Chỉ thị số 25/2005/CT-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
80
lượt xem
1
download

Chỉ thị số 25/2005/CT-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 25/2005/CT-TTg về việc tiêm vắc xin phòng dịch cúm gia cầm do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 25/2005/CT-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 25/2005/CT-TTg Hà N i, ngày 12 tháng 7 năm 2005 CH THN V VI C TIÊM V C XIN PHÒNG DNCH CÚM GIA C M Hi n nay, d ch cúm gia c m trên ph m vi c nư c ã t m l ng d u, không phát sinh d ch m i, nhưng m m b nh d ch v n còn ti m Nn và d ch cúm A (H5N1) ngư i v n ti p t c xu t hi n m t s a phương và ang có d u hi u di n bi n ph c t p. ng th i v i vi c th c hi n ng b các bi n pháp v sinh h c, v sinh môi trư ng (tiêu c, kh trùng) trong phòng, ch ng d ch cúm gia c m thì vi c tiêm v c xin phòng d ch cúm là m t trong nh ng bi n pháp nh m tiêu di t m m b nh. tri n khai có hi u qu vi c tiêm v c xin phòng d ch cúm gia c m, s m tiêu di t m m b nh, không d ch tái phát, b o v s c kho nhân dân, Th tư ng Chính ph ch th : 1. B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có chương trình, k ho ch tuyên truy n r ng rãi n toàn th nhân dân m i ngư i dân nh n th c ư c tính c p bách và tác d ng c a vi c tiêm v c xin phòng cúm gia c m, nh m t o s ng tình th ng nh t, hư ng ng tri n khai th c hi n; ng th i ch chăn nuôi xác nh rõ trách nhi m c a mình trong vi c tiêm v c xin phòng cúm gia c m. Vi c tiêm v c xin phòng cúm gia c m ph i ư c xác nh là nhi m v tr ng tâm c p bách c a c p y ng, chính quy n các c p và trách nhi m c a toàn dân, huy ng c h th ng chính tr , ngu n l c, nhân l c trong ngành, c a a phương tham gia, th c s tr thành chi n d ch c a c nư c. 2. Ch chăn nuôi gia c m (bao g m gà, v t) gi ng g c, gi ng ông bà, gi ng b m , gia c m l y th t, gia c m tr ng thu c các thành ph n kinh t trong vùng thu c di n ph i tiêm phòng b t bu c theo quy nh c a cơ quan chuyên môn v thú y, có trách nhi m t o i u ki n và k t h p cùng cơ quan chuyên môn v thú y t ch c tiêm phòng cho àn gia c m. 3. Ngân sách nhà nư c (ngân sách trung ương, a phương) m b o chi cho vi c tiêm phòng i v i àn gia c m gi ng g c, gi ng ông bà, b m c a cơ s chăn nuôi nhà nư c, àn gia c m c a h gia ình, cá nhân thu c vùng ph i tiêm phòng b t bu c, th c hi n theo nguyên t c: ngân sách trung ương h tr ti n v c xin, các kho n chi phí còn l i ngân sách a phương m b o chi; riêng thành ph Hà N i, thành ph H Chí Minh ngân sách a phương m b o chi toàn b . i v i gia c m c a cơ s chăn nuôi doanh nghi p trong nư c, doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài, trang tr i (theo tiêu chí phân lo i trang tr i c a Liên B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, T ng c c Th ng kê) có trách nhi m ph i tiêm phòng àn gia c m và ph i thanh toán toàn b chi phí tiêm phòng (v c xin, các chi phí cho
  2. tiêm phòng), n u không tiêm phòng b t bu c thì áp d ng bi n pháp tiêu h y àn gia c m. Khuy n khích cơ s chăn nuôi, h gia ình, cá nhân có gia c m (thu c di n tiêm phòng b t bu c và không b t bu c) t t ch c và ch u chi phí tiêm v c xin phòng cúm gia c m nhưng ph i có s ch o, giám sát c a cơ quan chuyên môn thú y. 4. B Tài chính s d ng ngu n d phòng ngân sách trung ương năm 2005 chi cho vi c nh p khNu v c xin theo k ho ch c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. Ph i h p v i B K ho ch và u tư cân i, b trí ngân sách nhà nư c cho tiêm v c xin phòng cúm gia c m nh ng năm ti p theo k ho ch c a d án ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn quy t nh và t ch u trách nhi m vi c l a ch n ơn v th c hi n vi c mua, nh p khNu v c xin ph c v tiêm phòng; có trách nhi m thu h i v n hoàn tr ngân sách i v i v c xin bán cho cơ s chăn nuôi gia c m không thu c di n h tr v c xin t ngu n ngân sách nhà nư c. 5. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn có trách nhi m xây d ng k ho ch tri n khai th c hi n, hư ng d n chuyên môn nghi p v tiêm phòng; xác nh ch ng lo i v c xin tiêm phòng phù h p; ch o ch t ch vi c mua, nh p khNu v c xin b o m úng ch ng lo i, ch t lư ng, nhu c u tiêm phòng theo k ho ch; huy ng các phương ti n chuyên ngành, cán b chuyên môn trong ngành và ngoài ngành (k c các trư ng i h c, trung h c chuyên nghi p) h tr các a phương tham gia công tác tiêm phòng, t ch c t p hu n chuyên môn, trang thi t b an toàn cho cán b làm nhi m v tiêm phòng. 6. U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m chính và ch o các S , Ban, ngành có liên quan ph i h p v i cơ quan chuyên môn v thú y c a a phương tri n khai có hi u qu , úng i tư ng, k p th i gian và ki m tra, giám sát vi c tiêm v c xin phòng cúm gia c m thu c ph m vi a phương qu n lý. 7. B Y t , B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn có k ho ch, bi n pháp theo dõi, giám sát ch t ch d ch t trong quá trình tiêm phòng và sau khi tiêm phòng v c xin phòng cúm gia c m, b o m an toàn cho àn gia c m và s c kho c ng ng. 8. B Văn hoá - Thông tin, các cơ quan thông tin i chúng ph i h p v i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, B Y t có chương trình, k ho ch tuyên truy n cho công tác tiêm v c xin phòng cúm gia c m t k t qu cao. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và Th trư ng các ơn v , các t ch c liên quan ch u trách nhi m thi hành Ch th này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản