lý ch t ch thu c trong ch tr c p theo Quy t nh s 72-CT ngày 25-3- 1986 c a Ch t ch H i ng B trư ng. 3. Nhân viên y t khi ch a b nh ngo i trú ph i b o m th t c quy nh (như i m 1, ph n II trong Ch th này). 4. Xí nghi p liên h p dư c có k ho ch t ch c qu y thu c t i các cơ s khám, ch a b nh ph c v b nh nhân n khám b nh ư c mua thêm các lo i thu c h tr , ho c các b nh nhân không thu c di n ư c c p thu c, không ph i i xa. Các hi u thu c t nh và huy n c n t ch c s n xu t túi băng r n vô trùng bán cho các xã và nhân dân phòng nhi m trùng u n ván r n sơ sinh.
  3. 5. Các b nh vi n u ph i t pha ch Oresol, hoá ch t ch y u s do Liên hi p các xí nghi p dư c cung c p. Lo i túi Oresol óng s n ch dành s d ng cho tuy n y t cơ s . 6. Các vi n có giư ng b nh, b nh vi n, nhà i u dư ng, nhà h sinh ph i b o m ch ăn b nh lý và nư c u ng cho b nh nhân. Th c hi n t t vi c t ch c ph c v b nh nhân ăn u ng hàng ngày theo m c ti n ăn quy nh. 7. Các ơn v ph i t ch c căng tin, d ch v ph c v thêm cho b nh nhân và gia ình b nh nhân như i cơm, bán quà sáng, th c ăn, b p un n u thêm, các v t d ng ph c v sinh ho t khác. - Riêng i v i vi c ph c v b nh nhân ăn u ng c n i u b t nhân viên khoa dinh dư ng ra làm và không tính lãi. - Không t căng tin nơi c ng ra vào b o m v sinh và an toàn cho b nh vi n. Nh n ư c Ch th này, các S Y t , các cơ s khám, ch a b nh t Trung ương n a phương ph i: - Ph bi n cho toàn th cán b , công nhân viên trong ơn v h c t p và th c hi n nghiêm túc. - Hàng quý ph i t ch c ki m tra vi c ch p hành Ch th và báo cáo c p trên. - X lý nghiêm minh khi có nh ng trư ng h p vi ph m. ng H i Xuân ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản