Chỉ thị số 29/CT-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
81
lượt xem
1
download

Chỉ thị số 29/CT-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 29/CT-UB về việc củng cố tổ chức và tăng cường quản lý hệ thống thương nghiệp hợp tác xã mua bán thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 29/CT-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 29/CT-UB TP. H Chí Minh, ngày 30 tháng 07 năm 1990 CH THN V VI C C NG C T CH C VÀ TĂNG CƯ NG QU N LÝ H TH NG THƯƠNG NGHI P H P TÁC XÃ MUA BÁN THÀNH PH . G n ây, công tác kinh doanh ph c v m t s ơn v thương nghi p h p tác xã qu n huy n và phư ng xã có gi m sút, kém hi u qu , d n n thua l ph i ình ch ho t ng. Nguyên nhân có nhi u, c n ư c xem xét, ánh giá ch n ch nh và c ng c . Bên c nh ó, a s h p tác xã mua bán phư ng, xã còn l i ho t ng có lãi, gi v ng và tăng thêm v n t có và làm nghĩa v v i Nhà nư c y theo chính sách. Vi c c ng c , ch n ch nh, phát tri n ho t ng c a h p tác xã mua bán trong tình hình hi n nay là vi c làm c n thi t nh m nâng cao ch t lư ng ho t ng c a thành ph n kinh t xã h i ch nghĩa trong i u ki n th trư ng có nhi u thành ph n kinh t c nh tranh. Nhưng m t s y ban nhân dân qu n huy n và phư ng xã t s y u kém c a m t s ít ơn v thua l l i ch trương gi i th luôn c s h p tác xã mua bán ang ho t ng t t sát nh p thành l p nh ng ơn v kinh doanh thương nghi p d ch v t ng h p m i ho c thanh lý thu h i m t b ng và tài s n. Qua tình hình trên y ban nhân dân thành ph ch th : 1/ Vi c gi i th các ơn v h p tác xã mua bán ph i làm úng theo i u l h p tác xã mua bán ã ư c ban hành kèm theo Quy t nh 258/Q -UB ngày 12/5/1989 và văn b n 4862/UB-TM ngày 23/12/1988 c a y ban nhân dân thành ph . Vi c gi i th và thanh lý nh t thi t ph i ư c s nh t trí c a cơ quan qu n lý h p tác xã mua bán úng v i tinh th n Quy t nh 194/H BT ngày 23/12/1988 c a H i ng B trư ng v ch c năng qu n lý n i b h th ng h p tác xã mua bán trên a bàn. 2/ V i nh ng ơn v h p tác xã mua bán ang kinh doanh có hi u qu (có lãi, không m t v n và làm nghĩa v v i Nhà nư c y theo chính sách), c n t o i u ki n giúp , gi v ng và m r ng ho t ng cùng v i thương nghi p qu c doanh tăng cư ng kh năng chi m lĩnh th trư ng. Không can thi p vào ho t ng kinh doanh, s n xu t, tài s n, m t b ng, màng lư i v.v… c a các ơn v h p tác xã mua bán sai v i nh ng qui nh và chính sách c a Nhà nư c. y ban nhân dân các c p c n có s công tr có hi u qu t o i u ki n cho các ơn v này kinh doanh và s n xu t t t hơn. 3/ Nh ng ơn v hi n ang g p khó khăn, kinh doanh thua l , nhưng xét th y có kh năng kh c ph c và phát tri n ư c, c n ch o c ng c như : t ch c i h i xã viên b t thư ng nói rõ nguyên nhân, qui trách nhi m c th , có bi n pháp thanh toán n và t o thêm v n ho t ng, ki n toàn Ban Giám c, Ban Ch nhi m, xác nh l i phương hư ng kinh doanh v.v… giúp ơn v ti p t c ho t ng. Nh ng ơn v thua l quá n ng không có kh năng khôi ph c l i thì ưa ra xin ý ki n i h i xã viên
  2. ho c y ban nhân dân qu n huy n xét cho gi i th . Tài s n, hàng hóa c a h p tác xã mua bán ph i ư c ch o thanh lý, gi i quy t theo úng i u l h p tác xã mua bán và qui nh c a Nhà nư c. Vi c gi i th và thanh lý ph i ư c s ch p thu n c a h p tác xã mua bán c p trên úng theo i u l và chính sách. nh ng nơi h p tác xã mua bán ã gi i th ho c t m ng ng ho t ng ( úng i u l ho c trái i u l ) trong th i gian nhưng nhân dân a phương và th trư ng c n thi t có yêu c u thì xem xét ch o t ch c xây d ng l i. nh ng nơi không có h p tác xã mua bán, ho c có nhưng ã gi i th và không có kh năng t ch c l i thì h p tác xã mua bán qu n huy n ho c các h p tác xã mua bán qu n huy n, phư ng xã lân c n có th t ch c m c a hàng, i m bán t i a phương ó, không b tr ng th trư ng. Tinh th n ch o này hoàn toàn phù h p v i ch th 446/TN-TC ngày 10/5/1990 c a B trư ng B Thương nghi p. 4/ V i n i dung quy t nh 194 c a H i ng B trư ng, Thông tư 01/NT ngày 04/3/1989 c a B N i thương, văn b n 173 c a Ban T ch c Chính ph và Ch th 446/TN-TC c a B trư ng B Thương nghi p thì vi c sát nh p b ph n qu n lý n i b h th ng h p tác xã mua bán c a qu n huy n vào phòng thương nghi p qu n huy n ang làm ch c năng qu n lý hành chánh Nhà nư c là không phù h p. Liên hi p h p tác xã mua bán qu n huy n hi n nay ang làm hai ch c năng : kinh doanh tr c ti p và qu n lý, xây d ng c ng c phong trào h p tác xã mua bán t i a phương. Nơi nào Liên hi p h p tác xã mua bán kinh doanh b l mà gi i th thì y ban nhân dân qu n huy n ó t ch c khôi ph c l i Ban Qu n lý h p tác xã mua bán qu n huy n b trí cán b m b o yêu c u v phNm ch t, năng l c và s tín nhi m trong công tác làm hai nhi m v : ch o, qu n lý và xây d ng phong trào; và n u có i u ki n thì t ch c kinh doanh theo i u ki n và kh năng c a m i a phương h tr cho các h p tác xã mua bán phư ng xã. Vi c khôi ph c l i Ban Qu n lý h p tác xã mua bán c a nh ng qu n huy n c th c n có s th ng nh t gi a y ban nhân dân qu n huy n và Liên hi p h p tác xã mua bán thành ph . Nh n ư c ch th này, y ban nhân dân qu n huy n và phư ng xã cùng v i Liên hi p h p tác xã mua bán thành ph và qu n huy n c n rà soát, xem xét tình hình ho t ng kinh doanh s n xu t c th c a t ng ơn v có k ho ch c ng c , phát tri n ho c quy t nh gi i th cho phù h p v i i u l h p tác xã mua bán và chính sách pháp lu t c a Nhà nư c. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Vương H u Nhơn
Đồng bộ tài khoản