Chỉ thị số 27/2003/CT-UB

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
69
lượt xem
4
download

Chỉ thị số 27/2003/CT-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 27/2003/CT-UB về việc tổ chức đón Tết Giáp Thân năm 2004 do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 27/2003/CT-UB

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 27/2003/CT-UB TP. H Chí Minh, ngày 15 tháng 12 năm 2003 CH TH V T CH C ÓN T T GIÁP THÂN NĂM 2004 T t Giáp Thân năm 2004 n trong b i c nh c nư c chúng ta ã t ư c m t s k t qu tích c c v kinh t -xã h i sau m t năm có nhi u n l c ph n u vư t lên khó khăn do tác ng c a chi n tranh Iraq, d ch b nh SARS….. Tình hình kinh t xã h i c a thành ph H Chí Minh nh ng tháng cu i năm có nhi u d u hi u l c quan, nh t là trong lĩnh v c kinh t , qu n lý an ninh tr t t và phát tri n ô th . Các ho t ng ph c v SEA Games 22 phong phú a d ng, ã góp s c vào s thành công chung c a Vi t Nam trong l n u tiên t ch c SEA Games. Ho t ng xúc ti n thương m i và u tư c a thành ph ti p t c phát tri n m nh và i vào chi u sâu. Hàng hóa trên th trư ng phong phú v ch ng lo i, ch t lư ng ngày càng cao, m u mã luôn ư c c i ti n góp ph n làm kim ng ch xu t kh u c a thành ph tăng nhanh vào các tháng cu i năm. Kinh t thành ph duy trì ư c m c tăng trư ng khá, góp ph n vào vi c t m t s ch tiêu k ho ch cơ b n c a năm 2003. K ho ch năm 2004 v i các m c tiêu kinh t - xã h i ang ư c các ngành, các c p kh i ng ngay t cu i năm 2003 v i n l c th c hi n qua các chương trình gi i pháp c th , nâng cao kh năng c nh tranh s n ph m hàng hoá s n sàng cho h i nh p kinh t qu c t . ti p t c phát huy nh ng thành qu t ư c c a thành ph trong năm 2003, y ban nhân dân thành ph ch trương ón T t Giáp Thân năm 2004 theo phương châm “An toàn, ti t ki m, vui tươi, lành m nh” và yêu c u các ngành, các c p t p trung th c hi n t t công vi c ch y u sau ây : 1. Lãnh o các S - ngành, y ban nhân dân qu n - huy n ph i h p v i y ban M t tr n, các oàn th , ch o cơ quan, doanh nghi p, a phương và l c lư ng vũ trang t ch c các ho t ng vui Xuân an toàn, a d ng v hình th c phong phú v n i dung, tri t ti t ki m, ch ng lãng phí, v n ng giúp ng bào nghèo m i nhà u có T t. Tuyên truy n v n ng cán b , nhân dân ti p t c th c hi n nghiêm túc quy nh c m t pháo, gi gìn tr t t giao thông ô th . Tăng cư ng c nh giác, b trí l c lư ng thư ng tr c ch t ch b o v cơ quan, ơn v và ch p hành các qui nh v ho t ng văn hóa lành m nh trong cư i h i, ma chay, ch ng mê tín d oan. Ch o kiên quy t, tăng cư ng tu n tra, x lý nghiêm tình tr ng l n chi m lòng l ư ng buôn bán, u xe trái phép. Các khu v c thư ng ùn t c giao thông trong gi cao i m ph i b trí l c lư ng t p trung thư ng xuyên gi i quy t th t nhanh. Ti p t c l p t h th ng èn tín hi u giao thông t i các giao l thư ng x y ra ùn t c.
  2. 2. y ban nhân dân các qu n - huy n, L c lư ng C nh sát phòng cháy ch a cháy rà soát ki m tra công tác phòng ch ng cháy n , t p trung t i các trung tâm thương m i, siêu th , nhà cao t ng, ch ... nơi có ông ngư i mua bán qua l i, nh t là các i m có nguy cơ cháy l n thu c a bàn qu n lý c a mình. Lãnh o các xí nghi p, cơ quan, trư ng h c, b nh vi n... ph i làm t t công tác phòng cháy ch a cháy, có s n phương án x lý gi i quy t ngay khi x y ra cháy. Ch o các phư ng xã, Th trư ng ban ngành tr c thu c tuyên truy n, v n ng nhân dân gi gìn v sinh ư ng ph , tham gia b o v an ninh khu ph , phát hi n t giác truy b t các lo i t i ph m, tham gia gi i quy t các t n n xã h i, phòng ch ng t c b c mê tín d oan, tri t th c hi n l nh c m t pháo. Ph i h p b o m tr t t nơi mua bán, i m gi xe hai bánh... góp ph n x lý vi ph m giao thông. Trong nh ng ngày c n T t t m th i ngưng th c hi n gi i t a gi i phóng m t b ng c a các d án u tư. 3. Nghiêm c m t ch c liên hoan lãng phí, s d ng ti n, tài s n c a Nhà nư c, c a t p th , thư ng ho c mua quà t ng không úng ch quy nh c a Nhà nư c trong d p T t. Th trư ng các S - ngành, Ch t ch y ban nhân dân các Qu n- Huy n có trách nhi m ki m tra và x lý t p th , cá nhân vi ph m ch o này và ch u trách nhi m trư c y ban nhân dân thành ph n u x y ra vi ph m ơn v tr c thu c. 4. S Thương m i thành ph có trách nhi m d báo cung c u hàng hoá, t o i u ki n cho các doanh nghi p thu c m i thành ph n kinh t kinh doanh ch ng, có k ho ch v ngu n hàng lương th c, th c ph m thi t y u, b o m ngu n hàng n nh ph c v ng bào thành ph trư c, trong và sau T t; tuyên truy n v n ng nh m tăng cư ng văn minh thương m i, th c hi n y niêm y t giá, không mua bán hàng gian-hàng gi , b o m ch t lư ng, v sinh, an toàn th c ph m. Thành ph cho phép t ch c ch hoa Xuân t i công viên Gia nh, Công viên 23 tháng 9 và Khu ô th m i Phú M Hưng (trong khuôn viên ư ng n i b c a Khu ô th m i Phú M Hưng). Th i gian t ch c ch hoa Xuân là b y ngày (t ngày 23 n ngày 30 tháng 12 âm l ch) và ch m d t vào lúc 12 gi 00 ngày 21 tháng 01 năm 2004. S Thương m i ph i h p v i S Giao thông Công chánh, y ban nhân dân qu n - huy n và Công an thành ph tăng cư ng công tác ki m tra, x lý vi ph m và ch m d t vi c mua bán dưa h u, trái cây lòng l ư ng như nh ng năm trư c. S Thương m i c n tăng cư ng ch o th c hi n t t các vi c sau : 4.1- Ban qu n lý các ch t o thu n l i cho vi c tiêu th nông s n, qu n lý v sinh th c ph m, môi trư ng. S p x p b trí mua bán tr t t an toàn, không chi m d ng lòng l ư ng trư c c a và chung quanh ch mua bán. C n tăng cư ng h tr cho Ban qu n lý t i hai ch um i nông s n th c ph m v a khai trương t i Th c và Hóc Môn cũng như ch t m th y h i s n Chánh Hưng (huy n Bình Chánh) t ch c t t vi c mua bán, giao d ch các ch này i vào n n p, phát huy ư c tác d ng c a ch u m i nông s n th c ph m c a thành ph . 4.2- L c lư ng qu n lý th trư ng ch ng ph i h p v i Công an các qu n - huy n, C nh sát kinh t , Thu tăng cư ng công tác ki m tra, ki m soát th trư ng; ti p t c th c hi n ki m tra- ki m soát v i ngo i, thu c lá ngo i, rư u ngo i, i n tho i di ng nh p l u; k p th i ngăn ch n và x lý nghiêm i v i hành vi s n xu t, kinh doanh vi ph m s h u công nghi p; ch ng s n xu t, buôn bán hàng gi , hàng kém ch t lư ng, hàng quá h n s d ng và kinh doanh trái pháp lu t. Chú ý ki m tra, phát hi n và x lý vi c v n chuy n, tàng tr , buôn bán ti n gi và m t s
  3. m t hàng c m như pháo và các lo i pháo bi n tư ng, thu c n , chơi tr em kích ng b o l c… xâm nh p th trư ng thành ph . c bi t ph i h p v i ngành Y t ki m tra v sinh an toàn th c ph m các ch , các b p ăn t p th , h n ch t i a tình tr ng ng c lương th c, th c ph m trong d p T t. 4.3- T ng Công ty Thương m i Saigon trên cơ s ngu n v n ư c y ban nhân dân thành ph h tr và v n t doanh nghi p, ch o ki m tra các doanh nghi p thành viên ư c phân công ph c v T t b o m d tr cung c p th c ph m thi t y u theo nhi m v ư c giao, không bi n ng giá do thi u các m t hàng này nh t là vào nh ng ngày c n và sau T t. 4.4- Liên hi p H p tác xã Thương m i thành ph th c hi n t t nhu c u d tr cung c p các m t hàng thi t y u có ch t lư ng ph c v nhân dân qua h th ng Co.opMart, thư ng xuyên tăng cư ng ki m tra ch t lư ng hàng hoá ang kinh doanh; m b o v v sinh an toàn th c ph m, th c ph m công ngh , ngu n rau, cá, th t các lo i… và nhãn hàng hóa úng theo quy nh. 4.5- S Thương m i thành ph ch ng ph i h p các ơn v ch c năng trong ki m tra các t ch c, cá nhân kinh doanh nh ng ngành ngh , m t hàng có i u ki n quy nh t i Ngh nh s 11/1999/N -CP c a Chính ph như rư u, thu c lá, xăng d u, khí hóa l ng… Có k ho ch c th ki m tra th c hi n Quy ch qu n lý kinh doanh xăng d u ban hành kèm theo Quy t nh s 187/2003/ Q -TTg ngày 15 tháng 9 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph như hư ng d n c a B Thương m i. 5. S Tài chính thành ph ph i h p các ngành hư ng d n các qu n- huy n t ch c ki m tra vi c ch p hành giá hàng hóa th c ph m thi t y u, giá d ch v t i các ch , nơi mua bán t p trung và khu vui chơi, gi i trí; báo cáo k p th i các bi n ng giá c và xu t y ban nhân dân thành ph các gi i pháp nh m n nh giá c th trư ng trư c, trong và sau T t. 6. S Lao ng- Thương binh và Xã h i thành ph có k ho ch chăm lo di n chính sách và ph i h p v i qu n - huy n, các oàn th chu n b cho Thành y, H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , y ban M t tr n T qu c thành ph thăm h i các gia ình di n chính sách, di n khó khăn, các l c lư ng võ trang ang làm nhi m v b o v T qu c, Các Trư ng, Tr i giáo d c c a thành ph các t nh; v n ng nhân dân phát huy truy n th ng tương tr gia ình nghèo khó, tr em lang thang, ngư i già, ngư i tàn t t có i u ki n vui T t. Ph i h p Công an thành ph có phương án th c hi n trư c T t vi c t p trung các i tư ng t n n xã h i là gái m i dâm, ngư i nghi n ma túy, ngư i ăn xin, tr em ư ng ph ... vào các Trư ng tr i ch a tr và ón T t; ng th i hư ng d n và theo dõi vi c chi k p th i ti n lương, ti n thư ng cho công nhân, viên ch c, theo qui nh hi n hành. 7. S Văn hóa Thông tin thành ph , ài Truy n hình, ài Ti ng nói nhân dân chu n b chương trình văn hóa văn ngh phong phú ph c v ng bào thành ph ón T t phù h p v i truy n th ng, t p quán dân t c; chú ý g n k t v i vi c t ch c các chương trình ho t ng ph c v T t Giáp Thân 2004 trong chào m ng 74 năm ngày thành l p ng, H i T t ng a Quang Trung, L h i ư ng ph tôn vinh thương hi u Vi t Nam v i chương trình “Tháng hành ng ng h hàng Vi t Nam”, b o m yêu c u ch o và có chương trình văn ngh cho các huy n ngo i thành, các ơn v vũ trang vùng xa, h i o.
  4. 8. S Giao thông Công chánh thành ph t p trung i u hành t t vi c v n chuy n hàng hóa, hành khách t i các b n xe, b n tàu, không ng, ách t c, gi i quy t t t trư ng h p h c sinh-sinh viên, công nhân v quê ăn T t. Có k ho ch ph i h p qu n - huy n s m ch nh trang ư ng ph , cây c nh cho khu trung tâm, các tr c ư ng chính. Các Công ty D ch v công ích qu n - huy n có trách nhi m ph i h p Công ty Môi trư ng ô th thành ph gi i quy t t t vi c thu gom rác và v sinh trên t ng a bàn theo phân công, phân c p. Riêng t i các ch , i m bán hoa ki ng.... ph i gi i quy t trư c 22 gi 00 ngày 30 T t âm l ch. 9. Ngành i n l c, C p nư c có phương án cung c p n nh i n, nư c, áp ng nhu c u s n xu t, d ch v , sinh ho t trong tháng T t, nh t là trong nh ng ngày ngh T t. 10. S Y t thành ph tăng cư ng ki m tra, ph i h p v i l c lư ng Qu n lý th trư ng có phương án ki m tra v sinh an toàn th c ph m và các lo i thu c ch a b nh. X lý nghiêm các vi ph m v sinh an toàn th c ph m, v sinh môi trư ng các i m buôn bán, nơi có nhi u ngư i ăn u ng t p th như các xí nghi p, trư ng h c... tuyên truy n trên các phương ti n thông tin v gi v sinh ăn u ng, lên án t u ng rư u bia say sưa trong các ngày T t. B o m t t vi c c p c u, i u tr t i các b nh vi n trong các ngày T t, không x y ra thi t m ng do b t c n ho c ch m x lý. 11. S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn tuyên truy n v n ng nông dân th c hi n úng quy nh s d ng thu c b o v th c v t, không dùng thu c b o v th c v t không ư c phép s d ng m b o v sinh an toàn th c ph m. 12. Công an thành ph hư ng d n ki m tra các ơn v làm t t công tác b o v , công tác phòng cháy ch a cháy, ng th i v i b trí l c lư ng b o v an toàn các m c tiêu quan tr ng, t i m gi i trí, khu ông dân cư, khách s n... t o an tâm cho bà con Vi t ki u và khách du l ch nư c ngoài vào thành ph . Có k ho ch t n công truy quét m nh các lo i t i ph m, ngăn ch n và x lý nghiêm t ua xe trái phép, c b c, t pháo; cùng S Giao thông Công chánh b o m x lý nhanh ùn t c giao thông t i các tr c giao thông ra vào thành ph . 13. C c H i quan thành ph nhanh chóng x lý nh ng v n liên quan n dán tem hàng nh p kh u và tri n khai t t Ch th c a B Tài chính v vi c ch o các nhà nh p kh u l p b n kê chi ti t s IMEI máy i n tho i di ng nh p kh u; gi i quy t nhanh chóng th t c xu t nh p c nh t i sân bay Tân Sơn Nh t cho khách nư c ngoài n thành ph và bà con Vi t ki u v quê ăn T t. 14. L c lư ng Quân s thành ph ph i h p Công an thành ph tu n tra canh gác, gi gìn an ninh tr t t , phòng ch ng tr m cư p t i các khu dân cư, b o v các m c tiêu quan tr ng và ki m tra công tác qu n lý các lo i vũ khí, v t li u n trong cơ quan, xí nghi p. 15. Giao Th trư ng các s ngành thành ph và Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n : 15.1- Thông tin và báo cáo nhanh hàng ngày các ho t ng nh ng ngày T t g i v Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph k t ngày 13 tháng 01 năm 2004 (t c 22 tháng 12 âm l ch).
  5. 15.2- Trư c 12 gi 00 ngày 21 tháng 01 năm 2004 (t c 30 T t) báo cáo tóm t t tình hình T t, có nh n nh ánh giá, g i v Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph . 15.3- Ngày 24 tháng 01 năm 2004 (t c m ng 3 T t) báo cáo ho t ng ón Xuân vui T t c a nhân dân thành ph g i v Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph trư c 12 gi 00, k p t ng h p báo cáo Thành y và y ban nhân dân thành ph vào sáng m ng 5 T t. y ban nhân dân thành ph yêu c u Th trư ng các S ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n và Lãnh o các doanh nghi p theo th m quy n và nhi m v , t ch c tri n khai và ph i h p th c hi n nghiêm túc Ch th này, báo cáo k p th i các tr ng i phát sinh và xu t trình y ban nhân dân thành ph xem xét gi i quy t./. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH KT. CH T CH Nơi nh n : PHÓ CH T CH/THƯ NG TR C - Văn phòng Chính ph - TTTU, TTH ND, TTUB - y ban M t tr n T qu c TP - Các S , ban, ngành TP - UBND các qu n, huy n - Báo- ài, oàn th TP - Các Ban ng, VPTU - VPH -UB : CPVP Nguy n Thi n Nhân - Các T NCTH - Lưu (TM/L)
Đồng bộ tài khoản