Chỉ thị số 2688/CT-BNN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
56
lượt xem
5
download

Chỉ thị số 2688/CT-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 2688/CT-BNN về việc đẩy mạnh chương trình giống cây trồng, vật nuôi, cây lâm nghiệp và thủy sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 2688/CT-BNN

  1. B NÔNG NGHI P C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 2688/CT-BNN Hà N i, ngày 05 tháng 09 năm 2008 CH THN V VI C Y M NH CHƯƠNG TRÌNH GI NG CÂY TR NG, V T NUÔI, CÂY LÂM NGHI P VÀ TH Y S N Ngày 27/8/2008 t i Hà N i, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ã t ch c H i ngh sơ k t Chương trình gi ng cây tr ng, gi ng v t nuôi, gi ng cây lâm nghi p và gi ng th y s n (sau ây g i là Chương trình gi ng) giai o n 2006 – 2010. H i ngh ã nh t trí v các thành t u và h n ch , t n t i trong vi c th c hi n Chương trình t 2006 n nay. phát huy m t tích c c, kh c ph c nhanh các t n t i, ti p t c Ny m nh vi c th c hi n Quy t nh s 17/2006/Q -TTg ngày 20/01/2006 c a Th tư ng Chính ph phê duy t Chương trình gi ng cây tr ng, gi ng v t nuôi, gi ng cây lâm nghi p giai o n 2006 – 2010 và Quy t nh s 112/2004/Q -TTg ngày 23/06/2004 c a Th tư ng Chính ph phê duy t chương trình gi ng th y s n n 2010, Chương trình gi ng c n ư c hoàn thi n và tri n khai m t cách toàn di n, ng b t trung ương n a phương v i s tham gia c a các thành ph n kinh t , g n li n nghiên c u ch n t o gi ng, nh p gi ng v i chuy n giao công ngh (khuy n nông) và s n xu t cung ng gi ng, qu n lý ch t lư ng gi ng và các chính sách khuy n khích phát tri n gi ng t m c tiêu sau cùng là tăng t l s d ng gi ng t t trong s n xu t, qua ó nâng cao năng su t, phNm ch t c a s n phNm nông nghi p và thu nh p c a ngư i s n xu t. áp ng m c tiêu này, B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch th th c hi n các n i dung sau: 1. Các a phương và ơn v thu c ngành nông nghi p và phát tri n nông thôn c n nâng cao nh n th c v vai trò quan tr ng c a gi ng i v i phát tri n nông nghi p t p trung ch o vi c th c hi n Chương trình gi ng Trung ương và a phương t hi u qu cao, t ch c tuyên truy n nâng cao nh n th c c a ngư i s n xu t i v i gi ng ng d ng nhanh gi ng t t vào s n xu t. Th c hi n hi u qu Chương trình gi ng là m t óng góp c th trong vi c tri n khai Ngh quy t c a H i ngh l n th b y Ban Ch p hành Trung ương ng khóa X “V nông nghi p, nông dân và nông thôn”. 2. Các ơn v thu c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn tri n khai các nhi m v sau: a) V K ho ch - Ch trì xây d ng “Chương trình gi ng t ng th n năm 2010 và 2015” bao g m nghiên c u khoa h c, khuy n nông, s n xu t gi ng, qu n lý v gi ng … ( Trung
  2. ương và a phương), trư c 30/10/2008. Theo ch c năng các C c chuyên ngành, V Khoa h c công ngh và môi trư ng, Trung tâm Khuy n nông Khuy n ngư qu c gia xây d ng t ng h p ph n và n p cho V K ho ch trư c 15/10/2008 V K ho ch i u ph i, ch nh lý, t ng h p xây d ng Chương trình. - Ch trì ph i h p v i các ơn v liên quan rà soát các cơ ch , chính sách th c hi n Chương trình gi ng hi n hành và xu t b sung, s a i B ngh các B ngành liên quan i u ch nh cho phù h p. - ôn c các ch u tư và ơn v th c hi n các D án gi ng Trung ương ang tri n khai c n bám sát nhi m v , b o m k ho ch nhân gi ng ã ư c duy t và ti n xây d ng cơ b n, báo cáo nh kỳ ti n th c hi n. b) Các C c chuyên ngành - Thông báo công khai trên m ng c a C c n i dung chi ti t các D án gi ng Trung ương ang th c hi n các a phương bi t, ph i h p. - Rà soát các văn b n pháp quy liên quan n qu n lý gi ng, xu t xây d ng các văn b n m i tăng cư ng qu n lý gi ng (báo cáo B trong tháng 10/2008). - Rà soát quy ch công nh n gi ng theo hư ng t o i u ki n ưa nhanh gi ng m i vào s n xu t. - Thư ng xuyên t yêu c u nghiên c u khoa h c và khuy n nông v gi ng V Khoa h c Công ngh và Môi trư ng và Trung tâm Khuy n nông Khuy n ngư Qu c gia tuy n ch n ưa vào chương trình hàng năm. - xu t nh p gi ng ho c công ngh s n xu t gi ng. c) V Khoa h c Công ngh và Môi trư ng - Qu n lý ch t ch các tài, d án th nghi m v gi ng m b o t yêu c u s n phNm ã ăng ký, có báo cáo ánh giá vi c th c hi n hàng năm cho t ng tài, d án. - M i năm có thông báo v các ti n b gi ng ph bi n cho các a phương, h th ng khuy n nông, thông tin i chúng. - xu t quy ch s d ng qu gen gi ng qu c gia ph c v cho yêu c u ch n t o gi ng (trong tháng 9/2008). - xu t quy ch v chuy n như ng, bán b n quy n gi ng theo hư ng khuy n khích các nhà ch n t o gi ng (trong tháng 9/2008). d) Trung tâm Khuy n nông Khuy n ngư Qu c gia - Trên cơ s xu t c a các C c chuyên ngành, V Khoa h c công ngh và Môi trư ng và các a phương, hàng năm xây d ng chương trình khuy n nông Trung ương v gi ng và hư ng d n các a phương xây d ng chương trình khuy n nông v gi ng a phương.
  3. - Ny m nh thông tin, tuyên truy n v gi ng, xây d ng chương trình “M i tu n m t gi ng m i” k t h p v i ài truy n hình Vi t Nam và Báo Nông nghi p Vi t Nam tuyên truy n r ng rãi. ) Các ơn v nghiên c u khoa h c - Th c hi n có hi u qu các tài, d án th nghi m v gi ng ư c giao, b o mt o ra ư c s n phNm theo yêu c u. - xu t nh p gi ng m i, công ngh m i. - Quan tâm ào t o i ngũ cán b khoa h c v gi ng. 3. Các S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn - Ti n hành xây d ng Chương trình gi ng n 2010, 2015 c a t nh, thành ph tr c thu c Trung ương trình y ban nhân dân t nh, thành ph phê duy t trong quý IV/2008. - Xây d ng h th ng giám sát ch t lư ng gi ng a phương và tăng cư ng công tác qu n lý ch t lư ng gi ng; n u có i u ki n xây d ng phòng ki m nghi m ch t lư ng gi ng, ăng ký ư c B công nh n. - i v i các gi ng c n s lư ng l n trong s n xu t, c n thi t t ch c m ng lư i h p tác xã nhân gi ng, nông h tham gia s n xu t gi ng, hư ng d n v k thu t nhân gi ng và ki m tra ch t lư ng cho m ng lư i. - Thư ng xuyên t ch c kh o nghi m gi ng, trình di n gi ng m i, h i thi gi ng, v.v. tuyên truy n, ph bi n gi ng m i cho ngư i s n xu t. - Xem xét chuy n i ho t ng các Trung tâm gi ng a phương theo cơ ch t ch tài chính, trong ó ph n ho t ng công ích ư c ngân sách a phương h tr . - Trư c m t, chuNn b cho k ho ch u tư năm 2009, ngh S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ăng ký ngay tên d án gi ng do Trung tâm gi ng tri n khai th c hi n năm 2009 (ti p t c ho c m i), nhu c u v n yêu c u Nhà nư c h tr trong năm 2009 theo úng quy nh t i Quy t nh s 17/2006/Q -TTg và s 112/2004/Q -TTg c a Th tư ng Chính ph nêu trên; Thông tư s 15/2007/TTLT-BTC-BNN&PTNT ngày 8/3/2007; g i v B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn (V K ho ch) ch m nh t vào ngày 30/9/2008 t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph và B K ho ch và u tư, B Tài chính. Giao V K ho ch ôn c, theo dõi vi c th c hi n Ch th này và thư ng xuyên báo cáo ti n , k t qu th c hi n. B TRƯ NG Nơi nh n: - VPCP ( báo cáo TTg);
  4. - UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Các S NN&PTNT; - Các B : KH& T, TC, KHCN; - Các Th trư ng B NN&PTNT; - Các ơn v liên quan B NN&PTNT; Cao c Phát - Lưu VT, KH.
Đồng bộ tài khoản