Chỉ thị số 21/1998/CT-TTg

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
89
lượt xem
5
download

Chỉ thị số 21/1998/CT-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 21/1998/CT-TTg về việc chấm dứt việc tuỳ tiện dừng phương tiện giao thông để kiểm tra, kiểm soát do Chính Phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 21/1998/CT-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 21/1998/CT-TTg Hà N i, ngày 24 tháng 4 năm 1998 CH THN V CH M D T VI C TUỲ TI N D NG PHƯƠNG TI N GIAO THÔNG KI M TRA, KI M SOÁT Th i gian g n ây, công tác tu n tra, ki m soát phương ti n trên các tuy n giao thông ư ng b , ư ng thu n i a ã có bư c ti n b , góp ph n làm h n ch tai n n giao thông. Tình tr ng "ngăn sông, c m ch " v cơ b n ã ư c xoá b , gi m b t ư c nhi u phi n hà trong vi c i l i c a nhân dân và cho lưu thông hàng hoá. Tuy nhiên, m ts a phương và trên m t s tuy n ư ng v n còn nhi u l c lư ng tuỳ ti n d ng phương ti n giao thông ki m tra, ki m soát, làm nh hư ng t i lưu thông hàng hoá và s i l i bình thư ng c a nhân dân. Trong nhi u trư ng h p, m t s cá nhân l i d ng vi c này gây nhũng nhi u, th c hi n các hành vi vi ph m pháp lu t, gây b t bình trong nhân dân, làm nh hư ng x u n uy tín c a l c lư ng c nh sát giao thông và các l c lư ng ki m tra. ch n ch nh vi c này, Th tư ng Chính ph ch th : 1. L c lư ng c nh sát giao thông ph i cao trách nhi m ph c v nhân dân, th c hi n t t ch c năng, nhi m v ư c giao, ch p hành nghiêm các quy nh c a pháp lu t và các quy ch , quy trình công tác khi thi hành nhi m v , b o m giao thông thông su t, an toàn: - Ph i h p v i cơ quan qu n lý ư ng b , ư ng thu n i a quy nh rõ và có bi n báo nh ng nơi c m , c m d ng phương ti n giao thông. Không ư c x ph t nh ng phương ti n giao thông d ng ưa, ón khách, nh n, tr hàng nh ng nơi không có bi n c m và không làm c n tr , ách t c giao thông. - Thông báo r ng rãi nhân dân bi t a i m các tr m ki m soát giao thông m i ngư i ti n li n h khi có t i n n giao thông ho c các v vi c liên quan n an toàn giao thông. - Ph i th c hi n theo úng quy nh c a pháp lu t vi c d ng phương ti n giao thông ư ng b và ư ng thu n i a ki m tra, ki m soát. Không ư c tuỳ ti n d ng phương ti n giao thông ang lưu hành ki m tra, ki m soát hành chính gi y t và hàng hoá khi phương ti n ó chưa có hành vi vi ph m pháp lu t. - Tăng cư ng công tác ki m tra i v i các ho t ng tu n tra, ki m soát c a cán b , chi n sĩ c nh sát giao thông, nh t là tu n tra, ki m soát lưu ng. C n có bi n pháp ngăn ch n và x lý nghiêm minh m i hành vi sách nhi u, tiêu c c trong vi c ki m tra,
  2. ki m soát giao thông. Bi u dương khen thư ng k p th i, thích áng i v i nh ng cán b , chi n sĩ t n tu , gương m u, liêm khi t trong khi thi hành nhi m v . 2. L c lư ng thanh tra giao thông ch ư c phép d ng phương ti n giao thông các tr m cân xe, nhà ga, b n c ng, b n phà, b n xe và nơi b c x p hàng lên phương ti n ki m tra quá kh , quá t i theo úng ch c năng, nhi m v và quy n h n ư c giao. Vi c d ng phương ti n giao thông ư ng b , ư ng thu n i a ang lưu hành ki m tra, ki m soát ch ư c th c hi n trong trư ng h p phát hi n rõ vi ph m có th gây tác h i n công trình giao thông, và ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t v quy t nh c a mình. Nghiêm c m m i hành vi l m d ng nhi m v , quy n h n c a Thanh tra giao thông gây phi n hà, sách nhi u i v i ngư i i u khi n phương ti n. 3. L c lư ng Ki m lâm ch ư c d ng phương ti n giao thông khi có căn c là trong phương ti n ó có c t gi u trái phép lâm s n ki m soát lâm s n. Khi d ng phương ti n ph i s d ng c hi u, bi n báo hi u, còi hi u, èn báo hi u và ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t v quy t nh c a mình. 4. L c lư ng Qu n lý th trư ng, Thu v , H i quan khi phát hi n phương ti n giao thông có ch hàng l u thì tr c ti p liên h v i c nh sát giao thông ang làm nhi m v nơi g n nh t c nh sát giao thông d ng phương ti n cho các l c lư ng ó ki m tra, ki m soát và ph i ch u hoàn toàn trách nhi m trư c pháp lu t v yêu c u d ng phương ti n giao thông. 5. Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương c n có bi n pháp ch o, ki m tra vi c th c hi n xoá b các tr m ki m soát c nh liên ngành n i a và các tr m ki m soát lưu ng tuỳ ti n trên các tuy n giao thông, quy nh có bi n báo nh ng nơi c m , c m d ng phương ti n giao thông thu c a phương qu n lý. 6. Các ngành, các c p, m i t ng l p nhân dân và các phương ti n thông tin i chúng c n thông báo k p th i cho các c p có thNm quy n v nh ng t ch c, cá nhân l i d ng vi c ki m tra, ki m soát d ng phương ti n giao thông sách nhi u, tiêu c c. Khi nh n ư c thông tin v t ch c, cá nhân l i d ng d ng phương ti n giao thông sách nhi u, tiêu c c, các cơ quan có thNm quy n ph i có bi n pháp h u hi u ngăn ch n ngay và x lý th t nghiêm nh ng ngư i vi ph m. 7. Ch th này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. B trư ng các B , Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương theo ph m vi ch c năng, nhi m v c a mình có trách nhi m ch o, hư ng d n và t ch c th c hi n nghiêm túc các quy nh nói trên. B trư ng B N i v theo dõi, thư ng xuyên báo cáo Th tư ng Chính ph vi c th c hi n Ch th này. Nguy n T n Dũng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản