Chỉ thị số 3170/CT-BNN-TT về việc triển khai sản xuất lúa đông xuân 2008 – 2009 tại các tỉnh, thành vùng đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam bộ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chia sẻ: Thi Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
41
lượt xem
2
download

Chỉ thị số 3170/CT-BNN-TT về việc triển khai sản xuất lúa đông xuân 2008 – 2009 tại các tỉnh, thành vùng đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam bộ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 3170/CT-BNN-TT về việc triển khai sản xuất lúa đông xuân 2008 – 2009 tại các tỉnh, thành vùng đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam bộ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 3170/CT-BNN-TT về việc triển khai sản xuất lúa đông xuân 2008 – 2009 tại các tỉnh, thành vùng đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam bộ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

  1. B NÔNG NGHI P C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN c l p – T do – H nh phúc ------- -------------- S : 3170/CT-BNN-TT Hà N i, ngày 24 tháng 10 năm 2008 CH THN V VI C TRI N KHAI S N XU T LÚA ÔNG XUÂN 2008 – 2009 T I CÁC T NH, THÀNH VÙNG NG B NG SÔNG C U LONG, ÔNG NAM B V lúa ông Xuân là v có năng su t và s n lư ng thóc cao nh t trong năm, có ý nghĩa r t quan tr ng quy t nh n vi c hoàn thành k ho ch s n xu t lúa c năm. Nh ng áp l c c a d ch b nh, giá v t tư u vào s n xu t tăng cao, v n ch t lư ng g o áp ng yêu c u xu t khNu … ngày càng gia tăng và tác ng m nh n s n xu t lúa ông xuân 2008 – 2009. v lúa ông xuân 2008 – 2009 các t nh BSCL và NB vư t qua nh ng khó khăn trên, quy t tâm giành th ng l i v s n lư ng, ch t lư ng và góp ph n hoàn thành k ho ch c năm 2009 v s n xu t cây tr ng nói chung và cây lúa nói riêng, B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch th th c hi n các n i dung sau: 1. B trí th i v lúa ông xuân 2008 – 2009 theo hư ng t p trung, né r y UBND t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch o các a phương, ngành Nông nghi p hư ng d n nông dân tuy t i ch p hành l ch th i v gieo s lúa ông xuân 2008 – 2009 là t p trung vào hai t chính: t 1 t 20-30/11/2008 và t 2 t 20-30/12/2008. Gi m thi u th p nh t di n tích lúa s s m trong tháng 10 và mu n sang tháng 1/2009. Các t nh có di n tích lúa li n k c n th ng nh t l ch th i v chung sao cho m b o nguyên t c v ông xuân 2008 – 2009 cách v lúa trư c ít nh t 3 tu n l . Hi n nay th i v gieo s lúa ông xuân 2008 – 2009 chưa n, Thu ông v n còn trên ng ru ng nhưng m t s t nh BSCL ã gieo s ư c kho ng 30 – 40 nghìn ha lúa ông xuân s m, Di n tích lúa này r t d b d ch h i lây lan t lúa v trư c, ng th i s là c u n i d ch h i cho lúa ông xuân chính v . Vì v y c n ph i theo dõi và giám sát ch t ch di n bi n r y nâu có bi n pháp x lý k p th i. 2. Thay i m nh cơ c u gi ng lúa m b o s n xu t lúa t hi u qu kinh t cao và b n v ng, m i a phương c n gi m di n tích gieo tr ng lúa IR 50404 và OM 576 xu ng dư i 15% di n tích, tăng cư ng s d ng các gi ng lúa ch ng ch u r y nâu và có ch t lư ng g o khá ã ư c ngành nông nghi p khuy n cáo như: gi ng VN 95-20, OM 5930, OMCS 2000, OM2517, OM3536, Jasmin85, OM4498, VD20 …. M i vùng nên b trí 3-4 gi ng lúa ch l c và 3-4 gi ng lúa b sung có tri n v ng, lưu ý dùng nh ng gi ng có ch t lư ng g o tương ng. M i gi ng lúa ch l c không gieo s vư t quá 20% di n tích. 3. Tăng cư ng áp d ng các ti n b k thu t trong s n xu t lúa S Nông nghi p – PTNT hư ng d n nông dân tăng cư ng áp d ng các ti n b k thu t ã ư c kh ng nh trong s n xu t gi m chi phí, h giá thành s n phNm, b o v môi trư ng và ch t lư ng nông s n như: bi n pháp “3 gi m 3 tăng”, s hàng ho c s thưa, phòng tr d ch h i t ng h p, bón phân theo b ng so màu lá lúa, tư i nư c ti t ki m, cơ gi i hóa trong khâu thu ho ch và sơ ch b o qu n … 4. Phòng tr d ch b nh Tăng cư ng m ng lư i khuy n nông, b o v th c v t cơ s theo dõi di n bi n c a r y nâu, nh ng nơi có nguy cơ s lư ng r y vư t ngư ng cho phép ph i phòng tr quy t li t và ng b ngay t u v gi m th p nh t thi t h i c a b nh vàng lùn, lùn xo n lá lúa. c bi t lưu ý trà lúa sau s kho ng 20 ngày là giai o n nguy hi m nh t n u nhi m b nh vàng lùn, lùn xo n lá. 5. Cơ ch chính sách khuy n khích h tr s n xu t lúa.
  2. S Nông nghi p – PTNT các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ti p t c xây d ng và trình UBND t nh phê duy t các chính sách h tr s n xu t lúa như h tr v n vay mua máy g t p liên h p, h tr lãi su t v n vay ngân hàng s n xu t lúa, tr giá gi ng nguyên ch ng cho s n xu t gi ng xác nh n, có chính sách hình thành h th ng nhân gi ng nông h a phương, h tr ti n khôi ph c s n xu t n u có d ch b nh x y ra… Giao C c Tr ng tr t và C c B o v th c v t ôn c, theo dõi vi c th c hi n Ch th này và thư ng xuyên báo cáo ti n , k t qu th c hi n. B TRƯ NG Nơi nh n: - VP Chính ph ; - TT Bùi Bá B ng; - Các C c: Tr ng tr t, BVTV, TTKNQG, TT tin h c; - UBND t nh, S NN & PTNT các t nh vùng BSCL, NB; Cao c Phát - Báo NN VN, TTX VN, ài TNVN; - Lưu: VP, TT.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản