Chỉ thị số 24/2008/CT-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
68
lượt xem
9
download

Chỉ thị số 24/2008/CT-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 24/2008/CT-TTg về việc tăng cường công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trong thời kỳ hội nhập do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 24/2008/CT-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T -------- NAM c l p - T do - H nh phúc -------------- S : 24/2008/CT-TTg Hà N i, ngày 08 tháng 08 năm 2008 CH THN V VI C TĂNG CƯ NG CÔNG TÁC PHÒNG, CH NG T I PH M VÀ VI PH M PHÁP LU T V B O V MÔI TRƯ NG TRONG TH I KỲ H I NH P Các y u t t nhiên và v t ch t nhân t o bao quanh con ngư i như t, nư c, không khí, âm thanh, ánh sáng, sinh v t, h sinh thái và các hình thái v t ch t khác c a môi trư ng có nh hư ng to l n n i s ng, s n xu t, s t n t i, phát tri n c a con ngư i và sinh v t. Khí h u ang bi n i theo chi u lư ng ngày càng kh c nghi t, các s c môi trư ng gia tăng. Môi trư ng nư c ta hi n ang b ô nhi m và suy thoái nghiêm tr ng; t ai b xói mòn và thoái hoá, nhi u nơi di n ra hi n tư ng sa m c hóa; a d ng sinh h c trên t li n và dư i bi n u b suy gi m, môi trư ng vùng ven bi n và các lưu v c sông ang có d u hi u ô nhi m ngày càng tăng, ngu n nư c m t và nư c ng m ang ngày càng b ô nhi m và c n ki t. Nhi u ô th , khu công nghi p, làng ngh b ô nhi m n ng do nư c th i, khí th i, ch t th i r n; tình tr ng nh p khNu thi t b , công ngh l c h u, ph li u không áp ng tiêu chuNn v b o v môi trư ng di n ra khá ph bi n. Vi c khai thác có tính ch t h y di t các ngu n l i sinh v t trên c n và dư i nư c chưa b ngăn ch n, r ng ti p t c b tàn phá n ng n . Tình hình trên ang nh hư ng nghiêm tr ng n s c kho c a nhân dân, e do s phát tri n b n v ng c a t nư c. Nguyên nhân là: Các ngành, các c p chính quy n chưa nh n th c y và sâu s c t m quan tr ng c a nhi m v b o v môi trư ng trong quá trình phát tri n kinh t - xã h i; ý th c ch p hành pháp lu t v b o v môi trư ng c a m t b ph n dân cư, cơ quan, t ch c còn th p; có nơi chính quy n a phương còn coi tr ng l i ích kinh t c c b trư c m t mà xem nh yêu c u b o v môi trư ng, chưa k p th i ch o áp d ng các bi n pháp c n thi t b o v môi trư ng và không kiên quy t x lý nghiêm minh các vi ph m pháp lu t v b o v môi trư ng. H th ng văn b n quy ph m pháp lu t v b o v môi trư ng chưa hoàn ch nh và ng b , v a thi u v a ch ng chéo, chưa có h th ng ch tài nghiêm kh c s c răn e s vi ph m nên hi u qu công tác u tranh phòng, ch ng t i ph m và vi ph m pháp lu t v b o v môi trư ng th p. T ch c, ch c năng nhi m v c a các l c lư ng làm nhi m v tr c ti p u tranh phòng, ch ng t i ph m v môi trư ng chưa c th , rõ ràng và th ng nh t nên ho t ng ang g p m t s khó khăn, lúng túng, chưa phát huy t t hi u l c, hi u qu trong phòng ng a, phát hi n, x lý các vi ph m pháp lu t v b o v môi trư ng. Nh m gi gìn môi trư ng b n v ng; phòng ng a nh ng tác ng x u i v i môi trư ng, ng phó k p th i s c môi trư ng, Th tư ng Chính ph yêu c u các B , ngành, các a phương ph i khNn trương th c hi n các công vi c sau ây:
  2. 1. B Tài nguyên và Môi trư ng a. Ch trì, ph i h p v i các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và M t tr n T qu c Vi t Nam và các t ch c thành viên, Ny m nh vi c tuyên truy n, ph bi n ch trương, chính sách, pháp lu t v b o v môi trư ng, k t qu i u tra, x lý vi ph m pháp lu t v b o v môi trư ng trên các phương ti n thông tin i chúng nh m nâng cao ý th c ch p hành pháp lu t và trách nhi m c a cá nhân, cơ quan, t ch c, doanh nghi p i v i công tác b o v môi trư ng. b. Ch trì, ph i h p v i các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương tăng cư ng công tác ki m tra, thanh tra, x lý k p th i, nghiêm minh các hành vi vi ph m pháp lu t v b o v môi trư ng; trong ó t p trung vào các d án u tư (k c d án u tư c a nư c ngoài), các khu công nghi p, khu ch xu t, các làng ngh , các cơ s gây ô nhi m môi trư ng nghiêm tr ng; b o m m i d án s n xu t, kinh doanh, d ch v và các lo i d án khác ph i có báo cáo ánh giá môi trư ng chi n lư c ho c báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng ho c b n cam k t b o v môi trư ng ư c cơ quan có thNm quy n xem xét, phê duy t theo quy nh c a Lu t B o v môi trư ng năm 2005. Kiên quy t ình ch ho t ng i v i các cơ s s n xu t, kinh doanh, d ch v không có h th ng, phương ti n, bi n pháp x lý ch t th i và có bi n pháp kh c ph c s c môi trư ng. c. Ch trì, ph i h p v i B Khoa h c và Công ngh , các B , ngành có liên quan rà soát, i u ch nh, chuy n i các tiêu chuNn Vi t Nam v môi trư ng hi n hành, ban hành các quy chuNn k thu t môi trư ng m i. d. Ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan nghiên c u cơ ch khuy n khích các d án, cơ ch huy ng v n, có chính sách ưu ãi các nhà u tư và phát huy m i ngu n l c trong lĩnh v c b o v môi trư ng; Ny m nh xã h i hóa công tác b o v môi trư ng, nh t là trong thu gom, x lý ch t th i; xây d ng cơ ch giám sát, ki m tra v môi trư ng. 2. B Công thương Ch trì, ph i h p v i B Tài chính và các B , ngành có liên quan và y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương t ch c t ng ki m tra tình hình nh p khNu các lo i máy móc thi t b , dây chuy n s n xu t công ngh l c h u, ph li u có kh năng gây ô nhi m, hu ho i môi trư ng k p th i phát hi n, ngăn ch n, x lý các vi ph m pháp lu t v b o v môi trư ng. 3. B Y t Ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan và y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ti n hành thanh tra, ki m tra các cơ s y t có kh năng gây ô nhi m môi trư ng k p th i phát hi n, ngăn ch n, x lý các vi ph m pháp lu t v b o v môi trư ng. 4. B Khoa h c và Công ngh
  3. Ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan và y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương tăng cư ng ki m tra, ki m soát, qu n lý ch t ch các ngu n phóng x . 5. B Công an a. Ch o công an các ơn v , a phương Ny m nh các bi n pháp phòng ng a, phát hi n, x lý hành vi buôn bán, v n chuy n trái phép, nh t là vi c v n chuy n qua biên gi i các lo i ch t th i, rác th i, ch t phóng x , lâm s n, các loài ng v t hoang dã, quý hi m. Ki m tra, x lý không các lo i phương ti n cơ gi i ã h t niên h n s d ng tham gia giao thông. Ny m nh công tác i u tra, x lý nghiêm minh các v vi ph m pháp lu t v b o v môi trư ng nghiêm tr ng, xâm ph m và hu ho i tài nguyên môi trư ng. b. T ch c t p hu n nghi p v , pháp lu t v b o v môi trư ng cho l c lư ng C nh sát môi trư ng c a B Công an. c. Ch trì, ph i h p v i các B , ngành có liên quan nghiên c u, xây d ng d án Lu t T ch c cơ quan i u tra hình s và xu t s a i, b sung m t s quy nh có liên quan c a B Lu t T t ng hình s năm 2003 b o m phù h p v i yêu c u th c ti n công tác phòng, ch ng t i ph m v môi trư ng. Ti p t c c ng c , ki n toàn t ch c và ho t ng c a l c lư ng C nh sát môi trư ng áp ng yêu c u th c ti n công tác u tranh phòng, ch ng t i ph m và vi ph m pháp lu t v b o v môi trư ng. d. Ch trì, ph i h p v i B Tư pháp, B Tài nguyên và Môi trư ng và các B , ngành liên quan xây d ng Ngh nh c a Chính ph v phòng ng a, u tranh ch ng t i ph m và vi ph m pháp lu t khác v môi trư ng. 6. B Tư pháp Ch trì, ph i h p v i B Công an, B Tài nguyên và Môi trư ng và các B , ngành có liên quan nghiên c u, rà soát, xu t Chính ph , y ban Thư ng v Qu c h i, Qu c h i ban hành m i ho c s a i, b sung các văn b n quy ph m pháp lu t hi n hành v b o v môi trư ng, t o hành lang pháp lý y , v ng ch c ph c v có hi u qu công tác u tranh phòng, ch ng t i ph m và vi ph m pháp lu t v b o v môi trư ng. Trư c m t, nghiên c u, xu t Chính ph trình Qu c h i xem xét s a i, b sung m t s quy nh có liên quan c a B Lu t Hình s năm 1999 b o m phù h p v i yêu c u th c ti n công tác b o v môi trư ng hi n nay. 7. B Tài chính ch trì, ph i h p v i B K ho ch và u tư, B Công an và các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương hư ng d n vi c b trí kinh phí trong d toán ngân sách hàng năm b o m th c hi n công tác phòng, ch ng t i ph m và vi ph m pháp lu t v môi trư ng theo ch o c a Th tư ng Chính ph t i Ch th này; trong ó c n chú ý ưu tiên i v i các d án u tư tr ng i m v b o v môi trư ng. 8. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph khác căn c ch c năng, nhi m v c a mình t ch c th c hi n có hi u qu các ch trương, chính sách, pháp lu t trong lĩnh v c b o v môi trư ng.
  4. 9. Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch o y ban nhân dân c p dư i và các cơ quan, t ch c liên quan a phương tăng cư ng công tác b o v môi trư ng và x lý nghiêm minh các vi ph m pháp lu t v b o v môi trư ng theo quy nh c a pháp lu t. 10. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương xây d ng k ho ch t ch c th c hi n Ch th này và ch u trách nhi m trư c Th tư ng Chính ph n u kéo dài tình tr ng ô nhi m môi trư ng nghiêm tr ng trên a bàn, lĩnh v c do mình qu n lý. 11. B Tài nguyên và Môi trư ng ch trì, ph i h p v i B Công an ki m tra, ôn c các B , ngành, a phương th c hi n Ch th này; nh kỳ 6 tháng và hàng năm báo cáo Th tư ng Chính ph k t qu th c hi n. Ch th này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Toà án nhân dân t i cao; - Vi n ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - BQL KKTCKQT B Y; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, NC (5b).
Đồng bộ tài khoản