Chỉ thị số 32/2005/CT-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
80
lượt xem
2
download

Chỉ thị số 32/2005/CT-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 32/2005/CT-TTg về việc tăng cường công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 32/2005/CT-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc S : 32/2005/CT-TTg Hà N i, ngày 10 tháng 10 năm 2005 CH THN V VI C TĂNG CƯ NG CÔNG TÁC KI M TRA, X LÝ VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T Công tác ki m tra và x lý văn b n quy ph m pháp lu t theo quy nh t i Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t và Ngh nh s 135/2003/N -CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 c a Chính ph v ki m tra và x lý văn b n quy ph m pháp lu t ư c tri n khai t năm 2004, bư c u ã t ư c m t s k t qu , góp ph n tích c c trong vi c m b o tính h p hi n, h p pháp, tính th ng nh t c a h th ng pháp lu t, t ng bư c l p l i tr t t , k cương, nâng cao ch t lư ng c a công tác so n th o, ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a các B , ngành và a phương. Tuy nhiên, công tác ki m tra, x lý văn b n quy ph m pháp lu t v n còn nh ng như c i m: văn b n quy ph m pháp lu t trong nhi u ngành, nhi u lĩnh v c qu n lý nhà nư c và nhi u a phương chưa ư c các B , ngành, a phương t ch c ki m tra, x lý; chưa phát hi n và x lý k p th i tình tr ng các a phương ban hành văn b n v x lý vi ph m hành chính, v ưu ãi, khuy n khích u tư, v thư ng thu nh p khNu trái pháp lu t vì l i ích c c b a phương; còn x y ra ph bi n hi n tư ng ghi s , ký hi u c a quy t nh cá bi t, ch th cá bi t vào th th c c a văn b n quy ph m pháp lu t và ngư c l i, gây nên s nh m l n v tính ch t pháp lý c a văn b n; m t s công văn hành chính có ch a quy ph m pháp lu t chưa ư c phát hi n, x lý; có bi u hi n né tránh, ch m tr trong vi c x lý văn b n trái pháp lu t ã ư c ki m tra, phát hi n... Nguyên nhân c a tình tr ng trên là: m t s B , ngành, a phương chưa nh n th c y t m quan tr ng c a công tác ki m tra và x lý văn b n quy ph m pháp lu t; vi c g i văn b n n cơ quan có thNm quy n ki m tra chưa ư c k p th i và chưa úng pháp lu t; i ngũ công ch c làm công tác ki m tra văn b n ch m ư c ki n toàn, thi u v s lư ng và h n ch v trình chuyên môn, nghi p v ; kinh phí, trang thi t b làm vi c chưa áp ng yêu c u c a công tác ki m tra và x lý văn b n quy ph m pháp lu t; vi c u tư xây d ng h cơ s d li u ph c v công tác ki m tra văn b n chưa ư c chú tr ng; pháp lu t v ki m tra, x lý văn b n quy ph m pháp lu t chưa hoàn thi n. tăng cư ng công tác ki m tra, x lý văn b n quy ph m pháp lu t trong th i gian t i, Th tư ng Chính ph ch th : 1. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch H i ng nhân dân, Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m: a) Ki n toàn t ch c b máy, b trí công ch c có năng l c, trình và phNm ch t làm công tác ki m tra, x lý văn b n quy ph m pháp lu t theo thNm quy n ư c giao, ch m nh t n quý IV năm 2006 hình thành ư c i ngũ công ch c và c ng tác viên ki m tra văn b n; t ch c t p hu n, b i dư ng chuyên môn, nghi p v cho i ngũ công ch c và c ng tác viên ki m tra văn b n c a t ch c pháp ch B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , S Tư pháp, Phòng Tư pháp các a phương; b) B trí kinh phí, trang thi t b làm vi c và các i u ki n m b o khác cho công tác ki m tra; huy ng các ngu n l c, k c ngu n tài tr c a các d án h p tác qu c t xây d ng và t ng bư c tin h c hoá h cơ s d li u văn b n quy ph m pháp lu t c a B , ngành, a phương; c) T ch c công tác t ki m tra và ki m tra văn b n theo thNm quy n; x lý k p th i và úng quy nh c a pháp lu t i v i các văn b n có n i dung trái pháp lu t ã ư c phát hi n trong quá trình ki m tra, x lý; k p th i ki n ngh , xu t vi c s a i, b sung, bãi b ho c thay th nh ng quy nh trong các văn b n c a các cơ quan nhà nư c c p trên có mâu thu n, ch ng chéo ho c không còn phù h p v i tình hình phát tri n
  2. kinh t - xã h i; áp d ng các bi n pháp kh c ph c h u qu do vi c ban hành và th c hi n văn b n trái pháp lu t gây ra; d) B trư ng B Tư pháp ch trì, ph i h p v i B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph và Th trư ng các B , ngành có liên quan có th thành l p các oàn ki m tra liên ngành t ch c ki m tra văn b n quy ph m pháp lu t trong m t s lĩnh v c và a bàn có nhi u b c xúc; ) Sáu tháng và hàng năm, các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch H i ng nhân dân, Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương báo cáo Th tư ng Chính ph ; Ch t ch H i ng nhân dân, Ch t ch y ban nhân dân c p dư i báo cáo Ch t ch H i ng nhân dân, Ch t ch y ban nhân dân c p trên tr c ti p tình hình so n th o, ban hành và ki m tra, x lý văn b n quy ph m pháp lu t theo m u quy nh t i Ph l c I c a Ch th này; e) T nay n h t ngày 30 tháng 6 năm 2006, các B , ngành và a phương t p trung ch o ki m tra, x lý văn b n quy ph m pháp lu t ang còn hi u l c pháp lu t trong các ngành, lĩnh v c quy nh t i Ph l c II c a Ch th này. Vi c ki m tra các văn b n quy nh t i Ph l c II c a Ch th này ph i hoàn thành và báo cáo Th tư ng Chính ph k t qu ki m tra, x lý trư c ngày 15 tháng 7 năm 2006. 2. B trư ng B Tư pháp: a) Ch trì, ph i h p v i B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph so n th o, ban hành trong năm 2006 văn b n liên t ch hư ng d n c th quy trình ki m tra và x lý văn b n quy ph m pháp lu t nh m b o m vi c ki m tra, x lý văn b n quy ph m pháp lu t có n i dung trái pháp lu t c a các B , ngành, a phương k p th i, có hi u qu và theo quy trình ch t ch , th ng nh t; b) Ch trì, ph i h p v i B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph , B trư ng B N i v , B trư ng B Tài chính, B trư ng B K ho ch và u tư, các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph và y ban nhân dân các a phương xây d ng “ án tăng cư ng năng l c trong công tác ki m tra, x lý văn b n quy ph m pháp lu t”, trình Th tư ng Chính ph phê duy t trong quý I năm 2006; c) Ny m nh công tác t p hu n, hư ng d n nghi p v v ki m tra văn b n, v xây d ng h cơ s d li u ph c v vi c ki m tra văn b n cho i ngũ cán b , công ch c và c ng tác viên làm công tác ki m tra văn b n thu c t ch c pháp ch các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , S Tư pháp, Phòng Tư pháp các a phương; d) T ch c th c hi n t t vi c hư ng d n, ki m tra công tác rà soát, h th ng hoá văn b n quy ph m pháp lu t c a các B , ngành, a phương; ) Ph i h p ch t ch v i các cơ quan thông tin i chúng n m b t k p th i thông tin v văn b n có n i dung trái pháp lu t và k t qu x lý. 3. B trư ng B N i v : Ch trì, ph i h p v i B trư ng B Tư pháp ch o và ki m tra vi c ki n toàn t ch c, biên ch công ch c làm công tác pháp ch , ki m tra văn b n quy ph m pháp lu t các t ch c pháp ch B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương theo quy nh t i Ngh nh s 122/2004/N -CP ngày 18 tháng 5 năm 2004 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c pháp ch các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và doanh nghi p nhà nư c. 4. B trư ng B Công an:
  3. Ch trì, ph i h p v i B trư ng B Qu c phòng, B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph và B trư ng B Tư pháp so n th o, trình Th tư ng Chính ph ban hành “Quy t nh v quy trình ki m tra, x lý văn b n quy ph m pháp lu t có n i dung thu c bí m t nhà nư c” trong quý II năm 2006. 5. B trư ng B Tài chính: Hư ng d n và t ch c ki m tra vi c s d ng kinh phí m b o cho vi c ki m tra, x lý văn b n quy ph m pháp lu t c a các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph và a phương theo úng quy nh c a pháp lu t; trang b các i u ki n v t ch t c n thi t cho công tác ki m tra văn b n, trong ó có kinh phí xây d ng h cơ s d li u ki m tra văn b n quy ph m pháp lu t. 6. B trư ng B K ho ch và u tư: Ch trì, ph i h p v i B trư ng B Tư pháp trong vi c tìm và huy ng các ngu n h tr , tài tr c a cá nhân, t ch c nư c ngoài th c hi n “ án tăng cư ng năng l c trong công tác ki m tra, x lý văn b n quy ph m pháp lu t” sau khi ư c Th tư ng Chính ph phê duy t. 7. B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph : a) Ch trì, ph i h p v i các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương k p th i xem xét h sơ ki n ngh x lý văn b n trái pháp lu t thu c thNm quy n x lý c a Th tư ng Chính ph , trình Th tư ng quy t nh; b) T ch c rà soát các văn b n quy ph m pháp lu t do Chính ph , Th tư ng Chính ph ban hành; t ng h p k p th i thông tin t các B , ngành, a phương, cơ quan, t ch c, các phương ti n thông tin i chúng và cá nhân v nh ng n i dung trong văn b n quy ph m pháp lu t c a Chính ph , Th tư ng Chính ph không phù h p v i quy nh c a lu t, pháp l nh và văn b n c a cơ quan nhà nư c c p trên ho c v i tình hình phát tri n kinh t - xã h i c a t nư c báo cáo, ki n ngh v i Chính ph , Th t- ư ng Chính ph . 8. Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương: a) Thư ng xuyên ch o, ôn c, ki m tra vi c th c hi n công tác ki m tra văn b n quy ph m pháp lu t a phương; thành l p các oàn ki m tra liên ngành ki m tra tình hình ban hành văn b n a phương; b) K p th i xem xét, x lý theo thNm quy n ho c ki n ngh cơ quan, ngư i có thNm quy n x lý các văn b n quy ph m pháp lu t trái pháp lu t do H i ng nhân dân, y ban nhân dân các c p a phương ban hành; c) cao k lu t, k cương, tuân th tri t nguyên t c pháp ch trong công tác xây d ng và ban hành văn b n quy ph m pháp lu t; không ư c căn c vào tính c thù c a a phương mà ban hành văn b n trái v i văn b n quy ph m pháp lu t c a cơ quan nhà nư c c p trên. 9. B trư ng B Tư pháp có trách nhi m ph i h p v i B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph ôn c, ki m tra vi c th c hi n Ch th này, nh kỳ 6 tháng, hàng năm t ng h p tình hình báo cáo Th tư ng Chính ph . Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch H i ng nhân dân, Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ch th này. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c ho c phát sinh m i, các B , ngành, a phương k p th i báo cáo Th tư ng Chính ph xem xét, x lý./. Nơi nh n: TH TƯ NG - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ;
  4. - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; Phan Văn Kh i - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - H c vi n Hành chính qu c gia; - VPCP: BTCN, TBNC, các PCN, BNC, Ban i u hành 112, Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, XDPL (5b). Hà PH L C I (Ban hành kèm theo Ch th s 32/2005/CT-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph ) CƠ QUAN BAN HÀNH, C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc KI M TRA VĂN B N (B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , H i ng nhân dân, ....., ngày tháng năm 200... y ban nhân dân các c p) S : /BC-... BÁO CÁO TÌNH HÌNH SO N TH O, BAN HÀNH VÀ KI M TRA, X LÝ VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T SÁU THÁNG U (C NĂM) NĂM 200..... I. TÌNH HÌNH SO N TH O, BAN HÀNH VĂN B N: 1. Trong sáu tháng u năm 200... (c năm 200... ), cơ quan (B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , H i ng nhân dân, y ban nhân dân các c p) ã t ch c so n th o, ban hành theo thNm quy n (ho c trình B trư ng ư c Th tư ng Chính ph phân công ký, ban hành các văn b n quy ph m pháp lu t th c hi n qu n lý nhà nư c i v i ngành, lĩnh v c do các cơ quan thu c Chính ph qu n lý)... văn b n quy ph m pháp lu t (s lư ng c a t ng lo i như : quy t nh, ch th , thông tư c a B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B ; ngh quy t c a H i ng nhân dân, quy t nh, ch th c a y ban nhân dân). 2. Vi c tuân th quy trình, th t c xây d ng, ban hành văn b n quy ph m pháp lu t: l p chương trình xây d ng, ban hành văn b n quy ph m pháp lu t hàng tháng, hàng quý, hàng năm (n u pháp lu t có quy nh); t ng k t tình hình thi hành pháp lu t có liên quan n lĩnh v c c n ban hành văn b n quy ph m pháp lu t m i i u ch nh; i th c t cơ s ; sưu t m h sơ, tài li u có liên quan; t ch c so n th o; l y ý ki n c a các i tư ng ch u s tác ng tr c ti p c a văn b n; ti p thu ý ki n; t ch c ph n bi n khoa h c (n u có); thNm nh; thNm tra; ti p thu ý ki n thNm nh, thNm tra; trình ký, ban hành; ăng Công báo, niêm y t, ưa tin, công b (tr nh ng văn b n có n i dung thu c bí m t nhà nư c), g i n các cơ quan có thNm quy n giám sát, ki m tra; t ch c th c hi n; ki m tra vi c th c hi n, t ng k t tình hình th c hi n ?
  5. 3. Tác ng c a các văn b n do cơ quan ban hành (ho c trình B trư ng ư c Th tư ng Chính ph phân công ký, ban hành các văn b n quy ph m pháp lu t th c hi n qu n lý nhà nư c i v i ngành, lĩnh v c do các cơ quan thu c Chính ph qu n lý) i v i công tác qu n lý nhà nư c c a cơ quan (B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , H i ng nhân dân, y ban nhân dân các c p): - Văn b n ư c ban hành úng pháp lu t, có tính kh thi cao, tác ng tích c c n tình hình kinh t - xã h i và công tác qu n lý nhà nư c c a B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , H i ng nhân dân, y ban nhân dân các c p ? - Văn b n ư c ban hành trái pháp lu t, không kh thi và có tác ng tiêu c c n tình hình kinh t - xã h i và công tác qu n lý nhà nư c c a B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , H i ng nhân dân, y ban nhân dân các c p, ph i s a i, b sung, ình ch thi hành, bãi b , h y b ? 4. Nh ng thu n l i, khó khăn, vư ng m c và ki n ngh trong công tác xây d ng, ban hành văn b n c a cơ quan ? 5. Danh m c văn b n ã ban hành ghi (theo m u) t i B ng A dư i ây. II. TÌNH HÌNH KI M TRA, X LÝ VĂN B N: 1. Công tác t ki m tra : trong sáu tháng u năm 200... (c năm 200... ), cơ quan ã phát hi n ... (s lư ng văn b n có d u hi u trái pháp lu t ho c không còn phù h p v i tình hình phát tri n kinh t - xã h i c a t nư c ho c c a a phương). ã x lý : ... văn b n; còn ... văn b n chưa ư c x lý (nêu lý do và th i h n x lý). 2. Công tác ki m tra theo thNm quy n : trong sáu tháng u năm 200... (c năm 200...), cơ quan ã nh n ư c : ... văn b n, trong ó có ... văn b n thu c thNm quy n ki m tra, x lý; ... văn b n không thu c thNm quy n ki m tra, x lý và ã chuy n n các cơ quan có thNm quy n ki m tra, x lý theo quy nh c a pháp lu t. Qua ki m tra các văn b n thu c thNm quy n ki m tra, x lý, cơ quan ã phát hi n ... văn b n có d u hi u trái pháp lu t, vi ph m các quy nh t i i u 3 Ngh nh s 135/2003/N -CP. Ngoài ra, cơ quan còn x lý ... văn b n vi ph m các i m a và b kho n 1 i u 26 Ngh nh s 135/2003/N -CP và ã ngh cơ quan, ngư i ban hành văn b n t ki m tra, x lý; k t qu : ... văn b n ã ư c x lý và ... văn b n ang trong quá trình x lý. 3. Tình hình x lý: a) ã ra thông báo cơ quan, ngư i có thNm quy n t ki m tra, x lý ... văn b n. K t qu : cơ quan, ngư i có thNm quy n ban hành văn b n ã t ki m tra và x lý ... văn b n; còn ... văn b n chưa t ki m tra, x lý. b) ngh c p trên x lý ... văn b n; c p trên ã : ình ch vi c thi hành, bãi b , h y b ... văn b n; còn ... văn b n ang trong quá trình x lý. 4. Nh ng n i dung khác v công tác ki m tra, x lý văn b n quy ph m pháp lu t theo hư ng d n c a B Tư pháp (v th ch , v kinh phí, v biên ch , các ki n ngh khác ?) 5. Danh m c văn b n ã ư c ki m tra, x lý ghi (theo m u) t i B ng B dư i ây. Cơ quan ... (B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , H i ng nhân dân, y ban nhân dân các c p) báo cáo ... (Th tư ng Chính ph , H i ng nhân dân, y ban nhân dân c p t nh, c p huy n) bi t và cho ý ki n ch o./. Nơi nh n : TH TRƯ NG CƠ QUAN BAN HÀNH, KI M TRA VĂN B N
  6. - Th tư ng Chính ph (H i ng nhân dân, y ban nhân dân (ký, óng d u, ghi rõ h và tên) c p t nh, c p huy n); - ... - Lưu:... B NG A. DANH M C VĂN B N Ã BAN HÀNH (Kèm theo Báo cáo s .../BC... ngày ... tháng ... năm 200...c a ... v tình hình so n th o, ban hành và ki m tra, x lý văn b n quy ph m pháp lu t sáu tháng u (c năm) năm 200... ) (Ví d v a ch g i văn b n n cơ quan có thNm quy n ki m tra, giám sát) TT Tên lo i, s , ký hi u, ngày tháng năm ban hành và trích ã g i n cơ quan Phát hi n d u X lý y u c a văn b n có thNm quy n ki m hi u vi ph m tra, giám sát do t do cơ T C p ki m quan x lý trên tra ki m x lý tra Thông tư s 44/2005/TT-BTC ngày 03/6/2005 c a B C c Ki m tra văn 0 x x 0 trư ng B Tài chính hư ng d n xây d ng d toán ngân b n quy ph m pháp sách nhà nư c năm 2006 và giai o n 2006 - 2010. lu t B Tư pháp Thông tư liên t ch s 03/2005/TTLT-BCA-BTC- C c Ki m tra văn L TBXH-BQP ngày 06/6/2005 c a B Công an - B b n quy ph m pháp Tài chính - B Lao ng, Thương Binh và Xã h i - B lu t B Tư pháp Qu c phòng hư ng d n th c hi n m t s i m c a Ngh nh s 103/2002/N -CP ngày 17/12/2002 c a Chính ph quy nh ch n bù và tr c p i v i cá nhân, gia ình, cơ quan, t ch c tham gia phòng, ch ng ma túy b thi t h i v tính m ng, s c kh e, tài s n Thông tư liên t ch s 05/2005/TTLT-BTP-BTNMT Ban Xây d ng pháp ngày 16/6/2005 c a B Tư pháp - B Tài nguyên lu t Văn phòng Chính ph và Môi trư ng hư ng d n vi c ăng ký th ch p, b o lãnh b ng quy n s d ng t, tài s n g n li n v i t. Quy t nh s 29/2005/Q -BGTVT ngày 18/5/2005 V Pháp ch B Tài c a B trư ng B Giao thông v n t i ban hành "Quy nguyên và Môi ch công tác khí tư ng hàng không dân d ng Vi t trư ng Nam". Quy t nh s 23/2005/Q -BGTVT ngày 30/3/2005 V Pháp ch B c a B trư ng B Giao thông v n t i ban hành Quy ch Công an b o v bí m t nhà nư c thu c B Giao thông v n t i. Quy t nh s 219/2004/Q -UB ngày 22/9/2004 c a V Lu t pháp và i u UBND thành ph H Chí Minh v ban hành Quy ch ư c qu c t B ph i h p th c hi n công tác i v i ngư i Vi t Nam Ngo i giao; H ND nư c ngoài trên a bàn thành ph H Chí Minh. thành ph H Chí Minh Quy t nh s 149/2004/Q -UB ngày 24/6/2004 c a V Pháp ch B Giao UBND t nh Khánh Hòa v vi c ban hành Quy nh v thông v n t i; H ND tiêu chuNn ho t ng i v i tàu du l ch trên a bàn t nh Khánh Hòa t nh Khánh Hòa. B NG B.
  7. DANH M C VĂN B N Ã Ư C KI M TRA, X LÝ (Kèm theo Báo cáo s .../BC... ngày ... tháng ... năm 200...c a ... v tình hình so n th o, ban hành và ki m tra, x lý văn b n quy ph m pháp lu t sáu tháng u (c năm) năm 200... ) 1. Danh m c văn b n t ki m tra, x lý (ch ghi nh ng văn b n có d u hi u vi ph m ho c không còn phù h p v i tình hình kinh t - xã h i c a t nư c ho c a phương): a) Danh m c văn b n quy ph m pháp lu t: TT Tên lo i, s , ký hi u, ngày Vi ph m i u 3 Ngh nh s 135/2003/N -CP X lý Ghi chú tháng năm ban hành và trích y u c a văn b n kho n 1 kho n 2 kho n 3 kho n 4 kho n 5 T x lý C p trên x lý b) Danh m c văn b n vi ph m kho n 1 i u 26 Ngh nh s 135/2003/N -CP: TT Tên lo i, s , ký hi u, ngày tháng năm ban Vi ph m kho n 1 X lý Ghi chú hành và trích y u c a văn b n i u 26 Ngh nh s 135/2003/N -CP i ma i mb T x lý C p trên x lý 2. Danh m c văn b n thu c thNm quy n ki m tra, x lý (ghi t t c nh ng văn b n ã ki m tra, x lý): a) Danh m c văn b n quy ph m pháp lu t thu c thNm quy n ki m tra, x lý: TT Tên lo i, s , ký hi u, ngày Vi ph m i u 3 Ngh nh s 135/2003/N -CP X lý Ghi chú tháng năm ban hành và trích y u c a văn b n kho n 1 kho n 2 kho n 3 kho n 4 kho n 5 T x C p trên lý x lý b) Danh m c văn b n vi ph m kho n 1 i u 26 Ngh nh s 135/2003/N -CP: TT Tên lo i, s , ký hi u, ngày tháng năm ban Vi ph m kho n 1 X lý Ghi chú hành và trích y u c a văn b n i u 26 Ngh nh s 135/2003/N -CP i ma i mb T x lý C p trên x lý PH L C II
  8. CÁC VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T DO CÁC B TRƯ NG, TH TRƯ NG CƠ QUAN NGANG B , H I NG NHÂN DÂN, Y BAN NHÂN DÂN C P T NH BAN HÀNH ANG CÒN HI U L C PHÁP LU T LIÊN QUAN N NGÀNH, LĨNH V C C N PH I KI M TRA, X LÝ T NAY N H T NGÀY 30 THÁNG 6 NĂM 2006 (Ban hành kèm theo Ch th s 32/2005/CT-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph TT Tên cơ quan Ki m tra, x lý văn b n quy ph m pháp lu t c a các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , H i ng nhân dân, y ban nhân c p t nh ban hành ang còn hi u l c pháp lu t liên quan n: 1 B Công an an ninh, tr t t ; phòng, ch ng t i ph m; b o v bí m t nhà nư c. 2 B Công nghi p cơ khí, luy n kim, i n, năng lư ng m i, năng lư ng tái t o, d u khí, khai thác khoáng s n, hóa ch t (bao g m c hóa dư c), v t li u n công nghi p, công nghi p tiêu dùng, công nghi p th c phNm và công nghi p ch bi n khác. 3 B Giao thông v n giao thông v n t i ư ng b , ư ng s t, ư ng sông, hàng h i và hàng không; tr t t , an toàn t i giao thông. 4 B Giáo d c và ào giáo d c m m non, giáo d c ph thông, giáo d c trung h c chuyên nghi p, giáo d c i h c, sau t o i h c và giáo d c không chính quy; thu và s d ng h c phí; ti n xây d ng trư ng; ti n "h tr ti u h c"; d y thêm, h c thêm. 5 B K ho ch và chi n lư c, quy ho ch, k ho ch phát tri n kinh t - xã h i chung c a b , ngành, a phương; cơ ch , u tư chính sách qu n lý kinh t chung và m t s lĩnh v c c th , v u tư trong nư c, ngoài nư c, khu công nghi p, khu ch xu t, v qu n lý ngu n h tr phát tri n chính th c (ODA), u th u, doanh nghi p, ăng ký kinh doanh. 6 B Khoa h c và ho t ng khoa h c và công ngh , phát tri n ti m l c khoa h c và công ngh , tiêu chuNn o Công ngh lư ng ch t lư ng s n phNm, hàng hóa; s h u trí tu (tr quy n tác gi i v i tác phNm văn h c - ngh thu t); năng lư ng nguyên t , an toàn b c x và h t nhân. 7 B Lao ng - lao ng, vi c làm, an toàn lao ng; d y ngh ; xu t khNu lao ng; chính sách i v i thương binh, li t Thương binh và Xã s và ngư i có công; b o tr xã h i; phòng ch ng t n n xã h i. h i 8 B Ngo i giao công tác ngo i giao, biên gi i lãnh th qu c gia, c ng ng ngư i Vi t Nam nư c ngoài, ký k t và th c hi n i u ư c qu c t , Cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài. 9 B N iv t ch c b máy hành chính nhà nư c; t ch c chính quy n a phương, qu n lý a gi i hành chính; cán b , công ch c, viên ch c nhà nư c; t ch c h i và t ch c phi Chính ph ; văn thư, lưu tr nhà nư c; c i cách th t c hành chính. 10 B Nông nghi p và nông nghi p, lâm nghi p, diêm nghi p, th y l i và phát tri n nông thôn; phòng, ch ng lũ, l t, Phát tri n nông thôn bão, h n hán; b o v ê i u, công trình thu l i, s t l ven sông, ven bi n; ki m d ch ng, th c v t. 11 B Qu c phòng qu c phòng. 12 B Tài chính tài chính, ngân sách nhà nư c, thu , phí, l phí và thu khác c a ngân sách nhà nư c, d tr qu c gia, các qu tài chính nhà nư c, u tư tài chính, tài chính doanh nghi p và ho t ng d ch v tài chính, h i quan, k toán, ki m toán c l p và giá c ; thu, n p, qu n lý và s d ng ti n x ph t vi ph m hành chính; qu n lý, s d ng tài s n nhà nư c; b i thư ng, h tr và tái nh cư khi Nhà nư c thu h i t s d ng vào m c ích qu c phòng, an ninh, l i ích qu c gia, l i ích công c ng, m c ích phát tri n kinh t . 13 B Tài nguyên và tài nguyên t, tài nguyên nư c, tài nguyên khoáng s n, môi trư ng, khí tư ng thu văn, o c và Môi trư ng b n . 14 B Th y s n nuôi tr ng, khai thác, ch bi n, b o v và phát tri n ngu n l i th y s n trong n i a và trên bi n. 15 B Thương m i lưu thông hàng hoá trong nư c và xu t khNu, nh p khNu; b o v quy n l i ngư i tiêu dùng; qu n lý th trư ng; ch ng u cơ lũng o n th trư ng, s n xu t và kinh doanh hàng gi , hàng c m; c nh tranh, ch ng c quy n, ch ng bán phá giá; xúc ti n thương m i, h i nh p kinh t - thương
  9. m i qu c t . 16 B Tư pháp công tác xây d ng pháp lu t; ki m tra văn b n quy ph m pháp lu t; x lý vi ph m hành chính; bán u giá tài s n; thi hành án dân s ; công ch ng, ch ng th c; lu t sư; tư v n pháp lu t; giám nh tư pháp; h t ch. 17 B Văn hoá - di s n văn hoá, ngh thu t bi u di n, i n nh, m thu t, nhi p nh, tri n lãm, báo chí, xu t b n, Thông tin quy n tác gi i v i tác phNm văn h c - ngh thu t, thư vi n, qu ng cáo, văn hoá qu n chúng, thông tin c ng; nhà hàng, vũ trư ng, quán karaoke. 18 B Xây d ng xây d ng; v t li u xây d ng; nhà và công s ; ki n trúc, quy ho ch xây d ng ô th , quy ho ch xây d ng nông thôn; h t ng k thu t ô th . 19 B Yt y t d phòng, khám, ch a b nh, ph c h i ch c năng, y h c c truy n, thu c phòng ch a b nh cho ngư i, m phNm nh hư ng n s c kh e con ngư i, an toàn v sinh th c phNm và trang thi t b y t ; vi n phí; giá thu c. 20 Thanh tra Chính thanh tra; gi i quy t khi u n i, t cáo; phòng, ch ng tham nhũng. ph 21 Văn phòng Chính lĩnh v c qu n lý nhà nư c c a Văn phòng Chính ph . ph 22 B Bưu chính, Vi n thông, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, y ban Dân s , Gia ình và Tr em, y ban Dân t c, y ban Th d c Th thao, Ban Cơ y u Chính ph , Ban Thi ua - Khen thư ng Trung ương, Ban Tôn giáo Chính ph , T ng c c Du l ch và T ng c c Th ng kê ki m tra các văn b n c a các B , ngành, a phương liên quan n công tác qu n lý nhà nư c c a B , ngành mình theo quy nh c a pháp lu t. 23 H i ng nhân dân, y ban nhân dân c p t nh t ch c t ki m tra và ki m tra, ng th i ch o H i ng nhân dân, y ban nhân dân c p huy n, c p xã t ki m tra và ki m tra các văn b n quy ph m pháp lu t thu c thNm quy n giám sát, ki m tra theo quy nh c a pháp lu t./.
Đồng bộ tài khoản