Chỉ thị số 18/VHTT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
36
lượt xem
1
download

Chỉ thị số 18/VHTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 18/VHTT về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động ngành văn hóa thông tin do Bộ Văn hoá-Thông tin ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 18/VHTT

  1. B VĂN HOÁ-THÔNG TIN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 18/VHTT Hà N i, ngày 20 tháng 3 năm 1996 CH THN V NG D NG VÀ PHÁT TRI N CÔNG NGH THÔNG TIN TRONG HO T NG NGÀNH VĂN HOÁ THÔNG TIN M c ích c a vi c phát tri n công ngh thông tin (CNTT) trong ngành VHTT là s d ng CNTT nh m khai thác có hi u qu các ngu n tài nguyên thông tin trong nư c cũng như trên th gi i ph c v công tác qu n lý nhà nư c, nâng cao năng su t và ch t lư ng s n phNm c a các ơn v s nghi p và s n xu t kinh doanh, tích h p ngu n tài nguyên thông tin ph c v nhu c u nghiên c u khoa h c và khai thác thông tin c a các ơn v trong và ngoài ngành, trong và ngoài nư c. I. TÌNH HÌNH PHÁT TRI N CNTT TRONG NGÀNH VHTT 1. Căn c pháp lý v phát tri n CNTT Ngày 04/08/1993. Th tư ng Chính ph ã ký ban hành Ngh quy t s 49/CP c a Chính ph v vi c phát tri n CNTT nư c ta trong nh ng năm 90. Ngày 11/4/1994, B Khoa h c Công ngh và Môi trư ng ban hành Thông tư hư ng d n tri n khai Ngh quy t 49/CP c a Chính ph . Ngày 7/4/1995, Th tư ng Chính ph có Quy t nh s 211/TTg phê duy t chương trình CNTT K ho ch t ng th n năm 2000. Ngày 12/6/1995, B trư ng B Văn hoá Thông tin ra Quy t nh s 2142/TC-Q thành l p Ban ch o phát tri n CNTT thu c B Văn hoá Thông tin. Ngày 22/6/1995, Ban ch o chương trình qu c gia v CNTT ã ban hành Thông tư hư ng d n s 83/BC -KHTC tri n khai chương trình qu c gia v CNTT. 2. Tình hình phát tri n CNTT trong ngành VHTT. Do yêu c u c a công tác qu n lý, nghiên c u, s n xu t, tuỳ theo c thù c a các ơn v trong ngành, vi c áp d ng CNTT ã ư c ưa vào dư i nhi u hình th c khác nhau và ã t ư c m t s thành qu áng k , song do phát tri n có tính t phát nên còn t n t i nhi u h n ch . Các v n trên có th tóm t t như sau: a. M t s k t qu ã t ư c
  2. B ã trang b máy vi tính, thi t l p m ng truy n thông e-mail t i t t c các S . M t ph n công tác qu n lý và x lý văn b n t i B và các S ã s d ng máy vi tính. Thông qua m ng i n thư, các văn b n, báo cáo, tin t c c a B g i t i các S , gi a các S v i B và gi a các S v i nhau ã áp ng ư c m t ph n nhu c u truy n thông hi n i. Thư vi n Qu c gia ư c tài tr c a nư c ngoài và ngân sách c a B ã ti n hành trang b máy tính và n i m ng v i các Thư vi n t nh. Qua h th ng m ng thư vi n có th n i m ng v i thư vi n qu c t do có s hoà nh p, s d ng chuNn m ng và ph n m m thư vi n qu c t . Các thư vi n t nh ang ti n hành l p thư m c i n t giúp cho vi c tra c u c a b n c nhanh chóng. i n hình trong công tác này là thư vi n TPHCM. T i m t s ơn v s n xu t kinh doanh ã u tư CNTT vào quy trình công nghi p, làm tăng m t ph n năng su t và ch t lư ng s n phNm. c bi t là ngành in, do chuy n giao CNTT hi n i nêm m t s s n phNm ngành in ã có th c nh tranh v i s n phNm nư c ngoài. M t s thông tin kinh t xã h i ang ư c tích h p và khai thác ph c v nhu c u c a các doanh nghi p, t ch c xã h i và cá nhân. Tiêu bi u là trung tâm DATABANK thu c s VHTT TPHCM. b. Nh ng h n ch c n ph i kh c ph c Vi c ng d ng CNTT t p trung các thành ph , các ơn v l n, các ơn v s n xu t kinh doanh và m t ph n t i cơ quan B . Ph n l n các ơn v t i các S VHTT, các ơn v s nghi p h u như chưa ng d ng có hi u qu CNTT Cán b ho t ng v CNTT trong toàn ngành, c bi t là các S VHTT, còn quá ít, không ng u v trình và chưa ư c ưu tiên, chú ý b i dư ng, ào t o. Do chưa có m ng máy tính nên hi u qu s d ng c a các máy tính ơn l còn r t th p, không ng d ng ư c các ph n m m l n có vai trò thúc Ny s phát tri n như các ph n m m t ng hoá, các h th ng thông tin qu n lý, kh năng chia x , khai thác thông tin, d n n tình tr ng th t thoát và tái phân tán thông tin. B chưa có trung tâm nghiên c u phát tri n, ti p thu kinh nghi m c a các ngành trong nư c cũng như nư c ngoài nên trong quá trình phát tri n v n còn mang tính kinh nghi m. B chưa có các công trình nghiên c u, tài khoa h c, h i th o khoa h c bàn v phát tri n CNTT cho nh ng v n c thù c a ngành Văn hoá Thông tin. ây cũng là nguyên nhân d n n tình tr ng phát tri n t phát, thi u nh t quán c a các ơn v trong c nư c. Trư c tình hình trên, òi h i toàn ngành ph i chú ý Ny m nh phát tri n CNTT trên t t c các phương di n: Qu n lý, S n xu t, D ch v , NCKH... tránh tình tr ng t t h u so v i các ngành khác, giúp cho vi c qu n lý khai thác tài nguyên thông tin hi u qu hơn và hoà chung vào ti n trình "xã h i hoá thông tin" trong c nư c. II.PHƯƠNG HƯ NG PHÁT TRI N CNTT TRONG NGÀNH VHTT
  3. 1. Phương hư ng chung Phát tri n CNTT trong ngành VHTT ph i xác nh rõ vai trò qu n lý, s n xu t c a ngành mang tính ch t c thù rõ r t. Vi c ng d ng CNTT vào ngành VHTT nh m nâng cao năng su t, ch t lư ng công tác qu n lý, s n phNm văn hoá, ngh thu t. CNTT ph c v cho vi c ph bi n, giao lưu văn hoá thu n l i và nhanh chóng hơn, v i m c ích là xoá "vùng tr ng" văn hoá trên các thi t b truy n thông a phương ti n. Trong nư c ta hi n nay ã có nhi u ngành phát tri n trư c, do ó vi c phát tri n CNTT các ơn v trong ngành ph i ti p thu công ngh , kinh nghi m t các ơn v ó tránh tình tr ng "sa l y" v công ngh . Vi c chuy n giao công ngh ph i m b o là công ngh hi n i và phù h p cho công tác chuyên môn c a t ng ơn v . Vi c phát tri n CNTT trong ngành ph i ti n k p và vư t lên n m khâu then ch t, c bi t là v n d ch v m ng tin h c. Trên cơ s ó B m i s c qu n lý các lo i thông tin trên m ng, nh t là qu n lý các ngu n thông tin qu c t khi Internet cũng như các m ng Qu c t khác xâm nh p vào Vi t Nam. 2. M c tiêu xây d ng và phát tri n CNTT 1996-2000 Xây d ng h th ng m ng c p ngành, trong ó các ơn v t xây d ng m ng c a mình. B s ti n hành tích h p liên m ng, liên k t các m ng c a các ơn v tr thành m ng ph kh p c nư c. Nhanh chóng ưa các h th ng thông tin qu n lý vào ho t ng qu n lý ngành góp ph n làm tăng năng l c qu n lý c a B cũng như các ơn v trong ngành. Tích h p các thông tin m i s n sinh, làm tươi các thông tin lưu tr , xây d ng ngân hàng d li u chuyên ngành, ưa thông tin lên m ng và t o ra các s n phNm thông tin khác ph c v nhu c u khai thác và nghiên c u c a các ơn v và cá nhân trong và ngoài ngành. Hoà nh p v i m ng qu c gia ph c v công tác qu n lý nhà nư c c a Chính ph cũng như t t c các ngành liên quan. Ghép n i v i u ngu n m ng thông tin qu c t v i m c ích là qu n lý, ki m soát thông tin trên m ng, truy n t i n i ti p m t ph n thông tin v văn hoá. S d ng m ng qu c t truy n bá văn hoá Vi t Nam t i các nư c trên th gi i và ti p thu có ch n l c tinh hoa văn hoá, khoa h c k thu t c a các nư c. Xây d ng m ng d ch v v khai thác d li u, tra c u, truy n tin góp ph n Ny m nh s nghi p thông tin c a B . III. N I DUNG PHÁT TRI N CNTT NGÀNH VHTT 1. CNTT ph c v công tác qu n lý CNTT ph c v công tác qu n lý nhà nư c nh m cung c p y các thông tin áp ng yêu c u qu n lý trong ngành. C n chú tr ng n công tác qu n lý văn b n, tài li u, nhân s , tài chính, v t tư... cũng như công tác tri n khai k ho ch trong ngành. CNTT ph c v công tác này bao g m: M ng tin h c, các ph n m m t ng hoá Văn
  4. phòng, các H th ng thông tin qu n lý hành chính, H th ng thông tin qu n lý kinh t t ng h p... 2. CNTT ph c v các ơn v s nghi p Các ơn v s nghi p bao g m nhi u kh i. M i kh i có yêu c u ng d ng CNTT khác nhau do ó vi c ng d ng CNTT là hoàn toàn khác nhau, tr công tác qu n lý. Ph i chú ý áp d ng công ngh thông tin vào vi c b o v và phát huy di s n văn hoá dân t c. Kh i B o tàng và Thư vi n hi n t i ang lưu tr m t kh i lư ng thông tin r t l n, do ó vi c ng d ng CNTT c n chú tr ng t i vi c xây d ng nh ng ngân hành d li u, các chương trình ti n ích và các s n phNm thông tin ph c v công tác tra c u và truy n t i thông tin. Kh i nhà hát, oàn ngh thu t c n áp d ng cho vi c i u khi n các trang thi t b ánh sáng, âm thanh, thi t k xây d ng chương trình bi u di n, thi t k sân kh u... Ngoài vi c s d ng CNTT vào công tác nghiên c u khoa h c, kh i các vi n c n nghiên c u xu t các phương pháp khoa h c giúp cho vi c áp d ng tin h c vào các tài m t cách chuNn m c và hi u qu , ng th i ng d ng CNTT vào công tác i u tra sưu t m, lưu tr lâu dài và khai thác phát huy v n tài s n văn hoá ngh thu t dân t c. 3. CNTT ph c v các ơn v s n xu t Nâng cao năng xu t, ch t lư ng và h giá thành s n phNm là m c ích chính c a vi c áp d ng CNTT trong các ơn v s n xu t kinh doanh. Các ơn v s n xu t c n ra các phương án t i ưu cho vi c ch n phương hư ng u tư, nh p công ngh , CNTT ư c áp d ng cho t ng ơn v là khác nhau. Ngành in c n áp d ng cho vi c dàn trang, x lý nh, ch b n, lưu tr , i u khi n quy trình s n xu t. Ngành nhi p nh c n áp d ng CNTT vào khâu ch p nh, x lý nh. Ngành Báo chí, Xu t b n c n CNTT cho công tác biên t p, truy v n tin, ki m tra, phát hành... C n chú tr ng t i công tác qu n lý vi c phát hành tin t c, báo, t p chí, sách cũng như các d ng thông tin khác trên m ng tin h c ang trên à phát tri n hi n nay. Ngành i n nh c n nhanh chóng áp d ng CNTT trong vi c s n xu t phim ho t hình, các k thu t l ng ghép hình nh, âm thanh, áp d ng trong vi c xây d ng các r p chi u phim l p th ... 4. CNTT ph c v công tác ngh thu t CNTT hi n nay ã áp ng y nhu c u nghiên c u, sáng tác ngh thu t. CNTT có th ph c v t t cho công tác sáng tác ngh thu t, trư c h t ph i xây d ng các ngân hàng d li u v m nh c, Sân kh u, i n nh, các tác phNm Ngh thu t, các phương pháp và quy trình sáng t o ngh thu t s d ng CNTT.
  5. CNTT ng d ng trong vi c truy n bá tinh hoa văn hoá dân t c, ngh thu t Vi t Nam ra bên ngoài và nghiên c u gi i thi u có ch n l c các trư ng phái ngh thu t khác trên th gi i. 5. CNTT trong công tác ào t o i v i kh i các trư ng thu c B c n nhanh chóng trang b và nhanh chóng ưa CNTT vào chương trình ào t o b o m các cán b tương lai c a ngành văn hoá thông tin có y kh năng ng d ng CNTT. Ch n ch nh và xây d ng quy trình o t o CNTT trong các trư ng chuyên ngành văn hoá trên cơ s trang b m i thi t b CNTT trong các trư ng h c (tránh tình tr ng các thi t b CNTT trong kh i ào t o luôn b l c h u), ào t o hu n luy n s d ng ph n m m theo hư ng ng d ng. Tăng cư ng ào t o CNTT, i v i trình i h c chương trình ào t o ph i m b o các yêu c u: s d ng ư c ph m m m Văn phòng, khai thác ph n m m ph c v chuyên ngành... 6. CNTT trong d ch v thông tin xã h i Xây d ng m ng d ch v v văn hoá giúp cho vi c qu ng bá n n văn hoá Vi t Nam t i các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c. Qua m ng tin h c d ch v gi i thi u n n văn hoá c a các qu c gia trên th gi i. Vi c thành l p m ng d ch v d a trên cơ s m ng c a ngành s giúp cho ti n trình ph c p "văn hoá thông tin" nhanh chóng hơn. T o ra các s n phNm thông tin trên ĩa CD-ROM cũng như trên các phương ti n k thu t khác phát hành r ng rãi trong nư c và ra nư c ngoài. 7. CNTT trong chính sách trao i và b o v thông tin Qu c gia B VHTT ph i h p v i B N i v , B Tư pháp nghiên c u ban hành chính sách trao i và b o v thông tin. Vi c giao lưu thông tin trong nư c v i các t ch c qu c t m t m t ph i tuân theo thông l qu c t nhưng m t khác trư c h t ph i xu t phát t yêu c u th c t . Th ch hoá b ng pháp lu t v quy n s h u và bí m t thông tin c a các t ch c xã h i cũng như cá nhân. 8. CNTT trong nghiên c u, tri n khai Công tác nghiên c u CNTT nh m ti p thu ki n th c v công ngh , kinh nghi m tri n khai c a các nư c trên th gi i v qu n lý văn hoá và các ngành khác v qu n lý c p ngành. Ti p nh n công ngh , xây d ng quy trình, ào t o nhân viên trong B và trong toàn ngành. T ch c các h i th o khoa h c nh m ánh giá và rút kinh nghi m chuy n giao CNTT các ơn v ã ng d ng công ngh thông tin thành công. Ph i h p v i B Khoa h c Công ngh và môi trư ng và Ban ch o phát tri n CNTT trong quá trình nghiên c u, xây d ng và tri n khai các d án phát tri n. IV. CÁC BI N PHÁP PHÁT TRI N CNTT NGÀNH VHTT
  6. 1. Qu n lý th ng nh t vi c tri n khai CNTT trong B Qu n lý s phát tri n CNTT là vi c làm h t s c c n thi t và c p bách. Tránh tình tr ng tái phát tri n t phát gây khó khăn v t ch c, lãng phí v tài chính, l c h u v công ngh . Vi c phát tri n CNTT trong B ph i t dư i s ki m soát c a B , mà tr c ti p là Ban ch o phát tri n công ngh thông tin c a B và dư i ó là Trung tâm Công ngh thông tin thu c Văn phòng B . Các d án phát tri n CNTT ho c là ph i ư c Ban Ch o công ngh thông tin và Trung tâm công ngh thông tin ki m nghi m ho c do Trung tâm xu t tri n khai. 2. Xác l p lu ng thông tin, chuNn hoá thông tin t B t i các ơn v Thi t l p l i lu ng thông tin i và n t B . i n t hoá các văn b n khi truy n g i, x lý, lưu tr . Phân lu ng thông tin qu n lý nhà nư c, thông tin n i b ngành, thông tin kinh t xã h i, thông tin d ch v ... ChuNn hoá các ph n m m t o thông tin, các khuôn d ng văn b n, m u ch ng t , phương th c qu n lý, truy n thông. Nhanh chóng c p nh t, qu n lý các thông tin phát sinh hi n th i. Xây d ng các ngân hàng d li u cho khai thác thông tin c a các ơn v , cá nhân trong và ngoài ngành. Các d án phát tri n tin h c u ph i ư c trình B trư c khi tri n khai do ph n l n các d án c a các ơn v tri n kkai sau u có th nh n ư c s h tr công ngh t các ơn v tri n khai trư c, như v y s gi m thi u ư c v n u tư và r i ro khi ng d ng CNTT. Hi n nay các S VHTT chưa có kh năng CNTT (tr S VHTT TP H Chí Minh) do ó các S c n s m t xây d ng k ho ch v ào t o cán b và u tư trang thi t b cơ b n có th ti p nh n s h tr công ngh hi n i t bên ngoài. 3. B o v b n quy n v i các s n phNm CNTT trong nư c và nư c ngoài. V Pháp ch , C c B n quy n tác gi ph i h p v i B Khoa h c - Công ngh và Môi trư ng th ch hoá pháp l nh B o v quy n tác gi và các văn b n pháp quy ã ư c Chính ph ban hành cho lĩnh v c phát tri n CNTT. Ph i h p v i các t ch c ã ăng ký b n quy n ngăn ch n tình tr ng sao chép ph n m m. Trư c h t t t c các ph n m m ư c s d ng trong B u ph i mua b n quy n s d ng. Các ơn v trong B c n xây d ng k ho ch v nhu c u ph n m m c a mình giúp cho vi c mua ph n m m d dàng, thu n ti n. Tránh mua các ph n m m l c h u ho c không thích h p v i ơn v . 4. Tranh th s giúp v v n, k thu t, công ngh , u tư
  7. Ph i h p v i Ban ch o qu c gia v CNTT, B Khoa h c Công ngh và Môi trư ng trong quá trình chuy n giao công ngh , gi i quy t các v n v v n do Chính ph tr c p ưu tiên cho các ngành Y t , Giáo d c, Văn hoá... Ph i h p v i các t ch c trong nư c có ti n b v CNTT nh m rút ng n quá trình phát tri n CNTT c a B . Nhanh chóng ti p thu CNTT hi n i t nư c ngoài dư i s giúp v k thu t, ào t o cũng như tài chính c a các t ch c qu c t . V. T CH C TH C HI N B giao cho Ban Ch o chương trình CNTT ch trì, thNm nh các d án u tư v CNTT theo úng tinh th n Ngh quy t 49/CP và K ho ch t ng th 1996-2000 ã ư c Th tư ng phê duy t. V T ch c ph i h p v i các V , C c, các ơn v trong B xây d ng k ho ch v t ch c nhân s ph c v vi c phát tri n công ngh thông tin. T i các ơn v u ph i có cán b CNTT. V K ho ch, Tài chính b trí ngân sách phát tri n CNTT hàng năm, ti p nh n tài tr c a các t ch c trong và ngoài nư c. V pháp ch ph i h p v i các ơn v h u quan th ch hoá b ng pháp lu t v các v n v phát tri n CNTT. Trung tâm Công ngh thông tin (TTCNTT) xây d ng k ho ch phát tri n t ng th 1996-2000; xây d ng, qu n lý, tri n khai d án v m ng tin h c n n t ng c a B và các d án ti p theo; xây d ng các ngân hàng d li u c a ngành; ph i h p v i các ơn v trong ngành th c hi n các d án v công ngh thông tin. Các S VHTT xây d ng k ho ch phát tri n CNTT c a S và trình B các d án phát tri n CNTT. Các ng chí Th trư ng các ơn v tr c thu c, các ng chí Giám c S VHTT các t nh và thành ph ch u trách nhi m ch o ơn v thi hành Ch th này. Lưu Tr n Tiêu ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản