Chỉ thị số 30/1999/CT-TTg

Chia sẻ: Tu Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
51
lượt xem
2
download

Chỉ thị số 30/1999/CT-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 30/1999/CT-TTg về công tác quy hoạch và quản lý xây dựng đô thị do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 30/1999/CT-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 30/1999/CT-TTg Hà N i, ngày 26 tháng 10 năm 1999 CH THN V CÔNG TÁC QUY HO CH VÀ QU N LÝ XÂY D NG Ô THN Nh ng năm qua, công tác quy ho ch và qu n lý xây d ng ô th ã có chuy n bi n tích c c, nhưng v n còn nhi u t n t i, y u kém: Quy ho ch chi ti t còn thi u, chưa áp ng yêu c u u tư phát tri n và qu n lý ô th ; ch t lư ng các án quy ho ch nhìn chung còn h n ch ; công tác qu n lý xây d ng ô th v n chưa làm ch ư c tình hình phát tri n ô th ; th t c hành chính còn phi n hà; còn tình tr ng xây d ng l n x n, không phép ho c trái phép, phá v quy ho ch; di tích văn hoá, l ch s và c nh quan b vi ph m; môi trư ng ô th b ô nhi m; k t c u h t ng thi u và chưa ng b ; tr t t trong lĩnh v c ki n trúc và xây d ng ô th chưa ư c xác l p. kh c ph c tình tr ng nêu trên, Th tư ng Chính ph ch th các B , ngành, U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và chính quy n ô th m i c p th c hi n m t s vi c sau ây: 1. Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và chính quy n ô th m i c p t ch c ph bi n, tuyên truy n, v n ng cán b , nhân dân quán tri t quan i m, m c tiêu và ư ng l i phát tri n ô th trong th i kỳ công nghi p hoá, hi n i hoá; tích c c tham gia các phong trào xây d ng ô th xanh, s ch, p, gi gìn n p s ng văn minh. B Xây d ng ch trì, ph i h p v i các B , ngành và a phương tri n khai phòng trào thi ua "Xây d ng và phát tri n ô th b n v ng" nh m phát tri n nhi u mô hình ô th i n hình, tiên ti n ph bi n cho c nư c h c t p, noi theo. 2. B Xây d ng t ch c l y ý ki n c a các B ngành liên quan hoàn ch nh và ban hành trong năm 1999 Chương trình khung th c hi n nh hư ng quy ho ch t ng th phát tri n ô th Vi t Nam n năm 2020 ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t. Trên cơ s ó, t ch c tri n khai l p quy ho ch t ng th xây d ng h th ng ô th t i các vùng tr ng i m, các vùng ô th hoá trình Th tư ng Chính ph phê duy t, làm cơ s xây d ng các chương trình, k ho ch th c hi n phù h p v i t ng giai o n phát tri n. U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương căn c vào Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i và nh hư ng quy ho ch t ng th phát tri n ô th c nư c n năm 2020 ch o vi c l p và phê duy t quy ho ch t ng th h th ng các ô th và khu dân cư nông thôn trên a bàn c a t nh, thành ph sau khi có ý ki n th ng nh t c a B Xây d ng, B K ho ch và u tư và các B , ngành liên quan.
  2. B Xây d ng và Ban T ch c - Cán b Chính ph nghiên c u so n th o Ngh nh v phân lo i ô th và phân c p qu n lý ô th ; s a i b sung và hoàn ch nh các tiêu chí ánh giá, phân lo i ô th và phân c p qu n lý ô th trình Chính ph xem xét quy t nh làm cơ s ti p t c ch o vi c s p x p h th ng các ô th trên a bàn c nư c. 3. Căn c vào Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i vùng và nh hư ng quy ho ch t ng th phát tri n ô th c nư c n năm 2020, B Xây d ng, U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ti n hành ra soát, i u ch nh các án quy ho ch xây d ng n năm 2020 theo tinh th n Ch th s 32/1998/CT-TTg ngày 23 tháng 9 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph . B K ho ch và u tư, B Xây d ng ph i h p v i các B , ngành liên quan hư ng d n các a phương xây d ng k ho ch kh o sát, thi t k quy ho ch xây d ng hàng năm và 5 năm, b o m cho công tác quy ho ch có tác d ng thi t th c, hi u qu . B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i B Tài chính có k ho ch b trí kinh phí hàng năm cho công tác quy ho ch, ng th i cùng v i B Xây d ng nghiên c u cơ ch t o v n cho công tác l p quy ho ch; Ny nhanh ti n l p, xét duy t quy ho ch chi ti t và quy ho ch xây d ng chuyên ngành. B Xây d ng ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan nghiên c u ti p t c i m i công tác l p, xét duy t quy ho ch xây d ng nh m nâng cao ch t lư ng các án quy ho ch xây d ng, áp ng yêu c u phát tri n kinh t - xã h i, b o v môi trư ng, phòng ch ng thiên tai, lũ l t, k t h p v i vi c b o m an ninh và qu c phòng. 4. Th c hi n Chương trình công tác năm 1999 c a Chính ph và Chương trình xây d ng Lu t, Pháp l nh nhi m kỳ Qu c h i khoá X, các B , ngành, a phương t ch c vi c rà soát, s a i b sung và so n th o m i các văn b n quy pháp pháp lu t; các chính sách v qu n lý và phát tri n ô thi. B Tư pháp có k ho ch ki m tra, hư ng d n th c hi n t t công tác này. 5. ch ng huy ng v n u tư phát tri n ô th , B K ho ch và u tư, B Xây d ng ph i h p v i các B , ngành và a phương xây d ng chương trình u tư phát tri n k t c u h t ng ô th n năm 2005 và xa hơn, bao g m các d án u tư xây d ng cơ s h t ng s n xu t, h t ng k thu t, h t ng xã h i và các công trình b o v môi trư ng, v sinh ô th trình Th tư ng Chính ph thông qua làm cơ s thu hút các ngu n v n u tư và ch o vi c th c hi n các d án xây d ng ô th có hi u qu . B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i B Tài chính rà soát, b sung các chính sách, cơ ch khuy n khích và ưu ãi u tư. B Tài chính xây d ng cơ ch , chính sách huy ng các ngu n v n, c bi t là v n trong nhân dân; hình thành các qu phát tri n ô th ; tăng ngu n thu t d ch v ô th ; s d ng hi u qu qu nhà, t t o v n ph c v cho u tư c i t o và phát tri n ô th . 6. Th c hi n nhi m v l p l i tr t t ki n trúc và xây d ng ô th , ch d ng ki m soát phát tri n ô th theo quy ho ch, k ho ch và pháp lu t, B Xây d ng, U ban nhân
  3. dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ban hành k p th i i u l qu n lý xây d ng theo các quy ho ch c duy t. Vào Quý IV năm 2000, B Xây d ng trình Th tư ng Chính ph phê duy t nh hư ng phát tri n ki n trúc Vi t Nam n năm 2020. B Giao thông v n t i, B Xây d ng ch o và hư ng d n vi c l p quy ho ch, xác nh hành lang an toàn giao thông và có bi n pháp h u hi u tăng cư ng qu n lý xây d ng d c các tr c ư ng giao thông thu , b ; ch m d t tình tr ng xây d ng t phát, gây t c ngh n, làm m t an toàn giao thông và s d ng trái phép t nông nghi p. T ng c c a chính ch trì, ph i h p v i B Xây d ng t p trung ch o công tác qu n lý s d ng t ô th ; Ny m nh nhanh ti n o c, ăng ký, c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t và s h u nhà. U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và chính quy n ô th m i c p, theo quy n h n và trách nhi m c a mình, ph i thư ng xuyên t ch c ki m tra, thanh tra và có bi n pháp x lý cương quy t các vi ph m pháp lu t và quy ho ch; s m l p l i tr t t ki n trúc, xây d ng và giao thông ô th . 7. Nh m nâng cao hi u qu qu n lý Nhà nư c t i các ô th , Ban T ch c - Cán b Chính ph ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan nghiên c u phân c p nhi m v , quy n h n và b máy chính quy n ô th theo hư ng tăng cư ng quy n h n và trách nhi m cho chính quy n ô th m i c p trong vi c quy t nh nh ng v n v qu n lý ô th , c bi t là v quy ho ch, k ho ch u tư cho khu v c công c ng; qu n lý và s d ng cơ s h t ng; thu chi ngân sách; t ch c và nhân s ; c i ti n th t c hành chính; gi i quy t các v khi u t , khi u ki n và x lý các v vi c hành chính có liên quan. Th tư ng Chính ph yêu c u các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph và Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ph i h t s c quan tâm và có k ho ch t ch c th c hi n nghiêm túc Ch th này. B Xây d ng ch trì, ph i h p v i các B , ngành, U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương theo dõi, hư ng d n và nh kỳ báo cáo Th tư ng Chính ph v vi c tri n khai th c hi n Ch th này. Ngô Xuân L c ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản