Chỉ thị số 2349/CT-BNN-TY

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
65
lượt xem
3
download

Chỉ thị số 2349/CT-BNN-TY

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 2349/CT-BNN-TY về việc đẩy mạnh công tác tiêm phòng vắc xin về việc đẩy mạnh công tác tiêm phòng vắc xin cho gia súc, gia cầm do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 2349/CT-BNN-TY

  1. B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T TRI N NÔNG THÔN NAM ----- c l p – T do – H nh phúc ------- S : 2349/CT-BNN-TY Hà N i, ngày 06 tháng 08 năm 2008 CH THN V VI C Y M NH CÔNG TÁC TIÊM PHÒNG V C XIN V VI C Y M NH CÔNG TÁC TIÊM PHÒNG V C XIN CHO GIA SÚC, GIA C M Ngày 13 tháng 10 năm 2005, B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ã ban hành Quy t nh s 63/2005/Q -BNN quy nh v tiêm phòng b t bu c v c xin cho gia súc, gia c m, theo ó quy nh các b nh ph i tiêm phòng b t bu c g m: b nh L m m long móng; D ch t l n; Nhi t thán; T huy t trùng trâu, bò, l n; D i; Niu- cát-xơn; D ch t v t. Di n bi n d ch b nh trên àn gia súc, gia c m trong nư c th i gian qua r t ph c t p, c bi t là b nh l m m long móng gia súc và b nh tai xanh trên l n. Nhi u a phương xu t hi n d ch trên di n r ng, làm nhi u gia súc, gia c m m c b nh và ch t, gây thi t h i l n v kinh t , an sinh xã h i, nh hư ng nghiêm tr ng n môi trư ng. M t trong các nguyên nhân ch y u là do công tác tiêm v c xin phòng b nh không ư cm ts a phương quan tâm úng m c và nhi u ngư i chăn nuôi không th c hi n nghiêm túc theo quy nh. T i m t s a phương, k t qu tiêm phòng r t th p, ch t kho ng 10%, th m chí m t s nơi không tiêm phòng. ch n ch nh v n này nh m s m n nh tình hình d ch b nh trên àn gia súc gia c m, góp ph n thúc Ny tăng trư ng ngành chăn nuôi, gi m thi u thi t h i cho ngư i chăn nuôi ti t ki m ngân sách Nhà nư c h tr ch chăn nuôi có gia súc, gia c m m c b nh ph i tiêu hu , B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ngh U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, các S , ban, ngành liên quan a phương th c hi n m t s n i dung sau: 1. V tiêm phòng v c xin: 1.1. U ban nhân dân các t nh, thành ph ch o xây d ng và phê duy t K ho ch tiêm phòng v c xin hàng năm i v i các b nh thu c Danh m c các b nh ph i tiêm phòng b t bu c ư c quy nh t i Quy t nh s 63/2005/Q -BNN ban hành ngày 13 tháng 10 năm 2005 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. ng th i ra ch th yêu c u các c p chính quy n, các ngành có liên quan c a a phương và ngư i chăn nuôi th c hi n nghiêm túc K ho ch c a a phương; t l tiêm phòng ph i t 100% theo quy nh. Vi c tiêm phòng b sung v c xin cho àn gia súc, gia c m ph i ư c th c hi n liên t c gi a các t tiêm chính. Cơ quan thú y có thNm quy n c a a phương ph i l p s theo dõi tiêm phòng, c p gi y ch ng nh n tiêm phòng i chi u khi c n thi t và t o cơ s cho vi c c p gi y ki m d ch v n chuy n.
  2. 1.2. Riêng i v i àn l n, tuỳ theo c i m d ch t h c c a b nh trên l n t i a phương, S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn xu t v i U ban nhân dân t nh ra ch th tiêm phòng thêm i v i các b nh Phó thương hàn, óng d u l n, Tai xanh,…t i các khu v c có nguy cơ cao, nơi ã x y ra d ch. i v i àn gia c m ph i tiêm v c xin phòng b nh cúm gia c m. 1.3. Ngư i chăn nuôi không ch p hành quy nh v tiêm v c xin phòng các b nh theo quy nh s không ư c hư ng h tr t ngân sách Nhà nư c khi có d ch x y ra theo tinh th n Quy t nh s 719/Q -TTg ngày 05 tháng 6 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph . 1.4. Tr nh ng v c xin thu c di n h tr c a Chính ph , i v i các lo i v c xin khác, a phương có th h tr theo kh năng ngân sách a phương ho c th c hi n thu phí và l phí tiêm phòng theo quy nh c a B Tài chính. 2. V công tác thông tin, tuyên truy n 2.1. U ban nhân dân các t nh, thành ph ch o S Thông tin và Truy n thông, các cơ quan thông t n báo chí c a a phương xây d ng k ho ch truy n thông, t ch c tuyên truy n n t n h chăn nuôi v Quy nh tiêm phòng i v i các b nh b t bu c ph i tiêm phòng ban hành theo Quy t nh s 63/2005/Q -BNN c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. 2.2. Tuyên truy n ch trương c a Chính ph trong vi c h tr ngư i chăn nuôi có gia súc, gia c m b tiêu hu do d ch b nh, theo ó ch nh ng ngư i chăn nuôi ch p hành các quy nh v phòng ch ng d ch b nh gia súc, gia c m m i ư c nh n h tr theo Quy t nh s 719/Q -TTg c a Th tư ng Chính ph . 3. V ch báo cáo 3.1. K ho ch tiêm phòng c a a phương, sau khi ư c c p có thNm quy n phê duy t ph i ư c g i v B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn (C c Thú y) giám sát, theo dõi vi c th c hi n. 3.2. Căn c vào K ho ch tiêm phòng, hàng quý S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ph i có báo cáo b ng văn b n v công tác tiêm phòng v c xin t i a phương sau m i t tiêm, bao g m (tính theo ơn v c p huy n): t ng àn gia súc, gia c m c a a phương; s lư ng gia súc, gia c m ư c tiêm phòng tương ng v i t ng lo i b nh; t l tiêm phòng t ư c i v i t ng lo i b nh; th i gian tri n khai tiêm phòng i v i t ng lo i b nh; ch ng lo i v c xin s d ng,… 4. T ch c th c hi n 4.1. U ban nhân dân c p t nh ra ch th v vi c tiêm phòng b t bu c i v i các lo i d ch b nh nguy hi m theo quy nh; giao cho S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn (Chi c c Thú y t nh) và U ban nhân dân huy n tri n khai th c hi n; giao cho S Thông tin và Truy n thông, các cơ quan thông t n báo chí c a a phương, chính quy n cơ s th c hi n vi c tuyên truy n t i ngư i chăn nuôi các ch trương, chính sách c a Chính ph , c a a phương trong vi c tiêm phòng.
  3. 4.2. U ban nhân dân c p huy n ph i h p v i Chi c c Thú y t nh t ch c th c hi n K ho ch tiêm phòng, bao g m: t ch c t p hu n k thu t tiêm phòng; chuNn b cung ng v c xin, d ng c tiêm phòng; ng th i ch o chính quy n c p xã t ch c l c lư ng h tr tiêm phòng. 4.3. S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch trì, ph i h p v i S Tài chính xây d ng K ho ch tiêm phòng c a a phương (K ho ch c th v tài chính, nhân l c, th i gian, trang thi t b ph c v công tác tiêm phòng,… i v i các b nh ph i tiêm phòng b t bu c và m t s b nh nguy hi m khác lưu hành t i a phương), trình U ban nhân dân c p t nh phê duy t. 4.4. C c Thú y ch u trách nhi m hư ng d n, giám sát, ôn c, ki m tra các a phương xây d ng và th c hi n K ho ch tiêm phòng v c xin hàng năm i v i các b nh ph i tiêm phòng b t bu c theo quy nh; t ng h p k t qu tiêm phòng v c xin c a các a phương B báo cáo Th tư ng Chính ph . k p th i kh ng ch , ngăn ch n d ch b nh gia súc, gia c m, gi m thi u nguy cơ ô nhi m môi trư ng do tiêu hu gia súc m c b nh, m b o v sinh an toàn th c phNm, góp ph n n nh kinh t , chính tr , xã h i, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ngh U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, các S , ban, ngành liên quan a phương tri n khai th c hi n n i dung Ch th này m t cách nghiêm túc, khNn trương. Trong quá trình th c hi n, n u có khó khăn vư ng m c báo cáo B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn cùng ph i h p gi i quy t./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Bùi Bá B ng
Đồng bộ tài khoản