Chỉ thị số 264-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
51
lượt xem
3
download

Chỉ thị số 264-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 264-TTg về việc ban hành các văn bản hướng dẫn và triển khai một số công việc thực hiện Quy chế khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 264-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 264-TTg Hà N i, ngày 24 tháng 4 năm 1997 CH THN V VI C BAN HÀNH CÁC VĂN B N HƯ NG D N VÀ PHÁT TRI N M T S CÔNG VI C TH C HI N QUY CH KHU CÔNG NGHI P, KHU CH XU T,KHU CÔNG NGH CAO Quy ch khu công nghi p, khu ch xu t, khu công ngh cao (KCN) ã ư c ban hành kèm theo Ngh nh 36/CP ngày 24 tháng 4 năm 1997 c a Chính ph . Nh m b o m thi hành Quy ch này, Th tư ng Chính ph ch th các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph như sau: 1. Căn c vào n i dung c a quy ch này các cơ quan ban hành văn b n hư ng d n chi ti t thi hành theo s phân công sau: a) B K ho ch và u tư hư ng d n các i u ki n v hình thành KCN; hư ng d n l p m u h sơ d án thành l p KCN, Công ty phát tri n h t ng KCN, doanh nghi p KCN; m u gi y phép u tư c a các d án u tư nư c ngoài vào KCN và i u l m u v qu n lý KCN. b) B Xây d ng ban hành văn b n quy nh v thNm nh thi t k k thu t các d án nhóm B i v i u tư nư c ngoài, d án nhóm B và C i v i u tư trong nư c và i u l m u v qu n lý xây d ng KCN. c) B Công nghi p ch trì, ph i h p v i Ban Qu n lý các khu công nghi p Vi t Nam ban hành quy nh danh m c ngành ngh công nghi p ư c khuy n khích, h n ch ho c c m u tư vào KCN trong t ng th i kỳ phù h p v i s phát tri n công nghi p và c i m c a t ng KCN. d) B khoa h c, Công ngh và Môi trư ng ban hành văn b n quy nh danh m c ngành ngh công nghi p và công ngh ưu tiên u tư vào khu công ngh cao. e) B Thương m i ban hành văn b n u quy n cho các ban qu n lý khu công nghi p c p t nh xét duy t k ho ch xu t, nh p khNu cho các doanh nghi p KCN g) Ban T ch c - Cán b Chính ph ch trì, ph i h p v i Ban qu n lý các khu công nghi p Vi t Nam ban hành văn b n quy nh chung v ch ti n lương c a công ch c, viên ch c; t ch c b máy, ào t o và b i dư ng cán b ; th t c b nhi m cán b lãnh o; th t c xét duy t biên ch hàng năm c a Ban qu n lý khu công nghi p c p t nh.
  2. h) B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i B Thương m i ban hành văn b n xác nh danh m c s n phNm công ngh p ư c phép tiêu th t i th trư ng Vi t Nam cho t ng KCN trong t ng th i kỳ phù h p v i tình hình phát tri n s n xu t vào th trư ng trong nư c. i) B khoa h c, Công ngh và môi trư ng ph i h p v i các B qu n lý ngành kinh t - k thu t ban hành văn b n quy nh v nh p khNu thi t b ã qua s d ng. k) T ng c c a chính ban hành văn b n quy nh th t c ăng ký và c p gi y ăng ký thuê l i t trong KCN gi a doanh nghi p khu công nghi p và công ty phát tri n h t ng KCN. l) T ng c c H i quan ban hành văn b n quy nh th t c h i quan ơn gi n, thu n ti n i v i vi c mua nguyên li u, v t tư, hàng hoá t th trư ng n i a vào khu ch xu t, doanh nghi p ch xu t và vi c tiêu th ph li u, ph phNm còn giá tr thương m i c a khu ch xu t, doanh nghi p ch xu t vào th trư ng n i a. 2. Các cơ quan xác nh ph m vi u quy n cho Ban qu n lý khu công nghi p c p t nh th c hi n m t s nhi m v qu n lý nhà nư c i v i KCN trong ph m vi quy n h n c a mình; Phòng Thương m i và Công nghi p Vi t Nam xem xét, u quy n cho Ban Qu n lý khu công nghi p c p t nh c p gi y ch ng ch xu t x hàng hoá cho các doanh nghi p KCN. 3. Các cơ quan chuyên ngành thương m i, tài chính, h i quan, công an và các chuyên ngành c n thi t khác t cơ quan i di n thNm quy n gi i quy t tr c ti p công vi c t i t ng KCN ho c t ng c m KCN (trong trư ng h p chưa th c hi n vi c u quy n cho Ban qu n lý khu công nghi p c p t nh th c hi n nhi m v c a chuyên ngành ó, k c vi c c p gi y ch ng ch xu t x hàng hoá). Trong th i h n 3 tháng k t ngày Ngh nh ban hành Quy ch KCN có hi u l c, các cơ quan nêu trên ph i hoàn thành công vi c nêu t i m c 1 c a Ch th này. Giao Ban qu n lý các khu công nghi p Vi t Nam theo dõi, t ng h p tình hình th c hi n vi c ban hành các văn b n hư ng d n và các n i dung quy nh t i m c 2 và 3 c a Ch th này báo cáo Th tư ng Chính ph . Võ Văn Ki t ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản