Chỉ thị số 23/CT-UBND

Chia sẻ: Mai Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
45
lượt xem
3
download

Chỉ thị số 23/CT-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 23/CT-UBND về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 23/CT-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH HÀ N I NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 23/CT-UBND Hà N i, ngày 17 tháng 07 năm 2009 CH THN V VI C XÂY D NG K HO CH PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I 5 NĂM 2011-2015 Th c hi n Ngh quy t i h i i bi u l n th XIV ng b Thành ph và Ngh quy t H ND Thành ph Hà N i v k ho ch phát tri n kinh t - xã h i 5 năm 2006- 2010, các c p, các ngành, c ng ng doanh nghi p và nhân dân th ô ã n l c vư t qua khó khăn thách th c, t ư c nh ng thành t u quan tr ng trong vi c phát tri n kinh t và nâng cao i s ng nhân dân. Tuy nhiên t cu i năm 2008 n nay, tình hình kinh t th gi i có nhi u bi n ng ph c t p và khó lư ng. Cu c kh ng ho ng tài chính và suy thoái kinh t toàn c u tác ng tr c ti p t i phát tri n kinh t - xã h i c nư c nói chung và Th ô nói riêng, c bi t là trong các năm 2009, 2010. Do ó, nhi m v t ra trong giai o n 2011- 2015 là r t n ng n . kh c ph c và gi m thi u tác ng c a cu c kh ng ho ng toàn c u và th c hi n th ng l i Ngh quy t 15-NQ/TW ngày 15/12/2000 c a B Chính tr (khóa VIII) v phương hư ng, nhi m v phát tri n Th ô Hà N i trong th i kỳ 2001- 2010, t o ti n cho vi c phát tri n kinh t - xã h i giai o n ti p theo, Ch t ch UBND Thành ph yêu c u các c p, các ngành c n ch ng tri n khai xây d ng K ho ch phát tri n kinh t - xã h i 5 năm giai o n 2011 – 2015 theo ch o c a Th tư ng Chính ph t i Ch th s 751/CT-TTg ngày 03/6/2009. N i dung xây d ng k ho ch phát tri n kinh t - xã h i 5 năm giai o n 2011-2015 t p trung vào nh ng v n ch y u sau: A. NH NG N I DUNG CH Y U C A K HO CH PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I 5 NĂM 2011-2015 K ho ch phát tri n kinh t - xã h i 5 năm 2011-2015 ph i ư c xây d ng trên cơ s tình hình và k t qu th c hi n K ho ch phát tri n kinh t - xã h i giai o n 2006- 2010, các Ngh quy t c a ng, Qu c h i, Chính ph , Ngh quy t c a H ND và K ho ch c a Thành ph và trên cơ s d báo tình hình th gi i, tình hình trong nư c và Th ô giai o n 2011-2015; t ó xác nh m c tiêu phát tri n c a k ho ch 5 năm phù h p v i m c tiêu Chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i 10 năm giai o n 2011- 2020 và v i i u ki n th c t c a Thành ph . Nh ng n i dung ch y u c a K ho ch phát tri n kinh t - xã h i 5 năm 2011-2015 g m: I. V ÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TH C HI N K HO CH PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I 5 NĂM 2006 – 2010:
  2. Trên cơ s báo cáo ánh giá gi a nhi m kỳ tình hình và k t qu th c hi n Ngh quy t i h i XIV c a ng b Thành ph Hà N i v phát tri n kinh t - xã h i 5 năm 2006-2010, báo cáo ánh giá gi a nhi m kỳ tình hình th c hi n Ngh quy t i h i ng c a các ngành, các c p v K ho ch phát tri n kinh t - xã h i 5 năm 2006-2010 theo ngành, lĩnh v c và khung theo dõi ánh giá d a trên k t qu tình hình th c hi n K ho ch phát tri n kinh t - xã h i 5 năm 2006-2010 ã ư c phê duy t, …các s , ban, ngành, qu n, huy n, th xã, các h i, oàn th ư c th c hi n k ho ch năm 2009, d ki n k ho ch năm 2010, ánh giá toàn di n vi c th c hi n K ho ch phát tri n kinh t - xã h i trên t t c các m t; trong ó c bi t chú tr ng m c tiêu, nhi m v , ch tiêu ã ư c các c p có thNm quy n thông qua. Các n i dung c n t p trung ánh giá bao g m: 1. Tình hình tri n khai th c hi n Ngh quy t i h i ng toàn qu c l n th X, Ngh quy t c a Qu c h i, Ngh quy t i h i XIV c a ng b Thành ph Hà N i, Ngh quy t c a H ND Thành ph và K ho ch c a UBND Thành ph v phát tri n kinh t - xã h i 5 năm 2006-2010, trong ó c bi t chú tr ng ánh giá tình hình th c hi n các gi i pháp, chính sách ki m ch l m phát, n nh kinh t vĩ mô, ngăn ch n suy gi m kinh t , tăng trư ng b n v ng i ôi v i vi c th c hi n các m c tiêu an sinh xã h i, c i thi n i s ng nhân dân. 2. Các v n t ra trong vi c th c hi n các ch trương, chính sách l n; nh ng k t qu thành t u v tăng trư ng i ôi v i phát tri n b n v ng, chuy n d ch cơ c u kinh t theo hư ng công nghi p hóa – hi n i hoá (cơ c u ngành và n i b ngành, cơ c u thành ph n kinh t , cơ c u lao ng và cơ c u vùng kinh t ). ánh giá v chuy n d ch cơ c u kinh t và u tư phát tri n do tác ng tr c ti p t vi c h i nh p kinh t qu c t , trong ó ánh giá tác ng t sau 5 năm gia nh p T ch c Thương m i th gi i (WTO), các hi p nh thương m i t do song phương và a phương khác; ánh giá v chuy n d ch cơ c u theo hư ng t p trung các ngành công nghi p có trình công ngh cao, các ngành d ch v ch t lư ng cao. 3. Phân tích sâu v ch t lư ng tăng trư ng c a ngành mình, a bàn mình qu n lý; kh năng c nh tranh c a các s n phNm ch y u; vi c khai thác và s d ng các ngu n l c, nh t là t ai; ch t lư ng ngu n nhân l c; khai thác và s d ng các cơ s v t ch t – k thu t, ng d ng thành t u khoa h c và i m i công ngh . 4. Các n i dung trong lĩnh v c xã h i và b o v môi trư ng, trong ó chú tr ng t i vi c c i thi n i s ng v t ch t và tinh th n, lĩnh v c khoa h c, giáo d c và ào t o, gi i quy t vi c làm, tăng thu nh p cho ngư i dân, xóa ói, gi m nghèo, b o v tài nguyên, môi trư ng (s bi n i môi trư ng; ch t lư ng không khí ô th ngày càng x u i; vi c thu gom, v n chuy n, x lý các lo i rác th i sinh ho t và công nghi p; tái s d ng và tái ch ch t th i...). 5. Vi c huy ng và s d ng các ngu n v n bao g m: ngu n ngân sách nhà nư c, ngu n tín d ng u tư c a Nhà nư c và tín d ng c a h th ng ngân hàng thương m i, ngu n v n t khu v c dân cư, ngu n v n h tr phát tri n chính th c (ODA), các kho n vi n tr phi Chính ph , ngu n v n u tư tr c ti p nư c ngoài (FDI), ngu n v n tài chính doanh nghi p. Tình hình, ti n th c hi n các công trình, d án tr ng i m, các công trình k ni m 1000 năm Thăng Long – Hà N i, các chương trình m c tiêu qu c gia, chương trình m c tiêu Thành ph , chương trình h tr có m c tiêu l n kích c u u tư và các chương trình, d án l n khác.
  3. 6. Trình công ngh , năng l c s n xu t m i tăng thêm trong giai o n 2006-2010. 7. Cơ ch qu n lý và công tác ch o t ch c th c hi n k ho ch; công tác c i cách hành chính, ch p hành k lu t, k cương, ch t lư ng i ngũ cán b ; công tác phòng, ch ng tham nhũng, th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí,… Khi ánh giá tình hình th c hi n K ho ch 5 năm 2006-2010, ph i làm rõ k t qu th c hi n Ngh quy t H i ngh l n th tư Ban Ch p hành Trung ương ng v nh ng ch trương, chính sách l n n n kinh t Th ô phát tri n nhanh và b n v ng khi Vi t Nam là thành viên c a T ch c thương m i th gi i (WTO); Ngh quy t H i ngh l n th 6 Ban Ch p hành Trung ương ng v ti p t c xây d ng giai c p công nhân Vi t Nam th i kỳ Ny m nh công nghi p hóa, hi n i hóa t nư c; ti p t c hoàn thi n th ch kinh t th trư ng nh hư ng xã h i ch nghĩa; Ngh quy t H i ngh l n th b y Ban Ch p hành Trung ương ng v nông nghi p, nông dân, nông thôn; xây d ng i ngũ trí th c trong th i kỳ Ny m nh công nghi p hóa, hi n i hóa t nư c; tăng cư ng s lãnh o c a ng i v i công tác thanh niên th i kỳ Ny m nh công nghi p hóa – hi n i hóa, Ngh quy t H i ngh l n th chín Ban Ch p hành Trung ương ng và các ngh quy t khác c a B Chính tr , Ban ch p hành Trung ương ng; k t qu th c hi n các Ngh quy t c a Chính ph , các Quy t nh c a Th tư ng Chính ph , Ngh quy t c a H ND và K ho ch c a UBND Thành ph trong vi c th c hi n k ho ch hàng năm t ư c các m c tiêu phát tri n kinh t - xã h i 5 năm 2006-2010. ng th i ph i làm rõ nh ng t n t i, y u kém so v i m c tiêu ã ra; làm rõ nguyên nhân thành công và chưa thành công, nguyên nhân khách quan và ch quan; trách nhi m c a t ng ngành, t ng c p t ó rút ra nh ng bài h c, kinh nghi m cho giai o n phát tri n s p t i c a t nư c. II. V N I DUNG K HO CH PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I 5 NĂM 2011- 2015 K ho ch phát tri n kinh t - xã h i 5 năm 2011-2015 c a Thành ph ư c xây d ng trong b i c nh trong nư c và qu c t có nhi u khó khăn, thách th c, c bi t là h u qu c a cu c kh ng ho ng tài chính và suy thoái kinh t toàn c u. Bên c nh nh ng y u t không thu n l i, trong giai o n 2011-2015 Thành ph cũng có nhi u thu n l i t vi c ph c h i và phát tri n kinh t th gi i sau cu c kh ng ho ng s t o cơ h i cho Th ô thúc Ny thương m i và thu hút u tư nư c ngoài; bên c nh ó vi c tái cơ c u trong n i b n n kinh t cũng s t o i u ki n m i cho s phát tri n, góp ph n nâng cao hi u qu , tính b n v ng c a s phát tri n. Quy mô và ti m l c kinh t c a Hà N i ư c nâng cao hơn trư c. S n nh v chính tr - xã h i c a c nư c nói chung, Hà N i nói riêng là n n t ng v ng ch c cho s phát tri n. 1. M c tiêu c a K ho ch phát tri n kinh t - xã h i 5 năm 2011-2015 M c tiêu t ng quát c a K ho ch phát tri n kinh t - xã h i 5 năm 2011-2015 là phát tri n toàn di n, b n v ng kinh t - xã h i – môi trư ng c a thành ph Hà N i, góp ph n tăng cư ng ti m l c phát tri n c a t nư c. Ph n u năm 2015 cơ b n hoàn thành s nghi p công nghi p hóa – hi n i hóa Th ô. Nâng cao ch t lư ng, hi u qu , s c c nh tranh c a kinh t Th ô, t o chuy n bi n m nh trong chuy n d ch cơ c u kinh t theo hư ng công nghi p hóa – hi n i hóa, ch ng h i nh p kinh t
  4. qu c t . Ny nhanh ti n xây d ng h t ng k thu t và xã h i ng b , hi n i áp ng yêu c u phát tri n kinh t - xã h i c a Th ô. i m i m nh m khoa h c và công ngh ; nâng cao rõ r t ch t lư ng giáo d c, ào t o, phát tri n ngu n nhân l c và y t , văn hóa, th d c th thao. C i thi n i s ng nhân dân i ôi v i gi m nghèo, t o vi c làm b n v ng, b o m an sinh xã h i. Gi v ng n nh chính tr , b o m qu c phòng, an ninh và tr t t xã h i. 2. nh hư ng phát tri n và các nhi m v ch y u: a) Ph n u t t c tăng trư ng kinh t GDP bình quân 5 năm 2011-2015 tăng 8- 9%/năm. T l h nghèo theo chuNn m i bình quân gi m 1-1,2%/năm. b) C i thi n môi trư ng u tư, kinh doanh, b o m bình ng, công khai, minh b ch, t o i u ki n thu n l i phát tri n s n xu t kinh doanh cho các doanh nghi p thu c m i thành ph n kinh t . c) Khai thác và phát huy l i th , th m nh c a các ngành, lĩnh v c, các vùng, trong ó c bi t chú tr ng phát tri n s n xu t các s n phNm có giá tr gia tăng cao. Tăng cư ng i m i công ngh , nâng cao ch t lư ng, gi m chi phí, h giá thành s n phNm, nh t là nh ng m t hàng ch y u và hàng xu t khNu, nâng cao kh năng c nh tranh c a ngành công nghi p. T p trung phát tri n các lo i d ch v trình cao và nâng cao ch t lư ng d ch v ti n t i t tiêu chuNn khu v c và qu c t . Ny m nh vi c chuy n d ch cơ c u kinh t trong n i b ngành nông nghi p theo hư ng tích c c, b n v ng, n nh vành ai xanh cho ô th , tăng t tr ng chăn nuôi, th y s n và d ch v nông nghi p; d) Ny m nh chuy n d ch cơ c u kinh t , cơ c u lao ng theo hư ng công nghi p hóa – hi n i hóa, tăng nhanh hàm lư ng công ngh , gi m m c tiêu hao năng lư ng và v t tư nguyên li u trong s n phNm. e) Khuy n khích phát tri n các thành ph n kinh t i ôi v i ti p t c i m i, nâng cao hi u qu kinh t Nhà nư c làm t t vai trò ch o trong n n kinh t th trư ng nh hư ng xã h i ch nghĩa. ng th i, t o m i i u ki n thu n l i phát tri n m nh khu v c doanh nghi p tư nhân, doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài. Có chính sách h tr phát tri n kinh t h p tác và h p tác xã, doanh nghi p nh và v a phát tri n s n xu t, t o thêm vi c làm, c i thi n i s ng ngư i lao ng. f) Khai thác t i a và s d ng có hi u qu các ngu n l c (v n, công ngh và kinh nghi m qu n lý); xây d ng ng b h th ng k t c u h t ng kinh t , xã h i. H tr u tư nhi u hơn cho các vùng còn nhi u khó khăn, vùng sâu, vùng xa. g) Tăng nhanh ti m l c và kh năng tài chính c a Thành ph ; Ph i h p ch t ch v i các cơ quan ch c năng c a Trung ương nh m b o m an ninh tài chính, ngân hàng trên a bàn; Duy trì n nh các cân i vĩ mô; phát tri n b n v ng th trư ng tài chính và th trư ng b t ng s n,… h) Ch ng h i nh p kinh t qu c t sâu hơn và y hơn v i khu v c và th gi i t n d ng t i a các cơ h i phát tri n Th ô. Ny m nh h p tác v i các nư c, các t ch c qu c t và khu v c và các t nh, thành ph trong c nư c. M r ng và nâng cao rõ r t hi u qu kinh t i ngo i; t o m i i u ki n thu n l i Ny m nh xu t
  5. khNu, thu hút v n u tư phát tri n kinh t . Phát huy ngu n l c c a c ng ng ngư i Vi t Nam nư c ngoài vào xây d ng Th ô Hà N i. i) Phát tri n m nh khoa h c và công ngh . Tăng cư ng nghiên c u, ph bi n và ng d ng chuy n giao khoa h c và công ngh ph c v tr c ti p cho s nghi p xây d ng và phát tri n Th ô. Chú tr ng phát tri n các ngành s d ng công ngh cao. Ph n u Hà N i th c s là trung tâm khoa h c công ngh l n c a c nư c, ti n t i là trung tâm khoa h c - công ngh c a khu v c ông - Nam Á. j) Nâng cao ch t lư ng ào t o ngu n nhân l c áp ng yêu c u công nghi p hóa- hi n i hóa t nư c và phát tri n kinh t tri th c. c bi t, chú tr ng ào t o nhân l c có trình cao, cán b qu n lý gi i và công nhân k thu t lành ngh ; ào t o ngu n nhân l c cho nông thôn th c hi n vi c phát tri n nông nghi p và xây d ng nông thôn m i. k) Ny m nh gi i quy t vi c làm, khuy n khích t o ng l c vươn lên làm giàu, th c hi n gi m nghèo b n v ng, phát tri n h th ng an sinh xã h i; nâng cao ch t lư ng cu c s ng và s c kh e c a nhân dân, b o m công b ng xã h i; ưu tiên h tr phát tri n các vùng khó khăn; ngăn ch n, Ny lùi các t n n xã h i. l) B o t n và phát tri n m i s c thái và giá tr văn hóa t t p c a Thăng Long – Hà N i ngàn năm văn hi n. Gi gìn s th ng nh t trong a d ng và phong phú c a văn hóa Vi t Nam, văn hóa Thăng Long – Hà N i i ôi v i vi c m r ng giao lưu qu c t và trong nư c, ti p thu tinh hoa văn hóa th gi i, làm phong phú thêm n n văn hóa dân t c và sáng t o nên nh ng giá tr m i. m) Phát tri n th d c th thao cho m i ngư i tăng cư ng s c kh e th ch t và tinh th n c a nhân dân. Phát tri n th thao thành tích cao và th thao chuyên nghi p nâng cao v th c a Thành ph trên u trư ng th thao qu c gia và qu c t . n) Ny m nh công tác xã h i hóa trong các lĩnh v c giáo d c, ào t o, y t , chăm sóc s c kh e nhân dân và th d c th thao. T o bư c chuy n bi n m nh m trong các ho t ng s nghi p và nâng cao ch t lư ng cung c p d ch v công. o) Qu n lý và xây d ng ô th , nông thôn: Ny m nh ti n trình l p quy ho ch chung, quy ho ch chi ti t, coi ây là khâu quan tr ng hàng u trong phát tri n ô th và nông thôn. Ny nhanh ti n và m b o ch t lư ng xây d ng các d án tr ng i m, nh t là các d án h t ng khung v giao thông; Ny nhanh ti n xây d ng h t ng k thu t cho các khu ô th m i, nhà ph c v di dân gi i phóng m t b ng, các i tư ng chính sách, nhà cho ngư i có thu nh p th p; u tư phát tri n h t ng giao thông nông thôn. T ch c l i h th ng giao thông nh m gi m ùn t c và tai n n trên a bàn. Tăng cư ng các bi n pháp m b o văn minh và m quan ô th . Ny m nh xã h i hóa trong các lĩnh v c: d ch v v n t i hành khách công c ng, c p nư c, b n bãi xe, v sinh môi trư ng… p) Tăng cư ng công tác b o v tài nguyên, môi trư ng. S d ng h p lý, có hi u qu các ngu n tài nguyên thiên nhiên. Kh c ph c và ngăn ch n tình tr ng ô nhi m môi trư ng, có bi n pháp tích c c nh m c i t o môi trư ng.
  6. q) Nâng cao hi u l c, hi u qu qu n lý, i u hành c a y ban nhân dân các c p, ti p t c th c hi n có hi u qu c i cách tư pháp; Ny lùi t n n quan liêu, tham nhũng, lãng phí. r) Tăng cư ng ti m l c qu c phòng, an ninh, mb o n nh chính tr và tr t t xã h i trên a bàn. B. YÊU C U TRONG XÂY D NG K HO CH PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I 5 NĂM 2011-2015 I. V T CH C ÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TH C HI N K HO CH PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I 5 NĂM 2006-2010. Vi c t ch c ánh giá K ho ch phát tri n kinh t - xã h i 5 năm 2006-2010 ph i huy ng, phát huy ư c s ph i h p c a các c p, các ngành b o m nâng cao ch t lư ng báo cáo ánh giá t ng k t. V phương pháp ánh giá th c hi n K ho ch 5 năm 2006-2010: b o m ch t lư ng công tác ánh giá, c n bám sát các m c tiêu, ch tiêu, nh hư ng phát tri n ã ư c thông qua c a các c p, các ngành Thành ph và các quy nh v n i dung, phương pháp ánh giá th c hi n k ho ch kinh t - xã h i ban hành t i Quy t nh s 555/2007/Q -BKH ngày 30/5/2007 c a B K ho ch và u tư v vi c ban hành khung theo dõi và ánh giá d a trên k t qu tình hình th c hi n k ho ch phát tri n kinh t - xã h i 5 năm 2006-2010. II. V XÂY D NG M C TIÊU, NHI M V K HO CH PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I 5 NĂM 2011-2015. K ho ch phát tri n kinh t - xã h i 5 năm 2011-2015 ph i xây d ng bám sát các Ngh quy t c a ng, Qu c h i, Chính ph , Ngh quy t c a H ND và K ho ch c a UBND Thành ph v phát tri n kinh t - xã h i, ph i b o m i u ki n th c hi n các m c tiêu c a Chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i 10 năm 2011-2020 c a các ngành, các c p; ph i phù h p v i chi n lư c, quy ho ch phát tri n c a các ngành, lĩnh v c; quy ho ch s d ng t; quy ho ch v phát tri n kinh t - xã h i vùng, lãnh th . K ho ch xây d ng ph i g n v i kh năng cân i ngu n l c b o m tính kh thi, nâng cao hi u qu s d ng các ngu n l c. ng th i, k ho ch ư c xây d ng ph i phù h p v i kh năng th c hi n c a các ngành, các c p và s phát tri n b n v ng trong giai o n t i. C. PHÂN CÔNG VÀ TI N XÂY D NG K HO CH PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I 5 NĂM 2011-2015. I. PHÂN CÔNG TRÁCH NHI M XÂY D NG K HO CH PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I 5 NĂM 2011-2015 Căn c các n i dung nêu trên, các s , ban, ngành, h i, oàn th , UBND qu n, huy n, th xã có trách nhi m như sau: 1. S K ho ch và u tư
  7. - Hư ng d n các s , ban, ngành, h i, oàn th , UBND các qu n, huy n, th xã và các ơn v xây d ng K ho ch phát tri n kinh t - xã h i 5 năm 2011-2015, bao g m ánh giá tình hình th c hi n K ho ch phát tri n kinh t - xã h i 5 năm 2006-2010 và xây d ng K ho ch 5 năm 2011-2015 c a ngành mình, c p mình; - Ch trì t ng h p, ánh giá tình hình th c hi n K ho ch phát tri n kinh t - xã h i 5 năm 2006-2010 c a Thành ph ; tình hình th c hi n các chương m c tiêu qu c gia, các chương trình m c tiêu c a Thành ph , các chương trình có h tr m c tiêu, các d án, công trình l n th c hi n trong giai o n 2006-2010; ng th i nghiên c u, xu t v i UBND Thành ph vi c tri n khai các chương trình m c tiêu qu c gia, chương trình m c tiêu c a Thành ph , các d án l n … cho k ho ch 5 năm 2011-2015. - ôn c ki m tra vi c xây d ng K ho ch phát tri n kinh t - xã h i 5 năm 2011- 2015 c a các S , Ngành Thành ph ; - Ch trì, ph i h p v i các s , ban, ngành t ch c làm vi c v i các qu n, huy n, th xã, các T ng công ty c a Thành ph v K ho ch phát tri n kinh t - xã h i 5 năm 2011-2015. - T ng h p và xây d ng báo cáo K ho ch phát tri n kinh t - xã h i 5 năm 2011- 2015 c a Thành ph , trình UBND Thành ph và báo cáo B K ho ch và u tư. 2. S Tài chính: - Ch trì, ph i h p v i S K ho ch và u tư hư ng d n các s , ban, ngành, h i, oàn th , UBND qu n, huy n, th xã xây d ng k ho ch tài chính, ngân sách nhà nư c giai o n 2011-2015, bao g m ánh giá tình hình th c hi n k ho ch tài chính, ngân sách nhà nư c giai o n 2006-2010; d báo kh năng cân i ngân sách nhà nư c Thành ph , xây d ng k ho ch ng viên vào ngu n l c ngân sách Thành ph . - Ch trì, ph i h p v i S K ho ch và u tư b trí d toán ngân sách hàng năm cho các s , ban, ngành, h i, oàn th , UBND qu n, huy n, th xã trong vi c xây d ng K ho ch phát tri n kinh t - xã h i 5 năm 2011-2015. ng th i, hư ng d n c th cho các s , ban, ngành, h i, oàn th , UBND qu n, huy n, th xã b trí d toán ngân sách hàng năm xây d ng K ho ch phát tri n kinh t - xã h i 5 năm 2011-2015 có ch t lư ng, trong ó c bi t chú tr ng t i công tác ánh giá k ho ch 5 năm 2006-2010 và xây d ng các m c tiêu phù h p trong giai o n 2011-2015. 3. Các s , ban, ngành, h i, oàn th và UBND các c p: Xây d ng K ho ch phát tri n kinh t - xã h i 5 năm 2011-2015 thu c lĩnh v c, a bàn mình qu n lý úng theo ti n quy nh, có ch t lư ng, bao g m ánh giá tình hình th c hi n K ho ch 5 năm 2006-2010 và K ho ch 5 năm 2011-2015. Các s , ban, ngành, h i, oàn th , UBND qu n, huy n, th xã xây d ng danh m c các công trình, d án l n trong tri n khai giai o n 2011-2015, phân chia c th theo ngu n v n: ngân sách nhà nư c, trái phi u Chính ph , tín d ng nhà nư c, ODA, FDI…
  8. Các s , ngành ch trì qu n lý th c hi n các Chương trình m c tiêu ph i h p v i S K ho ch và u tư, S Tài chính làm vi c v i các ơn v liên quan ánh giá tình hình th c hi n k ho ch 5 năm 2006-2010; d ki n nhi m v cho k ho ch 5 năm 2011-2015, trình UBND, H ND Thành ph phê duy t. ng th i v i quá trình xây d ng K ho ch phát tri n kinh t - xã h i 5 năm 2011- 2015, nghiên c u xây d ng khung theo dõi và ánh giá d a trên k t qu tình hình th c hi n k ho ch này. 4. Văn phòng UBND Thành ph : T ch c l y ý ki n r ng rãi v d th o K ho ch phát tri n kinh t - xã h i 5 năm 2011-2015 nh m t o s ng thu n cao, trình c p có thNm quy n quy t nh. II. TI N XÂY D NG K HO CH PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I 5 NĂM 2011-2015 1. S K ho ch và u tư xây d ng “ cương K ho ch phát tri n kinh t - xã h i 5 năm 2011-2015 c a Thành ph Hà N i”, báo cáo UBND Thành ph xem xét, quy t nh trư c ngày 25/7/2009. 2. Căn c cương K ho ch phát tri n kinh t - xã h i 5 năm 2011-2015 ư c Thành ph thông qua, các s , ban, ngành, h i, oàn th , UBND qu n, huy n, th xã xây d ng K ho ch phát tri n kinh t - xã h i 5 năm 2011-2015 c a ngành mình, c p mình; g i báo cáo d th o k ho ch 5 năm n S K ho ch và u tư trư c ngày 10/8/2009. 3. S K ho ch và u tư t ng h p, trình UBND Thành ph báo cáo d th o K ho ch phát tri n kinh t - xã h i 5 năm 2011-2015 trong tháng 8 năm 2009. UBND Thành ph báo cáo B K ho ch và u tư d th o k ho ch 5 năm trư c ngày 10/9/2009. Ch t ch UBND Thành ph yêu c u Giám c các s , Chánh Văn phòng UBND Thành ph , Th trư ng các ban, ngành, h i, oàn th thu c thành ph Hà N i, Ch t ch UBND các qu n, huy n, th xã nghiêm túc t ch c tri n khai th c hi n Ch th này. S K ho ch và u tư theo dõi báo cáo k p th i danh sách các ơn v không th c hi n úng ch báo cáo theo quy nh c a UBND Thành ph ./. CH TNCH Nơi nh n: - TT Thành y ( báo cáo); - TT H ND Thành ph ( báo cáo); - Ch t ch UBND TP ( báo cáo); - Các /c Thành viên UBND TP; - Các s , ban, ngành, h i, oàn th TP; Nguy n Th Th o - UBND các qu n, huy n, th xã; - CP VP, các Phòng CV; - Lưu: VT, KTv.chien.
Đồng bộ tài khoản