Chỉ thị số 20/2008/CT-UBND

Chia sẻ: Thi Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
53
lượt xem
3
download

Chỉ thị số 20/2008/CT-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 20/2008/CT-UBND về việc tăng cường công tác xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 20/2008/CT-UBND

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ NAM MINH c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 20/2008/CT-UBND TP. H Chí Minh, ngày 12 tháng 11 năm 2008 CH THN V TĂNG CƯ NG CÔNG TÁC X LÝ VI PH M TR T T XÂY D NG Ô THN TRÊN NA BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH Lu t Xây d ng và các văn b n hư ng d n thi hành Lu t Xây d ng ã quy nh ch t ch quy n và nghĩa v c a các cơ quan qu n lý các ch th tham gia ho t ng xây d ng, nhưng vi c th c hi n chưa nghiêm, chưa tri t d n n tình tr ng xây d ng không phép, sai phép và các vi ph m khác trong lĩnh v c xây d ng v n còn x y ra trên a bàn thành ph . Trong năm qua, tuy tình tr ng vi ph m xây d ng có gi m nhưng v n còn m c cao, m t s qu n, huy n ngo i thành xây nhà không phép, sai phép phát sinh tr l i làm nh hư ng n quy ho ch chung c a thành ph . Nh m ngăn ch n k p th i tình tr ng vi ph m xây d ng và ch n ch nh công tác qu n lý t i a phương và trên toàn a bàn thành ph H Chí Minh, y ban nhân dân thành ph ch th như sau: I. TRÁCH NHI M C A CH TNCH Y BAN NHÂN DÂN 24 QU N, HUY N 1. Ch u trách nhi m qu n lý a bàn, ch o l c lư ng Thanh tra Xây d ng qu n, huy n, phư ng, xã, th tr n thư ng xuyên ki m tra ho t ng c a các ch th tham gia ho t ng xây d ng và vi c tuân th các quy nh c a pháp lu t v xây d ng nh m phát hi n và k p th i ngăn ch n, x lý kiên quy t, d t i m các hành vi vi ph m pháp lu t như: xây d ng không phép, sai gi y phép xây d ng ư c c p và các hành vi vi ph m pháp lu t khác liên quan n ho t ng xây d ng; ch u trách nhi m trư c Ch t ch y ban nhân dân thành ph v vi c không phát hi n, x lý nghiêm và k p th i các hành vi vi ph m pháp lu t v ho t ng xây d ng. 2. Ch o Ch t ch y ban nhân dân phư ng, xã, th tr n tăng cư ng qu n lý các ho t ng xây d ng trên a bàn. Khi phát hi n hành vi xây d ng không phép, sai gi y phép xây d ng ư c c p, yêu c u l c lư ng Thanh tra Xây d ng phư ng, xã, th tr n ph i x lý nghiêm, kiên quy t theo úng trình t , th t c quy nh t i Ngh nh s 180/2007/N -CP ngày 07 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Xây d ng v x lý vi ph m tr t t xây d ng ô th , ng th i x ph t theo quy nh c a Chính ph v x ph t vi ph m hành chính trong ho t ng xây d ng. Vi c yêu c u phá d b ph n công trình ho c công trình vi ph m ph i căn c vào quy nh t i i u 12, i u 13 Ngh nh s 180/2007/N -CP c a Chính ph . 3. X lý nghiêm cán b buông l ng trách nhi m qu n lý x y ra vi ph m trên a bàn ph trách qu n lý.
  2. 4. Th c hi n công tác báo cáo tình hình tr t t xây d ng trên a bàn nh kỳ hàng tháng, quý v S Xây d ng t ng h p, báo cáo y ban nhân dân thành ph , B Xây d ng. II. TRÁCH NHI M C A CÁC S - NGÀNH 1. S Xây d ng có trách nhi m ki m tra, ôn c, l p oàn thanh tra, ki m tra, giám sát công tác x lý vi ph m tr t t xây d ng ô th i v i y ban nhân dân 24 qu n, huy n, hư ng d n, b i dư ng v chuyên môn, nghi p v cho l c lư ng Thanh tra Xây d ng qu n, huy n, xã, phư ng, th tr n; ph i h p v i S N i v ki m tra, xu t y ban nhân dân thành ph x lý cán b , công ch c buông l ng qu n lý tr t t xây d ng và các bi n pháp qu n lý tr t t xây d ng có hi u qu . ng th i, theo dõi t ng h p, phân lo i, ánh giá và báo cáo s li u x lý vi ph m nh kỳ và t xu t cho y ban nhân dân thành ph và B Xây d ng. Kiên quy t x ph t theo quy nh c a Chính ph v x ph t vi ph m hành chính trong ho t ng xây d ng, Ngh nh s 180/2007/N -CP ngày 07 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Xây d ng v x lý vi ph m tr t t xây d ng ô th và Quy t nh s 15/2008/Q -UBND ngày 12 tháng 3 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph ban hành Quy nh v trách nhi m qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng trên a bàn thành ph H Chí Minh. 2. S Giao thông v n t i ch o l c lư ng Thanh tra chuyên ngành ph i h p ch t ch v i l c lư ng Thanh tra Xây d ng qu n, huy n, phư ng, xã, th tr n x ph t kiên quy t các trư ng h p vi ph m xây d ng các công trình trong hành lang sông, r ch theo Ch th s 27/2002/CT-UB ngày 19 tháng 12 năm 2002 c a y ban nhân dân thành ph v tăng cư ng qu n lý nhà nư c i v i sông, kênh, r ch trên a bàn thành ph H Chí Minh; Quy t nh s 319/2003/Q -UB ngày 26 tháng 12 năm 2003 c a y ban nhân dân thành ph v ban hành Quy nh v qu n lý vi c san l p và xây d ng công trình trên sông, kênh, r ch, m, h công c ng thu c a bàn thành ph H Chí Minh. 3. Các S qu n lý công trình xây d ng chuyên ngành: S Tài nguyên và Môi trư ng, S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, S Công Thương, S Thông tin và Truy n thông và các s khác liên quan có trách nhi m ch o l c lư ng Thanh tra tăng cư ng ki m tra, ôn c, x lý k p th i các vi ph m trong lĩnh v c do mình qu n lý, x lý nghiêm các hành vi vi ph m các quy nh c a pháp lu t v b o v an toàn công trình lư i i n cao áp, h th ng thông tin liên l c, sông r ch, b kè…, báo cáo nh kỳ 3 tháng g i S Xây d ng t ng h p báo cáo y ban nhân dân thành ph và hư ng d n các ch u tư công trình, d án do s , ngành qu n lý th c hi n t t các quy nh t i Quy t nh s 15/2008/Q -UBND ngày 12 tháng 3 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph ban hành Quy nh v trách nhi m qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng trên a bàn thành ph H Chí Minh. 4. Các Ban Qu n lý d án, các T ng Công ty có trách nhi m ch o các phòng, ban chuyên môn qu n lý v xây d ng tăng cư ng công tác ki m tra sau c p phép trên a bàn qu n lý, ình ch ngay các trư ng h p xây d ng trái phép, không m b o ch t lư ng theo quy nh t i i u 67 Lu t Xây d ng. Ph i h p v i Thanh tra Xây d ng x lý k p th i các hành vi vi ph m trong ho t ng xây d ng. 5. Các ơn v liên quan:
  3. - Công ty i n l c thành ph , T ng Công ty C p nư c Sài Gòn ch o các ơn v tr c thu c ti n hành ngưng cung c p các d ch v i n, nư c theo úng quy t nh ình ch thi công xây d ng và quy t nh cư ng ch phá d công trình xây d ng do cơ quan nhà nư c có thNm quy n ban hành, nghiêm túc th c hi n theo quy nh t i Ngh nh s 180/2007/N -CP ngày 07 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Xây d ng v x lý vi ph m tr t t xây d ng ô th . - Giám c Công an thành ph ch o Trư ng Công an các qu n, huy n, phư ng, xã, th tr n có trách nhi m ph i h p v i l c lư ng Thanh tra Xây d ng phát hi n, x lý vi ph m tr t t xây d ng ô th , th c hi n nghiêm ch nh các yêu c u trong quy t nh ình ch thi công xây d ng, quy t nh cư ng ch phá d c a c p có thNm quy n úng theo quy nh c a Ngh nh s 180/2007/N -CP ngày 07 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Xây d ng v x lý vi ph m tr t t xây d ng ô th và Thông tư liên t ch s 04/2007/TTLT-BXD- BCA ngày 07 tháng 7 năm 2007 c a B Xây d ng và B Công an hư ng d n ph i h p x lý vi ph m pháp lu t trong ho t ng xây d ng. - Giám c S C nh sát Phòng cháy và Ch a cháy ch o các phòng, ban chuyên môn tăng cư ng ki m tra v công tác m b o an toàn phòng cháy, ch a cháy và x ph t theo quy nh t i Ngh nh s 123/2005/N -CP ngày 05 tháng 10 năm 2005 c a Chính ph quy nh x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c phòng cháy và ch a cháy. III. T CH C TH C HI N 1. Giao Ch t ch y ban nhân dân các qu n, huy n, phư ng, xã, th tr n, l c lư ng Thanh tra Xây d ng các c p th c hi n ch ki m tra thư ng xuyên theo quy nh c a Ch th này trên a bàn mình qu n lý. T ch c tuyên truy n, giáo d c trên các phương ti n thông tin i chúng n t t c các t ng l p nhân dân v n i dung Ch th c a y ban nhân dân thành ph . 2. Giao Giám c S Xây d ng, Giám c S Giao thông v n t i, Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng, Giám c S Công Thương, Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Giám c S Thông tin và Truy n thông, Giám c các Ban Qu n lý, T ng Giám c các T ng Công ty; Giám c Công an thành ph , Giám c S C nh sát Phòng cháy và Ch a cháy, T ng Công ty C p nư c Sài Gòn, Công ty i n l c thành ph và các s , ngành khác có liên quan có trách nhi m t ch c th c hi n Ch th này trên toàn a bàn thành ph . 3. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c, các S , ngành ư c giao nhi m v nghiên c u, có văn b n xu t g i v S Xây d ng t ng h p trình y ban nhân dân thành ph gi i quy t ho c xin ý ki n B Xây d ng và các B chuyên ngành ư c gi i quy t k p th i. 4. Ch th này có hi u l c sau 10 ngày, k t ngày ký./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH
  4. PHÓ CH TNCH THƯ NG Nơi nh n: TR C - B Xây d ng ( báo cáo); - C c Ki m tra văn b n-B Tư pháp; - Thư ng tr c Thành y; - Thư ng tr c H ND. TP; - Thư ng tr c UBND. TP; - oàn i bi u Qu c h i TP; - y ban M t tr n T qu c Vi t Nam TP - Ban ch o C i cách hành chính TP; Nguy n Thành Tài - y ban nhân dân các qu n - huy n - Các S , ngành thành ph ; - Liên hi p các H i KHKT thành ph ; - Các T ng Công ty c a thành ph ; - Các Ban QLDA tr c thu c thành ph ; - Các cơ quan Báo ài thành ph ; - VPH -UB: CPVP; - Các Phòng Chuyên viên; TTCB; - Lưu:VT, ( TMT-Tu) H.
Đồng bộ tài khoản