Chỉ thị số 208-CT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
29
lượt xem
3
download

Chỉ thị số 208-CT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 208-CT về việc tổ chức Ngày Thương binh - liệt sĩ lần thứ 40 (27-7-1947 - 27-07-1987) do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 208-CT

  1. CH TNCH H I NG B C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T TRƯ NG NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 208-CT Hà N i, ngày 19 tháng 6 năm 1987 CH THN V VI C T CH C NGÀY THƯƠNG BINH - LI T SĨ L N TH 40 (27-7-1947 - 27-7-1987) Năm nay nư c ta t ch c l n th 40 Ngày thương binh - li t sĩ. ây là m t ngày k ni m có ý nghĩa chính tr sâu s c. ng viên, c vũ nh ng ngư i, nh ng gia ình có công v i nư c và Ny m nh phong trào thi ua yêu nư c c a toàn quân, toàn dân th c hi n th ng l i Ngh quy t i h i l n th VI c a ng và k ho ch Nhà nư c năm 1987, Ch t ch H i ng B trư ng yêu c u các c p, các ngành làm t t nh ng công vi c sau ây: - Các c p, các ngành t ch c ki m i m tình hình th c hi n công tác qu n lý, chăm sóc, ng viên, th c hi n ch chính sách i v i thương binh, b nh binh, gia ình li t sĩ, gia ình có công v i cách m ng và chính sách h u phương quân i. Trên cơ s ó ra nh ng bi n pháp, nh ng vi c làm thi t th c giúp thương binh, b nh binh và các gia ình có công v i nư c gi m b t khó khăn, n nh cu c s ng. Chú tr ng s p x p vi c làm, giúp i u ki n phát tri n kinh t gia ình, giúp các nhu c u thi t y u v ăn, m c, , khám ch a b nh... th c hi n y các ch ưu tiên ưu ãi c a ng và Nhà nư c. c bi t quan tâm nh ng ngư i, nh ng gia ình có c ng hi n, có khó khăn; cán b lão thành cách m ng; gia ình có nhi u li t sĩ; thương binh, b nh binh n ng; cán b hưu trí già y u, neo ơn; con li t sĩ không có ngư i chăm sóc... - Chú tr ng ng viên, giáo d c c vũ thương binh, b nh binh, gia ình li t sĩ, nh ng ngư i và nh ng gia ình có công v i cách m ng nh n rõ vinh d , trách nhi m và truy n th ng v vang c a mình, thông c m v i nh ng khó khăn chung c a t nư c, gương m u kh c ph c khó khăn, phát huy truy n th ng cách m ng, ph n u tr thành " Ngư i công dân ki u m u" và " Gia ình cách m ng gương m u", ti p t c óng góp vào s nghi p xây d ng và b o v quê hương, t nư c. T ch c g p m t ng viên, thăm h i, uý l o thương binh, b nh binh, gia ình li t sĩ, gia ình có công v i cách m ng. Khen thư ng, nêu gương nh ng ngư i, nh ng gia ình tiêu bi u, ng viên m i ngư i, nh t là th h tr , h c t p và làm theo nh ng gương t t ó. - T ch c chu áo, thi t th c Ngày thương binh - li t sĩ l n th 40 t Trung ương n các a phương và cơ s , nhưng tránh phô trương hình th c lãng phí. B Lao ng - Thương binh xã h i cùng v i B Qu c phòng hư ng d n c th các ngành, các c p th c hi n Ch th này.
  2. Võ Văn Ki t ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản