Chỉ thị số 320-CT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
28
lượt xem
3
download

Chỉ thị số 320-CT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 320-CT về việc tăng cường chỉ đạo tổng điều tra dân số năm 1989 do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 320-CT

  1. CH TNCH H I NG B C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T TRƯ NG NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 320-CT Hà N i, ngày 26 tháng 12 năm 1988 CH THN V VI C TĂNG CƯ NG CH O T NG I U TRA DÂN S NĂM 1989 Ngày 17 tháng 8 năm 1987 H i ng B trư ng ã ra Quy t nh s 122- H BT v vi c ti n hành t ng i u tra dân s năm 1989. Trong th i gian qua, m c dù Ban Ch o t ng i u tra dân s Trung ương cùng các ngành và U ban nhân dân các c p ã có nhi u c g ng tri n khai công tác chuNn b i u tra, nhưng v n chưa b o m ti n như ã quy nh. cu c t ng i u tra dân s ư c ti n hành th ng l i, yêu c u Th trư ng các B , ngành và Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph th c hi n t t m t s công tác sau ây: 1- Tăng cư ng lãnh o và ch o công tác i u tra dân s trong ph m vi do ngành ho c a phương mình ph trách. Trong th i gian i u tra, ăng ký, ph i coi i u tra dân s là công tác tr ng tâm t xu t và ph i ư c t p trung ch o. Các B Qu c phòng, N i v và Ngo i giao i u tra theo k ho ch riêng th c hi n t t vi c i u tra các i tư ng ã ư c phân công và báo cáo k t qu cho Ban Ch o t ng i u tra dân s Trung ương úng th i gian quy nh. Các cơ quan, xí nghi p c a Trung ương óng a phương ch u s ch o i u tra c a a phương. 2- Ban ch o t ng i u tra dân s các c p giúp U ban Nhân dân xúc ti n hoàn thành công tác chuNn b và các bư c công tác khác theo úng k ho ch c a Trung ương; ph i thư ng xuyên ki m tra ôn c vi c th c hi n c a c p dư i, c bi t là công tác hu n luy n nghi p v và i u tra cơ s , b o m cho cán b i u tra n m v ng nghi p v , th c hi n t t vi c ghi chép. 3- Ban ch o t ng i u tra dân s c n rà soát l i phương án i u tra, b o m các tiêu th c i u tra th t thi t th c, phù h p v i yêu c u c a trình qu n lý c a ta hi n nay, b o m ti t ki m phù h p v i kh năng ngân sách hi n nay. Trên tinh th n ó B Tài chính và Ngân hàng Nhà nư c căn c vào kh i lư ng và ti n công tác trong t ng th i gian c p phát kinh phí và ti n m t k p th i, t o i u ki n cho các ngành, các a phương th c hi n t t k ho ch i u tra. 4- U ban Nhân dân các c p b o m các phương ti n, i u ki n công tác như a i m làm vi c, phương ti n i l i, v.v... Ban Ch o t ng i u tra dân s các c p ch o, ki m tra và ôn c công tác i u tra dân s cơ s .
  2. 5- B Thông tin ch o ch t ch vi c in n và phát hành các bi u m u, t i li u ph c v k p th i cho t ng i u tra dân s . 6- Ngành Bưu i n b o m yêu c u thông tin liên l c thông su t, k p th i, c bi t là trong th i gian i u tra ăng ký. 7- Các cơ quan thông tin i chúng cùng Ban Ch o t ng i u tra dân s các c p ph i h p v i các oàn th qu n chúng tuyên truy n gi i thích sâu r ng trong qu n chúng nhân dân v m c ích ý nghĩa và n i dung i u tra làm cho m i ngư i dân nh n th c ư c nghĩa v tr l i y , chính xác nh ng câu h i trong phi u i u tra, vì l i ích chung c a toàn xã h i và c a b n thân. Các ng chí B trư ng, Ch nhi m U ban Nhà nư c và Th trư ng các cơ quan khác thu c H i ng B trư ng và Ch t ch U ban Nhân dân các t nh, thành ph ch u trách nhi m tăng cư ng ch o th c hi n t t các công tác nói trên cu c t ng i u tra dân s trên ph m vi c nư c t k t qu t t. Võ Văn Ki t ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản