Chỉ thị số 31/2001/CT-TTg

Chia sẻ: Nguyen Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
56
lượt xem
2
download

Chỉ thị số 31/2001/CT-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 31/2001/CT-TTg về việc đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá năm 2002 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 31/2001/CT-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 31/2001/CT-TTg Hà N i, ngày 13 tháng 12 năm 2001 CH THN V VI C Y M NH VÀ NÂNG CAO HI U QU HO T NG XU T NH P KH U HÀNG HOÁ NĂM 2002 Ho t ng xu t nh p khNu năm 2001 di n ra trong b i c nh n n kinh t nư c ta ti p t c có nh ng chuy n bi n tích c c. Nhi u chính sách, bi n pháp Ny m nh xu t khNu, qu n lý nh p khNu hi u qu ã ư c ban hành và tri n khai th c hi n tương i ng b , góp ph n duy trì tăng trư ng kim ng ch xu t khNu, b o m nhu c u nh p khNu cho s n xu t hàng hoá trong nư c. Tuy nhiên, ho t ng xu t nh p khNu trong năm 2001 và năm 2002 s p t i s còn g p nhi u khó khăn do n n kinh t th gi i chưa có d u hi u ph c h i và còn ch u tác ng c a s ki n 11/9 t i Hoa Kỳ; giá nhi u m t hàng nông s n và d u thô trên th trư ng th gi i ti p t c gi m sút, gây b t l i cho nư c ta. kh c ph c tình hình nêu trên, ph n u hoàn thành, hoàn thành vư t m c ch tiêu tăng trư ng xu t khNu năm 2002 t i thi u là 10% như Ngh quy t s 12/2001/NQ-CP ngày 02 tháng 11 năm 2001 c a Chính ph ã ra, th c hi n ki m soát và hư ng nh p khNu vào ph c v nh ng nhu c u cơ b n c a n n kinh t qu c dân, Th tư ng Chính ph ch th Th trư ng các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph và Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i t t là B và y ban nhân dân t nh) th c hi n các vi c sau ây: 1. Tăng cư ng u tư nâng cao năng l c s n xu t hàng xu t khNu và s c c nh tranh hàng xu t khNu: a) B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i B Tài chính và các B , ngành h u quan trình Th tư ng Chính ph trong qúy I năm 2002 án tăng cư ng bi n pháp khuy n khích u tư trong nư c, nh m nâng cao năng l c s n xu t và s c c nh tranh hàng xu t khNu, c bi t chú tr ng nh ng ngành hàng có kh năng tăng trư ng n nh, nh ng ngành hàng s d ng nhi u lao ng và nguyên li u trong nư c; án b sung các chính sách ưu ãi khuy n khích u tư s n xu t ngu n nguyên li u, v t tư cho s n xu t hàng xu t khNu và hàng thay th hàng nh p khNu. b) Các B và U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, khi xây d ng phương hư ng phát tri n ngành và a phương cũng như khi xem xét phê duy t các d án u tư s n xu t, c n chú tr ng và t o i u ki n thúc Ny u tư m i, u tư nâng cao năng l c s n xu t hàng xu t khNu; t yêu c u nâng cao tiêu chuNn ch t lư ng hàng hoá lên hàng u, g n s n xu t v i yêu c u c a th trư ng v ch t lư ng và m u mã s n phNm.
  2. c) Các B , U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ph i ch ng chuNn b các i u ki n c n thi t phù h p v i c i m c a ngành, a phương tri n khai m t cách ng b các gi i pháp th c hi n Ngh quy t s 09/2001/NQ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2001 c a Chính ph và Ch th s 19/2001/CT-TTg ngày 28 tháng 8 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph v tăng cư ng thu hút và nâng cao hơn n a hi u qu u tư tr c ti p nư c ngoài th i kỳ 2001 - 2005. 2. Chuy n d ch cơ c u hàng xu t khNu, phát tri n và a d ng hoá các m t hàng xu t khNu ch l c: a) B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch o sát vi c th c hi n Ngh quy t s 09/2001/NQ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2000 c a Chính ph v chuy n d ch cơ c u nông nghi p g n v i yêu c u c a th trư ng i v i t ng lo i s n phNm chính; c bi t lưu ý các lo i nông s n mà th gi i ã có bi u hi n s n xu t th a, gây tác ng b t l i n giá c trong dài h n. b) B Th y s n c n ph i h p và h tr y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương s n xu t th y s n trong vi c n l c duy trì t c tăng trư ng xu t khNu th y s n trong nh ng năm ti p theo. Ph i coi vi c b o m ch t lư ng th y s n xu t khNu là yêu c u thư ng xuyên ư c t ra trong quá trình t ch c và ch o s n xu t, ph i quan tâm theo dõi thư ng xuyên có gi i pháp thích h p k p th i, nh m tăng cư ng uy tín hàng th y s n Vi t Nam trên th trư ng th gi i; chú tr ng u tư công ngh b o m ch t lư ng và các gi i pháp ki m soát ch t lư ng vùng nư c nuôi tr ng. c) B Công nghi p ph i h p v i B Thương m i ch o các doanh nghi p s n xu t, kinh doanh tăng cư ng các bi n pháp nâng cao ch t lư ng, h giá thành s n phNm, gi v ng th trư ng, th ph n xu t khNu hi n có, chú tr ng thâm nh p th trư ng m i, k c th trư ng M . Cùng v i vi c ti p t c phát tri n các ngành hàng ch l c như d t may, da giày, linh ki n i n t ..., c n t n d ng cơ h i và l i th s n xu t và phát tri n nh ng m t hàng xu t khNu m i, như th c phNm ch bi n, d u th c v t, th công m ngh , s n phNm nh a, s n phNm cơ khí, ph n m m.... d) Các ngành d ch v tài chính - ngân hàng, vi n thông, b o hi m, du l ch, hàng không, hàng h i ... c n có k ho ch c th Ny m nh xu t khNu d ch v t ng bư c tăng d n t l óng góp c a khu v c d ch v vào thu nh p c a n n kinh t . 3. Công tác th trư ng: a) B Thương m i ch trì cùng các B , ngành s n xu t phân tích k tình hình và quan h buôn bán v i t ng th trư ng, trên cơ s ó xây d ng i sách i v i t ng th trư ng; t ch c các oàn liên ngành cùng các doanh nghi p kh o sát, tìm cơ h i thâm nh p, m r ng th trư ng i v i t ng m t hàng. Văn phòng Chính ph , Phân ban h p tác liên Chính ph ôn c các B , ngành h u quan tri n khai, thúc Ny th c hi n các tho thu n ã t ư c trong các chuy n thăm c a các ng chí lãnh o ng và Nhà nư c, t o i u ki n cho hàng hoá Vi t Nam xu t khNu m t cách n nh, v i s lư ng ngày càng tăng. b) Th c hi n phương châm a d ng hoá, a phương hoá th trư ng và i tác; h n ch vi c xu t khNu m t m t hàng b ph thu c vào m t s ít th trư ng. Theo hư ng ó,
  3. c n duy trì và m r ng xu t khNu hàng hoá Vi t Nam vào các th trư ng s n có, ng th i có bi n pháp phù h p thâm nh p các th trư ng m i; chú tr ng các th trư ng có kh năng và có dung lư ng l n như Liên minh châu Âu, Nh t B n, Trung Qu c, Nga, Hoa Kỳ, ng th i tìm cách thâm nh p và gia tăng s hi n di n c a hàng hoá Vi t Nam các th trư ng châu Phi, M La-tinh; m r ng các hình th c buôn bán biên m u gi a các a phương có chung ư ng biên gi i; tăng cư ng các hình th c buôn bán hàng, i hàng; bi n pháp th c hi n cân b ng xu t - nh p i v i t ng th trư ng. c) B Thương m i ch trì, ph i h p v i B Tài chính, B K ho ch và u tư, B Ngo i giao và y ban v ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài xây d ng, ban hành ho c trình cơ quan có thNm quy n ban hành các chính sách b sung khuy n khích m nh hơn n a c ng ng ngư i Vi t Nam nư c ngoài tham gia vào ho t ng thương m i và xúc ti n thương m i, ng th i m r ng u tư v nư c, gi i thi u b n hàng mua bán cho các doanh nghi p trong nư c và tham gia vào vi c phân ph i, tiêu th hàng Vi t Nam t i các nư c s t i. d) Ban T ch c - Cán b Chính ph ch trì, ph i h p v i B Thương m i và các B , ngành h u quan nghiên c u, ch n ch nh ho t ng c a các Hi p h i ngành hàng theo hư ng: cơ c u l i t ch c, i u ch nh ch c năng, nhi m v và s p x p l i nhân s , nh m th ng nh t ho t ng và tăng cư ng vai trò c a Hi p h i trong vi c thúc Ny xúc ti n thương m i, b o m quy n l i c a các H i viên và l i ích qu c gia. ) Các T ng công ty c n ch ng xây d ng các Trung tâm thương m i gi i thi u hàng và bán hàng t i các th trư ng chính. Ngân sách nhà nư c s h tr m t ph n vi c xây d ng các Trung tâm này. Th c hi n thí i m vi c c Tham tán kinh t chuyên trách ngành hàng bên c nh Cơ quan S quán, Cơ quan i di n c a Vi t Nam tăng cư ng vi c xúc ti n thương m i; chi phí cho ho t ng c a Tham tán kinh t do cơ quan c ngư i m nhi m. Giao Ban T ch c - Cán b Chính ph ch trì cùng B Ngo i giao, B Thương m i và các B , ngành s n xu t nghiên c u, b sung các Quy ch liên quan th c hi n. e) B Thương m i theo dõi sát di n bi n tình hình th trư ng th gi i, k p th i thông tin cho các B , ngành liên quan và cùng các B , ngành này k p th i x lý nh ng tình hu ng ph c t p n y sinh; ph i h p ch t ch v i B Ngo i giao, B K ho ch và u tư và các B , ngành s n xu t trong vi c thương lư ng v i các t ch c kinh t qu c t , các t ch c qu c gia nh m lo i b các hàng rào k thu t và phi thu quan b t h p lý do các t ch c kinh t qu c t và các nư c ưa ra h n ch hàng xu t khNu c a ta. 4. Chính sách khuy n khích và h tr xu t khNu: a) Các B : Tài chính, K ho ch và u tư, Công nghi p, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Thương m i, T ng c c H i quan, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam rà soát l i vi c th c hi n các cơ ch chính sách khuy n khích phát tri n xu t khNu mà Chính ph và Th tư ng Chính ph ã ban hành; xác nh c th nh ng nguyên nhân làm ch m tr ho c c n tr vi c th c hi n x lý k p th i, ng th i ki n ngh b sung, s a i các cơ ch , chính sách, quy nh ã có, nh m khuy n khích m nh m hơn n a ho t ng xu t khNu; ti p t c c i cách hành chính t o thu n l i cho xu t khNu.
  4. b) Các bi n pháp h tr tr c ti p mà Chính ph ã áp d ng cho ho t ng xu t khNu trong năm 2001 ti p t c ư c áp d ng trong năm 2002. B Tài chính ph i h p v i các B , ngành h u quan sơ k t công tác h tr xu t khNu trong năm 2001, nêu rõ m t ư c và m t chưa ư c, t ó ki n ngh Th tư ng Chính ph chính sách h tr trong năm 2002 theo hư ng: h tr u vào, b o m hi u qu lâu dài, ưu tiên các m t hàng có giá tr gia tăng cao, s d ng nhi u nguyên li u trong nư c; th t c h tr ph i ơn gi n, không gây ch m tr , phi n hà i v i doanh nghi p. c) Ti p t c th c hi n và m r ng ch thư ng theo kim ng ch xu t khNu vào t t c các th trư ng và cho t t c thương nhân thu c m i thành ph n kinh t i v i các m t hàng sau: g o, cà phê, chè, l c nhân, th t gia súc, gia c m các lo i, rau qu h p, rau qu tươi, rau qu khô và sơ ch , h t tiêu, h t i u, g m, s , g m ngh , mây tre lá (không k s hàng hoá ư c xu t khNu theo Hi p nh Chính ph và xu t khNu tr n ). Giao B Tài chính ch trì, ph i h p v i B Thương m i, B K ho ch và u tư, Ban V t giá Chính ph và các B , ngành liên quan quy t nh m c thư ng c th iv i t ng m t hàng, công b công khai và t ch c th c hi n t ngày 01 tháng 01 năm 2002. d) Thương nhân thu c m i thành ph n kinh t xu t khNu các m t hàng khuy n khích xu t khNu nêu dư i ây vào t t c các th trư ng, ư c ưu tiên vay v n tín d ng ng n h n h tr xu t khNu theo Quy t nh s 133/2001/Q -TTg ngày 10 tháng 9 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành Quy ch tín d ng h tr xu t khNu: g o, cà phê, chè, l c nhân, th t gia súc, gia c m các lo i, rau qu h p, rau qu tươi, rau qu khô và sơ ch , h t tiêu, h t i u, th y s n, g m, s , g m ngh , mây tre lá, d t may, gi y dép. B Tài chính hư ng d n c th th c hi n t ngày 01 tháng 01 năm 2002. 5. Qu n lý nh p khNu: a) Ưu tiên nh p khNu v t tư, thi t b và công ngh tiên ti n ph c v công nghi p hoá, hi n i hoá; gia tăng s d ng v t tư, thi t b trong nư c ã s n xu t ư c ti t ki m ngo i t và phát tri n s n xu t hàng hoá trong nư c. b) Thúc Ny phát tri n m nh hơn n a các chương trình ã có v s n xu t nguyên li u thay th nh p khNu, như bông, nguyên li u thu c lá, ngô, u tương, s a, da nguyên li u, ng th i áp d ng các công c thu m i nh m gi m kim ng ch nh p khNu các m t hàng này; h n ch t i m c t i a vi c nh p khNu hàng tiêu dùng; ki m soát ch t ch vi c nh p khNu ô tô và linh ki n xe 2 bánh g n máy khuy n khích vi c s n xu t ph tùng, linh ki n trong nư c. c) Trong qúy I năm 2002 B Thương m i, B Tài chính c n tri n khai ngay m t s bi n pháp qu n lý nh p khNu ã ư c Th tư ng Chính ph thông qua t i Quy t nh s 46/2001/Q -TTg ngày 04 tháng 4 năm 2001, như áp d ng h n ng ch thu quan, thu tuy t i, thu ch ng phá giá, thu ch ng tr c p, phí môi trư ng ... i v i m t s hàng hoá nh p khNu, b o h h p lý s n xu t trong nư c, b o m thương m i công b ng và b o v môi trư ng.
  5. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Ch t ch H i ng qu n tr , T ng giám c các T ng công ty 91 t ch c tri n khai th c hi n ngay nh ng n i dung c a Ch th này. Nguy n M nh C m ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản