Chỉ thị số 186-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
40
lượt xem
2
download

Chỉ thị số 186-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 186-TTg về việc tăng cường tổ chức đời sống trong các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, sư phạm kỹ thuật và trường dạy nghề do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 186-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 186-TTg Hà N i, ngày 07 tháng 6 năm 1980 CH THN V TĂNG CƯ NG T CH C I S NG TRONG CÁC TRƯ NG I H C, CAO NG, TRUNG H C CHUYÊN NGHI P, SƯ PH M K THU T VÀ TRƯ NG D Y NGH Trong tình hình khó khăn chung c a t nư c, các trư ng i h c, cao ng, trung h c chuyên nghi p và d y ngh ã có c g ng trong vi c t ch c i s ng v t ch t c a h c sinh ph c v cho m c tiêu ào t o, b i dư ng i ngũ cán b , công nhân k thu t. Tuy nhiên, công tác t ch c i s ng v t ch t nhi u trư ng ang có nhi u như c i m và thi u sót c n ư c mau chóng kh c ph c: - Tình tr ng tham ô, m t c p, lãng phí lương th c, th c phNm, ch t t, v.v... còn khá ph bi n; h c sinh và cán b chưa ư c ăn và ăn h t tiêu chuNn; v sinh ăn u ng chưa b o m; nhà ăn, nhà , trang b , d ng c ph c v i s ng chưa , nh ng th ã có chưa ư c s d ng, b o qu n t t; - Ch cung c p lương th c, th c phNm, ch t t, v.v... chưa ư c th c hi n nghiêm túc, có nơi ã tuỳ ti n c t xén tiêu chuNn ho c t ra nhi u th t c gây phi n hà cho các trư ng; - Vi c t ch c tăng gia s n xu t t c i thi n nhi u trư ng chưa ư c coi tr ng úng m c; ý th c làm ch t p th c a h c sinh còn y u; h c sinh chưa tham gia tích c c vào vi c qu n lý i s ng các trư ng; -B i h c và trung h c chuyên nghi p, T ng c c D y ngh , Các B , T ng c c và các U ban nhân dân t nh, thành ph có trư ng chưa quan tâm lãnh o ch t ch công tác t ch c i s ng trong các trư ng. Nh ng như c i m, thi u sót nói trên ã có nh ng nh hư ng x u n ch t lư ng ào t o cán b , công nhân. kh c ph c nh ng thi u sót ó, thi t th c góp ph n th c hi n Ngh quy t c a B Chính tr Trung ương ng v c i cách giáo d c, Th tư ng Chính ph yêu c u các B , cơ quan ngang B , cơ quan tr c thu c H i ng Chính ph và U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương th c hi n t t các ch trương và biên pháp dư i ây: 1. B i h c và trung h c chuyên nghi p, T ng c c D y ngh , các ngành, các a phương có trư ng và các Ban giám hi u các trư ng ph i ch u trách nhi m v t ch c i s ng c a h c sinh và ph i ch ng ph i h p v i oàn thanh niên c ng s n H Chí Minh và công oàn các c p chăm lo t t công tác này.
  2. B N i thương, B Lương th c và th c phNm, U ban K ho ch Nhà nư c và các B , T ng c c khác có liên quan ch u trách nhi m v vi c cung ng các i u ki n v t ch t c n thi t các ngành, các a phương và Ban giám hi u các trư ng có th t ch c t t i s ng trong nhà trư ng. 2. Trư c m t ph i t cho ư c nh ng yêu c u t i thi u sau ây: a. V ăn u ng: Ph i b o m m i ngư i ăn tiêu chuNn ã ư c quy nh, có nư c u ng h p v sinh và nâng d n m c ăn b ng cách tăng gia s n xu t t c i thi n. b. V : Ph n u gi i quy t ch cho h c sinh và cán b , nhân viên theo tiêu chuNn di n tích ã quy nh, có giư ng n m, giá sách, bàn h c, nhà t m, nhà xí h p v sinh. Nơi có h c sinh gái ph i có nhà v sinh kinh nguy t cho h c sinh gái. 3. Ph i b o m cung c p lương th c, th c phNm, ch t t, v.v... cho các trư ng B Lương th c và th c phNm, B N i thương và U ban nhân dân các t nh thành ph tr c thu c Trung ương c n ch o các S , Ty t ch c cung c p lương th c, th c phNm, ch t t, v.v... t i ch , tiêu chuNn, úng th i gian và thu n ti n cho các trư ng, không ư c t ra nh ng th t c phi n hà. i v i các nơi g p khó khăn c bi t, không cung c p ư c t i ch , n u cơ quan cung ng ư c nhà trư ng tho thu n v vi c nhà trư ng t t ch c v n chuy n l y thì cơ quan cung ng ph i thanh toán cư c phí v n chuy n theo h p ng th c t không nh hư ng n tiêu chuNn b a ăn hàng ngày c a h c sinh, cán b và công nhân viên. - Các ngành lương th c, th c phNm, n i thương và các a phương không ư c t ý c t xén tiêu chuNn cung c p lương th c, th c phNm, ch t t ã quy nh cho các trư ng n u không có l nh c a Chính ph . 4. Ph i ch n ch nh và tăng cư ng b máy t ch c qu n lý i s ng các trư ng. M i trư ng i h c, cao ng, trung h c chuyên nghi p, sư ph m k thu t, trư ng d y ngh , ph i có m t Phó hi u trư ng ph trách công tác i s ng và ph i t ch c phòng (ho c ban) qu n lý i s ng, tương ương v i các phòng, ban nghi p v khác c a trư ng. Phòng (ho c ban) này có nhi m v giúp Ban giám hi u trong vi c ch o các ho t ng ph c v i s ng h c sinh như nhà ăn t p th , t ch c tăng gia s n xu t, h p tác xã tiêu th , căng tin, v.v... Nhà ăn t p th c a các trư ng ph i ư c t ch c thành m t ơn v công tác c a trư ng và ph i ư c qu n lý ch t ch theo nguyên t c h ch toán kinh t . Theo s hư ng d n v nghi p v c a B N i thương, B Tài chính, các B , U ban có trư ng h c ph i ch o và qu n lý t t các nhà ăn t p th . oàn thanh niên c ng s n H Chí Minh và công oàn các trư ng có trách nhi m ph i h p v i nhà trư ng v n ng h c sinh và cán b , công nhân trong trư ng phát huy quy n làm ch t p th trong công tác qu n lý i s ng, tham gia ý ki n vào các k ho ch t ch c i s ng t p th và ki m tra vi c th c hi n các ch , tiêu chuNn. 5. T ng bư c tăng cư ng và b sung cơ s v t ch t và k thu t ph c v i s ng các trư ng.
  3. a. i v i nhà ăn t p th : m i trư ng ph i có nhà ăn t p th di n tích quy nh, có bàn gh , bát ĩa, v.v... Các trư ng, trư c h t là các trư ng l n ph i trang b d n t ng bư c m t s thi t b ch bi n mì và ch bi n th c ăn trong các nhà ăn t p th . B N i thương và U ban nhân dân các t nh, thành ph có trách nhi m ch o ngành thương nghi p cung ng các d ng c , thi t b c n thi t cho nhà ăn t p th c a các trư ng. B N i thương cùng B Xây d ng ph i h p v i các ngành có liên quan nghiên c u và ban hành các thi t k m u v nhà ăn t p th , nh m c u tư v trang b , d ng c cho các nhà ăn ó. Các cơ quan có trư ng l p k ho ch xây d ng ho c trang b cho các nhà ăn t p th căn c vào các thi t k m u; các nh m c u tư nói trên. b. i v i nhà ăn (ký túc xá): song song v i vi c s d ng h p lý di n tích hi n có, các trư ng ph i t ng bư c ph n u có ch cho h c sinh theo tiêu chuNn ã ư c quy nh. Các ký túc xá h c sinh t nay ư c x p vào lo i công trình ư c ưu tiên cung ng v t tư như các công trình nhà c a các thành ph l n và khu công nghi p. Trong khi l p ch tiêu k ho ch hàng năm cho khu v c ào t o, U ban K ho ch Nhà nư c c n dành m t t l thích áng v v n và v t tư xây d ng các nhà ăn và nhà cho h c sinh các trư ng có n i trú. 6. T ch c t t vi c tăng gia s n xu t t c i thi n i s ng. Các trư ng ph i huy ng h p lý l c lư ng lao ng và ti m l c khoa h c k thu t c a nhà trư ng tăng gia s n xu t lương th c, th c phNm v.v... nh m c i thi n i s ng cho cán b , công nhân, h c sinh trư ng mình, trư c h t là ph c v t t cho b a ăn. Ngoài vi c nhà trư ng ph i t n d ng t ai s n có trong ph m vi trư ng, U ban nhân dân các t nh, thành ph c n tuỳ theo i u ki n c th c a a phương mà cho các trư ng mư n t trong t ng th i v ho c n u có t chưa s d ng thì c p cho các trư ng m t s t các trư ng t ch c tăng gia s n xu t. S n phNm tr ng tr t và chăn nuôi c a trư ng làm ra ư c ưa vào b a ăn c a trư ng, không b kh u tr vào tiêu chuNn cung c p c a Nhà nư c. Ngoài ra tuỳ theo kh năng và i u ki n c a trư ng mình, các trư ng ư c nh n làm các tài nghiên c u, các án thi t k , ư c t ch c cơ s s n xu t huy ng l c lư ng h c sinh và cán b gi ng d y s n xu t ra nh ng m t hàng do cơ quan, xí nghi p Nhà nư c ho c các h p tác xã gia công t hàng ho c b ng các nguyên li u không do Nhà nư c qu n lý. Ti n lãi thu ư c trong s n xu t không ph i n p vào ngân sách Nhà nư c, mà ư c s d ng c i thi n b a ăn và tăng cư ng cơ s v t ch t cho i s ng t p th c a trư ng. B i h c và trung h c chuyên nghi p, T ng c c D y ngh cùng các B có liên quan c n hư ng d n cho các trư ng tăng gia s n xu t và ki m tra ch t ch vi c s d ng k t qu thu ư c. 7. Ch n l a, b i dư ng và ào t o cán b , nhân viên làm công tác i s ng các trư ng. Các ngành và a phương ph i l a ch n và b trí nh ng cán b có phNm ch t t t và có hi u bi t c n thi t làm công tác qu n lý i s ng các trư ng; kiên quy t thay i nh ng ngư i không có năng l c và kém phNm ch t, o c cách m ng, x lý k p th i và nghiêm minh nh ng ngư i tham ô và vô trách nhi m.
  4. B N i thương có trách nhi m ào t o và b i dư ng cán b nghi p v v ăn u ng công c ng và k thu t n u ăn b sung cho các nhà ăn t p th c a các trư ng. Khi xây d ng trình Chính ph quy t nh ch tiêu ào t o, U ban K ho ch Nhà nư c, B N i thương ph i tính c nhu c u v các lo i cán b này cho các trư ng i h c và trung h c chuyên nghi p. B N i thương, B Lao ng ph i h p v i các ngành có liên quan, B Tài chính, B i h c và trung h c chuyên nghi p, T ng c c D y ngh , T ng công oàn Vi t Nam nghiên c u và trình Chính ph ban hành các ch lương và ph c p cho nh ng cán b , nhân viên công tác trong các nhà ăn. B i h c và trung h c chuyên nghi p, T ng c c Day ngh và các ngành có trư ng ph i ph i h p ch t ch v i T ng Công oàn và Trung ương oàn Thanh niên c ng s n H Chí Minh t ch c ch o các trư ng làm t t công tác i s ng theo ch th này. B N i thương ch u trách nhi m hư ng d n v chuyên môn nghi p v và ki m tra các B , các a phương trong vi c t ch c và qu n lý các nhà ăn t p th các trư ng h c. Các ngành nói trên ph i thư ng xuyên hư ng d n ki m tra, ôn c vi c th c hi n và t ch c rút kinh nghi m c a nh ng nơi làm t t, t ch c ph bi n kinh nghi m nhân lên nhanh chóng các i n hình tiên ti n. B i h c và trung h c chuyên nghi p, T ng c c D y ngh , B N i thương, các B và các a phương có trư ng ph i báo cáo v i Th tư ng Chính ph k t qu th c hi n Ch th này. T H u ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản