Chỉ thị số 29/2005/CT-UBND về cử cán bộ, công chức đi nước ngoài do Ủy ban nhân dân Thành phố Hố Chí Minh ban hành

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
58
lượt xem
2
download

Chỉ thị số 29/2005/CT-UBND về cử cán bộ, công chức đi nước ngoài do Ủy ban nhân dân Thành phố Hố Chí Minh ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 29/2005/CT-UBND về cử cán bộ, công chức đi nước ngoài do Ủy ban nhân dân Thành phố Hố Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 29/2005/CT-UBND về cử cán bộ, công chức đi nước ngoài do Ủy ban nhân dân Thành phố Hố Chí Minh ban hành

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 29/2005/CT-UBND TP. H Chí Minh, ngày 12 tháng 10 năm 2005 CH THN V C CÁN B , CÔNG CH C I NƯ C NGOÀI Tình hình trong nh ng tháng u năm, do h n hán kéo dài, d ch cúm gia c m tái phát, giá xăng d u và m t s nguyên li u tăng; ã tác ng không t t n ho t ng s n xu t-kinh doanh, i u ki n sinh ho t c a nhân dân và làm cho t c tăng trư ng kinh t thành ph t m c th p (10,5%). Do v y, ngày 27 tháng 7 năm 2005 y ban nhân dân thành ph ã ban hành Ch th s 20/2005/CT-UBND v ch o, i u hành th c hi n k ho ch kinh t - xã h i năm 2005 và 5 năm 2001-2005 và t i m c 5.2 c a Ch th yêu c u: “Thành viên y ban nhân dân thành ph , Trư ng phó các s -ngành tr c thu c y ban nhân dân thành ph ; Ch t ch, Phó Ch t ch y ban nhân dân các qu n- huy n; Lãnh o các T ng công ty, doanh nghi p Nhà nư c thu c thành ph t nay n cu i năm không ư c i nư c ngoài, trư ng h p th t c bi t ph i ư c s ng ý c a Ch t ch y ban nhân dân thành ph ”. Qua sơ k t tình hình th c hi n nhi m v kinh t - xã h i thành ph 9 tháng t nhi u k t qu kh quan, kinh t t t c tăng trư ng 11,5%; do ó, y ban nhân dân thành ph Ch th như sau: Cho phép các s -ngành thành ph , y ban nhân dân các qu n-huy n, các T ng công ty, doanh nghi p Nhà nư c thu c thành ph qu n lý ư c c cán b , công ch c trong ơn v c a mình i nư c ngoài úng theo các yêu c u, các quy nh và s ch o c a Chính ph , Th tư ng Chính ph , c a Thành y và y ban nhân dân thành ph trư c ây./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Nơi nh n: - Văn phòng Chính ph - Thư ng tr c Thành y - Thư ng tr c H i ng nhân dân thành ph - y ban nhân dân thành ph - Các s -ngành, các T ng công ty thu c thành ph - y ban nhân dân các qu n-huy n Lê Thanh H i - Các Ban ch o c i cách hành chính, Nông nghi p và Nông thôn - Các Ban qu n lý Khu công ngh cao, Khu Nam thành ph , Khu ch xu t và Khu công nghi p, Khu ô th Tây B c, Khu ô th m i Th Thiêm - VPH -UB: CPVP, Các T NCTH, TH (10) - Lưu (TH/LT) H.190

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản