Chỉ thị số 25/2002/CT-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
55
lượt xem
1
download

Chỉ thị số 25/2002/CT-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 25/2002/CT-UB về việc tổ chức đón Tết Quý Mùi năm 2003 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 25/2002/CT-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 25/2002/CT-UB TP.H Chí Minh, ngày 16 tháng 12 năm 2002 CH THN V T CH C ÓN T T QUÝ MÙI NĂM 2003 T t Quý Mùi năm 2003 n trong b i c nh c nư c chúng ta ã t ư c m t s k t qu tích c c v kinh t xã h i sau m t năm có nhi u n l c ph n u vư t lên khó khăn. Tình hình kinh t xã h i c a thành ph nh ng tháng cu i năm có nhi u chuy n bi n t t trên các lĩnh v c. Ho t ng xúc ti n thương m i và u tư c a thành ph ti p t c phát tri n m nh và có chi u sâu. Hàng hoá trên th trư ng phong phú v ch ng lo i, ch t lư ng ngày càng cao, m u mã luôn ư c c i ti n góp ph n cho kim ng ch xu t khNu tăng khá vào các tháng cu i năm. Chương trình 3 gi m, ư c t ch c th c hi n có k t qu t t, góp ph n n nh tình hình an ninh chính tr và tr t t an toàn xã h i. Thành ph ang ra s c tri n khai Ngh nh s 93/2001/N -CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 c a Chính Ph v phân c p qu n lý m t s lĩnh v c nh m phát huy tính ch ng sáng t o c a cơ s , các thành ph n kinh t khai thác có hi u qu ti m năng kinh t c a thành ph . Thành ph ang t p trung nhi u bi n pháp gi i quy t tình tr ng ùn t c giao thông và tai n n giao thông ang gia tăng ; các v cháy gây t n th t ngư i và tài s n nghiêm tr ng, an toàn th c phNm chưa b o m, ây là các khó khăn ang t n t i mà lãnh o thành ph và các s - ngành, qu n - huy n ph i t p trung gi i quy t. K ho ch năm 2003 v i các m c tiêu kinh t - xã h i ang ư c các ngành, các c p kh i ng ngay t cu i năm 2002 v i n l c th c hi n qua các chương trình gi i pháp c th , nâng cao kh năng c nh tranh s n phNm hàng hoá s n sàng cho h i nh p kinh t qu c t . y ban nhân dân thành ph ch trương ón T t theo phương châm “An toàn, ti t ki m, vui tươi, lành m nh” và yêu c u các ngành, các c p t p trung th c hi n t t công vi c ch y u sau ây: 1- Lãnh o các S - ngành, y ban nhân dân qu n - huy n: ph i h p v i y ban M t tr n, các oàn th , ch o cơ quan, doanh nghi p, a phương và l c lư ng vũ trang t ch c các ho t ng vui Xuân an toàn, a d ng v hình th c, phong phú v n i dung, tri t ti t ki m, ch ng lãng phí, t p trung v n ng giúp ng bào nghèo m i nhà i u có T t. Tuyên truy n v n ng cán b , nhân dân th c hi n nghiêm túc quy nh c m t pháo, gi gìn tr t t giao thông ô th . Tăng cư ng c nh giác, b trí l c lư ng ng tr c ch t ch b o v cơ quan, ơn v . Ki m tra x lý nghiêm vi c s d ng lòng l ư ng vào m c ích kinh doanh gây ách t c giao thông hi n ang ùn t c thư ng xuyên t i m t s nơi. 2- 2.1- y ban nhân dân các qu n - huy n, L c lư ng C nh sát phòng cháy ch a cháy: Rà soát ki m tra công tác phòng ch ng cháy n t p trung t i các trung tâm
  2. thương m i, siêu th , nhà cao t ng, ch ... nơi có ông ngư i mua bán, sinh ho t, nh t là các i m có nguy cơ cháy l n thu c a bàn qu n lý c a mình ; lãnh o các doanh nghi p, cơ quan, trư ng h c, b nh vi n... ph i ch u trách nhi m và ch ng làm t t công tác phòng cháy ch a cháy, có s n phương án x lý gi i quy t hi u qu ngay khi x y ra cháy. 2.2- y ban nhân dân qu n-huy n : Ch o các phư ng-xã, Th trư ng ban ngành tr c thu c tuyên truy n, v n ng nhân dân gi gìn v sinh ư ng ph , tham gia b o v an ninh khu ph , phát hi n t giác truy b t các lo i t i ph m, tham gia gi i quy t các t n n xã h i, phòng ch ng t c b c mê tín d oan, tri t th c hi n l nh c m t pháo ; ph i h p b o m tr t t nơi mua bán, i m gi xe hai bánh... góp ph n x lý vi ph m giao thông. T m th i ngưng th c hi n gi i t a m t b ng các d án u tư trư c và sau T t 10 ngày. 3- Nghiêm c m t ch c liên hoan lãng phí, s d ng ti n, tài s n c a nhà nư c, c a t p th thư ng ho c mua quà t ng không úng ch quy nh c a Nhà nư c trong d p T t. Th trư ng các S - ngành, Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n có trách nhi m ki m tra và x lý t p th , cá nhân vi ph m ch o và ch u trách nhi m trư c y ban nhân dân thành ph n u x y ra ơn v tr c thu c. 4- S Thương m i thành ph : Có trách nhi m d báo cung c u hàng hoá T t, t o i u ki n cho các doanh nghi p thu c m i thành ph n kinh t t ch c kinh doanh và d tr hàng th c phNm thi t y u có nhu c u s d ng l n. Tuyên truy n v n ng văn minh thương m i, không mua bán hàng gian hàng gi . Ph i h p S Giao thông công chánh và y ban nhân dân qu n - huy n b trí i m bán hoa ki ng, dưa h u, h tr nhà vư n tiêu th s n phNm trong d p T t. S Thương m i tăng cư ng ch o th c hi n t t các vi c sau : 4.1- V i Ban qu n lý các ch : T o thu n l i cho vi c tiêu th nông s n, qu n lý v sinh th c phNm, môi trư ng. S p x p b trí mua bán tr t t an toàn, không chi m d ng lòng l ư ng trư c c a và chung quanh ch mua bán. 4.2- L c lư ng qu n lý th trư ng: Ch ng ph i h p v i Công an các qu n - huy n, C nh sát kinh t , l c lư ng Thu , tăng cư ng công tác ki m tra, ki m soát th trư ng, k p th i ngăn ch n và x lý nghiêm i v i hành vi s n xu t, kinh doanh vi ph m s h u công nghi p, hàng gi , hàng c m, hàng l u, gian l n thương m i, nh t là pháo l u xâm nh p th trư ng thành ph , qu n lý ch t ch nhưng không làm c n tr s n xu t và lưu thông hàng hoá. 4.3- T ng Công ty Thương m i Sài Gòn: Trên cơ s ngu n v n ư c y ban nhân dân thành ph h tr và v n t doanh nghi p, ch o ki m tra các doanh nghi p thành viên ư c phân công ph c v T t b o m d tr cung c p th c phNm thi t y u theo nhi m v ư c giao, không bi n ng giá do thi u các m t hàng n y, nh t là vào nh ng ngày c n và sau T t. 5- S Tài chánh- V t giá thành ph : Ph i h p các ngành hư ng d n các qu n - huy n t ch c ki m tra vi c ch p hành giá hàng th c phNm thi t y u, giá d ch v (giá xe ò, tàu h a, vé vào c a khu gi i trí, giá gi xe hai bánh, ăn u ng công c ng..), báo cáo bi n ng giá và xu t k p th i cho y ban nhân dân thành ph gi i quy t.
  3. 6- S Lao ng- Thương binh và Xã h i thành ph : Có k ho ch chăm lo di n chính sách và ph i h p v i qu n - huy n, các oàn th chuNn b cho Thành y, H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , y ban M t tr n T qu c thành ph thăm h i di n chính sách, di n khó khăn, các l c lư ng võ trang ang làm nhi m v b o v T qu c, Các Trư ng, Tr i giáo d c c a thành ph các T nh; v n ng nhân dân phát huy truy n th ng tương tr gia ình nghèo khó, tr em lang thang, ngư i già, ngư i tàn t t có i u ki n vui T t. Ph i h p Công an thành ph có phương án th c hi n trư c T t qu n lý t p trung các i tư ng t n n xã h i là gái m i dâm, ngư i nghi n ma túy, ngư i ăn xin, ngư i s ng lang thang trên ư ng ph , nh ng nơi công c ng... vào các Trung tâm, Trư ng tr i ch a tr và ón T t. ng th i hư ng d n và theo dõi vi c chi k p th i ti n lương, ti n thư ng cho công nhân, viên ch c, theo quy nh hi n hành. 7- S Văn hoá Thông tin thành ph , ài Truy n hình, ài Ti ng nói nhân dân: ChuNn b chương trình văn hoá văn ngh phong phú ph c v ng bào thành ph ón T t phù h p v i truy n th ng, t p quán dân t c : Chú ý g n k t v i vi c t ch c các chương trình ho t ng ngh thu t chào m ng 73 năm ngày thành l p ng, k ni m 35 năm T t M u thân, H i T t ng a Quang Trung và hư ng d n ph c v T t t i các t i m ca nh c, khu gi i trí, h i hoa xuân... b o m yêu c u ch o và có chương trình văn ngh cho các huy n ngo i thành, các ơn v vũ trang vùng xa, h i o. 8- S Giao thông công chánh thành ph : T p trung i u hành t t vi c v n chuy n hàng hoá, hành khách t i các b n xe, b n tàu, không ng, ách t c, gi i quy t t t trư ng h p h c sinh-sinh viên, công nhân v quê ăn T t. Có k ho ch ph i h p qu n - huy n s m ch nh trang ư ng ph tăng cư ng trang trí, cây hoa c nh cho khu trung tâm, các tr c ư ng chính. Các Công ty D ch v công ích qu n-huy n có trách nhi m ph i h p Công ty Môi trư ng ô th gi i quy t t t vi c thu gom rác và v sinh trên t ng a bàn theo phân công phân c p. Riêng t i các ch , i m bán hoa ki ng ph i gi i quy t thu gom trư c 22gi 00 ngày 29 T t âm l ch. 9- Ngành i n l c, C p nư c: Có phương án cung c p n nh i n, nư c, áp ng nhu c u s n xu t, d ch v , sinh ho t trong tháng T t, nh t là trong ngày ngh T t. 10- S Y t thành ph : Tăng cư ng ki m tra và x lý vi ph m v sinh th c phNm, v sinh môi trư ng các i m buôn bán, nơi có nhi u ngư i ăn u ng t p th như các xí nghi p, trư ng h c.. tuyên truy n trên các phương ti n thông tin gi gìn v sinh ăn u ng, lên án t u ng rư u bia say sưa trong các ngày T t; b o m t t vi c c p c u, i u tr t i các b nh vi n trong các ngày T t, không x y ra tình tr ng nguy hi m n tính m ng ngư i dân, do b t cNn ho c ch m x lý. 11- Công an thành ph : 11.1- Có k ho ch m t cao i m t n công m nh các lo i t i ph m hình s (chú ý t i ph m có t ch c, t i ph m ma túy) trư c, trong và sau T t nguyên án Quý Mùi. Ki m tra và x lý nghiêm theo quy nh c a pháp lu t các trư ng h p vi ph m Ch th s 406/TTg ngày 08/8/1994 c a Th tư ng Chính ph v c m s n xu t, v n chuy n t pháo n .
  4. 11.2- Hư ng d n ki m tra các ơn v làm t t công tác b o v ng th i v i b trí l c lư ng b o v an toàn các m c tiêu quan tr ng, t i m gi i trí, khu ông dân cư, khách s n ...t o an tâm cho Vi t ki u và khách du l ch nư c ngoài n thành ph ngày càng tăng; ngăn ch n và x lý nghiêm t ua xe trái phép, c b c, x lý nhanh ùn t c giao thông các c a ngõ ra vào thành ph . 12- L c lư ng Quân s thành ph : Ph i h p Công an tu n tra canh gác gi gìn an ninh tr t t phòng ch ng tr m cư p các khu dân cư, b o v các m c tiêu quan tr ng và ki m tra công tác qu n lý các lo i vũ khí, v t li u n trong cơ quan, xí nghi p. 13- Giao Th trư ng các S -ngành thành ph và Ch t ch y ban nhân dân các qu n- huy n : 13.1- Thông tin và báo cáo nhanh hàng ngày các ho t ng nh ng ngày T t g i v Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph k t ngày 24 tháng 01 năm 2001 (t c 22 âm l ch). 13.2- Trư c 12 gi 00 ngày 31 tháng 01 năm 2001 (t c 29 T t) báo cáo tóm t t tình hình T t, có nh n nh ánh giá, g i v Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph . 13.3- Ngày 3 tháng 2 năm 2001 (t c m ng 3 T t) báo cáo ho t ng ón Xuân vui T t c a nhân dân thành ph g i v Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph trư c 12g00, k p t ng h p báo cáo Thành y và y ban nhân dân thành ph vào sáng m ng 4 T t. y ban nhân dân thành ph yêu c u Th trư ng các S -ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n và Lãnh o các doanh nghi p theo thNm quy n và nhi m v , t ch c tri n khai và ph i h p th c hi n nghiêm túc Ch th n y, báo cáo k p th i các tr ng i phát sinh và xu t trình y ban nhân dân thành ph xem xét gi i quy t ./. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH Nơi nh n : KT.CH TNCH - Văn phòng Chính ph PHÓ CH TNCH - TT/TU, TT.H ND/TP - Thư ng tr c UBND.TP - UBMTTQ thành ph - Các S , ban, ngành TP - UBND các qu n-huy n - Báo. ài, oàn th TP - Các Ban ng, VPTU - VPH -UB : CPVP - Các T NCTH Huỳnh Th Nhân - Lưu (TM-L)
Đồng bộ tài khoản