Chỉ thị số 228/CT-BNN-NTTS

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
101
lượt xem
14
download

Chỉ thị số 228/CT-BNN-NTTS

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 228/CT-BNN-NTTS về việc phát triển nuôi tôm chân trắng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 228/CT-BNN-NTTS

  1. B NÔNG NGHI P VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T PHÁT TRI N NÔNG THÔN NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 228/CT-BNN-NTTS Hà N i, ngày 25 tháng 01 năm 2008 CH THN V VI C PHÁT TRI N NUÔI TÔM CHÂN TR NG Tôm chân tr ng (Litopenaeus vannamei ho c Penaeus vannamei) hi n nay ang nuôi nư c ta là i tư ng nh p n i, có ngu n g c t Châu M ; tôm phát tri n t t cho năng su t cao, giá thành th p, góp ph n a d ng hoá i tư ng nuôi và s n phNm xu t khNu. Tuy nhiên, tôm chân tr ng có nh ng như c i m cơ b n như thư ng m c nh ng b nh c a tôm sú, mang h i ch ng Taura gây nên d ch b nh l n Nam M và các b nh khác có th nhi m sang các i tư ng tôm b n a, làm m t an ninh sinh thái và nh hư ng n a d ng sinh h c, có th gây thi t h i nghiêm tr ng n s n xu t th y s n và môi trư ng t nhiên. nh hư ng phát tri n và qu n lý tôm chân tr ng, B Th y s n trư c ây ã ban hành Ch th s 01/2004/CT-BTS, ngày 16/1/2004 c a B trư ng B Th y s n v vi c tăng cư ng qu n lý tôm chân tr ng Vi t Nam, trong ó nói rõ: “Không ti n hành s n xu t tôm chân tr ng t i các tr i s n xu t tôm sú va gi ng tôm khác; ch ư c phép nuôi tôm chân tr ng t i các khu v c ao, m nuôi có s tách bi t nh m m b o không lây lan d ch b nh cho các i tương nuôi khác…”; Thông báo ý ki n k t lu n c a Th trư ng Nguy n Vi t Th ng ngày `15/3/2005 v h i th o tôm chân tr ng Vi t Nam ngày 4 và 5 tháng 4 năm 2005 nêu rõ: “…phát tri n tôm chân tr ng ph i theo quy ho ch, ph i có bi n pháp d m b o an toan sinh h c”; Công văn s 475/TS- NTTS ngày 6/3/2006 c a B Th y s n v vi c phát tri n nuôi tôm chân tr ng: “B ch trương trư c m t các t nh ng b ng sông C u Long, t nh Bà R a-Vũng Tàu; thành ph H Chí Minh không ư c s n xu t gi ng và nuôi tôm chân tr ng”; Công văn s 2446/.BTS-CL, ATVSTS ngày 23 tháng 10 năm 2006 “V vi c tăng cư ng qu n lý tôm chân tr ng Vi t Nam”. i ôi v i nh hư ng phát tri n và ch o qu n lý s n xu t, B Th y s n ã ban hành Quy t nh s 176/Q -BTS ngày 1/3/2006 “V vi c ban hành m t s quy nh t m th i i v i tôm chân tr ng”. Qua 4 năm ch o th c hi n vi c nuôi tôm chân tr ng nư c ta và Vi n Nghiên c u Nuôi tr ng thu s n III ã nghiên c u s n xu t gi ng và nuôi kh o nghi m, nhìn chung qu n lý và phát tri n úng hư ng; cơ b n m b o an toàn sinh h c, trình k thu t nhi u nơi ư c c i thi n. m b o vùng nuôi tôm sú tr ng i m c a c nư c ng b ng sông C u Long ã phát tri n tương i n nh, m b o ư c m c tiêu chương trình phát tri n th y s n t ra. Tôm chân tr ng ã và ang nuôi phát tri n theo chi u hư ng t t trên vùng t th t, t cát t Qu ng Ninh n Bình Thu n, s n lư ng tôm chân tr ng chi m 5-7% s n lư ng tôm nuôi trên ph m vi c nư c, nhi u cơ s nuôi t năng su t cao t 12-24 t n/ha, hi u qu kinh t khá, th trư ng th gi i có nhu c u l n, góp ph n an sinh xã h i và ngày càng có nhi u nhà u tư mu n nuôi
  2. tôm chân tr ng. Tuy nhiên, m t s a phương nhi u h nuôi tôm chân tr ng v n b thua l là do vi c phát tri n nuôi không theo quy ho ch, vi c ch p hành quy nh t m th i v nuôi tôm chân tr ng nhi u h nuôi không nghiêm ch nh, c bi t khâu s d ng gi ng tuỳ ti n ch t lư ng kém, thi u nư c ng t, nư c ng m d n n nuôi tôm không hi u qu , ng th i m t s a phương qu n lý không ch t ch . nh hư ng phát tri n nuôi tôm c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn trong nh ng năm t i tôm sú v n là i tư ng nuôi ch l c t i ng b ng Nam B . Tuy nhiên, a d ng hoá i tư ng nuôi và s n phNm xu t khNu trong th i kỳ h i nh p, t n d ng ti m năng di n tích i u ki n phát tri n tôm chân tr ng, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Ch th : 1. Các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ven bi n (g i chung là các t nh): i v i các t nh Nam B ( ông Nam B và ng b ng sông C u Long) ư c nuôi tôm chân tr ng theo hình th c thâm canh t i các cơ s i u ki n theo tiêu chuNn: “28 TCN 191: 2004 Vùng nuôi tôm - i u ki n m b o v sinh an toàn th c phNm” (g i t t 28 TCN 191: 2004), ban hành kèm theo Quy t nh s 02/2004/Q -BTS, ngày 14/1/2004 c a B Th y s n. Các t nh t Qu ng Ninh n Bình Thu n ư c nuôi tôm chân tr ng theo nhu c u c a các nhà u tư và n m trong vùng quy ho ch nuôi tôm c a a phương. 2. Các t nh thu c ng b ng sông C u Long tr i s n xu t tôm gi ng ph i n m trong vùng s n xu t gi ng t p trung ã ư c B quy ho ch, ki m soát ch t ch quá trình s n xu t, công su t 500 tri u tôm PL15/năm tr lên; i v i các t nh ven bi n t Qu ng Ninh n Bình Thu n tr i s n xu t tôm gi ng ph i n m trong vùng ã ư c B và a phương quy ho ch, ki m soát ch t ch qúa trình s n xu t, công su t 250 tri u tôm PL15/năm tr lên. 3. Yêu c u U ban nhân dân các t nh ch o S Th y s n và S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ph i h p v i các s , ban, Ngành, huy n th a phương qu n lý, ch o, hư ng d n phát tri n nuôi tôm chân tr ng theo k ho ch, quy ho ch; ki m tra và x lý nghiêm nh ng trư ng h p nuôi tôm chân tr ng không úng quy nh t i tiêu chuNn “28 TCN 191:2004”; s n xu t, lưu hành tôm gi ng không t tiêu chuNn ch t lư ng; tôm chân tr ng thoát ra các vùng nư c xung quanh; gây ô nhi m môi trư ng, gây nguy cơ lây lan d ch b nh vùng nuôi và các quy nh khác c a ngành; m i vi ph m ph i kiên quy t hu và x ph t nghiêm. 4. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn giao cho các ơn v ch c năng thu c B th c hi n các nhi m v sau: - V Nuôi tr ng th y s n ( ng th i là cơ quan thư ng tr c Ban ch o Chương trình phát tri n nuôi tr ng thu s n) ch o các S Th y s n, S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn có qu n lý thu s n hư ng d n th c hi n ch trương c a B v phát tri n tôm chân tr ng; ki m tra, giám sát vi c nuôi tôm chân tr ng t i các t nh ven bi n, c bi t là các t nh Nam b ; t ng h p tình hình báo cáo v lãnh o B . - V Nuôi tr ng th y s n ch trì, ph i h p v i V Khoa h c và Công ngh , C c Thú y, C c Qu n lý Ch t lư ng, An toàn v sinh và Thú y th y s n, các Vi n Nghiên c u nuôi tr ng th y s n I, II, III xây d ng Tiêu chuNn ch t lư ng gi ng, Tiêu chuNn tr i
  3. s n xu t gi ng, Tiêu chuNn ch t lư ng tôm b m , Tiêu chuNn nuôi tôm chân tr ng thâm canh. - C c H p tác xã và Phát tri n nông thôn ph i h p v i V Nuôi tr ng th y s n ch o a phương nghiên c u t ch c s n xu t, các doanh nghi p ch bi n xu t khNu tham gia nuôi tôm chân tr ng, xây d ng các mô hình h p tác xã, t h p tác, c ng ng; khuy n khích u tư, t o m i liên k t b n nhà (nhà khoa h c, nhà s n xu t, nha u tư và nhà doanh nghi p) phát tri n tôm chân tr ng t o ngu n nguyên li u an toàn trên c nư c. - V Khoa h c và Công ngh ch o các Vi n Nghiên c u nuôi tr ng th y s n I, II, III t ng k t tình hình nuôi tôm chân tr ng trên th gi i và trong nư c xây d ng cơ s khoa h c cho s phát tri n cũng như h n ch nguy cơ có th phát sinh trong nuôi tôm chân tr ng t i Vi t Nam; ng th i c i ti n công ngh nuôi thương phNm, m b o an toàn d ch b nh và v sinh th c phNm. - C c Thú y có trách nhi m ch o vi c ki m d ch và ki m soát d ch b nh tôm chân tr ng. - C c Khai thác và B o v ngu n l i th y s n có trách nhi m ch o, ki m tra, giám sát các cơ s s n xu t gi ng và nuôi tôm chân tr ng không ư c tôm chân tr ng phát tán trong môi trư ng t nhiên nh m b o v a d ng sinh h c. - Trung tâm Khuy n nông - Khuy n ngư Qu c gia ph i h p v i Trung tâm Tin h c, Báo Nông nghi p Vi t Nam, T p chí Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và các cơ quan thông tin i chúng Trung ương và a phương tuyên truy n làm rõ ch trương phát tri n nuôi tôm chân tr ng a d ng hoá i tư ng nuôi, tránh tình tr ng nuôi t không i u ki n d n n r i ro áng ti c; xây d ng mô hình, hư ng d n ngư i nuôi tôm chân tr ng. - V K ho ch, V Tài chính ph i h p v i V Nuôi tr ng th y s n xây d ng k ho ch ngân sách hàng năm và d phòng t xu t cho công tác ch o, hư ng d n th c hi n Ch th này. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn yêu c u các C c, V , Vi n, Thanh tra, Văn phòng; S Th y s n, S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn có qu n lý th y s n và các nhà s n xu t tôm chân tr ng th c hi n nghiêm Ch th này và yêu c u thư ng xuyên g i báo cáo tình hình th c hi n Ch th v B . Ch th có hi u l c k t ngày ký./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nguy n Vi t Th ng
Đồng bộ tài khoản