Chỉ thị số 303-CT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
31
lượt xem
2
download

Chỉ thị số 303-CT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 303-CT về việc tổ chức Tết Nguyên đán Đinh Mão do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 303-CT

  1. CH TNCH H I NG B C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T TRƯ NG NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 303-CT Hà N i, ngày 04 tháng 12 năm 1986 CH THN V VI C T CH C T T NGUYÊN ÁN INH MÃO T t Nguyên án inh Mão s p n trong không khí c nư c chào m ng thành công c a i h i l n th VI c a ng và bư c vào tháng u th c hi n k ho ch Nhà nư c năm 1987. Nhưng tình hình kinh t xã h i ang còn nhi u di n bi n ph c t p, chưa n nh, i s ng c a nhân dân lao ng, nh t là c a công nhân viên ch c và l c lư ng vũ trang ang còn nhi u khó khăn. Ch t ch H i ng B trư ng yêu c u các ngành, các c p chuNn b t ch c T t Nguyên án inh Mão lành m nh, ti t ki m, vui tươi. 1. Trư c h t các ngành, các c p, các cơ s ph i tri n khai ngay t u năm vi c t ch c th c hi n k ho ch Nhà nư c năm 1987, nh t là nh ng công vi c có tính ch t th i v như chăm bón v ông, làm v ông xuân... 2. Các t ch c thương nghi p xã h i ch nghĩa ph i t ch c t t vi c n m hàng hoá và phân ph i thu n ti n nh t hàng T t n t n tay ngư i tiêu dùng theo úng i tư ng (cán b , công nhân viên ch c và l c lư ng vũ trang, nh t là l c lư ng ang làm nhi m v biên gi i và h i o) , theo úng giá Nhà nư c nh, không qua trung gian u cơ. Các cơ quan, các ơn v không nên t ch y tìm mua hàng T t v a gây lãng phí xăng, xe, v a làm r i thêm th trư ng, ng th i s t o k h cho các ho t ng tiêu c c phát tri n. Các ngành d ch v c a qu c doanh, c a t p th c n m r ng kinh doanh và t ch c t t vi c ph c v , b o m giá ph i chăng như may m c, c t tóc, gi t là, ăn u ng, v.v... Ph i tăng cư ng qu n lý th trư ng, tr ng tr k p th i b n u cơ, gian thương lũng o n th trư ng, làm cho giá c t bi n. T ch c t t vi c thanh tra, ki m tra, ki m soát trư c h t là giá, nh t là nh ng a bàn tr ng i m như Hà N i, thành ph H Chí Minh và nh ng m t hàng thi t y u n i s ng nhân dân; c m tranh mua, tranh bán Ny giá lên cao; k p th i x lý nghiêm kh c nh ng ơn v , cá nhân vi ph m lu t pháp c a Nhà nư c v th trư ng và giá c . C m các cơ quan, ơn v , cơ s s n xu t không có ch c năng kinh doanh thương nghi p ra buôn bán trên th trư ng. Các ơn v s n xu t, kinh doanh c a Nhà nư c không l y s n phNm c a Nhà nư c chia ho c bán giá r cho cán b , công nhân viên ch c trong cơ quan, trong ơn v mình ăn T t.
  2. Ngành giao thông v n t i c n t ch c t t vi c v n chuy n hành khách và hàng T t, b o m an toàn trong v n t i, tăng cư ng ki m tra ch ng các hi n tư ng tiêu c c trong v n t i. Ngành ph c v như thông tin, bưu i n, b nh vi n, n công an, thu v , h i quan, ngân hàng, i n, nư c, b n phà... ph i b o m ho t ng liên t c trong nh ng ngày T t. Nh ng ngư i làm vi c trong nh ng ngày T t ư c hư ng ph c p ho c ngh bù sau T t theo ch chung. Ngành văn hoá, ngh thu t ph i hư ng d n và t ch c t t vi c vui chơi, gi i trí lành m nh cho nhân dân, c m các th t c mê tín, d oan, t n n c b c... 3. V n ng nhân dân và cán b ti t ki m m i m t trong d p T t. Không ăn u ng lãng phí, l m sát l n, trâu bò; nghiêm c m dùng lương th c n u rư u. Các cơ quan, xí nghi p, ơn v không ư c t ch c liên hoan, quà cáp, bi u xén; không dùng i n trang trí quá m c c n thi t. Các cơ quan, xí nghi p Nhà nư c, ơn v l c lư ng vũ trang, các h p tác xã nh t thi t không t pháo. C n gi i thích và v n ng các h gia ình h n ch t pháo; ch nên t vào lúc giao th a ho c trong ngày m ng m t T t. C m t pháo ngoài ư ng ph , nh ng nơi công c ng ông ngư i t h p, i l i. Ch có c a hàng m u d ch qu c doanh ho c h p tác xã mua bán (làm i lý cho m u d ch) m i ư c bán pháo T t. C m tư nhân s n xu t trái phép và buôn bán pháo T t. 4. Các cán b , công nhân viên ch c, l c lư ng vũ trang c n ph i gương m u ch p hành úng các chính sách, ch , k lu t c a Nhà nư c trong vi c s m T t và ngh T t, không ư c ngh trư c T t, không ư c ăn T t kéo dài, không k t h p ngh phép năm trong d p T t. Các cơ quan t Trung ương n cơ s ph i phân công ngư i thư ng tr c thư ng xuyên, b o m x lý k p th i nh ng vi c t xu t trong nh ng ngày T t. 5. Ph i b o m gi v ng tr t t an ninh, nh t là Th ô Hà N i, thành ph H Chí Minh và các thành ph , khu công nghi p t p trung, các xí nghi p, các công trình, tr ng i m. Có bi n pháp phòng cháy và ch a cháy, phòng ng a b n phá ho i, tr m c p, v.v... tuy n trư c, các l c lư ng vũ trang và nhân dân ph i h t s c cao c nh giác, t ch c tr c chi n ch t ch , s n sàng giáng tr các hành ng l n chi m phá ho i c a ch. 6. Nhân d p T t, các c p, các ngành c n t ch c chăm sóc ng viên thăm h i các ơn v ang làm nhi m v tr c ti p biên gi i, các gia ình thương binh, li t sĩ, gia ình có công v i cách m ng, các gia ình có ch ng con i làm nhi m v qu c t v.v...
  3. iv ib i, nh t là b i phía trư c, B Qu c phòng c n có hư ng d n c th các a phương t ch c vi c vi t thư, t ng quà T t cho b i m t cách thi t th c và t ch c ti p nh n và phân ph i n tay chi n sĩ. Ch th này c n ư c ph bi n n các c p, các ngành, các ơn v , cơ s và trong nhân dân th c hi n. Võ Chí Công ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản