Chỉ thị số 19/2007/CT-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
82
lượt xem
1
download

Chỉ thị số 19/2007/CT-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 19/2007/CT-UBND về việc tổ chức triển khai thi hành Luật Cư trú trên địa bàn tỉnh Nghệ An do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 19/2007/CT-UBND

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA T NH NGH AN VI T NAM ***** c l p – T do – H nh phúc ******* S : 19/2007/CT-UBND Vinh, ngày 06 tháng 08 năm 2007 CH THN V VI C T CH C TRI N KHAI THI HÀNH LU T CƯ TRÚ TRÊN NA BÀN T NH NGH AN Lu t Cư trú ư c Qu c h i Khoá XI thông qua ngày 29/11/2006 và có hi u l c thi hành t ngày 01/7/2007. Th tư ng Chính ph ã có Ch th s 07/2007/CT-TTg ngày 29/03/2007 v vi c tri n khai thi hành Lu t Cư trú và Chính ph ã ban hành Ngh nh s 107/2007/N -CP ngày 25/06/2007 quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Cư trú. ây là nh ng văn b n pháp quy quan tr ng liên quan n nhi u c p, nhi u ngành cũng như quy nh trình t , th t c ăng ký, qu n lý cư trú và trách nhi m c a công dân, h gia ình, cơ quan, t ch c v ăng ký qu n lý nhân, h khNu. tri n khai th c hi n t t Lu t Cư trú, nh m nâng cao nh n th c pháp lu t và ý th c trách nhi m c a các c p, các ngành và m i t ng l p nhân dân. Qua ó t o s chuy n bi n trong ho t ng qu n lý cư trú nói riêng và công tác qu n lý nhà nư c v an ninh tr t t nói chung. UBND t nh yêu c u Giám c các S , Th trư ng các ban, ngành, oàn th c p t nh; Ch t ch UBND các huy n, thành, th và Ch t ch UBND các xã, phư ng, th tr n trên a bàn t nh Ngh An th c hi n t t các n i dung sau: 1. Công an t nh - Ch trì, ph i h p v i S Tư pháp t ch c t p hu n chuyên sâu Lu t Cư trú cho báo cáo viên pháp lu t, cán b ch ch t, cán b tr c ti p làm công tác ăng ký, qu n lý cư trú Công an các ơn v , a phương và nh ng ngư i làm công tác ăng ký, qu n lý cư trú xã, th tr n, nh ng ngư i tham gia công tác ti p nh n, thông báo lưu trú t i khu dân cư, t dân ph nh m nâng cao nh n th c pháp lu t, ý th c ph c v nhân dân g n v i yêu c u c i cách hành chính, ch ng quan liêu, gây phi n hà, sách nhi u cho nhân dân. - Xây d ng k ho ch, ch o Công an các ơn v , a phương chuNn b t t các i u ki n c n thi t v cơ s v t ch t và b trí i ngũ cán b có năng l c, phNm ch t chính tr t t làm công tác ăng ký, qu n lý cư trú. K p th i ch n ch nh tác phong, l l i làm vi c, gi m b t các khâu phi n hà cho nhân dân m b o công tác ăng ký, qu n lý cư trú thu n ti n, úng trình t , th t c ơn gi n d th c hi n trong vi c c p s h khNu, s t m trú, t m v ng. Tăng cư ng ng d ng khoa h c k thu t trong công tác ăng ký, qu n lý d li u v cư trú, qu n lý nhân h khNu g n v i vi c c i cách m nh m th t c hành chính trong công tác qu n lý cư trú. 2. S Tư pháp
  2. Ch trì, ph i h p v i Công an t nh và các ngành, UBND các huy n, thành, th t ch c rà soát các văn b n quy ph m pháp lu t liên quan n công tác ăng ký, qu n lý nhân h khNu, công tác ăng ký, qu n lý h t ch trái v i Lu t Cư trú ki n ngh UBND t nh s a i ho c bãi b . 3. S Văn hóa - Thông tin, các cơ quan thông t n, báo chí có trách nhi m tuyên truy n, ph bi n r ng rãi, y các n i dung c a Lu t Cư trú m i t ch c, cá nhân bi t và th c hi n. 4. S Tài chính - Ch trì ph i h p Công an t nh, S N i v , b trí kinh phí tri n khai thi hành Lu t Cư trú. - Ph i h p v i S Tư pháp, Công an t nh xu t UBND t nh ki n ngh H ND t nh s a i, b sung các quy nh v phí, l phí ăng ký cư trú cho phù h p v i Lu t Cư trú. 5. B Ch huy Quân s t nh, B i Biên phòng t nh: Ph i h p v i Công an t nh hư ng d n vi c ăng ký, qu n lý cư trú i v i s quan, h s quan, quân nhân chuyên nghi p, công nhân viên qu c phòng, ngư i ang làm nghĩa v quân s cư trú t i ơn v c a ngư i ó óng quân. 6. Giám c các s , th trư ng các ban, ngành, oàn th c p t nh Th c hi n t t các quy nh c a Lu t Cư trú, t ch c tuyên truy n ph bi n, các n i dung c a Lu t Cư trú cho cán b , công nhân viên c a ngành, ơn v mình. Không ư c t ý ban hành thêm quy nh, th t c trái v i Lu t Cư trú. 7. UBND các huy n, thành ph , th xã - Tri n khai th c hi n nghiêm túc vi c qu n lý nhà nư c v cư trú t i a phương theo quy nh c a Lu t Cư trú và các văn b n có liên quan. Ch o các phòng, ban liên quan; UBND xã, phư ng, th tr n t ch c tuyên truy n sâu r ng Lu t Cư trú t i các t ng l p nhân dân trên a bàn. Gi i quy t k p th i các ki n ngh , khi u n i, t cáo c a công dân liên quan n cư trú, h t ch. Kiên quy t x lý nghiêm nh ng cán b thoái hoá, bi n ch t, gây phi n hà, sách nhi u nhân dân trong công tác ăng ký, qu n lý nhân h khNu. - Ch o phòng Lao ng thương binh - xã h i và N i v ph i h p v i UBND các xã, phư ng, th tr n b trí cán b có năng l c chuyên môn, phNm ch t chính tr t t làm công tác ăng ký, qu n lý cư trú a bàn theo quy nh c a pháp lu t. - Ch o Phòng Tư pháp, ph i h p v i các ơn v liên quan và UBND các xã, phư ng, th tr n t ch c rà soát các văn b n quy ph m pháp lu t liên quan n công tác ăng ký, qu n lý h khNu trái v i Lu t Cư trú ki n ngh UBND huy n, thành, th s a i, bãi b .
  3. Nh n ư c Ch th này, yêu c u Giám c các s , Th trư ng ban, ngành, oàn th c p t nh; Ch t ch UBND các huy n, thành ph , th xã; Ch t ch UBND các xã, phư ng, th tr n trên a bàn t nh Ngh An th c hi n t t Ch th này./. TM. U BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Nguy n Văn Hành
Đồng bộ tài khoản