Chỉ thị số 261-TTg về việc thanh toán bệnh sốt rét trong cả nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
39
lượt xem
2
download

Chỉ thị số 261-TTg về việc thanh toán bệnh sốt rét trong cả nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 261-TTg về việc thanh toán bệnh sốt rét trong cả nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 261-TTg về việc thanh toán bệnh sốt rét trong cả nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******* S : 261-TTg Hà N i, ngày 20 tháng 06 năm 1977 CH THN V VI C THANH TOÁN B NH S T RÉT TRONG C NƯ C Qua nhi u năm ti n hành công tác thanh toán b nh s t rét, n nay t l ngư i m c b nh s t rét các t nh phía B c so v i dân s ch còn 4 ph n v n. Tuy v y, m t s b nh có tính ch t d ch v n còn m t s a phương, ch y u là các t nh mi n núi và các t nh khu 4 cũ. các t nh phía Nam, dư i ch M - ng y, b nh s t rét hoành hành kh p nơi, n ng nh t là vùng Tây Nguyên, vùng khu 5 và khu 6 cũ, gây t vong cao. Sau ngày mi n Nam ư c hoàn toàn gi i phóng, chính quy n cách m ng ã có nhi u c g ng trong công tác ch ng s t rét, và ã t nh ng k t qu áng k . Nhưng b nh s t rét v n còn nghiêm tr ng. n nay, còn kho ng 10 tri u ngư i s ng trong vùng s t rét lưu hành: t l ngư i có lá lách sưng và ngư i mang ký sinh trùng s t rét còn r t cao, nh hư ng r t l n n s c kh e c a nhân dân, n công tác khôi ph c và phát tri n s n xu t. Căn c vào tình hình b nh s t rét trong c nư c, th c hi n ngh quy t i h i l n th IV c a ng và nhi m v tiêu di t b nh s t rét trong c nư c, Th tư ng Chính ph ch th : 1. T nay n h t năm 1980, ph i thanh toán v cơ b n b nh s t rét trong c nư c. ây là m t yêu c u r t quan tr ng và c p bách, nh m b o v và tăng cư ng s c kh e c a nhân dân, t o i u ki n thu n l i phát tri n kinh t và văn hóa theo phương hư ng k ho ch 5 năm l n th hai, và chuNn b t t cho k ho ch 5 năm l n th ba. Các cơ quan Nhà nư c và các oàn th các c p tuyên truy n gi i thích cho m i ngư i th y rõ ý nghĩa to l n v chính tr , kinh t và văn hóa c a công tác thanh toán b nh s t rét, ng viên cán b , nhân viên, công nhân, các l c lư ng vũ trang, l c lư ng thanh niên xung phong, v.v… và nhân dân tích c c tham gia chi n d ch thanh toán b nh s t rét do B Y t ư c Chính ph y nhi m th ng nh t ch o trong c nư c. 2. M c tiêu c n t t nay n năm 1980 là: các t nh phía B c, ph i hoàn thành vi c tiêu di t b nh s t rét, b o v cho ng bào nh ng vùng tr ng i m, như vùng kinh t m i, vùng có d ch cũ và vùng d ch s t rét có kh năng tr l i. các t nh phía Nam, trong 2 năm 1977 – 1978, ph i t p trung s c Ny m nh công tác ch ng s t rét, b o v cho 4 tri u ngư i nh ng vùng tr ng i m, như vùng có s t rét n ng, vùng kinh t m i, vùng căn c kháng chi n cũ, vùng b chi n tranh tàn phá, và các cơ quan, công trư ng, nông trư ng, lâm trư ng, nhà máy, ơn v vũ trang óng trong vùng có s t rét; trong 2 năm 1979 – 1980, ph i thanh toán v cơ b n b nh s t rét cho t t c các t nh, thành phía Nam.
  2. 3. Căn c vào s hư ng d n c a B Y t , y ban nhân dân các c p nh ng vùng có b nh s t rét ph i có k ho ch t ng bư c thanh toán b nh s t rét trong a phương mình; có trách nhi m i u ng nhân l c, gi i quy t kinh phí và lương th c cho các l c lư ng tham gia phun thu c di t mu i, và i u tr b nh s t rét cho dân. Các cơ quan Nhà nư c, các ơn v vũ trang, v.v… óng a phương c n tích c c tham gia vi c tiêu di t b nh s t rét theo k ho ch th ng nh t, hình thành nh ng vùng liên hoàn, ti t ki m lao ng, v t tư, thu c men, hóa ch t, v.v… 4. Ph i ti n hành chi n d ch thanh toán b nh s t rét v i tinh th n khNn trương và quy t tâm cao, v a th c hi n t t nh ng bi n pháp c p bách phòng và ch ng s t rét, v a ào t o và b i dư ng cán b chuyên khoa v s t rét, Ny m nh i u tra cơ b n và nghiên c u khoa h c, xây d ng m ng lư i y t cơ s ph c v công tác thanh toán b nh s t rét. Ph i nhanh chóng xây d ng và c ng c l c lư ng chuyên môn làm công tác ch ng s t rét, nh t là các t nh phía Nam, bao g m các phân vi n ch ng s t rét khu v c, các tr m ch ng s t rét t nh, thành, các t ch ng s t rét trong các i v sinh phòng d ch hay i y t lưu ng huy n, qu n, th xã, khu ph . vùng có b nh s t rét, tuy n cơ s (tr m y t xã, cơ quan, ơn v , công trư ng, nông trư ng, lâm trư ng, nhà máy, trư ng h c, v.v…) c n có cán b y t chuyên trách ch ng s t rét. c p t nh, thành, huy n, qu n, th xã, khu ph thu c vùng có b nh s t rét. Ban th d c v sinh yêu nư c (trong ó cơ quan y t là nòng c t) s m nhi m vi c ch o th ng nh t công tác ch ng s t rét; c p xã thì ch t ch ho c m t phó ch t ch y ban nhân dân xã ch u trách nhi m; cơ quan, công trong, lâm trư ng, nhà máy, ơn v vũ trang, v.v… thì th trư ng ch u trách nhi m. 5. B Y t c n r t coi tr ng ch o công tác ch ng s t rét các t nh, thành phía Nam, c cán b có năng l c n t n nơi giúp , i u ng l c lư ng cán b chuyên môn c n thi t t các t nh phía B c vào b sung; Ny m nh vi c cung c p thu c men, hóa ch t, trang b , thi t b , d ng c , phương ti n ph c v cho công tác thanh toán b nh s t rét. 6. Các ngành văn hóa thông tin, báo chí, truy n thanh, truy n hình và các oàn th nhân dân có trách nhi m ph i h p ch t ch v i ngành y t trong công tác tuyên truy n giáo d c sâu r ng công tác phòng và ch ng b nh s t rét. 7. y ban K ho ch Nhà nư c, B Tài chính, Ban t ch c c a Chính ph có trách nhi m gi i quy t k p th i nh ng yêu c u c th v kinh phí, v t tư, phương ti n, lao ng c n thi t cho công tác thanh toán b nh s t rét. 8. B Y t có trách nhi m hư ng d n, ôn c, ki m tra vi c th c hi n ch th này và t ng th i gian báo cáo k t qu lên Th tư ng Chính ph . K.T. TH TƯ NG CHÍNH PH PHÓ TH TƯ NG
  3. Ph m Hùng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản