Chỉ thị số 19/CT-BCT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
51
lượt xem
5
download

Chỉ thị số 19/CT-BCT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 19/CT-BCT về việc tổ chức đón Tết nguyên đán Kỷ Sửu năm 2009 do Bộ Công thương ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 19/CT-BCT

  1. BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ------- NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 19/CT-BCT Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2008 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐÓN TẾT NGUYÊN ĐÁN KỶ SỬU NĂM 2009 Để tổ chức đón Tết Nguyên đán Kỷ Sửu năm 2009 đảm bảo vui tươi, tiết kiệm, an toàn, Bộ Công Thương yêu cầu Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Vụ, Cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, Văn phòng Ủy ban quốc gia về Hợp tác kinh tế quốc tế, Ban thư ký Hội đồng cạnh tranh, các Viện, Trường, Trung tâm, các đơn vị sự nghiệp, các doanh nghiệp trực thuộc Bộ (sau đây gọi là các đơn vị) thực hiện tốt các việc sau: 1. Thực hiện nghiêm chỉnh Chỉ thị số 11/2008/CT-BCT ngày 10 tháng 10 năm 2008 về công tác phục vụ Tết Nguyên đán Kỷ Sửu năm 2009 của Bộ Công Thương. 2. Tổ chức đón Tết trong đơn vị đảm bảo an toàn, triệt để tiết kiệm, thực hiện nghiêm chỉnh quy định của Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí và các văn bản hướng dẫn thi hành, cụ thể: a) Các đơn vị không được tổ chức liên hoan bằng tiền ngân sách; sử dụng tiền, tài sản của nhà nước, tập thể và công quỹ làm quà biếu cho tổ chức, cá nhân dưới mọi hình thức. b) Không sử dụng xe công để phục vụ thăm quan, lễ hội, sử dụng vào mục đích cá nhân. c) Các đơn vị, cá nhân không tổ chức về Bộ chúc Tết, không mang hoa, quà biếu đến chúc Tết Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo, chuyên viên các Vụ, Cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ và các đơn vị trực thuộc Bộ, kể cả tại nhà riêng. Các đơn vị có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận: - Văn phòng Trung ương Đảng; - Văn phòng Chính phủ; - Lãnh đạo Bộ; - Sở Công thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Các Vụ, Cục, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ; - Các đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc Bộ; Bùi Xuân Khu - Các tập đoàn, Tổng công ty, Công ty nhà nước thuộc Bộ;
  2. - Lưu: VT, VP.
Đồng bộ tài khoản