Chỉ thị số 2373/CT-BNN-TCCB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
41
lượt xem
4
download

Chỉ thị số 2373/CT-BNN-TCCB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 2373/CT-BNN-TCCB về việc phát động phong trào thi đua vì một nền nông nghiệp việt nam chất lượng cao, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 2373/CT-BNN-TCCB

  1. B NÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T VÀ PHÁT TRI N NÔNG NAM THÔN c l p - T do - H nh phúc ----- ------- S : 2373/CT-BNN-TCCB Hà N i, ngày 06 tháng 8 năm 2008 CH THN V VI C PHÁT NG PHONG TRÀO THI UA VÌ M T N N NÔNG NGHI P VI T NAM CH T LƯ NG CAO, B O M AN TOÀN V SINH TH C PH M Trong nh ng năm qua, công tác qu n lý ch t lư ng, b o m an toàn v sinh th c phNm trong ngành Nông nghi p và phát tri n nông thôn ã ư c B quan tâm ch o, bư c u thu ư c k t qu t t. Tuy v y, ch t lư ng nhi u lĩnh v c công tác trong ngành còn h n ch ; v sinh an toàn th c phNm chưa ư c ki m soát và ngăn ch n tri t ; công tác qu n lý ch t lư ng có lúc, có nơi còn buông l ng; s n phNm nông, lâm, thu s n kém ch t lư ng xu t hi n nhi u trên th trư ng, làm nh hư ng t i s c kho c a ngư i dân, có tác ng x u n an sinh xã h i và xu t khNu. nhanh chóng kh c ph c t n t i, góp ph n nâng cao ch t lư ng các lĩnh v c công tác trong ngành, B trư ng B Nông nghi p và phát tri n nông thôn Ch th : 1. Phát ng trong toàn ngành phong trào: “Thi ua vì m t n n nông nghi p Vi t Nam ch t lư ng cao, b o m an toàn v sinh th c ph m” 1.1. Th i gian th c hi n: T năm 2008 n h t năm 2010 1.2. M c tiêu: a. ng viên cán b , công nhân, viên ch c, ngư i lao ng và các t ng l p nhân dân, các t ch c chính tr xã h i tích c c hư ng ng tham gia, t o s chuy n bi n m nh m v nh n th c và hành ng trong qu n lý, s n xu t, kinh doanh, tiêu dùng. b. Phát huy ư c tính ch ng, sáng t o c a các c p, các ngành, các ơn v , trên cơ s n i dung thi ua chung, t ra ch tiêu c th th c hi n; ý th c trách nhi m c a m i cán b , công ch c, viên ch c, ngư i lao ng và nông dân ngay t nh ng công vi c làm hàng ngày. c. Hư ng t i xây d ng n n nông nghi p Vi t Nam ch t lư ng cao, s n xu t hàng hoá quy mô l n, hi n i, hi u qu và b n v ng. 1.3. N i dung thi ua: a. Lĩnh v c tr ng tr t:
  2. - Ny m nh chuy n giao ti n b khoa h c k thu t vào s n xu t, nh m nâng cao năng su t cây tr ng, tăng ch t lư ng s n phNm, gi m chi phí và nâng cao hi u qu trên m i ơn v di n tích, tăng thu nh p cho ngư i dân. - Phát tri n s n xu t tr ng tr t an toàn, trư c m t t p trung xây d ng nh ng vùng rau, qu , chè, th c hi n t t quy trình s n xu t theo tiêu chuNn VietGAP i v i các s n phNm này. - Th c hi n phát tri n m nh các cây tr ng công nghi p có l i th c nh tranh cao, theo quy ho ch ã ư c các c p có thNm quy n phê duy t, tăng s c c nh tranh c a các s n phNm cao su, cà phê, tiêu, i u và chè. b. Lĩnh v c chăn nuôi gia súc, gia c m: - Trên cơ s chi n lư c phát tri n chăn nuôi n năm 2020, ti n hành quy ho ch l i vi c t ch c các cơ s gi t m ch bi n t p chung và x lý ch t th i. - Phát tri n chăn nuôi hàng hoá theo hư ng gia tr i, trang tr i an toàn d ch b nh, g n v i t ch c các cơ s gi t m ch bi n t p trung và x lý ch t th i. c. Lâm nghi p - Nâng cao hi u qu công tác b o v r ng, phòng ch ng ch t phá r ng trái phép, cháy r ng và sâu b nh h i r ng. - Chuy n giao ti n b , k thu t m i, b o m gi ng m i có ch t lư ng cao cho nông dân và các t ch c tr ng r ng. - Ny m nh huy ng ngu n l c tri n khai chi n lư c phát tri n lâm nghi p qu c gia giai o n 2006- 2020; Chương trình hành ng qu c gia ch ng sa m c hoá, th c hi n t t cam k t qu c t v lâm nghi p. d. Diêm nghi p - Nâng cao hi u qu áp d ng công ngh m i s n xu t mu i s ch, phát tri n s n xu t mu i tinh, nâng cao ch t lư ng mu i ăn, c i thi n d i s ng diêm dân. - u tư khoa h c công ngh , th c hi n l ng ghép các chương trình khuy n nông, xây d ng ng mu i công nghi p b o m ch t lư ng cao. - Ny m nh s n xu t mu i công nghi p thay th nh p khNu. . Thu , h i s n: - Th c hi n chương trình phát tri n nuôi tr ng thu s n b n v ng, ưa nuôi tr ng thu s n tr thành ngành s n xu t hàng hoá l n cung c p nguyên li u cho ch bi n xu t khNu, xây d ng và phát tri n các vùng nuôi tr ng thu s n, b o m v sinh an toàn th c phNm.
  3. - Tăng cư ng công tác b o v và phát tri n ngu n l i thu s n; nâng cao ch t lư ng, hi u qu khai thác thu sàn, c i thi n i s ng c a ngư dân. e. Thu l i, phòng ch ng gi m nh thiên tai: - m b o ti n ch t lư ng thi công các công trình xây d ng cơ b n. - Nâng cao ch t lư ng qu n lý, khai thác công trình thu l i m b o hi u qu tư i, tiêu nư c ph c v s n xu t và các ngành kinh t qu c dân; Qu n lý u tư, s a ch a nâng c p, b o m an toàn công trình, s d ng nư c ti t ki m. - Tu b , b i trúc ê sông ngăn lũ, nâng c p h th ng ê bi n, th c hi n v ng ch c thân ê, c ng hoá m t ê, xanh hóa chân ê, tr ng r ng phòng h ven bi n, b o m an toàn các h ch a nư c trong mùa lũ. g. Kinh doanh, d ch v , ch bi n: - Phát tri n công nghi p ch bi n nông, lâm, thu s n, qu n lý t t ch t lư ng nguyên li u và ch t lư ng s n phNm; Nâng c p m r ng, i m i trang thi t b theo hư ng tăng cư ng ch t lư ng, nâng cao năng su t và a d ng hoá s n phNm. - T ch c các khâu d ch v nông thôn, thu hút s tham gia c a m i thành ph n kinh t . - Th c hi n có hi u qu chương trình liên k t 4 nhà. h. Xây d ng nông thôn m i: - ng viên m i l c lư ng, m i ngư i dân th c hi n chương trình xây d ng và phát tri n nông thôn m i, chương trình phát tri n kinh t t p th . - Ny m nh phong trào thi ua nông dân s n xu t kinh doanh gi i, th c hi n “m i làng, m i ngh ”, xây d ng cánh ng, trang tr i, h nông dân t và vư t 50 tri u/ha/năm. i. Nghiên c u khoa h c: - T p trung nghiên c u ch n t o các gi ng cây tr ng, v t nuôi có năng su t, ch t lư ng, giá tr kinh t cao phù h p các vùng sinh thái. - Th c hi n chương trình công ngh sinh h c, chuy n giao công ngh m i vào s n xu t, giúp nông dân áp d ng ti n b k thu t, nâng cao hi u qu s n xu t. - Nghiên c u phát tri n công ngh sau thu ho ch, nâng cao hi u qu công tác khuy n nông, khuy n ngư và các d ch v h tr k thu t, thông tin th trư ng. k. Giáo d c, ào t o - M r ng ào t o ngh cho nông dân áp ng nhu c u chuy n ngh , phát tri n tay ngh .
  4. - Th c hi n án phát tri n ngu n nhân l c, m r ng trư ng ào t o ngh , a d ng hoá hình th c ào t o, ào t o l i cán b qu n lý, cán b h p tác xã, ch trang tr i, ch doanh nghi p. - Thi ua d y t t, h c t t, t o ngu n l c ph c v s nghi p công nghi p hoá, hi n i hoá Nông nghi p và phát tri n nông thôn. n. Chăm sóc y t : - Chăm sóc s c kho cán b , công nhân, viên ch c và ngư i lao ng m nhi m v công tác, nh kỳ t ch c khám s c kho , hư ng d n và t ch c ki m tra v sinh an toàn th c phNm trong ơn v . - Xây d ng công s văn hoá, xanh s ch p. m. Kh i qu n lý nhà nư c: - Ch ng tham mưu giúp B trư ng th c hi n các nhi m v qu n lý nhà nư c v ch t lư ng trong ngành Nông nghi p và phát tri n nông thôn, xây d ng và ban hành các văn b n ch o, ki n toàn h th ng qu n lý ch t lư ng và hư ng d n th c hi n. - T p trung ch o các a phương cơ s xây d ng và tri n khai các chương trình nghiên c u và ưa ng d ng thành t u khoa h c, công ngh m i vào s n xu t t o ra bư c chuy n bi n rõ r t v năng su t, ch t lư ng, hi u qu , s c c nh tranh c a hàng hoá nông s n Vi t Nam, ph c v tiêu dùng trong nư c và xu t khNu. - Tăng cư ng thanh tra, ki m tra, Ny m nh tuyên truy n nhân r ng i n hình tiên ti n. 2. T ch c th c hi n 2.1. Các cơ s nghiên c u khoa h c công ngh và ào t o: Ch ng xu t và tham gia nghiên c u, chuy n giao ti n b k thu t, công ngh m i, quy trình s n xu t nông lâm thu s n s ch t ch t lư ng cao; Tuy n ch n các lo i gi ng có ch t lư ng ph c v s n xu t, kinh doanh, tiêu dùng và xu t khNu. 2.2. Các doanh nghi p và các cơ s s n xu t, kinh doanh nông lâm, thu s n và ngh mu i, d ch v nông nghi p: Công b tiêu chuNn ch t lư ng s n phNm c a cơ s và a phương mình. Trên cơ s ó, xây d ng k ho ch nâng cao ch t lư ng, i m i công ngh , áp d ng h th ng qu n lý ch t lư ng và quy trình s n xu t tiên ti n vào s n xu t kinh doanh, b o qu n, ch bi n. Xây d ng vùng chuyên canh an toàn, ch t lư ng cao, trư c h t t p trung vào các lo i rau, qu , chè, chăn nuôi, gi t m gia súc, gia c m t p trung. 2.3. Các S Nông nghi p và phát tri n nông thôn: - Tăng cư ng công tác qu n lý nhà nư c chuyên ngành, ch o xây d ng các vùng s n xu t an toàn. Tăng cư ng tuyên truy n n ngư i dân các ch trương chính sách
  5. c a Chính ph , c a B và c a chính quy n a phương v ch t lư ng và nh ng quy nh v v sinh an toàn th c phNm. - Thư ng xuyên ki m tra các cơ s s n xu t kinh doanh nông lâm thu s n, v t tư nông nghi p các vùng nông thôn, kh c ph c và i n ch m d t hi n tư ng s n xu t, nuôi tr ng, ch bi n nông s n kém ch t lư ng, m t v sinh an toàn th c phNm. - Có k ho ch thu hút, t o i u ki n cho nhân dân tham gia phong trào m t cách thi t th c, hi u qu . 2.4. Công oàn Nông nghi p và phát tri n nông thôn Vi t Nam: Ph i h p v i các c p chính quy n hư ng d n các ơn v và công oàn cơ s tr c thu c th c hi n n i dung thi ua theo t ng lĩnh v c, t ng kh i công tác trong ngành. ng viên công nhân viên ch c, ngư i lao ng và oàn viên công oàn tích c c hư ng ng tham gia phong trào thi ua t o s chuy n bi n m nh m v tư tư ng và hành ng. Hàng năm ti n hành sơ k t, t ng k t và khen thư ng k p th i các t p th , cá nhân có thành tích xu t s c, tiêu bi u theo quy nh c a oàn th . 2.5. Các H i, Hi p h i xã h i - ngh nghi p ho t ng trong lĩnh v c nông nghi p và phát tri n nông thôn: - Tăng cư ng tuyên truy n, ng viên, thu hút h i viên tham gia phong trào thi ua trong công vi c hàng ngày, phù h p v i quy n l i và nghĩa v c a h i viên. - Hư ng d n h i viên hi u và làm úng quy nh c a nhà nư c v công tác nâng cao ch t lư ng, năng su t ngành hàng. 3. Khen thư ng 3.1. Khen t p th : a. B xét t ng c thi ua xu t s c c a B cho các ơn v d n u các kh i: - Các cơ s nghiên c u khoa h c, ng d ng công ngh m i; - Các doanh nghi p; - Các trư ng h c; - Các ơn v s nghi p; - Các S Nông nghi p và phát tri n nông thôn; - Các cơ quan qu n lý nhà nư c; - Các H i, Hi p h i;
  6. b. Xét t ng b ng khen c a B trư ng Nông nghi p và phát tri n nông thôn cho các ơn v ng th nhì và t ng B ng khen c a B trư ng B Nông nghi p và phát tri n nông thôn cho ơn v có thành tích t ng m t công tác. c. Xét trình Th tư ng Chính ph khen thư ng các t p th có thành tích xu t s c, tiêu bi u, d n u phong trào thi ua trong toàn ngành 3.2. Khen thư ng cá nhân: a. Xét t ng B ng khen c a B trư ng B Nông nghi p và phát tri n nông thôn cho các cá nhân có thành tích trong phong trào thi ua và thành tích trong t ng m t công tác. b. Xét trình Th tư ng Chính ph t ng B ng khen c a Th tư ng cho các cá nhân có thành tích xu t s c, tiêu bi u trong phong trào thi ua. 3.3. H sơ và th i gian g i v B (qua V t ch c cán b ): Th c hi n theo Thông tư hư ng n s 75/2008/TT-BNN ngày 23/6/2008 c a B Nông nghi p và phát tri n nông thôn. B yêu c u th trư ng các cơ quan, ơn v thu c B , T ng Giám c T p oàn kinh t , T ng Công ty 91, Giám c các S Nông nghi p và phát tri n nông thôn t ch c th c hi n. Báo cáo B k t qu th c hi n năm 2008 và xu t khen thư ng các t p th , cá nhân có thành tích trong năm 2009, t ng k t phong trào và khen thư ng toàn t thi ua vào cu i năm 2010./. B TRƯ NG Nơi nh n: - Các cơ quan , ơn v thu c B (t/h); - T p oàn công nghi p Cao su Vi t Nam và các T ng Công ty 91(t/h); - Giám c các S Nông nghi p và phát tri n nông thôn (t/h); - Ban Thi ua KTTW (V 1, V 2); - H i ng T KT B ; Cao c Phát - ng u cơ quan B ; ng u Kh i cơ s B phía Nam; - Công oàn NN&PTNT Vi t Nam; - Lưu VT, TCCB.
Đồng bộ tài khoản