Chỉ thị số 22/2008/CT-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
64
lượt xem
2
download

Chỉ thị số 22/2008/CT-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 22/2008/CT-TTg về việc triển khai thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 22/2008/CT-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do- H nh phúc -------------- S : 22/2008/CT-TTg Hà N i, ngày 15 tháng 07 năm 2008 CH THN V VI C TRI N KHAI TH C HI N LU T THU THU NH P CÁ NHÂN Lu t Thu thu nh p cá nhân ã ư c Qu c h i khóa XII, kỳ h p th hai thông qua ngày 21 tháng 11 năm 2007 và có hi u l c thi hành t ngày 01 tháng 01 năm 2009; Ch t ch nư c ã ký L nh s 13/2007/L-CTN ngày 05 tháng 12 năm 2007 v vi c công b toàn văn Lu t này. Lu t Thu thu nh p cá nhân có ph m vi i u ch nh r ng, liên quan n nhi u i tư ng, lĩnh v c, t ra yêu c u trong công tác t ch c tri n khai th c hi n c n có s tham gia, ph i h p ch t ch c a các B , cơ quan, chính quy n các c p a phương, các t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i, t ch c xã h i – ngh nghi p, các t ch c oàn th qu n chúng và nhân dân. Xu t phát t yêu c u trên và tri n khai th c hi n Lu t Thu thu nh p cá nhân t ư c k t qu t t, Th tư ng Chính ph yêu c u B trư ng các B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương th c hi n ngay m t s nhi m v sau: I. THÀNH L P BAN CH O TRI N KHAI TH C HI N LU T THU THU NH P CÁ NHÂN 1. Trong tháng 7 năm 2008, giao B Tài chính ch trì, ph i h p v i B N i v và Văn phòng Chính ph trình Th tư ng Chính ph quy t nh thành l p Ban Ch o Trung ương tri n khai th c hi n Lu t Thu thu nh p cá nhân (sau ây g i t t là Ban Ch o Trung ương) do m t Phó Trư ng ban Thư ng tr c và các y viên là lãnh o m t s B , cơ quan liên quan. Ban Ch o Trung ương có T Thư ng tr c giúp vi c t t i B Tài chính, T Thư ng tr c do m t Th trư ng B Tài chính làm T trư ng, các thành viên tham gia là i di n các ơn v thu c B Tài chính và các B , cơ quan liên quan. Ban Ch o Trung ương có trách nhi m: a) Xây d ng chương trình, k ho ch, ti n và các bi n pháp tri n khai th c hi n Lu t Thu thu nh p cá nhân. b) Hư ng d n, ôn c, ki m tra các B , cơ quan và các a phương th c hi n chương trình, k ho ch và các bi n pháp ã ra; c) Hàng quý, t ng h p, ánh giá tình hình th c hi n c a các B , ngành và các a phương. Phát hi n và ch ng x lý theo thNm quy n ho c xu t trình Th tư ng Chính ph x lý k p th i các vư ng m c phát sinh trong quá trình tri n khai th c hi n Lu t thu thu nh p cá nhân và Ch th này;
  2. d) Giao Trư ng Ban Ch o Trung ương quy t nh c th nh ng ch trương, bi n pháp tri n khai th c hi n Lu t Thu thu nh p cá nhân và Ch th này nghiêm túc, t ư c các m c tiêu, yêu c u ra. 2. Giao Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương trong tháng 8 năm 2008 quy t nh thành l p Ban Ch o tri n khai th c hi n Lu t Thu thu nh p cá nhân a phương (sau ây g i t t là Ban Ch o a phương) do m t ng chí Phó Ch t ch y ban nhân dân c p t nh làm Trư ng ban; các thành viên Ban Ch o a phương g m: lãnh o S Tài chính, C c thu và các S , Ban, ngành có liên quan. Ban Ch o a phương ch u trách nhi m: a) Tham mưu, xu t v i c p y ng a phương lãnh o, ch o vi c t ch c tri n khai th c hi n Lu t Thu thu nh p cá nhân và Ch th này trên a bàn. T ch c, tri n khai th c hi n nghiêm các chương trình, k ho ch và hư ng d n c a Ban Ch o Trung ương, b o m úng ti n , n i dung và yêu c u ã ra; b) Căn c chương trình, k ho ch, ti n và bi n pháp c a Ban Ch o Trung ương c th hóa n i dung k ho ch, bi n pháp t ch c tri n khai th c hi n Lu t Thu thu nh p cá nhân a phương; c) Vào tháng cu i c a m i quý, t ng h p, ánh giá tình hình th c hi n Ch th này a phương báo cáo Ban Ch o Trung ương; d) Trong năm 2008, t p trung ch o hoàn thành vi c ăng ký thu cho t t c các cá nhân có thu nh p thu c di n ch u thu và t ch c, cá nhân chi tr thu nh p trên a bàn. II. CÔNG TÁC XÂY D NG, HOÀN THI N VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T TRI N KHAI TH C HI N LU T THU THU NH P CÁ NHÂN 1. Trong quý III năm 2008, B Tài chính ch trì, ph i h p v i B Tư pháp và các cơ quan liên quan trình Chính ph ban hành Ngh nh quy nh chi ti t thi hành Lu t Thu thu nh p cá nhân và các Thông tư hư ng d n thi hành. 2. B K ho ch và u tư nghiên c u s a i, b sung quy nh v ăng ký kinh doanh theo hư ng cá nhân kinh doanh có nhi u ngư i cùng tham gia góp v n kinh doanh thì trong Gi y ăng ký kinh doanh ph i ghi rõ cá nhân ng tên t o i u ki n cho vi c kê khai, tính thu nh p ch u thu riêng c a t ng cá nhân. 3. B Lao ng – Thương binh và Xã h i ch trì, ph i h p v i B N i v và các cơ quan liên quan hư ng d n vi c xác nh các m c ph c p, tr c p áp d ng i v i lao ng trong các ngành, ngh làm căn c xác nh các kho n thu nh p ư c tr khi tính thu thu nh p cá nhân; hư ng d n vi c xác nh ngư i ph thu c không có kh năng lao ng làm cơ s khi tính gi m tr gia c nh. 4. B Y t nghiên c u ban hành danh m c b nh hi m nghèo làm căn c xét gi m thu thu nh p cá nhân; ch trì, ph i h p v i B Lao ng - Thương binh và Xã h i hư ng d n vi c xác nh n i tư ng b tàn t t, không có kh năng lao ng làm căn c tính gi m tr gia c nh.
  3. III. Y M NH CÔNG TÁC TUYÊN TRUY N, PH BI N PHÁP LU T THU THU NH P CÁ NHÂN 1. B Tài chính ch trì, ph i h p v i B Tư pháp, B Thông tin và Truy n thông t ch c t t vi c tuyên truy n v m c ích, ý nghĩa, các n i dung cơ b n c a Lu t, các văn b n hư ng d n và th t c hành chính v thu thu nh p cá nhân n t t c các cơ quan, doanh nghi p và m i ngư i dân hi u, th c hi n và giám sát vi c th c hi n. Ch ng tri n khai h th ng h tr , hư ng d n v thu . 2. B trư ng các B , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m ch o công tác tuyên truy n, ph bi n v Lu t thu thu nh p cá nhân trong ph m vi B , ngành, a phương mình. 3. ài truy n hình Vi t Nam, ài Ti ng nói Vi t Nam, các ài phát thanh và truy n hình a phương dành th i lư ng th a áng tuyên truy n, ph bi n v Lu t thu thu nh p cá nhân. Các báo c a Trung ương và a phương dành chuyên m c ph bi n, ăng t i các n phNm tuyên truy n v thu thu nh p cá nhân. IV. TRÁCH NHI M C A CÁC B , CƠ QUAN VÀ NA PHƯƠNG TRONG T CH C TRI N KHAI TH C HI N LU T THU THU NH P CÁ NHÂN 1. B Tài chính ch o cơ quan Thu Ny m nh c i cách hành chính và hi n i hóa công tác qu n lý thu theo Quy t nh s 201/2004/Q -TTg ngày 06 tháng 12 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t chương trình c i cách h th ng thu n năm 2010. Trư c m t, trong năm 2008 tri n khai ngay m t s vi c sau: a) Ch o cơ quan Thu ph i h p v i các cơ quan, ơn v t ch c vi c ăng ký thu n t t c các i tư ng có thu nh p thu c di n ch u thu và ơn v chi tr thu nh p. Ch m nh t n ngày 31 tháng 12 năm 2008 ph i hoàn thành vi c ăng ký thu cho các i tư ng này; b) u tư thi t b và các ph n m m ng d ng qu n lý i tư ng n p thu và thu nh p ch u thu thu nh p cá nhân. H tr các cơ quan chi tr thu nh p trong vi c kê khai, tính thu , n p thu và hư ng d n, gi i pháp pháp lu t, th t c hành chính v thu thu nh p cá nhân; c) Xây d ng quy ch ph i h p, cung c p thông tin gi a cơ quan thu v i các cơ quan qu n lý nhà t, qu n lý lao ng, xu t nh p c nh, ngân hàng, y ban Ch ng khoán Nhà nư c, Kho b c Nhà nư c ph c v công tác qu n lý thu ; d) T ch c t p hu n, h c t p pháp lu t, th t c hành chính thu thu nh p cá nhân cho cán b , công ch c thu , các t ch c chi tr thu nh p và cá nhân n p thu . Th c hi n công khai, minh b ch các th t c hành chính thu các t ch c, cá nhân bi t; ) Ki n toàn b ph n chuyên trách qu n lý thu thu nh p cá nhân trong h th ng ngành thu ; tăng cư ng b trí cán b có trình chuyên môn, có phNm ch t o c t t tham gia qu n lý thu thu nh p cá nhân;
  4. e) Ph i h p v i Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam ra các bi n pháp tăng cư ng qu n lý các ho t ng v u tư v n, chuy n như ng v n, chuy n như ng ch ng khoán nh m qu n lý ch t ch thu nh p t các ho t ng này. 2. Ngân hàng Nhà nư c ph i h p v i các B , cơ quan liên quan Ny m nh tri n khai án qu n lý thanh toán, phát tri n m nh các hình th c thanh toán qua ngân hàng và các t ch c tín d ng, ti n t i không s d ng ti n m t trong các giao d ch kinh t theo l trình ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t t i Quy t nh s 291/2006/Q -TTg ngày 29 tháng 12 năm 2006 v vi c “Phê duy t án thanh toán không dùng ti n m t giai o n 2006 – 2010 và nh hư ng n năm 2020 t i Vi t Nam.” 3. B K ho ch và u tư ph i h p v i các B , ngành liên quan xu t các bi n pháp c i ti n các th t c hành chính v ăng ký kinh doanh i v i doanh nghi p ho t ng trong các lĩnh v c tư v n pháp lu t, d ch v ki m toán, k toán, d ch v thu nh m phát tri n r ng rãi d ch v này tăng cư ng h tr ngư i n p thu trong vi c kê khai, tính thu , n p thu úng quy nh. 4. B Lao ng – Thương binh và Xã h i tăng cư ng ch o công tác ki m tra, giám sát vi c th c hi n các quy nh c a pháp lu t v lao ng và ti n lương ki m soát vi c chi tr ti n lương, ti n công th c t c a các t ch c, cá nhân kinh doanh cho ngư i lao ng theo úng quy nh c a pháp lu t. 5. B Tài nguyên và Môi trư ng, B Xây d ng ch o các S Tài nguyên và Môi trư ng, S Xây d ng tăng cư ng qu n lý ho t ng ăng ký, chuy n như ng b t ng s n, vi c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t, quy n s h u nhà, ng th i ph i h p v i cơ quan Thu qu n lý ch t ch giá c và thu nh p t chuy n như ng b t ng s n trên a bàn. 6. B Công thương ch o l c lư ng Qu n lý th trư ng tăng cư ng ki m tra, ki m soát vi c ch p hành các quy nh v ăng ký kinh doanh, x lý nghiêm các cá nhân th c t có kinh doanh (bao g m c các cá nhân hành ngh c l p) nhưng không có ăng ký kinh doanh theo quy nh c a pháp lu t. 7. B Công an ph i h p v i B Tài chính và các cơ quan b o v pháp lu t phát hi n và x lý nghiêm các trư ng h p gian l n, tr n thu ho c không ch p hành pháp lu t thu thu nh p cá nhân. 8. B Qu c phòng, B Công an ch o các cơ quan, ơn v và cán b , chi n s , công nhân viên thu c ph m vi B mình qu n lý th c hi n ăng ký thu , kê khai, n p thu theo quy nh c a pháp lu t thu thu nh p cá nhân và pháp lu t qu n lý thu . Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Ban Ch o Trung ương và các Ban Ch o a phương ch u trách nhi m t ch c thi hành Ch th này. TH TƯ NG
  5. Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a QH; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - BQL KKTCKQT B Y; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN; các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu Văn thư, KTTH (5b).
Đồng bộ tài khoản