intTypePromotion=1

Chỉ thị số 27/2005/CT-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
72
lượt xem
3
download

Chỉ thị số 27/2005/CT-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 27/2005/CT-TTg về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình kiên cố hoá trường, lớp học do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 27/2005/CT-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 27/2005/CT-TTG Hà N i, ngày 22 tháng 7 năm 2005 CH THN V VI C Y NHANH TI N TH C HI N CHƯƠNG TRÌNH KIÊN C HÓA TRƯ NG, L P H C Sau hơn hai năm th c hi n Quy t nh s 159/2002/Q -TTg ngày 15 tháng 11 năm 2002 c a Th tư ng Chính ph , Chương trình kiên c hóa trư ng, l p h c ã ư c tri n khai r ng rãi, hàng ch c nghìn phòng h c kiên c ã ư c thay th cho các l p h c tranh, tre, n a, lá b ng ngu n v n h tr t công trái giáo d c, th hi n s quan tâm sâu s c, s chăm lo c a toàn xã h i i v i s nghi p phát tri n giáo d c. Các B , ngành và a phương ã tích c c tri n khai th c hi n, s d ng ngu n v n úng m c ích, em l i hi u qu thi t th c. Tuy v y, vi c th c hi n Chương trình ã b c l nh ng y u kém c n ư c kh c ph c k p th i: s ch o, i u hành còn thi u sát sao, linh ho t nên ti n tri n khai Chương trình nhi u t nh còn ch m; vi c ph i h p, l ng ghép Chương trình này v i các chương trình, d án khác có xây d ng trư ng, l p h c trên a bàn chưa ch t ch nên vi c s d ng v n chưa phù h p; m t vài a phương còn l i, trông ch vào ngu n v n h tr c a Trung ương, thi u ch ng huy ng các ngu n v n t a phương, có nơi ã s d ng v n không úng i tư ng quy nh c a Chương trình. kh c ph c nh ng t n t i, Ny nhanh ti n th c hi n Chương trình kiên c hóa trư ng, l p h c, c n ph i: 1. B ng nhi u gi i pháp ng b , ng th i v i vi c huy ng các ngu n v n khác, t p trung ch o, t ch c th c hi n, b o m u tư úng m c ích, úng i tư ng, Ny nhanh ti n xây d ng, hoàn thành úng k ho ch c a Chương trình kiên c hoá trư ng, l p h c theo tinh th n Quy t nh s 159/2002/Q -TTg ngày 15 tháng 11 năm 2002 c a Th tư ng Chính ph . 2. B o m hi u qu u tư, nâng cao ch t lư ng xây d ng công trình. Tăng cư ng công tác ki m tra, giám sát, ánh giá ti n và ch t lư ng xây d ng. Ngăn ng a và x lý nghiêm các hi n tư ng tiêu c c, gây th t thoát, lãng phí. K p th i hư ng d n, t ng h p, báo cáo tình hình và x lý, tháo g nh ng khó khăn, vư ng m c trong quá trình th c hi n. tri n khai th c hi n nh ng nhi m v nêu trên, Th tư ng Chính ph ch th : a) B Giáo d c và ào t o ch trì, ph i h p v i Ban Ch o Chương trình kiên c hoá trư ng, l p h c Trung ương:
  2. - Có k ho ch c th , k p th i hư ng d n, ôn c, ánh giá ti n xây d ng t ng a phương. - Rà soát các d án giáo d c s d ng ngu n v n ODA và các chương trình kinh t - xã h i khác trên các a bàn có xây d ng trư ng, l p h c, t ng h p s lư ng trư ng, l p h c ã ư c u tư xây d ng ph i h p tri n khai th c hi n Chương trình này cho phù h p, nâng cao hi u qu s d ng các ngu n v n. - Tăng cư ng ki m tra và có các gi i pháp ngăn ng a vi c u tư không úng m c ích, i tư ng và các hi n tư ng tiêu c c, - Thư ng xuyên t ng h p tình hình, k t qu th c hi n Chương trình, nh kỳ báo cáo Th tư ng Chính ph . b) B Tài chính có trách nhi m ch o Kho b c Nhà nư c th c hi n c p phát, thanh toán v n k p th i, úng m c tiêu; ch trì hư ng d n, ki m tra, ôn c các a phương th c hi n vi c gi i ngân và quy t toán thu n l i. c) B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i B Giáo d c và ào t o, B Tài chính hư ng d n các a phương huy ng các ngu n v n u tư h p pháp c a a phương th c hi n Chương trình. d) B Xây d ng ch trì, ph i h p v i B Giáo d c và ào t o ti p t c hư ng d n s d ng các thi t k trư ng, l p h c m u ã ban hành xây d ng phù h p v i i u ki n c a t ng a phương. ) ài Truy n hình Vi t Nam, ài Ti ng nói Vi t Nam, các cơ quan thông tin, báo chí c a Trung ương và a phương k p th i ph n ánh v ti n , k t qu th c hi n Chương trình các a phương và nêu gương nh ng i n hình tiên ti n. e) U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ánh giá k t qu th c hi n Chương trình trên a bàn, tăng cư ng ch o huy ng các ngu n v n khác trên a bàn cùng v i ngu n v n h tr c a Trung ương, xác nh các m u thi t k , ơn giá xây d ng phù h p và có các gi i pháp c th Ny nhanh ti n xây d ng. U ban nhân dân các c p thư ng xuyên báo cáo H i ng nhân dân cùng c p v tình hình tri n khai th c hi n Chương trình trên a bàn và ph i h p v i M t tr n T qu c các c p t ch c giám sát vi c th c hi n Chương trình; tăng cư ng ki m tra, ánh giá ti n , ch t lư ng xây d ng các công trình, không xNy ra tiêu c c, lãng phí, th t thoát; phát huy t t ch c năng giám sát c a các cơ quan ngôn lu n và c ng ng i v i vi c th c hi n Chương trình. Riêng các t nh có nhi u khó khăn, không có kh năng hoàn thành Chương trình theo quy nh, sau khi báo cáo H i ng nhân dân các c p, B Giáo d c và ào t o và Ban Ch o Chương trình kiên c hoá trư ng, l p h c Trung ương, có th ư c kéo dài th i gian th c hi n Chương trình n h t quý II năm 2006. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m t ch c, tri n khai th c hi n nghiêm túc Ch th này.
  3. Phan Văn Kh i ( ã ký)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản