Chỉ thị số 19/2003/CT-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
68
lượt xem
1
download

Chỉ thị số 19/2003/CT-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 19/2003/CT-TTg về việc tổ chức lập quy hoạch xây dựng đô thị và quản lý xây dựng theo quy hoạch do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 19/2003/CT-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 19/2003/CT-TTg Hà N i, ngày 11 tháng 9 năm 2003 CH THN V VI C T CH C L P QUY HO CH XÂY D NG Ô THN VÀ QU N LÝ XÂY D NG THEO QUY HO CH Sau H i ngh qu n lý và phát tri n ô th toàn qu c năm 1999 t ch c t i Th ô Hà N i, Th tư ng Chính ph ã ký ban hành Ch th s 30/1999/CT-TTg ngày 26 tháng 10 năm 1999 v công tác quy ho ch và qu n lý xây d ng ô th . T ó n nay, các B , ngành, các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và y ban nhân dân các c p ã có nhi u bi n pháp thi t th c tri n khai th c hi n Ch th c a Th tư ng Chính ph . Công tác quy ho ch và qu n lý xây d ng ô th có m t s chuy n bi n tích c c. Tuy nhiên, xu t phát t t m quan tr ng c a ô th trong s nghi p Ny m nh công nghi p hóa, hi n i hóa t nư c; trư c tình hình m i hi n nay, nh ng v n n i c m c n ư c t p trung gi i quy t, ó là: vi c l p, xét duy t quy ho ch xây d ng, c bi t là quy ho ch chi ti t t l 1/500 t i các ô th còn nhi u b t c p v ti n , ch t lư ng và kinh phí; công tác qu n lý xây d ng theo quy ho ch chưa ch t ch do thi u các bi n pháp ng b d n n tình tr ng xây d ng t phát, l n x n, không phép ho c trái phép làm c n tr vi c tri n khai u tư và xây d ng; ch t lư ng ki n trúc và m quan ô th b h n ch ; tr t t xây d ng ô th chưa ư c xác l p và gây lãng phí, t n kém tài s n c a nhân dân. kh c ph c tình tr ng trên, Th tư ng Chính ph ch th các B , ngành, y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và chính quy n ô th các c p th c hi n m t s nhi m v sau: 1. T ch c l p, xét duy t quy ho ch xây d ng: a) y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch o các S , Ban, ngành và chính quy n ô th các c p: t ng k t, ánh giá tình hình l p, xét duy t quy ho ch xây d ng ô th t i a phương mình; ưu tiên dành các ngu n v n t ngân sách nhà nư c cho công tác kh o sát, l p quy ho ch chi ti t t l 1/500 t i các ô th quy ho ch xây d ng ph i i trư c, làm cơ s cho vi c l p k ho ch u tư xây d ng hàng năm, tri n khai các d án u tư, thi t k xây d ng, gi i thi u a i m, c p ch ng ch quy ho ch, giao t ho c cho thuê t, c p gi y phép xây d ng và c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t và quy n s h u nhà. b) B Xây d ng ch o vi c rà soát, i u ch nh các quy ho ch xây d ng ư c duy t; ch trì l p quy ho ch xây d ng các vùng tr ng i m, quy ho ch xây d ng vùng Th ô Hà N i và quy ho ch xây d ng vùng thành ph H Chí Minh, phù h p v i quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i, trình Th tư ng Chính ph quy t nh; ch trì so n th o Ngh nh v qu n lý quy ho ch xây d ng thay th Ngh nh s 91/CP
  2. ngày 17 tháng 8 năm 1994 c a Chính ph v vi c ban hành i u l qu n lý quy ho ch ô th , trình Chính ph ban hành; hư ng d n công tác qu n lý các d án quy ho ch xây d ng; s a i, ban hành quy nh v vi c l p, xét duy t quy ho ch xây d ng, qu n lý xây d ng theo quy ho ch, các tiêu chuNn, quy ph m, quy chuNn thi t k quy ho ch xây d ng. c) B K ho ch và u tư ph i h p v i B Xây d ng, B Tài chính: thNm nh k ho ch v n kh o sát và quy ho ch xây d ng hàng năm; cân i v n cho công tác kh o sát và quy ho ch xây d ng, c bi t là quy ho ch chi ti t t l 1/2.000 và t l 1/500 các khu dân cư không thu c d án u tư xây d ng t p trung; nghiên c u xây d ng cơ ch t o v n cho công tác quy ho ch, trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. d) B Tài chính hư ng d n và ch o vi c c p phát; qu n lý, thanh và quy t toán v n ngân sách nhà nư c i v i các d án quy ho ch xây d ng. 2. Qu n lý xây d ng theo quy ho ch: a) U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương: - T ch c th c hi n các án quy ho ch xây d ng sau khi ư c duy t trên cơ s áp d ng ng b các bi n pháp: ban hành Quy ch qu n lý xây d ng theo các án quy ho ch ư c c p có thNm quy n phê duy t; t ch c công b và công khai các án quy ho ch xây d ng dân bi t, dân ki m tra và th c hi n; l p, xét duy t h sơ và ưa ch gi i quy ho ch ra ngoài th c a; gi i thi u và xét duy t a i m xây d ng theo yêu c u c a các ch u tư; cung c p thông tin k p th i v quy ho ch xây d ng thông qua bi n pháp c p ch ng ch quy ho ch; Ny m nh công tác c p gi y phép xây d ng, t o i u ki n thu n l i cho các t ch c, cá nhân xây d ng công trình phù h p v i quy ho ch xây d ng ư c duy t, b o m ch t lư ng ki n trúc, c nh quan và môi trư ng. - Ch o vi c ki m tra, theo dõi tình hình xây d ng theo các án quy ho ch xây d ng ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n phê duy t; x lý cương quy t và d t i m các trư ng h p vi ph m tr t t xây d ng, t ý i u ch nh quy ho ch xây d ng không úng thNm quy n và quy nh c a pháp lu t; xây d ng không úng v i quy ho ch, xây d ng không phép ho c xây d ng sai gi y phép; t ý i u ch nh quy ho ch s d ng t và chuy n i m c ích s d ng t không úng thNm quy n và không úng v i quy ho ch ư c duy t. - Áp d ng các bi n pháp ki m tra và ngăn ch n vi c mua bán t trao tay, chuy n quy n s d ng t trái phép t i các khu v c ã ư c quy ho ch phát tri n ô th ; nghiêm c m vi c giao t, c p gi y phép xây d ng khi không có quy ho ch chi ti t ho c không theo quy ho ch chi ti t d c các tuy n ư ng giao thông và hành lang k thu t. b) Thanh tra Nhà nư c ch trì, ph i h p v i B Xây d ng, B Giao thông v n t i, B Tài nguyên và Môi trư ng nh kỳ t ch c thanh tra vi c qu n lý xây d ng, qu n lý s d ng t và vi c xây d ng d c các tuy n ư ng giao thông, hành lang an toàn giao thông theo quy ho ch ư c duy t x lý k p th i các vi ph m theo thNm quy n,
  3. ng th i báo cáo xu t v i Th tư ng Chính ph v các bi n pháp kh c ph c, nh m ưa công tác qu n lý quy ho ch xây d ng i vào n n p. 3. Huy ng các ngu n v n phát tri n ô th theo d án: a) U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương căn c vào quy ho ch xây d ng ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n phê duy t, căn c Ngh nh s 72/2001/N -CP ngày 05 tháng 10 năm 2001 c a Chính ph v vi c phân lo i ô th và c p qu n lý ô th , căn c hư ng d n c a B Xây d ng và B N i v : - Ch o U ban nhân dân các th xã, thành ph thu c t nh và các huy n l p k ho ch tri n khai th c hi n quy ho ch xây d ng và án u tư nâng c p ô th trình H i ng nhân dân cùng c p thông qua trư c khi phê duy t làm cơ s cho vi c l p k ho ch u tư xây d ng hàng năm và tri n khai các d án u tư xây d ng phù h p v i các tiêu chuNn phân lo i ô th . - Có bi n pháp khuy n khích, thu hút các thành ph n kinh t tham gia u tư phát tri n ô th ; th c hi n các hình th c d án u tư xây d ng và kinh doanh cơ s h t ng t i các khu công nghi p, các khu ô th , khu nhà xây d ng t p trung ho c t i m t s tuy n ư ng có i u ki n thu h i t hai bên ư ng l p quy ho ch chi ti t làm cơ s tri n khai d án u tư xây d ng ng b " ư ng g n v i ph " theo phương th c s d ng qu t t o v n xây d ng cơ s h t ng. b) B Xây d ng ch trì, ph i h p các B , ngành liên quan t ch c nghiên c u so n th o trình Chính ph ban hành Ngh nh v u tư xây d ng các khu ô th m i; hư ng d n cơ ch phát tri n ô th theo các d án xây d ng t p trung v các m t quy ho ch, u tư và xây d ng; kinh doanh và khai thác s d ng; tài chính và t ai, b o m cho vi c phát tri n ô th theo d án t hi u qu cao. 4. Th c hi n phân công, phân c p và làm rõ trách nhi m c a các t ch c, cá nhân trong vi c t ch c l p quy ho ch xây d ng và qu n lý xây d ng theo quy ho ch: a) U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương nghiên c u s p x p b máy t ch c, th c hi n phân công, phân c p trên cơ s quy nh rõ nhi m v , quy n h n và trách nhi m cho các S , U ban nhân dân các c p và các t ch c, cá nhân có liên quan trong vi c t ch c l p quy ho ch xây d ng và qu n lý xây d ng theo quy ho ch; th c hi n c i cách hành chính v qu n lý quy ho ch và u tư theo tinh th n c a Quy t nh s 136/2001/Q -TTg ngày 17 tháng 9 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph và Ngh nh s 07/2003/N -CP ngày 30 tháng 01 năm 2003 c a Chính ph v vi c s a i, b sung m t s i u c a Quy ch qu n lý u tư và xây d ng kèm theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 và Ngh nh s 12/2000/N -CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 c a Chính ph . i v i các vùng ô th l n, c bi t là vùng thành ph Hà N i và vùng thành ph H Chí Minh, mà quá trình phát tri n thành ph h t nhân có liên quan tr c ti p n các t nh xung quanh v phân công ch c năng, phát tri n giao thông, k t c u h t ng trên di n r ng, s d ng t ai, b o v môi trư ng, gi gìn cân b ng sinh thái, y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương thu c các vùng trên c n ch ng h p tác v i nhau x lý các v n d v quy ho ch xây d ng, qu n lý xây d ng theo quy ho ch và phát tri n ô th , nông thôn mà các bên cùng quan tâm.
  4. b) B N i v ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan nghiên c u vi c phân c p, phân công nhi m v , quy n h n c a b máy qu n lý ô th các c p theo hư ng tăng cư ng quy n h n, trách nhi m và tính ch ng cho chính quy n ô th m i c p trong vi c quy t nh nh ng v n v t ch c l p quy ho ch xây d ng và qu n lý xây d ng theo quy ho ch, xây d ng k ho ch u tư cho khu v c công c ng, qu n lý và s d ng cơ s h t ng, thu chi ngân sách, t ch c và nhân s , c i ti n th t c hành chính, gi i quy t các v khi u t , khi u ki n và x lý các vi ph m tr t t xây d ng, s d ng t ai, b o m an toàn giao thông và b o v môi trư ng; ph i h p v i B Xây d ng t ch c các l p ào t o cán b qu n lý ô th . Công tác quy ho ch xây d ng ô th và qu n lý xây d ng theo quy ho ch có t m quan tr ng to l n trong s nghi p công nghi p hoá, hi n i hoá t nư c và là m t trong nh ng nhi m v tr ng tâm c a các c p, các ngành, các a phương. Th tư ng Chính ph yêu c u các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và chính quy n các c p ph i có k ho ch t ch c th c hi n nghiêm túc Ch th này. B Xây d ng ch trì, ph i h p v i các B , ngành, U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương theo dõi, hư ng d n và nh kỳ báo cáo Th tư ng Chính ph v vi c tri n khai th c hi n Ch th này. Nguy n T n Dũng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản